English
A A A A A

Tanrı: [Beddua]

Levililer 20:9
Çünkü babasına yahut anasına lânet eden her adam mutlaka öldürülecektir; babasına yahut anasına lânet etmiştir; kanı kendi üzerinde olacaktır.

Yasa'nın Tekrarı 28:15
Fakat vaki olacak ki, bugün sana emretmekte olduğum Allahın RABBİN bütün emirlerini ve kanunlarını tutup yapmak üzre onun sözünü dinlemezsen, bütün şu lânetler senin üzerine gelecekler, ve sana erişeceklerdir.

Yasa 21:17
Ve babasına yahut anasına lânet eden mutlaka öldürülecektir.

Yeremya 15:10
Ey anam, bütün dünya ile kavga adamı ve çekişme adamı olmak için beni doğurmuşsun, vay başıma! ben faizle para vermedim, ve bana faizle para vermediler; fakat herkes bana lânet ediyor.

Galatyalılar 3:13
İbrahimin bereketi Mesih İsada Milletlere gelsin, ve iman vasıtası ile Ruhun vadini alalım diye,

Yasa 34:7
binlere inayetini saklıyan, haksızlığı ve günahı ve suçu bağışlıyan, ve suçluyu asla suçsuz çıkarmıyan, babaların günahını oğullarda, ve oğulların oğullarında, üçüncü ve dördüncü nesilde arıyan Allah, diye ilân etti.

Luka 6:28
size lânet edenlere hayırdua edin, ve size hakaret edenler için dua edin.

Çölde Sayım 14:18
RAB çok sabırlıdır, ve merhameti çoktur, fesadı ve günahı bağışlar, ve suçluyu asla tebriye etmez, babaların fesadını, üçüncü ve dördüncü nesle kadar, çocuklarda arar.

Yaratılış 3:17
Ve Âdeme dedi: Karının sözünü dinlediğin, ve: Ondan yemiyeceksin, diye sana emrettiğim ağaçtan yediğin için, toprak senin yüzünden lânetli oldu; ömrünün bütün günlerinde zahmetle ondan yiyeceksin;

Süleyman'ın Özdeyişleri 26:2
Serçe öteye beriye nasıl uçarsa, ve kırlangıç nasıl uçup giderse, Boşuna lânet de öyledir, değmez.

Yasa'nın Tekrarı 5:9
onlara iğilmiyeceksin, ve onlara ibadet etmiyeceksin; çünkü ben, senin Allahın RAB, benden nefret edenlerden babalar günahını çocuklar üzerinde, üçüncü ve dördüncü nesil üzerinde arıyan,

Galatyalılar 5:1
MESİH bizi hürriyet için azat etti; imdi sabit durun, ve tekrar kulluk boyunduruğuna tutulmayın.

Yasa 20:5
onlara iğilmiyeceksin; ve onlara ibadet etmiyeceksin; çünkü ben, senin Allahın RAB, benden nefret edenlerden babalar günahını çocuklar üzerinde, üçüncü nesil üzerinde, ve dördüncü nesil üzerinde arıyan,

2 Korintliler 5:17
Şöyle ki eğer bir kimse Mesihte ise, yeni hilkattir; eski şeyler geçtiler; işte, yeni oldular.

1 Yuhanna 4:4
Ey küçük çocuklar, siz Allahtansınız, ve onları yendiniz; çünkü sizde olan, dünyada olandan daha büyüktür.

2 Samuel 16:5-8
[5] Ve kıral Davud Bahurime geldi, ve işte, oradan Saul evinin aşiretinden bir adam çıktı, ve onun adı Gera oğlu Şimei idi; çıktı, ve çıkarken lânet ediyordu.[6] Ve Davuda, ve kıral Davudun bütün kullarına taş atıyordu; ve bütün kavm ve bütün yiğitler Davudun sağında ve solunda idiler.[7] Ve Şimei lânet ederken böyle diyordu: Çık, çık, ey kanlı adam, ve alçak adam;[8] yerine kıral olduğun Saul evinin bütün kanını, RAB senin üzerine döndürdü; ve RAB kırallığı oğlun Abşalomun eline verdi; ve işte, kendi kötülüğünde tutuldun, çünkü sen kanlı adamsın.

Yasa'nın Tekrarı 21:23
cesedi bütün gece ağaç üzerinde kalmıyacaktır, fakat o günde onu mutlaka gömeceksin; çünkü asılmış olan adam Allah tarafından lânetlidir; ve Allahın RABBİN miras olarak sana vermekte olduğu diyarını murdar etmiyeceksin.

Yasa 20:5-6
[5] onlara iğilmiyeceksin; ve onlara ibadet etmiyeceksin; çünkü ben, senin Allahın RAB, benden nefret edenlerden babalar günahını çocuklar üzerinde, üçüncü nesil üzerinde, ve dördüncü nesil üzerinde arıyan,[6] ve beni seven ve emirlerimi tutanların binlercesine inayet eden, kıskanç bir Allahım.

1 Samuel 17:43
Ve Filistî Davuda dedi: Ben köpek miyim ki bana değneklerle geliyorsun? Ve Filistî kendi ilâhları ile Davuda lânet etti.

Hezekiel 18:20
Suç işliyen can, ölecek olan odur; babanın fesadını oğul taşımaz, ve oğlun fesadını baba taşımaz; salihin salâhı kendi üzerinde olur, kötünün kötülüğü de kendi üzerinde olur.

Yeremya 31:29-30
[29] Artık o günlerde: Babalar koruk yediler ve oğulların dişleri kamaştı, demiyecekler.[30] Fakat herkes kendi fesadı için ölecek; koruk yiyen herkesin kendi dişleri kamaşacak.

Yasa 20:6
ve beni seven ve emirlerimi tutanların binlercesine inayet eden, kıskanç bir Allahım.

Yasa'nın Tekrarı 18:10-12
[10] Aranızda oğlunu ve kızını ateşten geçiren, yahut falcı, yahut müneccim, yahut sihirbaz, yahut afsuncu,[11] yahut büyücü, yahut cinci, yahut bakıcı, yahut ölülere danışan bulunmıyacak.[12] Çünkü bu şeyleri yapan adam RABBE mekruhtur; ve Allahın RAB bu mekruh şeylerden dolayı onları senin önünden kovuyor.

Romalılar 8:37-39
[37] Fakat bizi sevenin vasıtası ile bunların hepsinde galiplerden üstünüz.[38] Zira eminim ki, ne ölüm, ne hayat, ne melekler, ne reislikler, ne şimdiki şeyler, ne gelecek şeyler, ne kudretler,[39] ne yükseklik, ne derinlik, ne başka bir mahlûk Rabbimiz Mesih İsada olan Allahın sevgisinden bizi ayırmağa kadir olacaktır.

1 Petrus 5:8-9
[8] Ayık olun, uyanık olun; hasmınız İblis kimi yutacağını arıyarak gümürdenen aslan gibi dolaşıyor;[9] dünyada olan kardeşlerinize de ayni elemlerin çektirildiğini bilerek ona karşı imanda sabit durun.

Yaratılış 3:17-19
[17] Ve Âdeme dedi: Karının sözünü dinlediğin, ve: Ondan yemiyeceksin, diye sana emrettiğim ağaçtan yediğin için, toprak senin yüzünden lânetli oldu; ömrünün bütün günlerinde zahmetle ondan yiyeceksin;[18] ve sana diken ve çalı bitirecek; ve kır otunu yiyeceksin;[19] toprağa dönünciye kadar, alnının terile ekmek yiyeceksin; çünkü ondan alındın; çünkü topraksın, ve toprağa döneceksin.

Yaratılış 4:10-12
[10] Ve dedi: Ne yaptın? kardeşinin kanının sesi topraktan bana bağırıyor.[11] Ve şimdi sen toprak tarafından lânet edildin, o toprak ki kardeşinin kanını senin elinden almak için ağzını açtı;[12] toprağı işlediğin zaman, artık sana kuvvetini vermiyecektir; yeryüzünde kaçak ve serseri olacaksın.

Yaratılış 9:18-27
[18] Ve gemiden çıkan Nuhun oğulları, Sam ve Ham ve Yafet idiler; ve Ham Kenânın atasıdır.[19] Bu üçü Nuhun oğulları idiler; ve bütün yeryüzüne yayılanlar bunlardan oldu.[20] Ve Nuh çiftçi olmağa başladı, ve bir bağ dikti;[21] ve şaraptan içip sarhoş oldu; ve çadırının içinde çıplak oldu.[22] Ve Kenânın atası olan Ham, babasının çıplaklığını gördü, ve dışarda iki kardeşine söyledi.[23] Ve Sam ile Yafet bir esvap alıp onu kendi iki omuzları üzerine koydular, ve geri geri gidip babalarının çıplaklığını örttüler; ve yüzleri geri olup babalarının çıplaklığını görmediler.[24] Ve Nuh şarabından ayıldı, ve küçük oğlunun kendisine yaptığını anladı.[25] Ve dedi: Kenân lânetli olsun, Kardeşlerine kullar kulu olacaktır.[26] Ve dedi: Samın Allahı RAB mubarek olsun, Ve Kenân ona kul olsun.[27] Allah Yafete genişlik versin, Ve Samın çadırlarında otursun; Ve Kenân ona kul olsun.

1 Krallar 2:32-46
[32] Ve RAB onun kanını kendi başı üzerine döndürecektir, çünkü o kendisinden daha salih ve daha iyi iki adamı, İsrail ordusunun başbuğu Nerin oğlu Abneri, ve Yahuda ordusunun başbuğu Yeterin oğlu Amasayı vurdu, ve onları kılıçla öldürdü, ve babam Davud bilmiyordu.[33] Böylece onların kanı Yoabın başı üzerine, ve onun zürriyetinin başı üzerine ebediyen dönecektir; fakat RAB tarafından Davuda, ve zürriyetine, ve evine, ve tahtına, ebediyen selâmet olacaktır.[34] Ve Yehoyadanın oğlu Benaya çıktı, ve onu vurup öldürdü; ve çölde kendi evinde gömüldü.[35] Ve kıral onun yerine Yehoyadanın oğlu Benayayı ordunun başına koydu; ve kıral Abiatarın yerine kâhin Tsadoku koydu.[36] Ve kıral gönderip Şimeiyi çağırdı, ve ona dedi: Yeruşalimde kendine bir ev yap, ve orada otur, ve oradan hiç bir yere çıkma.[37] Ve çıktığın, ve Kidron vadisini geçtiğin gün gerçekten bil ki, mutlaka öleceksin; kanın kendi başın üzerinde olacaktır.[38] Ve Şimei kırala dedi: Bu söz iyidir; efendim kıral nasıl dedi ise, kulun öyle yapacaktır. Ve Şimei bir çok zaman Yeruşalimde oturdu.[39] Ve vaki oldu ki, üç yılın sonunda Şimeinin iki kulu Gat kıralı Maakanın oğlu Akişin yanına kaçtılar. Ve Şimeiye: İşte, kulların Gattadır, diye haber verildi.[40] Ve Şimei kalkıp eşeğine palan vurdu, ve Gata, Akişe, kullarını aramağa gitti; ve Şimei gidip kullarını Gattan getirdi.[41] Ve Şimeinin Yeruşalimden Gata gitmiş ve dönmüş olduğunu Süleymana söylediler.[42] Ve kıral gönderip Şimeiyi çağırdı, ve ona dedi: Sana RABBİN hakkı için and ettirmedim mi, ve sana: Çıktığın, ve dışarıda ötede beride dolaştığın gün gerçekten bil ki, mutlaka öleceksin, diye sıkı tenbih etmedim mi? sen de bana: İşittiğim söz iyidir, dedin.[43] Öyle ise RABBİN andını ve sana verdiğim emri niçin tutmadın?[44] Ve kıral Şimeiye dedi: Babam Davuda yaptığın kötülüğün hepsini bilirsin, yüreğin de bilir; ve kendi kötülüğünü RAB senin başına döndürecektir.[45] Fakat kıral Süleyman mubarek olacak, ve Davudun tahtı RABBİN önünde ebediyen pekiştirilecektir.[46] Ve kıral Yehoyadanın oğlu Benayaya emretti; ve çıkıp onu vurdu, ve o öldü. Ve kırallık Süleymanın elinde pekiştirildi.

Eyüp 2:9
Ve karısı ona dedi: Sen hâlâ mı kemalini sıkı tutmaktasın? Allaha lânet et de öl.

Eyüp 19:17
Soluğum karıma iğrenç oldu, Yalvarışım da anamın oğullarına.

Eyüp 1:10
Onun etrafına, evinin etrafına, ve nesi varsa hepsinin etrafına sen çepçevre çit çevirmedin mi? ellerinin işini sen bereketledin, ve onun malı memlekette çoğaldı.

Efesliler 6:10-17
[10] Velhasıl, Rabde ve onun kudretinin kuvvetinde kuvvetlenin.[11] İblisin hilelerine karşı durabilmeniz için, Allahın bütün silâhlarını kuşanın.[12] Çünkü güreşimiz kan ve ete karşı değildir, ancak riyasetlere karşı, hükûmetlere karşı, bu karanlığın dünya hükümdarlarına karşı, semaviyatta olan kötülüğün ruhî ordularına karşıdır.[13] Bundan dolayı fena günde dayanabilmeniz, ve her şeyi yaptıktan sonra, yerinizde durabilmeniz için, Allahın bütün silâhlarını alın.[14] İmdi belinizi hakikatle kuşatmış, ve adalet zırhını giyinmiş,[15] ve selâmet incilinin hazırlığı ile ayaklarınızı giydirmiş olarak,[16] ve hepsinin üzerine, şeririn bütün kızgın oklarını onunla söndürmeğe kadir olacağınız iman kalkanını ele alarak, yerinizde durun.[17] Ve kurtarış miğferini, ve Ruhun kılıcı olan Allahın sözünü alın;

Matta 5:22
Fakat ben size derim: Kardeşine kızan her adam hükme müstahak olacaktır; ve kardeşine: Raka, derse, Millet meclisinin hükmüne müstahak olacaktır; ve kim: Ahmak, derse, cehennem ateşine müstahak olacaktır.

Romalılar 3:23
zira hepsi günah işlediler, ve Allahın izzetinden mahrum kaldılar;

Romalılar 6:23
Zira günahın ücreti ölüm; fakat Allahın mevhibesi Rabbimiz Mesih İsada ebedî hayattır.

Yaratılış 9:25
Ve dedi: Kenân lânetli olsun, Kardeşlerine kullar kulu olacaktır.

Mezmurlar 104:9
Onu geçmesinler diye sen onlara sınır koydun; Yeri kaplamak için geri gelmezler.

Yaratılış 6:12
Ve Allah yeryüzünü gördü, ve işte, bozulmuştu; çünkü yeryüzünde bütün beşer yolunu bozmuştu.

Yaratılış 7:20
Sular on beş arşın daha yükseldiler; ve dağlar örtüldüler.

Yaratılış 8:5-9
[5] Ve sular onuncu aya kadar, gittikçe azaldılar; onuncu ayda, ayın birinde, dağların başları göründüler.[6] Ve vaki oldu ki, kırk gün bittikten sonra, Nuh yapmış olduğu geminin penceresini açtı;[7] ve kuzgunu gönderdi, ve o, yerde sular kuruyuncıya kadar, öteye beriye gitti.[8] Ve sular toprağın yüzü üzerinden eksildi mi diye görmek için, yanından güvercini gönderdi;[9] fakat güvercin ayağının tabanına bir istirahat yeri bulmadı, ve gemiye onun yanına döndü; çünkü sular bütün yer üzerinde idiler; ve elini uzatıp onu tuttu, ve onu kendi yanına gemiye aldı.

Yaratılış 9:11
Ve ahdimi sizinle sabit kılacağım; ve bütün beşer artık tufanın suları ile kesilmiyecektir; ve yeryüzünü helâk etmek için artık tufan olmıyacaktır.

Romalılar 12:14
Size eza edenlere hayırdua edin; hayırdua edin ve lânet etmeyin.

Turkish Bible 2018
Bible Society in Turkey