A A A A A

Tanrı: [Günahtan Kurtulmak]

Elçilerin İşleri 16:31
Onlar da dediler: Rab İsaya iman et, ve evin halkı ile sen de kurtulursun.

Efesliler 2:8-9
[8] çünkü iman yolu ile inayetle kurtuldunuz; ve bu sizden değil, Allahın atiyesidir;[9] kimse övünmesin diye, işlerden değildir.

Romalılar 10:9-10
[9] şöyle ki, İsa Rabdir diye ağzınla ikrar edersen, ve Allahın onu ölülerden kıyam ettirdiğine yüreğinle iman edersen, kurtulacaksın;[10] çünkü salâh için yürekle iman edilir, ve kurtuluş için ağızla ikrar edilir.

Markos 16:16
İman edip vaftiz olunan kurtulacaktır; fakat iman etmiyen mahkûm olacaktır.

Efesliler 2:8-10
[8] çünkü iman yolu ile inayetle kurtuldunuz; ve bu sizden değil, Allahın atiyesidir;[9] kimse övünmesin diye, işlerden değildir.[10] Çünkü Allahın önceden hazırladığı iyi işlerde yürüyelim diye, bunlar için Mesih İsada yaratılmış olarak onun eseriyiz.

Romalılar 10:13
çünkü: “Her kim Rabbin ismini çağırırsa, kurtulacaktır.”

Matta 10:22
Ve benim ismimden ötürü herkes sizden nefret edecekler. Fakat sona kadar dayanan, kurtulacak olan odur.

Elçilerin İşleri 2:38
Petrus da onlara dedi: Tövbe edin; ve günahlarınızın bağışlanması için her biriniz İsa Mesihin ismile vaftiz olunsun; ve Ruhülkudüs vergisini alacaksınız.

Yuhanna 3:16
Zira Allah dünyayı öyle sevdi ki, biricik Oğlunu verdi; ta ki, ona iman eden her adam helâk olmasın, ancak ebedî hayatı olsun.

Matta 25:31-46
[31] Fakat İnsanoğlu bütün melekler kendisile beraber olarak izzetile gelince, o zaman izzetinin tahtı üzerine oturacaktır;[32] bütün milletler onun önünde toplanarak, çoban koyunları keçilerden ayırdığı gibi, onları birbirinden ayıracaktır.[33] Koyunları sağına ve keçileri soluna koyacaktır.[34] O zaman Kıral, sağındakilere diyecektir: Ey sizler, Babamın mubarekleri, gelin, dünya kurulduğundan beri sizin için hazırlanmış olan melekûtu miras alın.[35] Zira aç idim, bana yiyecek verdiniz; susamıştım, bana içecek verdiniz; yabancı idim, beni içeri aldınız;[36] çıplak idim, beni giydirdiniz; hasta idim, beni aradınız; zindanda idim, yanıma geldiniz.[37] O zaman salihler ona cevap verip diyecekler: Ya Rab, biz seni ne zaman aç görüp yedirdik, veya susamış görüp içirdik?[38] Ve ne zaman seni yabancı görüp içeri aldık, veya çıplak görüp giydirdik?[39] Ve ne zaman seni hasta, veya zindanda görüp yanına geldik?[40] Kıral cevap verip onlara diyecek: Doğrusu size derim: Mademki bu kardeşlerimden, şu en küçüklerinden birine yaptınız, bana yapmış oldunuz.[41] O zaman solundakilere de diyecek: Ey lânetliler, benim yanımdan İblis ile onun meleklerine hazırlanmış olan ebedî ateşe gidin.[42] Çünkü aç idim, bana yiyecek vermediniz; susamıştım, bana içecek vermediniz;[43] yabancı idim, beni içeri almadınız; çıplak idim, beni giydirmediniz; hasta ve zindanda idim, beni aramadınız.[44] O zaman onlar da cevap verip diyecekler: Ya Rab, seni ne vakit aç, veya susamış, yahut yabancı, veya çıplak, yahut hasta, veya zindanda gördük de, sana hizmet etmedik?[45] O zaman onlara cevap verip diyecek: Doğrusu size derim: Mademki bu en küçüklerden birine yapmadınız, bana da yapmamış oldunuz.[46] Ve bunlar ebedî azaba, fakat salihler ebedî hayata gideceklerdir.

Matta 7:21-23
[21] Bana: Ya Rab, ya Rab, diyen her adam göklerin melekûtuna girecek değildir; ancak göklerde olan Babamın iradesini yapan girer.[22] O günde bir çokları bana: Ya Rab, ya Rab, biz senin isminle peygamberlik etmedik mi? ve senin isminle cinleri çıkarmadık mı? ve senin isminle çok kudretli işler yapmadık mı? diyecekler.[23] Ve o zaman ben onlara açıkça söyliyeceğim: Ben sizi hiç tanımadım, yanımdan gidin, fesat işliyenler!

Yuhanna 3:3
İsa cevap verip ona dedi: Doğrusu ve doğrusu sana derim: Bir kimse yeniden doğmadıkça, Allahın melekûtunu göremez.

Romalılar 3:23
zira hepsi günah işlediler, ve Allahın izzetinden mahrum kaldılar;

Yakup 2:24
Görüyorsunuz ki insan yalnız imanla değil, amellerle salih sayılır.

Elçilerin İşleri 22:16
Ve şimdi ne gecikiyorsun? kalk, vaftiz ol, ve onun ismini çağırarak günahlarından yıkan.

Romalılar 6:23
Zira günahın ücreti ölüm; fakat Allahın mevhibesi Rabbimiz Mesih İsada ebedî hayattır.

2 Korintliler 5:17
Şöyle ki eğer bir kimse Mesihte ise, yeni hilkattir; eski şeyler geçtiler; işte, yeni oldular.

Galatyalılar 3:27
Çünkü Mesihe vaftiz olunanlarınızın hepsi Mesihi giydiniz.

Luka 10:25-28
[25] Ve işte, bir fakih kalktı ve: Ey Muallim, ebedî hayatı miras almak için ne yapayım? diyerek İsayı denedi.[26] Ve İsa ona dedi: Şeriatte ne yazılmıştır? nasıl okursun?[27] O cevap verip dedi: “Rab Allahını, bütün yüreğinle, bütün canınla, bütün kuvvetinle, ve bütün fikrinle, ve komşunu kendin gibi seveceksin.”[28] İsa da ona: Doğru cevap verdin, böyle yap, yaşarsın, dedi.

Yuhanna 3:16-18
[16] Zira Allah dünyayı öyle sevdi ki, biricik Oğlunu verdi; ta ki, ona iman eden her adam helâk olmasın, ancak ebedî hayatı olsun.[17] Çünkü Allah dünyaya hükmetsin diye değil, ancak dünya onun ile kurtulsun diye, Oğlunu dünyaya gönderdi.[18] Ona iman edene hüküm yoktur; iman etmiyene zaten hükmolunmuştur; çünkü Allahın biricik Oğlunun ismine iman etmemiştir.

Efesliler 2:10
Çünkü Allahın önceden hazırladığı iyi işlerde yürüyelim diye, bunlar için Mesih İsada yaratılmış olarak onun eseriyiz.

1 Korintliler 12:13
Çünkü biz, gerek Yahudi gerek Yunanlı, gerek kul, gerek hür, hepimiz bir beden olmak üzre bir Ruhta vaftiz olunduk, ve hepimize bir Ruhtan içirildi.

2 Petrus 3:9
Bazılarının gecikmek zannettikleri gibi Rab vadi hakkında gecikmez, fakat bazılarının helâk olmalarını istemiyerek ancak bütün insanlar tövbeye dönsünler diye, sizin hakkınızda tahammül ediyor.

Elçilerin İşleri 17:30
İmdi Allah cehalet zamanlarına göz yumdu; şimdi her yerde hepsinin tövbe etmelerini insanlara emrediyor;

Yakup 2:18
Fakat bir kimse diyecektir ki: Senin imanın var, ve benim amellerim var; senin imanını ameller olmadan bana göster, ve ben imanımı amellerimle sana göstereceğim.

Yuhanna 8:24
Bundan ötürü size: Günahlarınız içinde öleceksiniz, dedim. Zira benim o olduğuma siz iman etmezseniz, günahlarınız içinde ölürsünüz.

Luka 13:3
Size: Hayır, derim; fakat siz eğer tövbe etmezseniz, hepiniz böylece helâk olacaksınız.

Yakup 2:14-17
[14] Ey kardeşlerim, eğer bir kimse amelleri yok iken, imanı olduğunu söylerse, faide nedir? kendisini o iman kurtarabilir mi?[15] Eğer bir kardeş yahut bir kızkardeş çıplak ve gündelik yiyecekten mahrum iken,[16] sizden de biri onlara: Selâmetle gidin, ısının ve doyun, derse, fakat bedenin muhtaç olduğu şeyleri onlara vermezseniz, faide nedir?[17] Böylece, iman da, eğer amelleri olmazsa, haddi zatında ölüdür.

Yuhanna 6:47
Doğrusu ve doğrusu size derim: İman edenin ebedî hayatı vardır.

Yuhanna 11:25-26
[25] İsa ona dedi: Kıyamet ve hayat benim; bana iman eden ölmüş olsa da, yaşar;[26] ve kim yaşar, ve bana iman ederse, ebediyen ölmez. Buna iman ediyor musun?

İbraniler 6:4-6
[4] Çünkü bir kere nurlandırılmış, ve semavî vergiden tatmış ve Ruhülkudüse hissedar edilmiş,[5] ve Allahın iyi sözünü ve gelecek âlemin kudretlerini tatmış oldukları halde[6] yoldan sapmış olanları yine tövbe için yeniletmek imkânsızdır; çünkü yeniden Allahın Oğlunu kendileri için haça geriyor ve rüsvay ediyorlar.

1 Yuhanna 5:13
Ebedî hayatınız olduğunu bilesiniz diye, size, Allahın Oğlunun ismine iman edenlere, bu şeyleri yazdım.

Yuhanna 3:17
Çünkü Allah dünyaya hükmetsin diye değil, ancak dünya onun ile kurtulsun diye, Oğlunu dünyaya gönderdi.

Yuhanna 14:6
İsa ona dedi: Yol ve hakikat ve hayat benim; ben vasıta olmadıkça, Babaya kimse gelmez.

Yeşaya 64:6
Çünkü hepimiz bir murdar gibi olduk, ve bütün salâh işlerimiz kirli esvap gibidir; ve hepimiz yaprak gibi soluyoruz; ve bizi fesatlarımız yel gibi alıp götürüyor.

2 Timoteos 2:10
Bundan dolayı seçilmiş olanlar için her şeye tahammül ediyorum, ta ki, onlar da İsa Mesihte olan kurtuluşa ebedî izzetle erişsinler.

Romalılar 8:29-30
[29] Çünkü evelden bildiği kimseleri Oğlunun suretine mutabık olmak üzre ezelden de takdir etti, ta ki, bir çok kardeşler arasında ilk doğan o olsun;[30] ve ezelden takdir ettiği kimseleri davet de etti; ve davet ettiği kimseleri salih de saydı; ve salih saydığı kimseleri taziz de etti.

Matta 3:11
Gerçi tövbe için su ile ben sizi vaftiz ediyorum; fakat benden sonra gelen, benden daha kudretlidir; onun çarıklarını taşımağa ben lâyık değilim; o sizi Ruhülkudüs ile ve ateş ile vaftiz edecektir.

Turkish Bible 2018
Bible Society in Turkey