English
A A A A A

Tanrı: [Tanrı'ya adaklar]

1 Tarihler 29:9
Ve kavm, gönüllerile takdim ettikleri için sevindiler, çünkü bütün yürekle gönüllerile RABBE takdim ettiler; ve kıral Davud da büyük sevinçle sevindi.

2 Korintliler 9:7
Hüzünle yahut mecburiyetle değil, herkes yüreğinde niyet ettiği gibi versin; çünkü Allah sevinç ile vereni sever.

Elçilerin İşleri 20:35
Her şeyde size gösterdim ki, böylece emek çekerek zayıflara yardım etmek, ve bizzat Rab İsanın: Vermek almaktan daha mutludur, dediği sözleri anmak gerektir.

Yasa'nın Tekrarı 16:17
Allahın RABBİN sana verdiği berekete göre herkes elinden geldiği kadar verecek.

İbraniler 13:15-16
[15] İmdi onun vasıtası ile Allaha daima hamt kurbanını, yani, onun ismini ikrar eden dudakların meyvasını takdim edelim.[16] Fakat iyilik etmeği ve iane etmeği unutmayın; çünkü Allah bu gibi kurbanlardan hoşlanır.

Luka 6:38
verin, size de verilecektir; sizin kucağınıza güzelce basılmış, ve silkelenmiş, taşkın, iyi ölçekle verilecektir; zira hangi ölçekle ölçerseniz, o ölçekle size ölçülecektir.

Luka 16:10
En azda sadık olan çokta dahi sadıktır; en azda sadakatsiz olan çokta dahi sadakatsizdir.

Malaki 3:10
Ondalığın hepsini ambar evine getirin de, evimde yemek olsun, ve beni şimdi bununla deneyin, orduların RABBİ diyor, göklerin pencerelerini size açmıyacak mıyım, ve size yetecek kadardan fazla üzerinize bereket dökmiyecek miyim?

Matta 23:23
Vay başınıza, yazıcılar ve Ferisiler, ikiyüzlüler! çünkü nânenin, anasonun, ve kimyonun ondalığını veriyorsunuz, ve şeriatin daha ağır işlerini, adaleti, merhameti, ve imanı bırakıyorsunuz. Onları yapmalı idiniz, bunları da bırakmamalı idiniz.

Süleyman'ın Özdeyişleri 11:24
Adam var ki, dağıtır, ve daha ziyade kazanır; Ve adam var ki, aşırı tutumludur, ancak yoksulluğa erer.

Süleyman'ın Özdeyişleri 28:27
Kim fakire verirse, onun eksiği olmaz; Fakat kim ondan göz çevirirse, o çok lânet alır.

Mezmurlar 4:5
Salâh kurbanlarını kesin, Ve RABBE güvenin.

Romalılar 12:1
İMDİ, ey kardeşler, bedenlerinizi diri, mukaddes, Allaha makbul kurban olarak takdim etmenizi Allahın rahmetleri için size yalvarırım; ruhanî ibadetiniz budur.

Süleyman'ın Özdeyişleri 3:9-10
[9] Malınla, ve bütün mahsulünün turfandası ile, RABBİ taziz et;[10] Böylece ambarların bol bol dolar, Ve teknelerin yeni şarapla taşar.

Luka 12:33-34
[33] Neniz varsa satın, ve sadaka verin; kendinize eskimiyen keseler, göklerde eksilmiyen hazine yapın; orada hırsız yaklaşmaz, ve güve de bozmaz.[34] Çünkü hazineniz nerede ise, yüreğiniz de orada olacaktır.

Matta 6:19-21
[19] Yeryüzünde kendinize hazineler biriktirmeyin ki, orada güve ve pas yiyip bozar; ve orada hırsızlar delip girerler ve çalarlar.[20] Fakat kendinize gökte hazineler biriktirin ki, orada ne güve ne de pas yiyip bozar, ve hırsızlar orada ne delerler, ne de çalarlar.[21] Çünkü hazinen nerede ise, yüreğin de orada olacaktır.

Matta 6:31-33
[31] İmdi: Ne yiyeceğiz? yahut: Ne içeceğiz? yahut: Ne giyeceğiz? diye kaygı çekmeyin.[32] Çünkü Milletler bütün bu şeyleri ararlar; çünkü semavî Babanız bütün bu şeylere muhtaç olduğunuzu bilir.[33] Fakat önce onun melekûtunu ve salâhını arayın; ve bütün bu şeyler size artırılacaktır.

Mezmurlar 96:7-9
[7] Ey sizler, kavmlar soyları, RABBE verin, İzzeti ve kudreti RABBE verin.[8] İsminin izzetini RABBE verin; Takdime getirin ve avlularına girin.[9] Mukaddes süs içinde RABBE secde kılın; Ey bütün dünya, onun önünde titreyin.

Markos 12:41-44
[41] İsa hazine karşısında oturup halkın hazineye nasıl para attığını gördü. Bir çok zenginler çok attılar;[42] fakir dul bir kadın gelip bir mangır eden iki pul attı.[43] İsa şakirtlerini yanına çağırıp onlara dedi: Doğrusu size derim: Bu fakir dul kadın hazineye atanların hepsinden çok attı;[44] çünkü onların hepsi kendilerine artakalandan attılar; fakat bu kadın eksik olanından bütün varını, hep nafakasını attı.

Luka 21:1-4
[1] İSA gözünü kaldırıp baktı, ve hazineye hediyelerini atan zengin adamlar gördü.[2] Oraya iki pul atan fakir bir dul kadın da gördü.[3] Ve İsa dedi: Gerçek size söyliyorum: Bu fakir dul kadın onların hepsinden ziyade attı;[4] çünkü bunların hepsi hediyelere kendi fazlalarından attılar; fakat kadın, yoksulluğundan bütün nafakasını attı.

Malaki 3:8-12
[8] İnsan Allahı soyar mı? siz ise, beni soymaktasınız. Ve: Nede seni soyduk? diyorsunuz. Ondalıklarda ve takdimelerde.[9] Siz çok lânetli oldunuz; çünkü siz, bu milletin hepsi, beni soymaktasınız.[10] Ondalığın hepsini ambar evine getirin de, evimde yemek olsun, ve beni şimdi bununla deneyin, orduların RABBİ diyor, göklerin pencerelerini size açmıyacak mıyım, ve size yetecek kadardan fazla üzerinize bereket dökmiyecek miyim?[11] Ve yiyip bitireni sizin uğrunuzda azarlıyacağım, ve toprağınızın mahsulünü bozmıyacaktır; ve kırda asmanız semeresiz olmıyacaktır, orduların RABBİ diyor.[12] Ve bütün milletler size mutlu diyecekler; çünkü hoşa gider bir memleket olacaksınız, orduların RABBİ diyor.

Turkish Bible 2018
Bible Society in Turkey