English
A A A A A

Tanrı: [Planlar]

Süleyman'ın Özdeyişleri 19:21
İnsanın yüreğinde çok kuruntular vardır; Fakat RABBİN muradı, duran odur.

Yeremya 29:11
Çünkü sizin için düşünmekte olduğum düşünceleri ben bilirim, RAB diyor, kötülük düşünceleri değil, ancak sonunuzda size ümit vermek için selâmet düşünceleridir.

Süleyman'ın Özdeyişleri 15:22
Öğüt olmıyan yerde tertipler boşa çıkar; Fakat öğütçülerin çokluğu ile dururlar.

Mezmurlar 33:11
RABBİN öğüdü ebediyen, Yüreğinin düşünceleri nesilden nesle durur.

Süleyman'ın Özdeyişleri 16:3
Kendi işlerini RABBE bırak, Ve niyetlerin yerine gelir.

Süleyman'ın Özdeyişleri 21:5
Çalışkan adamın düşünceleri ancak berekete götürür; Fakat acele eden her adam yoksulluğa koşar.

Mezmurlar 20:4
Sana yüreğine göre versin, Ve bütün öğütlerini yerine getirsin.

Mezmurlar 33:10
RAB milletlerin öğüdünü bozar; Kavmların düşüncelerini hiç eder.

Luka 14:28
Çünkü sizden kim bir kule yapmak ister de, onu tamamlıyacak şeyi var mı diye, oturup önce masrafı hesap etmez?

Süleyman'ın Özdeyişleri 16:9
Adamın yüreği kendi yolunu tasarlar; Fakat onun adımını RAB kılavuzlar.

Romalılar 8:28
Ve Allahı sevenlere, kendi muradına göre davet olunanlara, bütün şeylerin birlikte iyilik için işlediğini biliriz.

Filipililer 1:6
nitekim hepiniz hakkında bunu düşünmek benim için doğrudur, çünkü siz benim yüreğimdesiniz,

Yeşaya 14:26-27
[26] İşte bütün dünyaya karşı tasarlanan tertip budur; ve bütün milletlere karşı uzanmış olan el budur.[27] Çünkü orduların RABBİ tasarladı, ve kim bozar? ve onun eli uzanmıştır, ve onu kim geri çevirir?

Yuhanna 6:44
Eğer beni gönderen Babam çekmezse, kimse bana gelemez; ve ben onu son günde kıyam ettireceğim.

Mezmurlar 143:8
Sabahlayın inayetini bana işittir; Çünkü ben sana güveniyorum; Gideceğim yolu bana bildir; Çünkü canımı sana yükseltiyorum.

Süleyman'ın Özdeyişleri 23:4
Zengin olmak için kendini yorma; Bu aklından vazgeç.

Mezmurlar 90:12
Günlerimizi saymağı bize şöyle öğret ki, Hikmet yüreği edinelim.

Mezmurlar 3:31-32
[31] Canım da çok titriyor; Ve sen, ya RAB, ne vakte kadar?...[32] Dön, ya RAB, canımı azat et; İnayetinden ötürü beni kurtar.

Yeşaya 46:3-11
[3] Ey Yakub evi, ve İsrail evinin bütün artakalanları, ana karnında olduğunuz zamandan beri yüklenip götürdüğüm, ve rahimde olduğunuz zamandan beri taşımakta olduğum sizler, beni dinleyin:[4] İhtiyarlığınıza kadar da ben oyum, ve ak saçlı oluncıya kadar sizi ben yükleneceğim; bunu ben yaptım, ve ben taşıyacağım; evet, ben yükleneceğim ve kurtaracağım.[5] Beni kime benzeteceksiniz, ve kiminle denk tutacaksınız, ve benim için ne örnek yapacaksınız ki, benzetelim?[6] Altını keseden boşaltanlar, ve gümüşü terazide tartanlar ücretle kuyumcu tutarlar, o da bundan bir ilâh yapar; yere kapanır da tapınırlar.[7] Onu sırtta taşırlar, ve götürüp yerine korlar, ve ayakta durur; yerinden kımıldanmaz; evet, biri ona feryat etse cevap veremez, ve sıkıntısından onu kurtaramaz.[8] Bunu anın da er olun; ey günah işliyenler, bunu tekrar yüreğinize koyun.[9] Eski zamandan olan önceki şeyleri anın, çünkü Allah benim, ve başkası yoktur; ben Allahım, ve benim gibisi yoktur;[10] sonu başlangıçtan, ve henüz olmıyan şeyleri kadimden bildiren: Öğüdüm duracak, ve bütün muradımı yapacağım, diyerek,[11] şarktan yırtıcı kuşu, uzak memleketten öğüdümü yapacak adamı çağıran benim; evet, ben söyledim ve yerine getireceğim; ben tasarladım, ve onu yapacağım.

Yuhanna 1:12-13
[12] Fakat onu kabul edenlerin hepsine, onun ismine iman edenlere, Allahın oğulları olmak salâhiyetini verdi.[13] Onlar ne kandan, ne bedenin iradesinden, ne de insanın iradesinden değil, ancak Allahtan doğdular.

Vahiy 17:8
Gördüğün canavar var idi, ve yoktur; ve cehennemden çıkmak üzredir, ve helâke gidiyor. Ve yeryüzünde oturanlardan adları dünya kurulalıdan beri hayat kitabında yazılmamış olanlar canavarı gördüklerinde şaşacaklar, çünkü var idi ve yoktur ve olacaktır.

Amos 3:7
Gerçek Rab Yehova peygamber kullarına sırrını açmadıkça bir şey yapmaz.

Yakup 4:1-17
[1] ARANIZDA cenkler ve kavgalar neredendir? azalarınızda cenkleşen zevklerinizden değil mi?[2] Arzu ediyorsunuz ve elde etmiyorsunuz. Öldürüyorsunuz, ve haset ediyorsunuz, ve nail olamıyorsunuz; kavga ediyorsunuz ve cenk ediyorsunuz; elde etmiyorsunuz, çünkü dilemiyorsunuz.[3] Diliyorsunuz ve almıyorsunuz, çünkü zevklerinizde sarfetmek için fena yolda diliyorsunuz.[4] Ey fuhuş işliyenler, bilmiyor musunuz ki dünyaya dostluk Allaha düşmanlıktır? İmdi kim dünyaya dost olmak isterse, kendini Allaha düşman eder.[5] Yahut yazı boş yere söyliyor mu sanıyorsunuz? Bizde duran ruh hasede kadar gıpta eder mi?[6] Fakat daha büyük inayet veriyor. Bunun için diyor: “Allah mağrurlara karşı durur, fakat alçak gönüllülere lûtfeder.”[7] İmdi Allaha tâbi olun; fakat İblise karşı durun, ve sizden kaçacaktır.[8] Allaha yaklaşın, ve size yaklaşacaktır. Ey günahkârlar, ellerinizi temizleyin, ve ey iki fikirliler, yüreklerinizi saf kılın.[9] Kederli olun, ve matem tutup ağlayın; gülüşünüz mateme, ve sevinciniz sıkıntıya döndürülsün.[10] Rabbin huzurunda alçalın, ve sizi yükseltecektir.[11] Ey kardeşler, birbirinizi yermeyin. Kardeşini yeren, yahut kardeşine hükmeden, şeriati yerer ve şeriate hükmeder; fakat eğer şeriate hükmedersen, sen şeriatin işleyicisi değil, fakat hâkimi olursun.[12] Şeriati koyan ve hâkim olan birdir, kurtarmağa ve helâk etmeğe kadir olan odur; fakat komşuna hükmeden sen, kim oluyorsun?[13] Gelin şimdi: Bugün yahut yarın filân şehre gideceğiz, ve orada bir yıl geçireceğiz, ve alış veriş edeceğiz, ve kazanacağız, diyenler;[14] sizler ki yarın ne olacağını bilmezsiniz. Hayatınız nedir? Biraz vakit görünen ve ondan sonra görünmez olan bir buğusunuz.[15] Bunun yerine siz: Eğer Rab dilerse, yaşıyacağız, ve bunu ve şunu yapacağız, demelisiniz.[16] Fakat şimdi küstahlıklarınızla övünüyorsunuz; bu gibi her övünme kötüdür.[17] İmdi iyi olan şeyi yapmağı bilip de yapmıyana günahtır.

Süleyman'ın Özdeyişleri 3:5-6
[5] Bütün yüreğinle RABBE güven, Ve kendi anlayışına dayanma;[6] Bütün yollarında onu tanı, O da senin yollarını doğrultur.

2 Petrus 3:9
Bazılarının gecikmek zannettikleri gibi Rab vadi hakkında gecikmez, fakat bazılarının helâk olmalarını istemiyerek ancak bütün insanlar tövbeye dönsünler diye, sizin hakkınızda tahammül ediyor.

1 Timoteos 2:4
o istiyor ki bütün insanlar kurtulsunlar, ve hakikat bilgisine gelsinler.

Yaratılış 1:26
Ve Allah dedi; Suretimizde, benzeyişimize göre insan yapalım; ve denizin balıklarına, ve göklerin kuşlarına, ve sığırlara, ve bütün yeryüzüne, ve yerde sürünen her şeye hâkim olsun.

Matta 28:18-20
[18] İsa yanlarına geldi, ve onlara söyliyip dedi: Gökte ve yeryüzünde bütün hâkimiyet bana verildi.[19] İmdi, siz gidip bütün milletleri şakirt edin, onları Baba ve Oğul ve Ruhülkudüs ismile vaftiz eyleyin;[20] size emrettiğim her şeyi tutmalarını onlara öğretin; ve işte, ben bütün günler, dünyanın sonuna kadar, sizinle beraberim.

Süleyman'ın Özdeyişleri 6:6-8
[6] Ey tembel, karıncaya git; Onun yollarına bak da hikmetli ol;[7] Onun üzerine baş, Gözcü, ve hükümdar yokken,[8] Yazın ekmeğini hazırlar, Biçim zamanında yiyeceğini toplar.

Yeremya 1:5
Ana karnında sana şekil vermeden önce seni tanıdım, ve sen doğmadan önce seni takdis ettim; seni milletlere peygamber ettim.

Efesliler 1:4
nitekim kendi huzurunda sevgide mukaddes ve lekesiz olalım diye, dünyanın kurulmasından evel onda bizi seçti;

İbraniler 4:3
Çünkü: “Öfkemde and ettiğim gibi, Rahatıma girmiyeceklerdir,” demiş olduğu gibi, biz iman etmiş olanlar o rahata gireriz; bununla beraber onun işleri dünyanın kuruluşundan beri bitmiştir.

Romalılar 3:10-18
[10] nitekim yazılmıştır: “Hiç salih yok, bir kişi bile yoktur;[11] Anlıyan kimse yoktur, Allahı arıyan kimse yoktur;[12] Hepsi saptılar, Birlikte yaramaz oldular; İyilik eden yok, bir kişi bile yoktur;[13] Onların boğazı açık kabirdir; Onların dillerile aldattılar; Kara yılanın zehiri dudaklarının altındadır;[14] Onların ağzı lânet ve acılıkla doludur;[15] Onların ayakları kan dökmekte çabukturlar;[16] Kırgın ve sefalet onların yollarındadır;[17] Ve selâmet yolunu bilmediler;[18] Onların gözleri önünde Allah korkusu yoktur.”

Yeşaya 55:10-11
[10] Çünkü yağmur ve kar nasıl göklerden iner ve oraya dönmezlerse, fakat yeri sular ve onu doğurtup ekini yerden bitirir, ve ekinciye tohum ve yiyiciye ekmek verirse;[11] ağzımdan çıkan sözüm de öyle olacaktır; bana boş dönmiyecektir, fakat murat ettiğim şeyi yapacak, ve yapsın diye onu gönderdiğim işi başaracak.

Yeşaya 9:6-7
[6] Çünkü bize bir çocuk doğdu, bize bir oğul verildi; ve reislik onun omuzu üzerinde olacak, ve onun adı: Acip Öğütçü, Kadir Allah, Ebediyet Babası, Selâmet Reisi çağırılacaktır.[7] Onu Davudun tahtı üzerinde, ve ülkesi üzerinde, şimdiden ebede kadar hakla ve doğrulukla pekiştirmek ve desteklemek için, reisliğinin ve selâmetin artmasına son olmıyacak. Ordular RABBİNİN gayreti bunu yapacak.

Yasa'nın Tekrarı 29:29
Gizli şeyler Allahımız RABBİNDİR; fakat bu şeriatın bütün sözlerini yapalım diye açığa çıkarılmış olan şeyler ebediyen bizimdir ve oğullarımızındır.

Romalılar 9:22-24
[22] Allah, önceden izzet için hazırladığı merhamet kapları üzerine,[23] yalnız Yahudilerden değil, fakat Milletlerden de çağırdıklarına, yani, bizlere, izzetinin zenginliğini bildirmek için,[24] ve gazabını göstermek ve kudretini bildirmek istiyerek helâke hazırlanmış olan gazap kaplarına çok sabırla tahammül etti ise, ne diyelim?

1 Petrus 2:9-10
[9] Fakat sizi karanlıktan kendisinin şaşılacak nuruna çağıranın faziletlerini ilân edesiniz diye, siz seçme nesil, mülûkâne kâhinlik, mukaddes millet, has kavmsınız;[10] siz bir vakitler kavm değildiniz, fakat şimdi Allahın kavmısınız; merhamete nail olmamıştınız, fakat şimdi merhamete nail oldunuz.

Romalılar 8:18-25
[18] Zira hesap ediyorum ki, şimdiki vaktin elemleri bize keşfedilecek izzete göre bir şey değildirler.[19] Çünkü hilkatin hararetli arzusu Allahın oğullarının zuhurunu bekliyor.[20] Çünkü hilkat kendi iradesile değil, fakat tâbi ettirenin sebebinden batıla tâbi kılındı,[21] bu ümitle ki, hilkat kendisi de fesat kulluğundan Allahın evlâdının izzetli hürriyetine azat edilecektir.[22] Çünkü bütün hilkatin şimdiye kadar birden ah edip ağrı çektiğini biliriz.[23] Ve yalnız bu değil, fakat biz kendimiz, Ruhun turfandasına malik olan bizler bile, oğulluğu, bedenimizin kurtuluşunu, bekliyerek içimizden ah ederiz.[24] Çünkü ümitle kurtulduk; fakat görülen ümit, ümit değildir; çünkü bir kimse gördüğü şeyi nasıl ümit eder?[25] Fakat eğer görmediğimiz şeyi ümit edersek, onu sabırla bekleriz.

Yasa 20:1-17
[1] VE Allah bütün bu sözleri söyliyip dedi:[2] Seni Mısır diyarından, esirlik evinden çıkaran Allahın Yehova ben im.[3] Karşımda başka ilâhların olmıyacaktır.[4] Kendin için oyma put, yukarda göklerde olanın, yahut aşağıda yerde olanın, yahut yerin altında sularda olanın hiç suretini yapmıyacaksın;[5] onlara iğilmiyeceksin; ve onlara ibadet etmiyeceksin; çünkü ben, senin Allahın RAB, benden nefret edenlerden babalar günahını çocuklar üzerinde, üçüncü nesil üzerinde, ve dördüncü nesil üzerinde arıyan,[6] ve beni seven ve emirlerimi tutanların binlercesine inayet eden, kıskanç bir Allahım.[7] Allahın RABBİN ismini boş yere ağza almıyacaksın; çünkü RAB kendi ismini boş yere ağza alanı suçsuz tutmıyacaktır.[8] Sebt gününü takdis etmek için onu hatırında tut.[9] Altı gün işliyeceksin, ve bütün işini yapacaksın;[10] fakat yedinci gün Allahın RABBE Sebttir; sen ve oğlun ve kızın, kölen ve cariyen ve hayvanların, ve kapılarında olan garibin, hiç bir iş yapmıyacaksın;[11] çünkü RAB gökleri, yeri ve denizi ve onlarda olan bütün şeyleri altı günde yarattı, ve yedinci günde istirahat etti; bunun için RAB Sebt gününü mubarek kıldı, ve onu takdis etti.[12] Babana ve anana hürmet et, ta ki, Allahın RABBİN sana vermekte olduğu toprakta ömrün uzun olsun.[13] Katletmiyeceksin.[14] Zina etmiyeceksin.[15] Çalmıyacaksın.[16] Komşuna karşı yalan şehadet etmiyeceksin.[17] Komşunun evine tama etmiyeceksin; komşunun karısına, yahut kölesine, yahut cariyesine, yahut öküzüne, yahut eşeğine, yahut komşunun hiç bir şeyine tama etmiyeceksin.

Turkish Bible 2018
Bible Society in Turkey