English
A A A A A

Kilise: [Papazlar]

2 Timoteos 4:2
kelâmı vâzet, vakitli vakitsiz sıkıştır, bütün tahammül ve talim ile tazir et, tekdir et, teşvik et.

Elçilerin İşleri 20:28
Kendinize, ve Rabbin kendi kanı ile edindiği kiliseyi gütmek için, Ruhülkudüsün sizi içinde nazır ettiği bütün sürüye dikkat edin.

İbraniler 13:17
Size riyaset edenlere itaat edin ve tâbi olun, çünkü onlar hesap verecek olanlar gibi canlarınız uğrunda bekçilik ediyorlar; ta ki bunu inliyerek değil (çünkü o size faidesiz olurdu), ancak sevinçle yapsınlar.

Yakup 3:1
EY kardeşlerim, bizim daha büyük hükme uğrıyacağımızı bilerek çoğunuz muallim olmayın.

Yeremya 3:15
Ve gönlüme göre size çobanlar vereceğim, sizi bilgi ve anlayışla besliyecekler.

Süleyman'ın Özdeyişleri 23:27
Çünkü fahişe derin bir çukurdur, Ve ecnebi kadın dar bir kuyudur.

Efesliler 4:11-12
[11] Hepimiz iman ve Allahın Oğlu bilgisi birliğine, kâmil insana, Mesihin dolgunluk kametinin ölçüsüne erişinciye kadar,[12] mukaddeslerin kemal bulması için, hizmetin icrası için, Mesihin bedeninin bünyanı için,

1 Petrus 5:1-4
[1] İMDİ aranızda olan ihtiyarlara, onlar gibi ihtiyar, ve Mesihin elemlerinin şahidi, ve keşfolunacak izzete dahi hissedar olarak rica ederim:[2] Aranızda olan Allahın sürüsünü, mecburiyetle değil, fakat rıza ile, yakışıksız kazanç için değil, fakat istekle,[3] size emanet olunanlara musallat olur gibi değil, fakat sürüye örnek olarak Allaha göre güdün.[4] Ve Baş Çoban zuhur ettiği zaman solmaz izzet tacına nail olacaksınız.

Titus 1:5-9
[5] Bunun için eksik olan şeyleri tertip etmek, ve sana tenbih ettiğim gibi, her şehirde ihtiyarlar tayin eylemek üzre seni Giritte bıraktım;[6] eğer biri suçsuz, tek kadın kocası ise, ve iman eden ve edepsizlik ve nizamsızlıkla haklarında şikâyet olunmıyan çocukları varsa, onu tayin et.[7] Çünkü Allah evinin kâhyası sıfatile nazıra suçsuz olmak, kendini beğenen, tez öfkelenen, şaraba müptelâ, vurucu, yakışıksız kazanca haris olmamak,[8] fakat misafirperver, iyilik seven, temkinli, âdil, mukaddes, nefsine hâkim,[9] talime göre sadık kelâmı sıkı tutan olmak gerektir, ta ki, sağlam talimde teşvik, ve karşı söyliyenleri ilzam edebilsin.

Hezekiel 34:1-10
[1] VE bana RABBİN şu sözü geldi:[2] Âdem oğlu, İsrailin çobanlarına karşı peygamberlik et, peygamberlik et, ve onlara, o çobanlara de: Rab Yehova şöyle diyor: Kendi kendilerini gütmekte olan İsrail çobanlarının vay başına! çobanların güdeceği koyunlar değil midir?[3] Yağı yiyorsunuz, ve yünü giyiyorsunuz, semizleri boğazlıyorsunuz; ve koyunları gütmiyorsunuz.[4] Zayıfları pekiştirmediniz, ve hasta olanı iyi etmediniz, kırık olanı sarmadınız, ve sürülmüş olanı geri getirmediniz, ve kaybolanı aramadınız; ancak kuvvetle ve şiddetle onlara hâkim oldunuz.[5] Ve çoban olmadığı için dağıldılar; ve kırın bütün canavarlarına yiyecek oldular, ve dağıldılar.[6] Bütün dağlarda, ve her yüksek tepe üzerinde koyunlarım avare dolaştılar; ve koyunlarım bütün yeryüzüne dağıldılar, soran da yok, arıyan da yok.[7] Bundan dolayı, ey çobanlar, RABBİN sözünü dinleyin:[8] Varlığım hakkı için, Rab Yehovanın sözü, gerçek, mademki çoban olmadığı için koyunlarım çapul edildiler, ve koyunlarım kırın bütün canavarlarına yiyecek oldular, ve çobanlarım koyunlarımı aramadılar, ve çobanlar koyunlarımı gütmediler de, ancak kendi kendilerini güttüler;[9] bundan dolayı, ey çobanlar, RABBİN sözünü dinleyin:[10] Rab Yehova şöyle diyor: İşte, ben çobanlara karşıyım, ve onların elinden koyunlarımı arıyacağım, ve onların koyunlarımı gütme işini sona erdireceğim; ve artık çobanlar kendi kendilerini gütmiyecekler; ve onların ağzından koyunlarımı kurtaracağım, ve onlara yiyecek olmıyacaklar.

1 Timoteos 3:1-13
[1] BU kelâm sadıktır: Eğer bir adam nazırlık isterse, iyi bir iş arzu eder.[2] İmdi nazır olacak adam için gerektir ki, kusursuz, bir kadın kocası, temkinli, akıllı, intizam sahibi, misafirperver, öğretmeğe kabiliyetli,[3] şaraba meyyal değil, vurucu değil; fakat mülâyim, kavgacı değil, para sevmiyen,[4] çocukları vekarları tam olarak itaat ettirip kendi evine iyi reislik eden bir adam olsun;[5] (ve bir kimse kendi evini idare etmeği bilmezse, Allahın kilisesini nasıl kayırır?)[6] kibirlenerek İblisin hükmüne düşmemesi için dinde müptedi olmaması,[7] ve siteme ve İblisin tuzağına düşmemesi için dışarda olanlar tarafından kendisine iyi şehadet edilmesi de lâzımdır.[8] Ayni suretle şemmaslar, iki sözlü, çok şaraba meyyal, yakışıksız kazanca haris değil,[9] temiz vicdanda iman sırrına sahip olarak vekarlı olsunlar.[10] Ve bunlar önce tecrübe edilsinler; kusursuz iseler, sonra şemmaslık etsinler.[11] Ayni suretle kadınlar da iftiracı değil, vekarlı, ayık, her şeyde sadık olsunlar.[12] Şemmaslar bir kadın kocası, çocuklarına ve kendi evlerine iyi reislik eden adamlar olsunlar.[13] Çünkü iyi şemmaslık etmiş olanlar kendileri için iyi bir mevki, ve Mesih İsada olan imanda çok cesaret kazanırlar.

Turkish Bible 2018
Bible Society in Turkey