A A A A A

Tanrı: [Tanrı kimdir]

Koloseliler 1:16
gerek riyasetler, gerek hükûmetler, bütün şeyler onda yaratıldı; bütün şeyler onun vasıtası ile, ve onun için yaratılmıştır;

Yaratılış 1:1
BAŞLANGIÇTA Allah gökleri ve yeri yarattı.

İbraniler 1:3
o, kendi izzetinin nuru ve cevherinin öz sureti olarak ve onun kudret kelâmı ile bütün şeyleri taşıyarak, günahların tathirini yaptıktan sonra, yücelerde Azametin sağında oturdu;

İbraniler 4:12
Çünkü Allahın kelâmı canlıdır ve müessirdir, ve iki ağızlı her kılıçtan daha keskindir; ve canı ve ruhu, hem de mafsalları ve iliği bölünciye kadar saplanır, ve yüreğin düşüncelerini ve niyetlerini temyiz edicidir.

Yeşaya 44:6
RAB, İsrailin kıralı, ve Kurtarıcısı, orduların RABBİ şöyle diyor: İlk benim, ve son benim, ve benden başka Allah yoktur.

Yuhanna 1:1
KELÂM başlangıçta var idi, ve Kelâm Allah nezdinde idi, ve Kelâm Allah idi.

Yuhanna 1:14
Ve Kelâm beden olup inayet ve hakikatle dolu olarak aramızda sakin oldu; biz de onun izzetini, Babanın biricik Oğlunun izzeti olarak gördük.

Yuhanna ๓:๑๖
Zira Allah dünyayı öyle sevdi ki, biricik Oğlunu verdi; ta ki, ona iman eden her adam helâk olmasın, ancak ebedî hayatı olsun.

Yuhanna 4:24
Allah Ruhtur, ve ona tapınanların ruhta ve hakikatte tapınmaları gerektir.

1 Yuhanna 1:5
Ondan işittiğimiz ve size ilân etmekte olduğumuz haber şudur ki Allah nurdur ve onda hiç karanlık yoktur.

1 Yuhanna 4:8
Sevmiyen adam Allahı bilmez, çünkü Allah sevgidir.

1 Yuhanna 4:16
Ve biz Allahın bize olan sevgisini biliriz ve ona inandık. Allah sevgidir, ve sevgide duran Allahta durur, ve Allah onda durur.

2 Samuel 7:22
Bunun için, ya Rab Allah, büyüksün; çünkü kulaklarımızla işittiklerimizin hepsine göre senin gibisi yoktur, ve senden başka Allah yoktur.

Yuhanna 17:3
Ebedî hayat da şu ki, seni, yalnız gerçek Allahı, ve gönderdiğin İsa Mesihi bilsinler.

Mezmurlar 34:8
Tadın ve görün; RAB ne iyidir, Ne mutludur ona sığınan adam!

Mezmurlar 86:5
Çünkü, ya Rab, iyisin, ve bağışlıyan sensin, Ve bütün seni çağıranlara çok inayetlisin.

Vahiy 1:1
İSA Mesihin Vahyidir; onu Allah yakında vaki olması lâzım gelen şeyleri kullarına göstermek için kendisine verdi; ve o, meleği vasıtası ile gönderip kulu Yuhannaya onu işaret etti;

Vahiy 22:13
Alfa ve Omega, birinci ve sonuncu, başlangıç ve son benim.

Romalılar 5:8
Fakat Allah bize olan kendi sevgisini bununla ispat ediyor ki, biz henüz günahkârlar iken, Mesih bizim için öldü.

Sefanya 3:17
Allahın RAB, kuvvetli Kurtarıcı, senin içindedir; senin için çok mesrur olacaktır; sevgisi içinde susacaktır; senin için terennümle coşacaktır.

Vahiy 1:17-18
[17] Ve onu gördüğüm zaman, onun ayakları önüne ölü gibi düştüm. Ve sağ elini benim üzerime koyup dedi: Korkma, birinci ve son,[18] ve Diri olan benim; ve ölü idim, ve işte, ebetler ebedince diriyim, ve ölümün ve ölüler diyarının anahtarları bendedir.

2 Timoteos 3:16-17
[16] Allah tarafından mülhem olan her yazı talim, tedip, ıslâh, ve salâhta olan terbiye için de faidelidir;[17] ta ki, Allah adamı her iyi iş için mücehhez olarak kâmil olsun.

Yuhanna 10:30-33
[30] Ben ve Baba biriz.[31] Yahudiler onu taşlamak için yine yerden taş kaldırdılar.[32] İsa onlara cevap verdi: Size Babadan bir çok iyi işler gösterdim; bu işlerden hangisi için beni taşlıyorsunuz?[33] Yahudiler ona cevap verdiler: Seni iyi işten dolayı değil, fakat küfürden dolayı, ve sen insan iken, kendini Allah ettiğinden dolayı taşlıyoruz.

Turkish Bible 2018
Bible Society in Turkey