English
A A A A A

Tanrı: [Tanrı'nın lütfu]

Efesliler 2:8-9
[8] çünkü iman yolu ile inayetle kurtuldunuz; ve bu sizden değil, Allahın atiyesidir;[9] kimse övünmesin diye, işlerden değildir.

Titus 2:11
Çünkü Allahın inayeti bütün adamlara kurtuluş getirerek izhar olundu;

Romalılar 11:6
Fakat eğer inayetle ise, artık işlerden değildir; yoksa inayet artık inayet olmaz.

Elçilerin İşleri 15:11
Fakat Rab İsanın inayetile onlar gibi kurtulacağımıza iman ediyoruz.

İbraniler 4:16
İmdi merhamete nail olalım, ve zamanında yardımı olması için inayet bulalım diye, inayet tahtına cesaretle yaklaşalım.

Elçilerin İşleri 20:32
Ve şimdi sizi Allaha ve inayeti sözüne ısmarladım; o sizi bina etmeğe ve bütün takdis edilmiş olanlar arasında size miras vermeğe kadirdir.

Yakup 4:6
Fakat daha büyük inayet veriyor. Bunun için diyor: “Allah mağrurlara karşı durur, fakat alçak gönüllülere lûtfeder.”

Efesliler 1:7
her hikmette ve anlayışta bize çoğalttığı kendi inayetinin zenginliğine göre,

Romalılar 5:1-2
[1] İMDİ biz imanla salih sayılmış olup Rabbimiz İsa Mesih vasıtası ile Allah indinde selâmetimiz vardır;[2] onun vasıtası ile de içinde sabit olduğumuz inayete iman ile methal elde ettik; ve Allahın izzeti ümidile övünüyoruz.

Titus 3:7
ta ki, kendi inayetile salih sayılmış olarak, ebedî hayat ümidine göre mirasçılar olalım.

Romalılar 3:20-24
[20] çünkü onun huzurunda hiç kimse şeriat işlerinden salih sayılmıyacaktır; çünkü günah bilgisi şeriat vasıtası iledir.[21] Fakat şimdi şeriat ve peygamberler tarafından şehadet edilerek[22] Allahın salâhı, yani, İsa Mesihe iman vasıtası ile bütün iman edenlere olan Allahın salâhı, şeriat olmıyarak zahir olmuştur; çünkü hiç fark yoktur;[23] zira hepsi günah işlediler, ve Allahın izzetinden mahrum kaldılar;[24] İsa Mesihte olan fidye vasıtası ile, onun inayetile bedelsiz salih sayılırlar;

Yuhanna 1:17
Zira Musa ile şeriat verildi; İsa Mesih ile inayet ve hakikat oldu.

2 Timoteos 2:1
İMDİ sen, ey oğlum, Mesih İsada olan inayette kuvvetlen.

2 Timoteos 1:9
o, işlerimize göre değil, ancak Mesih İsada ezelî vakitlerden evel bize verilmiş,

2 Korintliler 12:9
Ve bana dedi: İnayetim sana yeter; çünkü kuvvetim zayıflıkta tamam olur. İmdi çok hazzederek zayıflıklarımla daha ziyade övüneceğim, ta ki, Mesihin kuvveti benim üzerime konsun.

Romalılar 3:24
İsa Mesihte olan fidye vasıtası ile, onun inayetile bedelsiz salih sayılırlar;

Elçilerin İşleri 20:24
Fakat ben canıma kendim için hiç kıymet vermiyorum, elverir ki, devrimi, ve Allahın inayetinin incilini şehadet etmek için Rab İsadan aldığım hizmeti başarayım.

1 Petrus 5:10
Ve sizi Mesihte kendi ebedî izzetine çağıran bütün inayetlerin Allahı, sizi bir müddet elem çektikten sonra kendisi ikmal edecek, pekiştirecek, kuvvetlendirecektir.

Efesliler 2:4-9
[4] fakat Allah merhamette zengin olup bizi sevdiği çok sevgisinden ötürü,[5] hattâ suçlarımızla ölmüşken, bizi Mesih ile birlikte diriltti (inayetle kurtuldunuz),[6] ve bizi onunla kıyam ettirdi, ve semaviyatta, Mesih İsada birlikte oturttu;[7] ta ki, Mesih İsada bize olan iyilikle kendi inayetinin aşırı zenginliğini gelecek devirlerde göstersin;[8] çünkü iman yolu ile inayetle kurtuldunuz; ve bu sizden değil, Allahın atiyesidir;[9] kimse övünmesin diye, işlerden değildir.

Romalılar 2:8-10
[8] ama fırkacı olup hakikate itaatsiz, haksızlığa ise itaatli olanlara,[9] önce Yahudiye hem de Yunanlıya, kötülük işliyen her adama, gazap ve hiddet, sıkıntı ve şiddet;[10] fakat önce Yahudiye hem de Yunanlıya, iyilik işliyen her adama, izzet, hürmet ve selâmet verecektir;

1 Korintliler 15:10
Fakat her ne isem, Allahın inayeti ileyim; ve onun bana olan inayeti boşuna olmadı; fakat onların hepsinden ziyade çalıştım; fakat ben değil, ancak benimle olan Allahın inayeti.

Efesliler 2:5
hattâ suçlarımızla ölmüşken, bizi Mesih ile birlikte diriltti (inayetle kurtuldunuz),

Titus 2:11-12
[11] Çünkü Allahın inayeti bütün adamlara kurtuluş getirerek izhar olundu;[12] bize öğretiyor ki, fıskı ve dünya arzularını inkâr edip

2 Korintliler 12:8-9
[8] Benden ayrılsın diye, bunun için üç kere Rabbe yalvardım.[9] Ve bana dedi: İnayetim sana yeter; çünkü kuvvetim zayıflıkta tamam olur. İmdi çok hazzederek zayıflıklarımla daha ziyade övüneceğim, ta ki, Mesihin kuvveti benim üzerime konsun.

Yuhanna 1:14
Ve Kelâm beden olup inayet ve hakikatle dolu olarak aramızda sakin oldu; biz de onun izzetini, Babanın biricik Oğlunun izzeti olarak gördük.

Efesliler 4:7
Fakat Mesihin atiyesinin ölçüsüne göre her birimize inayet verildi.

2 Petrus 1:2
Allahın ve Rabbimiz İsanın bilgisinde size inayet ve selâmet çoğaltılsın;

Romalılar 1:7
Romada bulunan mukaddes olmağa davet edilmiş Allahın bütün sevgililerine, size Babamız Allah ve Rab İsa Mesihten inayet ve selâmet olsun.

Romalılar 5:17
Çünkü eğer birinin suçu ile ölüm birinin vasıtası ile saltanat sürdü ise, inayet ve salâh atiyesinin feyzini alanlar, birinin, yani, İsa Mesihin vasıtası ile hayatta daha ziyade saltanat süreceklerdir.

Yuhanna 1:16
Çünkü hepimiz onun doluluğundan aldık, ve inayet üzerine inayet.

Titus 2:11-14
[11] Çünkü Allahın inayeti bütün adamlara kurtuluş getirerek izhar olundu;[12] bize öğretiyor ki, fıskı ve dünya arzularını inkâr edip[13] büyük Allahın ve Kurtarıcımız Mesih İsanın izzetinin mubarek ümidini ve zuhurunu bekliyerek, şimdiki dünyada temkin ve salâh ve takva üzre yaşıyalım;[14] o kendini bizim uğrumuza teslim etti, ta ki, bizi her fesattan kurtarsın, ve iyi işlere gayretli has kavmı kendisi için temizlesin.

Romalılar 5:2
onun vasıtası ile de içinde sabit olduğumuz inayete iman ile methal elde ettik; ve Allahın izzeti ümidile övünüyoruz.

2 Korintliler 6:1
VE onunla beraber işliyerek Allahın inayetini boş yere kabul etmemenizi biz de rica ediyoruz

2 Selanikliler 1:12
her iyilik rızasını ve iman işini kudretle tamamlasın diye, sizin için daima dua ediyoruz.

1 Timoteos 1:13-16
[13] fakat merhamete nail oldum, çünkü bilmiyerek imansızlıkta yaptım;[14] ve Mesih İsada olan iman ve sevgi ile Rabbimizin inayeti ziyadesile çoğaldı.[15] Mesih İsa günahkârları kurtarmak için dünyaya geldi, sözü sadıktır, ve her veçhile kabule lâyıktır; onlardan birincisi benim;[16] ancak bundan dolayı merhamete nail oldum, ta ki ebedî hayat için kendisine iman edecek olanların nümunesi olmak üzre, Mesih İsa önce bende bütün tahammülünü göstersin.

Romalılar 6:23
Zira günahın ücreti ölüm; fakat Allahın mevhibesi Rabbimiz Mesih İsada ebedî hayattır.

Romalılar 3:23
zira hepsi günah işlediler, ve Allahın izzetinden mahrum kaldılar;

2 Korintliler 9:8
Ve her şeyde, her vakitte, her iyi iş için tam kifayetiniz olarak artasınız diye, Allah size her inayeti artırmağa kadirdir;

Yakup 2:8
Eğer mülûkâne kanunu: “Komşunu kendin gibi seveceksin,” yazısına göre ikmal ederseniz, iyi edersiniz;

1 Yuhanna 5:3
Çünkü Allah sevgisi şudur ki onun emirlerini tutalım; ve onun emirleri ağır değildirler.

2 Petrus 3:9
Bazılarının gecikmek zannettikleri gibi Rab vadi hakkında gecikmez, fakat bazılarının helâk olmalarını istemiyerek ancak bütün insanlar tövbeye dönsünler diye, sizin hakkınızda tahammül ediyor.

Elçilerin İşleri 2:38
Petrus da onlara dedi: Tövbe edin; ve günahlarınızın bağışlanması için her biriniz İsa Mesihin ismile vaftiz olunsun; ve Ruhülkudüs vergisini alacaksınız.

Romalılar 3:27
İmdi övünme nerede kaldı? Dışarda kaldı. Fakat ne türlü kanunla? işlerinki ile mi? Hayır, fakat iman kanunu ile.

Yakup 2:12
Hürriyet kanunu vasıtası ile hükmolunacak kimseler gibi, böylece söyleyin ve böylece yapın.

Romalılar 7:12
Şöyle ki, şeriat mukaddestir, ve emir mukaddes ve doğru ve iyidir.

Romalılar 1:16
Zira incilden utanmam, çünkü her iman edene, önce Yahudiye hem de Yunanlıya, kurtarış için Allahın kudretidir.

Turkish Bible 2018
Bible Society in Turkey