A A A A A

Tanrı: [Trinity]


1 Korintliler ௮:௬
fakat bizim için bir Allah Baba, vardır; her şey ondandır, ve biz onun içiniz; ve bir Rab, İsa Mesih, vardır; her şey onun vasıtası iledir, ve biz onun vasıtası ileyiz.

2 Korintliler ௩:௧௭
Ve Rab Ruhtur, ve Rabbin Ruhu nerede ise, hürriyet oradadır.

2 Korintliler ௧௩:௧௪
Rab İsa Mesihin inayeti, ve Allahın muhabbeti, ve Ruhülkudüsün müşareketi hepiniz ile beraber olsun.

Koloseliler 2:9
çünkü Ülûhiyetin bütün doluluğu Mesihte bedenen mukimdir;

Yeşaya ௯:௬
Çünkü bize bir çocuk doğdu, bize bir oğul verildi; ve reislik onun omuzu üzerinde olacak, ve onun adı: Acip Öğütçü, Kadir Allah, Ebediyet Babası, Selâmet Reisi çağırılacaktır.

Yeşaya 44:6
RAB, İsrailin kıralı, ve Kurtarıcısı, orduların RABBİ şöyle diyor: İlk benim, ve son benim, ve benden başka Allah yoktur.

Yuhanna ௧:௧௪
Ve Kelâm beden olup inayet ve hakikatle dolu olarak aramızda sakin oldu; biz de onun izzetini, Babanın biricik Oğlunun izzeti olarak gördük.

Yuhanna 10:30
Ben ve Baba biriz.

Luka ௧:௩௫
Melek cevap verip ona dedi: Ruhülkudüs senin üzerine gelecek, Yüce Olanın kudreti üstüne gölge salacak; bunun için de doğacak olan mukaddese Allahın Oğlu denecektir.

Matta 1:23
“İşte, kız gebe kalacak, ve bir oğul doğuracak, Ve onun adını İmmanuel koyacaklar;” — bu da, Allah bizimledir, diye tercüme olunur — sözü yerine gelsin diye, hep bunlar vaki oldu.

Matta ௨௮:௧௯
İmdi, siz gidip bütün milletleri şakirt edin, onları Baba ve Oğul ve Ruhülkudüs ismile vaftiz eyleyin;

Matta ௩:௧௬-௧௭
[௧௬] Ve İsa vaftiz olunup hemen sudan çıktı; ve işte, gökler açıldı, ve Allahın Ruhunun güvercin gibi inip üzerine geldiğini gördü;[௧௭] ve işte, göklerden bir ses dedi: Sevgili Oğlum budur, ondan razıyım.

Romalılar ௧௪:௧௭-௧௮
[௧௭] çünkü Allahın melekûtu yiyecek ve içecek değil, fakat salâh ve selâmet ve Ruhülkudüsle sevinçtir.[௧௮] Çünkü bununla Mesihe kulluk eden Allaha makbul, ve insanlarca beğenilmiştir.

Luka ௩:௨௧-௨௨
[௨௧] Ve vaki oldu ki, bütün halk vaftiz edilirken, İsa dahi vaftiz edilmiş olup dua ettiği zaman, gök açıldı,[௨௨] ve Ruhülkudüs, bedenleşmiş bir surette, güvercin gibi, onun üzerine indi, ve gökten: Sen benim sevgili Oğlumsun, senden razıyım, diye bir ses geldi.

Yaratılış 1:1-2
[1] BAŞLANGIÇTA Allah gökleri ve yeri yarattı.[2] Ve yer ıssız ve boştu; ve enginin yüzü üzerinde karanlık vardı; ve Allahın Ruhu suların yüzü üzerinde hareket ediyordu.

Yuhanna ௫:௭-௮
[௭] Hasta ona cevap verdi: Efendi, su çalkandığı zaman, beni havuza koyacak kimsem yok; ve ben gelmekte iken, başkası benden önce iniyor.[௮] İsa ona dedi: Kalk, yatağını kaldır ve yürü.

1 Petrus ௧:௧-௨
[௧] İSA Mesihin resulü Petrus, Baba Allahın ezelî ilmine göre,[௨] Ruhun takdisile, itaat için ve İsa Mesihin kanının serpilmesi için seçilmiş olup Pontus, Galatya, Kappadokya, Asya ve Bitinyada dağılmış olan gariplere: Size inayet ve selâmet çoğaltılsın.

2 Korintliler ௧:௨௧-௨௨
[௨௧] Ve bizi sizin ile Mesihte sabit kılan, ve bizi meshetmiş olan, Allahtır;[௨௨] ve o bizi mühürledi, ve bize yüreklerimizde Ruhun peyini verdi.

1 Korintliler ௧௨:௪-௬
[௪] Ve mevhibelerin çeşitleri var, fakat ayni Ruhtur.[௫] Ve hizmetlerin çeşitleri var, ve ayni Rabdir.[௬] Ve işlerin çeşitleri var, fakat hepsinde her şeyi işliyen ayni Allahtır,

Efesliler ௪:௪-௬
[௪] Davetinizin bir ümidine davet olunduğunuz gibi, beden bir ve Ruh bir;[௫] Rab bir, iman bir, vaftiz bir,[௬] cümlenin üzerinde ve cümle ile ve cümlede cümlenin Allahı ve Babası birdir.

Koloseliler ௧:௧௫-௧௭
[௧௫] çünkü göklerde ve yeryüzünde, görünen ve görünmiyen, gerek tahtlar, gerek hâkimiyetler,[௧௬] gerek riyasetler, gerek hükûmetler, bütün şeyler onda yaratıldı; bütün şeyler onun vasıtası ile, ve onun için yaratılmıştır;[௧௭] hepsinden evel olan kendisidir, ve bütün şeyler onda kaimdir.

Yuhanna ௧௪:௯-௧௧
[௯] İsa ona dedi: Bu kadar zaman sizin ile beraberim de, beni tanımadın mı, ey Filipus? Beni görmüş olan, Babayı görmüş olur; sen nasıl: Babayı bize göster, diyorsun?[௧௦] İman etmiyor musun ki, ben Babadayım, Baba da bendedir? Ben size söylediğim sözleri kendiliğimden söylemem; fakat bende duran Baba kendi işlerini yapar.[௧௧] Bana iman edin, ben Babadayım, Baba da bendedir; hiç değilse o işlerden dolayı iman edin.

Filipililer ௨:௫-௮
[௫] Mesih İsada olan düşünce sizde de olsun;[௬] o Mesih ki, Allahın suretinde olduğu halde, Allaha müsavi olmağı bir ganimet saymadı;[௭] fakat kul suretini aldı, ve insanların benzeyişinde olarak, kendini hâli kıldı;[௮] ve şekilde insan gibi bulunarak ölüme, hattâ haç ölümüne kadar itaat edip nefsini alçalttı.

Yuhanna 10:30-36
[30] Ben ve Baba biriz.[31] Yahudiler onu taşlamak için yine yerden taş kaldırdılar.[32] İsa onlara cevap verdi: Size Babadan bir çok iyi işler gösterdim; bu işlerden hangisi için beni taşlıyorsunuz?[33] Yahudiler ona cevap verdiler: Seni iyi işten dolayı değil, fakat küfürden dolayı, ve sen insan iken, kendini Allah ettiğinden dolayı taşlıyoruz.[34] İsa onlara cevap verdi: “Ben dedim: Siz ilâhlarsınız,” diye şeriatinizde yazılı değil mi?[35] Kendilerine Allah sözü gelenlere, ilâhlar dediği halde (ve kitap bozulamaz),[36] Allahın Oğluyum, dediğim için siz Babanın takdis edip dünyaya gönderdiği zata mı: Küfrediyorsun, diyorsunuz?

Turkish Bible 2018
Bible Society in Turkey