English
A A A A A

İyi Karakter: [Kabul]

1 Korintliler 5:11-13
[11] Fakat kardeş denilen biri zani, yahut tamakâr, yahut putperest, yahut sövücü, yahut ayyaş, yahut gasıp olursa, ihtilât etmemeği, hattâ böyle birile yemek yememeği şimdi size yazdım.[12] Çünkü dışarda olanlara hükmetmek ne vazifem? Siz içerdekilere hükmetmez misiniz?[13] Fakat dışarda olanlara Allah hükmeder. Kötü adamı kendi aranızdan çıkarın.

1 Yuhanna 1:9
Eğer günahlarımızı ikrar edersek, günahlarımızı bize bağışlamak, ve bizi her haksızlıktan temizlemek için o sadık ve âdildir.

1 Petrus 3:8-9
[8] Velhasıl, hepiniz hemfikir, derttaş, kardeş seven, şefkatli, alçak gönüllü olun;[9] kötülüğe karşı kötülükle, yahut hakarete karşı hakaretle ödemiyerek, fakat bilâkis hayırdua edin; çünkü berekete varis olasınız diye, bunun için çağırıldınız.

Yuhanna 3:16
Zira Allah dünyayı öyle sevdi ki, biricik Oğlunu verdi; ta ki, ona iman eden her adam helâk olmasın, ancak ebedî hayatı olsun.

Süleyman'ın Özdeyişleri 13:20
Hikmetlilerle yürüyen adam hikmetli olur; Fakat akılsızların arkadaşı zarar görür.

Romalılar 2:11
çünkü Allah indinde şahsa itibar yoktur.

Romalılar 5:8
Fakat Allah bize olan kendi sevgisini bununla ispat ediyor ki, biz henüz günahkârlar iken, Mesih bizim için öldü.

Romalılar 8:31
İmdi bu şeylere ne diyelim? Eğer Allah bizimle ise, bize karşı kim vardır?

Romalılar 14:1-2
[1] İMANDA zayıf olanı kabul edin, fakat şüpheli meselelere karar vermek için değil.[2] Birinin her şeyi yemeğe imanı vardır; fakat zayıf olan sebze yiyor.

İbraniler 10:24-25
[24] ve bazılarının âdet edindiği gibi, toplanmalarımızı terketmiyelim, fakat günün yaklaştığını gördüğünüz nispette, birbirimizi o derece ziyade teşvik ederek,[25] sevgi ve iyi işlere tahrik için birbirimize dikkat edelim.

Yuhanna 6:35-37
[35] İsa onlara dedi: Hayat ekmeği benim; bana gelen asla acıkmaz, ve bana iman eden asla susamaz.[36] Fakat ben size dedim ki, beni gördünüz, ve iman etmiyorsunuz.[37] Babanın bütün bana verdiği bana gelecektir; ve bana geleni asla dışarı atmam.

Koloseliler 3:12-14
[12] İmdi birbirinize karşı sabrederek, ve eğer birinin başkasına karşı bir şikâyeti varsa, Rabbin size bağışladığı gibi böylece siz de biri obirine bağışlıyarak,[13] Allahın mukaddes ve sevgili seçilmiş olanları gibi, merhamet yüreğini, iyiliği, alçak gönüllülüğü, hilmi, tahammülü,[14] ve bunların hepsinin üzerine, kemalin bağı olan sevgiyi giyinin.

Matta 5:38-42
[38] “Göz yerine göz, diş yerine diş,” denildiğini işittiniz.[39] Fakat ben size derim: Kötüye karşı koma; ve senin sağ yanağına kim vurursa, ona ötekini de çevir.[40] Ve eğer biri seninle mahkemeye gidip senin gömleğini almak isterse, ona abanı da bırak.[41] Ve kim seni bir mil gitmeğe zorlarsa, onunla iki mil git.[42] Senden diliyene ver, senden ödünç istiyenden yüz çevirme.

Matta 25:34-40
[34] O zaman Kıral, sağındakilere diyecektir: Ey sizler, Babamın mubarekleri, gelin, dünya kurulduğundan beri sizin için hazırlanmış olan melekûtu miras alın.[35] Zira aç idim, bana yiyecek verdiniz; susamıştım, bana içecek verdiniz; yabancı idim, beni içeri aldınız;[36] çıplak idim, beni giydirdiniz; hasta idim, beni aradınız; zindanda idim, yanıma geldiniz.[37] O zaman salihler ona cevap verip diyecekler: Ya Rab, biz seni ne zaman aç görüp yedirdik, veya susamış görüp içirdik?[38] Ve ne zaman seni yabancı görüp içeri aldık, veya çıplak görüp giydirdik?[39] Ve ne zaman seni hasta, veya zindanda görüp yanına geldik?[40] Kıral cevap verip onlara diyecek: Doğrusu size derim: Mademki bu kardeşlerimden, şu en küçüklerinden birine yaptınız, bana yapmış oldunuz.

Romalılar 15:1-7
[1] İMDİ biz kuvvetliler kuvvetli olmıyanların zayıflıklarını yüklenmeğe, ve kendimizi hoşnut etmemeğe borçluyuz.[2] Her birimiz bünyan uğruna iyilik için komşusunu hoşnut etsin.[3] Çünkü Mesih de kendini hoşnut etmedi; fakat, nitekim yazılmıştır: “Seni rüsvay edenlerin rüsvaylığı üzerime düştü.”[4] Çünkü evelden her ne yazıldı ise, bizim öğretilmemiz için yazıldı, ta ki, sabırla ve kitapların tesellisi ile ümidimiz olsun.[5] İmdi Mesih İsaya göre birbirinizle ayni şeyi düşünmeği sabır ve teselli Allahı size ihsan etsin;[6] ta ki, Rabbimiz İsa Mesihin Allahını ve Babasını ittifak ile ve bir ağızla taziz edesiniz.[7] Bundan dolayı Allahın izzeti için Mesih sizi kabul ettiği gibi, birbirinizi kabul edin.

Romalılar 14:10-19
[10] Fakat sen, niçin kardeşine hükmediyorsun? ve yahut sen, niçin kardeşini hor görüyorsun? Çünkü hepimiz Allahın hüküm kürsüsü önünde duracağız.[11] Çünkü yazılmıştır: “Rab diyor: Hayatım hakkı için, her diz önümde çökecek, Ve her dil Allaha ikrar edecektir.”[12] İmdi öyle ise, her birimiz kendisi hakkında Allaha hesap verecektir.[13] Bunun için birbirimize artık hükmetmiyelim; fakat daha ziyade kardeşe tökez yahut sürçme taşı koymamağa hükmedin.[14] Bilirim, ve Rab İsada kaniim ki, hiç bir şey kendiliğinden murdar değildir; ancak bir şeyi murdar sayan kimseye murdardır.[15] Çünkü eğer yiyecek sebebile kardeşin mahzun olursa, artık sevgiye göre yürümiyorsun. Onun uğruna Mesihin öldüğü kimseyi yiyeceğin ile helâk etme.[16] İyiliğiniz hakkında kötü söylenmesin;[17] çünkü Allahın melekûtu yiyecek ve içecek değil, fakat salâh ve selâmet ve Ruhülkudüsle sevinçtir.[18] Çünkü bununla Mesihe kulluk eden Allaha makbul, ve insanlarca beğenilmiştir.[19] İmdi öyle ise, selâmete ve yekdiğerini bina etmeğe ait işlere sâyedelim.

Turkish Bible 2018
Bible Society in Turkey