English
A A A A A

İyi Karakter: [Kaçınma]

2 Korintliler 12:21
yine geldiğim zaman aranızda Allahım beni hakir edecek, ve evelce günah işlemiş olup yaptıkları pislik ve zina ve şehvet hakkında tövbe etmemiş olan bir çokları için yas tutacağım.

2 Timoteos 2:22
Fakat gençlik arzularından kaç, ve temiz yürekten Rabbi çağıranlarla beraber salâhın, imanın, sevginin, selâmetin ardınca koş.

Elçilerin İşleri 15:20
ancak putlar murdarlığından, zinadan, ve boğulmuş olandan ve kandan çekinsinler, diye onlara yazmaktır.

Koloseliler 3:5
İmdi yeryüzündeki azanızı, zinayı, pisliği, ihtirası, kötü arzuyu ve putperestlik olan tamakârlığı öldürün;

Efesliler 5:3
Fakat mukaddeslere yakışır surette, aranızda zina ve her türlü pislik yahut tamah anılmasın bile;

Galatyalılar 5:19
Ve bedenin işleri bellidir; onlar zina, pislik, şehvet,

1 Korintliler 6:18-19
[18] Zinadan kaçın. İnsanın işlediği her günah bedenden hariçtir; fakat zina eden kendi bedenine karşı günah işler.[19] Yahut bilmez misiniz ki bedeniniz Allahtan aldığınız sizde olan Ruhülkudüsün mabedidir? ve kendi kendinizin değilsiniz;

1 Korintliler 7:2
Fakat zinalardan dolayı herkesin kendi karısı olsun, ve her kadının kendi kocası olsun.

1 Korintliler 10:13
İnsanî olandan başka bir tecrübeye tutulmadınız; fakat Allah sadıktır, iktidarınızdan ziyade denenmenize izin vermiyecektir; fakat dayanabilesiniz diye tecrübe ile beraber kurtuluş yolunu da yapacaktır.

1 Petrus 2:11
Ey sevgililer, cana karşı cenkleşen nefsanî arzulardan garipler ve misafirler gibi çekinmenizi rica ederim;

İbraniler 13:4
Hepsi arasında evlenmek muteber olsun, ve yatak lekesiz olsun; çünkü fuhuş ve zina işliyenlere Allah hükmedecektir.

Yahuda 1:7
Nitekim onlarla ayni surette zina etmiş ve başka beden ardına düşmüş olan Sodom ve Gomorra ve onların etrafındaki şehirleri ebedî ateş cezasını çekmekte olarak örnek gösterirler.

Matta 5:8
Ne mutlu yüreği temiz olanlara; çünkü onlar Allahı görecekler.

Süleyman'ın Özdeyişleri 31:30
Letafet aldatıcıdır, ve güzellik boş şeydir; Fakat RABDEN korkan kadın övülür.

Romalılar ١٢:١
İMDİ, ey kardeşler, bedenlerinizi diri, mukaddes, Allaha makbul kurban olarak takdim etmenizi Allahın rahmetleri için size yalvarırım; ruhanî ibadetiniz budur.

Romalılar ١٣:١٣
Maskaralık ve sarhoşlukla değil, fuhşiyat ve yolsuzlukla değil, niza ve hasetle değil, gündüzdeki gibi iyi hal ile hareket edelim.

1 Selanikliler ٤:٣-٤
[٣] Çünkü, Allahın iradesi şudur, sizin takdis olunmanız, zinadan çekinmeniz,[٤] Allahı bilmiyen Milletler gibi şehvet ihtirasında değil,

Galatyalılar ٥:١٩-٢١
[١٩] Ve bedenin işleri bellidir; onlar zina, pislik, şehvet,[٢٠] putperestlik, sihirbazlık, düşmanlıklar, münazaa, kıskançlık, gazaplar, çekişmeler, ayrılıklar, fırkalar,[٢١] hasetler, sarhoşluklar, sefahetler ve bunlara benzer şeylerdir; önce söylediğim gibi, bunlar hakkında önceden söyliyorum, bu gibi şeyleri yapanlar Allahın melekûtunu miras almıyacaklardır.

Yaratılış 39:7-10
[7] Ve bu şeylerden sonra vaki oldu ki, efendisinin karısı Yusufa göz atıp: Benimle yat, dedi.[8] Fakat reddedip efendisinin karısına dedi: İşte, efendim benimle evde ne olduğunu bilmez, ve kendisine ait olan her şeyi elime vermiştir,[9] bu evde o benden büyük değildir; ve senden başka bir şeyi benden esirgemedi, çünkü sen karısısın; ve nasıl bu büyük kötülüğü yapayım, ve Allaha karşı suç edeyim?[10] Ve her gün Yusufa söylediği halde, onun yanında yatmak, yahut onunla beraber olmak ricasını dinlemezdi.

Turkish Bible 2018
Bible Society in Turkey