A A A A A

Tanrı: [Tanrı'nın (Zaman)]

1 Timoteos 3:15
fakat eğer gecikirsem, hakikatin direği ve esası, hay Allahın kilisesi olan Allahın evinde nasıl hareket etmek lâzım olduğunu bilesin diye, yazıyorum.

Yuhanna 6:54
Benim etimi yiyip kanımı içenin ebedî hayatı vardır; ben de onu son günde kıyam ettireceğim.

Yuhanna 8:32
siz hakikati bileceksiniz; ve hakikat sizi azat edecektir.

Yeşaya 40:31
fakat RABBİ bekliyenler kuvvetlerini tazeler, kartallar gibi kanat gerip yükselirler; seğirtirler ve yorulmazlar; yürürler ve zayıflamazlar.

Habakkuk 2:3
Çünkü daha rüyet muayyen vakit içindir, ve sona doğru acele ediyor, ve yalan çıkmıyacaktır; eğer gecikirse onu bekle; çünkü elbette gelecek, geç kalmıyacaktır.

Vaiz 3:1
HER şeyin zamanı, ve gökler altında her işin vakti var;

Mezmurlar 27:14
RABBİ bekle, Kuvvetli ol, ve yüreğin cesaretli olsun; Evet, RABBİ bekle.

Markos 6:3
Meryemin oğlu, ve Yakubun, Yosesin, Yahudanın ve Simunun kardeşi, dülger, bu değil mi? kızkardeşleri burada bizimle değil mi? Ve onda sürçtüler.

Yuhanna 12:48
Beni reddedip sözlerimi kabul etmiyene hükmeden biri vardır; benim söylediğim sözdür ki, son günde ona hükmedecektir.

Yuhanna 1:1
KELÂM başlangıçta var idi, ve Kelâm Allah nezdinde idi, ve Kelâm Allah idi.

Galatyalılar 6:9
Ve iyilik yapmakta usanmıyalım; çünkü gevşemezsek, mevsiminde biçeceğiz.

Mezmurlar 31:15
Vakitlerim senin elindedir; Düşmanlarımın elinden ve kovalayıcılarımdan beni azat et.

Galatyalılar 1:19
Fakat resullerden, Rabbin kardeşi Yakubdan başkasını görmedim.

Malaki 1:11
Çünkü güneşin doğduğu yerden battığı yere kadar ismim Milletler arasında büyük olacak; ve her yerde benim ismime buhur yakılacak, ve tahir takdime arzolunacak; çünkü ismim Milletler arasında büyük olacak, orduların RABBİ diyor.

2 Petrus 3:8
Fakat, ey sevgililer, şu bir şeyi unutmayın ki Rabbin indinde bir gün bin yıl, ve bin yıl bir gün gibidir.

Mezmurlar 37:7
RABBİN önünde sükût et, ve onu sabırla bekle; Yolunda becerikli olan için, Hile yapan adam için üzülme.

Vaiz 3:11
O her şeyi vaktinde güzel yaptı; onların yüreğine de ebediyeti koydu, fakat şöyle ki, insan Allahın yaptığı işi baştan sona kadar bulup çıkaramaz.

Ağıtlar 3:25-26
[25] Onu bekliyenlere, onu arıyan cana, RAB iyidir.[26] Ümit etmek, ve RABBİN kurtarışını susarak beklemek iyidir.

Elçilerin İşleri 1:7
Onlara dedi: Babanın kendi hâkimiyeti altına koyduğu zamanları yahut anları bilmek size ait değildir.

Galatyalılar 4:4
fakat vaktin tamamiyeti gelince, biz oğulluğu alalım diye, şeriat altında olanları kurtarmak için,

Efesliler 5:16
fırsatı satın alın, çünkü günler fenadır.

Yuhanna 3:3-5
[3] İsa cevap verip ona dedi: Doğrusu ve doğrusu sana derim: Bir kimse yeniden doğmadıkça, Allahın melekûtunu göremez.[4] Nikodimos ona dedi: Bir adam ihtiyarken, nasıl doğabilir? Anası rahmine ikinci defa girip doğabilir mi?[5] İsa cevap verdi: Doğrusu ve doğrusu sana derim: Bir kimse sudan ve Ruhtan doğmadıkça, Allahın melekûtuna giremez.

İbraniler 12:14
Herkesle beraber selâmetin, ve kimsenin onsuz Rabbi görmiyeceği kudsiyetin ardınca gidin;

Yaratılış 1:1
BAŞLANGIÇTA Allah gökleri ve yeri yarattı.

Ağıtlar ๓:๒๕
Onu bekliyenlere, onu arıyan cana, RAB iyidir.

Mezmurlar 145:15
Hepsinin gözleri seni bekler; Ve zamanında yiyeceklerini onlara sen verirsin.

Vaiz 8:6
çünkü her iş için vakit ve hüküm vardır; çünkü insanın derdi kendi üzerinde ağırdır;

Romalılar 8:28
Ve Allahı sevenlere, kendi muradına göre davet olunanlara, bütün şeylerin birlikte iyilik için işlediğini biliriz.

Süleyman'ın Özdeyişleri 3:5-6
[5] Bütün yüreğinle RABBE güven, Ve kendi anlayışına dayanma;[6] Bütün yollarında onu tanı, O da senin yollarını doğrultur.

Efesliler 1:10
yani, vakitlerin tamamiyetinin tertibi için, gerek gökte olanları ve gerek yerde olanları, bütün şeyleri, Mesihte birleştireceğini bize bildirdi;

Yuhanna 16:13
Fakat o, hakikat Ruhu, gelince, size her hakikate yol gösterecek; zira kendiliğinden söylemiyecektir; fakat her ne işitirse, söyliyecek; ve gelecek şeyleri size bildirecektir.

Galatyalılar 4:19
Mesih sizde suret buluncıya kadar, kendileri için tekrar ağrı çektiğim çocuklarım —

Matta 16:18
Ben de sana derim ki: Sen Petrussun, ve ben kilisemi bu kayanın üzerine kuracağım; ve ölüler diyarının kapıları onu yenmiyecektir.

Matta 18:15-18
[15] Eğer kardeşin sana karşı günah işlerse, git, yalnız onunla senin aranda kabahatini kendisine göster; seni dinlerse, kardeşini kazandın.[16] Fakat seni dinlemezse, yanına bir ya iki kişi daha al da, iki veya üç şahidin ağzı ile her söz sabit olsun.[17] Ve eğer onları dinlemek istemezse, kiliseye söyle. Ve eğer kiliseyi de dinlemek istemezse, o sana putperest ve vergi mültezimi gibi olsun.[18] Doğrusu size derim: Yeryüzünde her ne bağlarsanız, gökte bağlanmış olur; ve yeryüzünde her ne çözerseniz, gökte çözülmüş olur.

Efesliler 1:22-23
[22] ve her şeyi onun ayakları altında tâbi kıldı, ve onu bütün şeylerin üzerinde baş olmak üzre kiliseye verdi;[23] bu dahi, onun bedeni olup, her şeyde her şeyi dolduranın doluluğudur.

Efesliler 5:23
Çünkü bedenin kurtarıcısı Mesih kilisenin başı olduğu gibi, erkek de kadının başıdır.

Elçilerin İşleri 4:32
İman edenlerin cemaati tek yürek ve tek can idi; ve hiç biri kendisinin olan şeyler için: Benimdir, demiyordu; fakat her şey onlar için müşterekti.

1 Korintliler 1:10
İmdi, ey kardeşler, ayni şeyi söylemenizi, ve aranızda fırkalar olmamasını, fakat ayni fikir ve ayni reyde birleşmiş olmanızı, Rabbimiz İsa Mesihin ismile sizden rica ederim.

Yuhanna 14:6
İsa ona dedi: Yol ve hakikat ve hayat benim; ben vasıta olmadıkça, Babaya kimse gelmez.

Yuhanna 14:6-28
[6] İsa ona dedi: Yol ve hakikat ve hayat benim; ben vasıta olmadıkça, Babaya kimse gelmez.[7] Eğer beni tanımış olsaydınız, Babamı da tanımış olurdunuz; şimdiden onu biliyorsunuz, ve gördünüz.[8] Filipus ona dedi: Ya Rab, Babayı bize göster, ve bize o yeter.[9] İsa ona dedi: Bu kadar zaman sizin ile beraberim de, beni tanımadın mı, ey Filipus? Beni görmüş olan, Babayı görmüş olur; sen nasıl: Babayı bize göster, diyorsun?[10] İman etmiyor musun ki, ben Babadayım, Baba da bendedir? Ben size söylediğim sözleri kendiliğimden söylemem; fakat bende duran Baba kendi işlerini yapar.[11] Bana iman edin, ben Babadayım, Baba da bendedir; hiç değilse o işlerden dolayı iman edin.[12] Doğrusu ve doğrusu size derim: Bana iman eden, ettiğim işleri kendisi de edecektir; bunlardan daha büyüklerini de edecektir; zira ben Babaya gidiyorum.[13] Benim ismimle her ne dilerseniz, onu yapacağım; ta ki, Baba Oğulda taziz olunsun.[14] Eğer benim ismimle bir şey dilerseniz, ben onu yapacağım.[15] Eğer beni seviyorsanız, emirlerimi tutarsınız.[16] Ben de Babaya yalvaracağım, ve o size başka bir Tesellici, hakikat Ruhunu, verecektir; ta ki, daima sizinle beraber olsun;[17] onu dünya kabul edemez, çünkü onu görmez, ve bilmez; siz onu bilirsiniz, çünkü yanınızda duruyor, ve içinizde olacaktır.[18] Sizi öksüz bırakmam; size gelirim.[19] Biraz zaman daha, ve dünya artık beni görmez, fakat siz beni görürsünüz; mademki ben yaşıyorum, siz de yaşıyacaksınız.[20] O günde bileceksiniz ki, ben Babamdayım, ve siz bendesiniz, ve ben sizdeyim.[21] Emirlerim kendinde olup onları tutandır ki, beni sever; beni seven Babam tarafından sevilecektir; ben de onu seveceğim, ve kendimi ona göstereceğim.[22] Yahuda (İskariyot değil) ona dedi: Ya Rab, ne oldu ki, kendini dünyaya değil, bize göstereceksin?[23] İsa cevap verip ona dedi: Kim beni severse, sözümü tutar; ve Babam onu sever, ve biz ona gelip yanında mesken tutarız.[24] Beni sevmiyen sözlerimi tutmaz; ve işittiğiniz söz benim değildir, fakat beni gönderen Babanındır.[25] Yanınızda dururken, size bu şeyleri söyledim.[26] Fakat benim ismimle Babanın göndereceği Tesellici, Ruhülkudüs, o size her şeyi öğretecek, ve size söylediğim her şeyi hatırınıza getirecektir.[27] Size selâmet bırakıyorum; benim selâmetimi size veriyorum; ben size dünyanın verdiği gibi vermiyorum. Yüreğiniz sıkılmasın, ve korkmasın.[28] Size: Giderim ve size gelirim, dediğimi işittiniz. Eğer beni sevseydiniz, Babaya gittiğim için sevinirdiniz; çünkü Baba benden büyüktür.

Mezmurlar 37:7-9
[7] RABBİN önünde sükût et, ve onu sabırla bekle; Yolunda becerikli olan için, Hile yapan adam için üzülme.[8] Hiddetten çekin, öfkeyi bırak; Üzülme, o ancak şerre götürür.[9] Çünkü şerirler kesilip atılacak; Fakat RABBİ bekliyenler, dünyayı miras alacaklardır.

Mezmurlar 49:1
Musikacıbaşı için. Korah oğullarının Mezmurudur. EY bütün kavmlar, bunu dinleyin; Dünyada oturanlar, hepiniz,

Turkish Bible 2018
Bible Society in Turkey