A A A A A

Tanrı: [Olduğun gibi Gel]

Matta 11:27-30
[27] Her şey Babam tarafından bana verildi; ve Babadan başka hiç kimse Oğlu bilmez; Oğuldan ve Oğlun keşfetmeği dilediği kimseden başkası da Babayı bilmez.[28] Ey bütün yorgunlar ve yükleri ağır olanlar, bana gelin, ve size ben rahat veririm.[29] Boyunduruğumu takının, ve benden öğrenin; zira ben halim ve alçak gönüllüyüm; ve canlarınıza rahat bulursunuz.[30] Çünkü boyunduruğum kolay, ve yüküm hafiftir.

Yuhanna 6:63-65
[63] Hayat veren ruhtur; beden hiç işe yaramaz; size söylemiş olduğum sözler ruhtur, ve hayattır.[64] Fakat sizden bazıları var ki, iman etmiyorlar. Çünkü İsa iman etmiyenlerin, ve kendini ele verecek olanın kim olduğunu başlangıçtan biliyordu.[65] Ve dedi: Bundan ötürü size dedim ki: Babadan kendine verilmiş olmadıkça, kimse bana gelemez.

Matta 11:28
Ey bütün yorgunlar ve yükleri ağır olanlar, bana gelin, ve size ben rahat veririm.

Yeşaya 1:18
RAB diyor: Şimdi gelin de davamızı görelim; suçlarınız kırmız gibi olsa da, kar gibi beyaz olur; kırmız böceği gibi kızıl olsa da, yapağı gibi olur.

Yeşaya 55:1-3
[1] EY sizler, her susıyan, ve parası olmıyan, sulara gelin; gelin satın alın, ve yiyin; gelin de, parasız ve bedelsiz şarap ve süt alın.[2] Niçin parayı ekmek olmıyan şeye, ve emeğinizi doyurmıyan şeye veriyorsunuz? Beni iyi dinleyin, ve iyi olan şeyi yiyin, ve semiz şey ile canınız lezzet bulsun.[3] Kulağınızı iğin ve bana gelin; işitin, ve canınız yaşıyacak; ve Davuda olan emin merhametleri, ebedî ahdi sizinle keseceğim.

Matta 15:7-9
[7] “Bu kavm dudakları ile beni sayarlar,[8] Fakat onların yüreği benden uzaktır.[9] Ve talimat olarak insan emirlerini öğretip, Boş yere bana taparlar,” diye sizin için iyi peygamberlik etmiştir.

Markos 10:13-16
[13] Onlara dokunsun diye kendisine çocuklar getiriyorlardı; fakat şakirtler getirenleri azarladılar.[14] İsa bunu görünce, gücenip onlara dedi: Bırakın, çocuklar bana gelsinler; onlara mani olmayın; çünkü Allahın melekûtu bu gibilerindir.[15] Doğrusu size derim: Kim Allahın melekûtunu çocuk gibi kabul etmezse, ona asla giremez.[16] Ve onları kucaklıyıp ellerini üzerlerine koyarak hayır dua etti.

Yakup 4:6-8
[6] Fakat daha büyük inayet veriyor. Bunun için diyor: “Allah mağrurlara karşı durur, fakat alçak gönüllülere lûtfeder.”[7] İmdi Allaha tâbi olun; fakat İblise karşı durun, ve sizden kaçacaktır.[8] Allaha yaklaşın, ve size yaklaşacaktır. Ey günahkârlar, ellerinizi temizleyin, ve ey iki fikirliler, yüreklerinizi saf kılın.

2 Korintliler 5:17
Şöyle ki eğer bir kimse Mesihte ise, yeni hilkattir; eski şeyler geçtiler; işte, yeni oldular.

Yuhanna 5:24
Doğrusu ve doğrusu size derim: Benim sözümü dinliyip beni gönderene iman edenin ebedî hayatı vardır, ve hükme gelmez, fakat ölümden hayata geçmiştir.

Romalılar 12:1-2
[1] İMDİ, ey kardeşler, bedenlerinizi diri, mukaddes, Allaha makbul kurban olarak takdim etmenizi Allahın rahmetleri için size yalvarırım; ruhanî ibadetiniz budur.[2] Ve bu âleme uymayın; fakat Allahın iyi ve makbul ve kâmil iradesi ne olduğunu farketmeniz için fikrinizin yenilenmesi ile değişilmiş olun.

İbraniler 12:1
İMDİ bu kadar büyük şahitler bulutu etrafımızı kuşatmış olduğundan, her ağırlığı ve bizi kolayca saran günahı bırakarak, imanı başlıyan ve tamamlıyan İsaya bakarak biz de önümüze konulan koşuyu sabırla koşalım;

Levililer 25:44
Ve senin malın olacak köleye ve cariyeye gelince, etrafınızda olan milletlerden, onlardan köle ve cariye satın alacaksınız.

Mezmurlar 32:8-10
[8] Sana talim edeceğim, ve yürüyeceğin yolu sana ögreteceğim; Sana öğüt vereceğim; gözüm senin üzerinde olacaktır.[9] Anlayışsız at yahut katır gibi olmayın; Onları tutmak için gem ve dizgin takımları olmazsa, Sana yaklaşmazlar.[10] Kötünün kederleri çoktur; Fakat RABBE güvenen adamın çevresini inayet kuşatır.

Yeşaya 29:13
Ve Rab dedi: Mademki bu kavm bana yaklaşıyorlar, ve ağızları ile, ve dudakları ile beni sayıyorlar, ve yüreklerini benden uzaklaştırıyorlar, ve benden korkmaları da kendilerine öğretilmiş olan insanların emridir;

Yuhanna 5:40
siz ise, hayatınız olsun diye bana gelmek istemiyorsunuz.

Yuhanna 6:44-45
[44] Eğer beni gönderen Babam çekmezse, kimse bana gelemez; ve ben onu son günde kıyam ettireceğim.[45] Peygamberlerde yazılıdır: “Ve onların hepsi Allah tarafından öğretilmiş olacaklardır.” Babamdan işitip öğrenen herkes bana gelir.

Yuhanna 7:37-39
[37] Bayramın sonuncu büyük gününde, İsa durup çağırarak dedi: Eğer bir kimse susarsa, bana gelip içsin.[38] Kitabın dediği gibi, bana iman edenin içinden diri su ırmakları akar.[39] Fakat bunu kendisine iman edenlerin alacakları Ruh hakkında söyledi; zira Ruh henüz verilmemişti; çünkü İsa henüz taziz olunmamıştı.

İbraniler 4:14-16
[14] İmdi göklerden geçmiş olan büyük başkâhinimiz Allahın Oğlu İsa varken, ikrarımızı sıkı tutalım.[15] Çünkü zayıflıklarımıza duyguda iştirak edemiyen değil, ancak her şeyde bizim gibi imtihan olunmuş, fakat günahı olmıyan bir başkâhinimiz vardır.[16] İmdi merhamete nail olalım, ve zamanında yardımı olması için inayet bulalım diye, inayet tahtına cesaretle yaklaşalım.

Vahiy 22:16-17
[16] Ben İsa, kiliseler için size bu şeylere şehadet etmek üzre meleğimi gönderdim. Ben Davudun kökü ve zürriyeti, parlak sabah yıldızıyım.[17] Ve Ruh ve gelin: Gel, diyorlar. Ve işiten: Gel, desin. Ve susayan gelsin; istiyen meccanen hayat suyu alsın.

Yuhanna 6:37
Babanın bütün bana verdiği bana gelecektir; ve bana geleni asla dışarı atmam.

Vahiy 22:17
Ve Ruh ve gelin: Gel, diyorlar. Ve işiten: Gel, desin. Ve susayan gelsin; istiyen meccanen hayat suyu alsın.

Yeşaya 13:6-8
[6] Uluyun! çünkü RABBİN günü yakındır; her şeye Kadir olan tarafından bir yıkım gibi geliyor.[7] Bundan ötürü bütün eller gevşiyecek, ve her insan yüreği eriyecek;[8] ve şaşıracaklar; onları ağrılar ve elemler tutacak; doğuran kadın gibi ağrı çekecekler; şaşkın şaşkın birbirlerine bakacaklar; yüzleri alev yüzü.

Vahiy 12:9
Ve İblis ve Şeytan denilen büyük ejder, bütün dünyayı saptıran eski yılan, yeryüzüne atıldı, ve onun melekleri kendisile beraber atıldılar.

Filipililer 1:6
nitekim hepiniz hakkında bunu düşünmek benim için doğrudur, çünkü siz benim yüreğimdesiniz,

Vahiy 21:4
ve gözlerinden bütün gözyaşlarını silecek; ve artık ölüm olmıyacak; ve artık matem ve ağlayış ve acı da olmıyacak; çünkü evelki şeyler geçtiler, dedi.

İbraniler 10:19-22
[19] İmdi, ey kardeşler, İsanın kanı ile, perdeden, yani, kendi bedeninden bize tahsis ettiği taze ve diri yoldan akdese girmeğe cesaretimiz olarak,[20] ve Allahın evi üzerinde büyük kâhinimiz olduğu halde,[21] yüreklerimiz kötü vicdandan temizlenmiş, ve bedenimiz temiz su ile yıkanmış olarak, iman doluluğunda hakikî yürekle yaklaşalım;[22] ümidin ikrarını tereddütsüzce sıkı tutalım,

Yoel 2:32
Ve vaki olacak ki, her kim RABBİN ismini çağırırsa kurtulacak; çünkü RABBİN dediği gibi, Sion dağında ve Yeruşalimde kaçıp kurtulanlar, ve artakalanlar arasında RABBİN çağırdığı kimseler olacak.

Mezmurlar 104:9
Onu geçmesinler diye sen onlara sınır koydun; Yeri kaplamak için geri gelmezler.

Yaratılış 6:12
Ve Allah yeryüzünü gördü, ve işte, bozulmuştu; çünkü yeryüzünde bütün beşer yolunu bozmuştu.

Yaratılış 8:9
fakat güvercin ayağının tabanına bir istirahat yeri bulmadı, ve gemiye onun yanına döndü; çünkü sular bütün yer üzerinde idiler; ve elini uzatıp onu tuttu, ve onu kendi yanına gemiye aldı.

Yaratılış 9:11
Ve ahdimi sizinle sabit kılacağım; ve bütün beşer artık tufanın suları ile kesilmiyecektir; ve yeryüzünü helâk etmek için artık tufan olmıyacaktır.

Yaratılış 7:20
Sular on beş arşın daha yükseldiler; ve dağlar örtüldüler.

Yaratılış 8:5
Ve sular onuncu aya kadar, gittikçe azaldılar; onuncu ayda, ayın birinde, dağların başları göründüler.

Süleyman'ın Özdeyişleri 31:30
Letafet aldatıcıdır, ve güzellik boş şeydir; Fakat RABDEN korkan kadın övülür.

Turkish Bible 2018
Bible Society in Turkey