A A A A A

Tanrı: [Koşulsuz sevgi]

1 Yuhanna 4:16-18
[16] Ve biz Allahın bize olan sevgisini biliriz ve ona inandık. Allah sevgidir, ve sevgide duran Allahta durur, ve Allah onda durur.[17] Hüküm gününde cesaretimiz olsun diye, sevgi bizimle bunda ikmal edilmiş olur; çünkü o nasılsa, biz de bu dünyada öyleyiz.[18] Sevgide korku yoktur; ancak kâmil sevgi korkuyu dışarı atar, çünkü korkuda işkence vardır; ve korkan adam sevgide ikmal edilmemiştir.

1 Petrus 4:8
her şeyden evel birbirinize olan sevginiz coşkun olsun, çünkü sevgi bir çok günahları örter;

Koloseliler 3:14
ve bunların hepsinin üzerine, kemalin bağı olan sevgiyi giyinin.

Efesliler 2:8
çünkü iman yolu ile inayetle kurtuldunuz; ve bu sizden değil, Allahın atiyesidir;

Efesliler 5:25
Ey kocalar, Mesih kiliseyi su yıkaması ile kelâmla temizliyerek takdis etsin diye,

Yeremya 31:3
RAB eskiden bana görünüp dedi: Evet, seni ebedî sevgi ile sevdim; bundan dolayı seni inayetle kendime çektim.

Yuhanna 3:16
Zira Allah dünyayı öyle sevdi ki, biricik Oğlunu verdi; ta ki, ona iman eden her adam helâk olmasın, ancak ebedî hayatı olsun.

1 Korintliler 13:7
her şeye katlanır, her şeye inanır, her şeyi ümit eder, her şeye sabreder.

1 Korintliler 13:13
Şimdi ise, iman, ümit, sevgi, bu üçü kalıyor; ve bunların en büyüğü sevgidir.

1 Yuhanna 3:1
BAKIN, Allahın çocukları çağırılalım diye, Baba bize ne çeşit sevgi verdi; ve öyleyiz. Bu sebepten dünya bizi tanımıyor, çünkü onu tanımadı.

1 Yuhanna 3:16
Sevgiyi bununla biliyoruz; çünkü o bizim uğrumuza canını verdi; bizim de kardeşler uğruna canlarımızı vermemiz gerektir.

1 Yuhanna 4:8
Sevmiyen adam Allahı bilmez, çünkü Allah sevgidir.

Yuhanna 14:21
Emirlerim kendinde olup onları tutandır ki, beni sever; beni seven Babam tarafından sevilecektir; ben de onu seveceğim, ve kendimi ona göstereceğim.

Yuhanna 15:12-13
[12] Benim emrim şudur: Sizi sevdiğim gibi birbirinizi sevin.[13] Bir adamın, dostları uğruna canını vermesinden daha büyük sevgi kimsede yoktur.

Luka 6:27
Fakat, ey dinliyenler, size diyorum: Düşmanlarınızı sevin, sizden nefret edenlere iyilik edin,

Süleyman'ın Özdeyişleri 10:12
Kin kavgalar ayaklandırır; Fakat sevgi her suçu örter.

Süleyman'ın Özdeyişleri 17:17
Dost her vakit sever; Ve sıkıntı için kardeş doğmuştur.

Romalılar 3:23
zira hepsi günah işlediler, ve Allahın izzetinden mahrum kaldılar;

Romalılar 5:5-8
[5] ve ümit utandırmaz; çünkü bize verilmiş olan Ruhülkudüs vasıtası ile, Allahın sevgisi yüreklerimize dökülmüştür.[6] Çünkü biz henüz zayıf iken, muayyen zamanında Mesih fasıklar için öldü.[7] Zira bir kimse salih için güç ölür, fakat iyi bir adam için belki biri ölmeğe bile cesaret eder.[8] Fakat Allah bize olan kendi sevgisini bununla ispat ediyor ki, biz henüz günahkârlar iken, Mesih bizim için öldü.

Romalılar 8:35
Mesihin sevgisinden bizi kim ayıracaktır? elem mi, yahut sıkıntı mı, yahut eza mı, yahut kıtlık mı, yahut çıplaklık mı, yahut tehlike mi, yahut kılıç mı?

Romalılar 12:9-10
[9] Sevgi riyasız olsun. Kötüden nefret edin; iyiye yapışın.[10] Kardeşlik sevgisinde birbirinizi şefkatle sevin; hürmette diğerlerini tercih edin;

Titus 3:4-5
[4] Fakat Kurtarıcımız Allahın iyiliği ve insana muhabbeti izhar olunduğu zaman,[5] salâhta yaptığımız işlerden dolayı değil, ancak yeniden doğum yıkaması ile,

1 Yuhanna 4:9-10
[9] Allahın sevgisi bizde şununla izhar olundu: Onun vasıtası ile yaşıyalım diye, Allah biricik Oğlunu dünyaya gönderdi.[10] Sevgi bundadır, biz Allahı sevdik değil, ancak o bizi sevdi, ve günahlarımıza kefaret olarak Oğlunu gönderdi.

Yuhanna 13:34-35
[34] Size birbirinizi seviniz diye, yeni bir emir veriyorum; sizi sevdiğim gibi siz de birbirinizi seviniz.[35] Eğer birbirinize sevginiz olursa, benim şakirtlerim olduğunuzu bütün insanlar bununla bilecekler.

1 Korintliler 13:4-7
[4] Sevgi çok sabreder, lûtufla muamele eder, sevgi haset etmez; sevgi övünmez, kibirlenmez;[5] çirkin muamele etmez, kendi faidesini aramaz, hiddetlenmez, kötülük saymaz;[6] haksızlığa sevinmez, fakat hakikat ile beraber sevinir;[7] her şeye katlanır, her şeye inanır, her şeyi ümit eder, her şeye sabreder.

Matta 5:43-48
[43] “Sen komşunu sevecek” ve düşmanından nefret edeceksin, denildiğini işittiniz.[44] Fakat ben size derim: Düşmanlarınızı sevin, ve size eza edenler için dua edin ki,[45] siz göklerde olan Babanızın oğulları olasınız; zira o, güneşini kötülerin ve iyilerin üzerine doğdurur; ve salih olanlar ile olmıyanların üzerine yağmur yağdırır.[46] Çünkü eğer sizi sevenleri severseniz, ne karşılığınız olur? Vergi mültezimleri de öyle yapmıyorlar mı?[47] Ve yalnız kardeşlerinizi selâmlarsanız, fazla ne yapmış olursunuz? Putperestler de öyle yapmıyorlar mı?[48] Bundan dolayı, semavî Babanız kâmil olduğu gibi, siz de kâmil olun.

1 Korintliler 1:1-13
[1] ALLAHIN iradesile Mesih İsanın resulü olmağa davet olunan Pavlus, ve Sostenis kardeş,[2] mukaddes olmağa davet olunup Mesih İsada takdis edilmiş olanlara, yani Korintosta olan Allahın kilisesine, ve onların ve bizim Rabbimiz İsa Mesihin ismini her yerde çağıranların hepsine:[3] Babamız Allah ve Rab İsa Mesihten size inayet ve selâmet olsun.[4] Mesih İsada size verilen Allahın inayeti için daima hakkınızda Allahıma şükrederim;[5] çünkü Mesihin şehadeti sizde pekiştirilmiş olduguna göre, her kelâmda ve her bilgide, her şeyde, onda zengin oldunuz;[6] şöyle ki, siz Rabbimiz İsa Mesihin zuhurunu bekliyerek[7] hiç bir mevhibede eksiğiniz yoktur;[8] o da sizi Rabbimiz İsa Mesihin gününde töhmetsiz olarak sona kadar pekiştirecektir.[9] Onun tarafından Oğlu Rabbimiz İsa Mesihin müşareketine davet olunduğunuz Allah sadıktır.[10] İmdi, ey kardeşler, ayni şeyi söylemenizi, ve aranızda fırkalar olmamasını, fakat ayni fikir ve ayni reyde birleşmiş olmanızı, Rabbimiz İsa Mesihin ismile sizden rica ederim.[11] Çünkü, kardeşlerim, sizin hakkınızda Kloinin evinden olanlar tarafından aranızda çekişmeler olduğu bana haber verildi.[12] Ve şunu demek istiyorum ki, sizden her biri: Ben Pavlusun, ve: Ben Apollosun, ve: Ben Kifasın, ve: Ben Mesihinim, diyor.[13] Mesih bölündü mü? Pavlus mu sizin için haça gerildi? yahut Pavlusun ismine mi vaftiz olundunuz?

Turkish Bible 2018
Bible Society in Turkey