English
A A A A A

Kilise: [Kutsal ruh]

Hakimler 3:10-14
[10] Ve RABBİN Ruhu onun üzerine geldi, ve İsraile hükmetti; ve cenge çıktı, ve RAB Mezopotamya kıralı Kuşan-rişatayimi onun eline verdi; ve onun eli Kuşan-rişatayime karşı kuvvetlendi.[11] Ve memleket kırk yıl rahat etti. Ve Kenazın oğlu Otniel öldü.[12] Ve İsrail oğulları RABBİN gözünde kötü olanı yine yaptılar; ve RAB İsraile karşı Moab kıralı Eglonu kuvvetlendirdi, çünkü RABBİN gözünde kötü olanı yapmışlardı.[13] Ve Ammon ve Amalek oğullarını yanına topladı; ve gidip İsraili vurdu, ve hurma ağaçları şehrini aldılar.[14] Ve İsrail oğulları Moab kıralı Eglona on sekiz yıl kulluk ettiler.

Matta 12:31-33
[31] Bunun için size diyorum: Her günah ve küfür insanlara bağışlanacaktır; fakat Ruha karşı küfür bağışlanmıyacaktır.[32] Kim İnsanoğluna karşı söz söylerse, ona bağışlanacaktır; fakat kim Ruhülkudüse karşı söylerse, ne bu dünyada, ve ne de gelecekte ona bağışlanmıyacaktır.[33] Ya ağacı iyi, meyvasını da iyi edin; yahut ağacı çürük, ve meyvasını da çürük edin; çünkü ağaç meyvasından tanılır.

Luka 24:45-49
[45] O zaman kitapları anlamak için onların zihnini açtı;[46] ve onlara dedi: Böyle yazılmıştır, Mesih elem çekecek, üçüncü gün ölülerden kıyam edecek,[47] ve Yeruşalimden başlıyarak bütün milletlere günahların bağışlanması için onun isminde tövbe ilân edilecektir.[48] Siz bu şeylerin şahitlerisiniz.[49] Ve işte, ben Babamın vadini üzerinize gönderirim; fakat yukardan size kuvvet giydirilinciye kadar, siz şehirde oturun.

Yuhanna 3:6-8
[6] Bedenden doğan bedendir, Ruhtan doğan ruhtur.[7] Sana: Yeniden doğmalısınız, dediğime şaşma.[8] Yel istediği yerde eser, onun sesini işitirsin, fakat nereden gelip nereye gittiğini bilmezsin; Ruhtan doğan her adam böyledir.

Romalılar 8:2-6
[2] Çünkü Mesih İsada hayat Ruhunun kanunu beni günahın ve ölümün kanunundan azat etti.[3] Çünkü Allah kendi Oğlunu günah bedeni müşabehetinde ve günah için gönderip günahı bedende mahkûm ederek bedenden dolayı zayıf olan kanunun yapamadığı şeyi yaptı;[4] ta ki, kanunun hükmü bedene göre değil, Ruha göre yürüyen bizlerde yerine gelsin.[5] Çünkü bedene göre olanlar bedenin şeylerini, fakat Ruha göre olanlar Ruhun şeylerini düşünürler.[6] Çünkü bedenin düşüncesi ölüm, fakat Ruhun düşüncesi hayat ve selâmettir;

2 Korintliler 5:16-18
[16] Şöyle ki biz bundan böyle bedene göre kimseyi tanımayız; ve Mesihi bedene göre tanıdıksa da, artık şimdi öylece tanımıyoruz.[17] Şöyle ki eğer bir kimse Mesihte ise, yeni hilkattir; eski şeyler geçtiler; işte, yeni oldular.[18] Fakat her şey Allahtandır; o, Mesih vasıtası ile bizi kendisile barıştırdı; ve barışma hizmetini bize verdi;

1 Tarihler 12:18-20
[18] Ve Ruh, Otuzların başı Amasay üzerine geldi, ve o dedi: Ey Davud, biz seniniz, ve ey Yesse oğlu, biz seninleyiz; selâm, sana selâm, ve sana yardım edenlere selâm olsun; çünkü Allahın sana yardım ediyor. Ve Davud onları aldı, ve kendilerini çete başıları etti.[19] Davud Filistilerle beraber Saula karşı cenk için gelince Manasseden de bazıları Davuda geçtiler; fakat Filistîlere yardım etmediler; çünkü Filistîlerin beyleri öğütleşip: Davud başımızı satarak efendisi Saula geçecektir, diye onu yanlarından gönderdiler.[20] Davud Tsiklaga giderken, Manasseden binlerin başları olan Adna, ve Yozabad, ve Yediael, ve Mikael, ve Yozabad, ve Elihu, ve Tsilletay, Manasseden ona geçtiler.

Mezmurlar 52:1-3
[1] Musikacıbaşı için. Edomî Doeg, Saula gelip, Davud Ahimelekin evine girdi diye, bildirdiği zaman, Davudun Maskilidir. NİÇİN şerle övünürsün, ey zorba? Allahın inayeti daimîdir.[2] Dilin fesatlar düzer, Keskin ustura gibi hile işler.[3] İyilikten fazla, şerri, Doğru söylemekten ziyade, yalanı seversin. [ Sela

Mika 3:8-10
[8] Fakat ben Yakuba günahını ve İsraile suçunu bildirmek için RABBİN Ruhu ile, kuvvet ve hak ve cesaretle doluyum.[9] Rica ederim, ey Yakub evinin reisleri, ve İsrail evinin hâkimleri, bunu dinleyin, sizler ki, haktan ikrah ediyorsunuz, ve her doğruyu iğri ediyorsunuz.[10] Sionu kanla, ve Yeruşalimi haksızlıkla bina ediyorlar.

Elçilerin İşleri 2:1-5
[1] PENTİKOST günü olduğu zaman, hepsi bir arada toplu idiler.[2] Zorlu bir yel esiyormuş gibi ansızın gökten bir ses geldi, ve bütün oturdukları evi doldurdu.[3] Ve ateşten imiş gibi bölünen diller onlara görünüp onların her biri üzerine kondu.[4] Hepsi Ruhülkudüsle doldu, ve kendilerine Ruhun verdiği söyleyişe göre başka başka dillerle söylemeğe başladılar.[5] Gök altındaki her milletten Yahudiler, dindar adamlar, Yeruşalimde oturmakta idiler.

Luka 24:45-47
[45] O zaman kitapları anlamak için onların zihnini açtı;[46] ve onlara dedi: Böyle yazılmıştır, Mesih elem çekecek, üçüncü gün ölülerden kıyam edecek,[47] ve Yeruşalimden başlıyarak bütün milletlere günahların bağışlanması için onun isminde tövbe ilân edilecektir.

1 Yuhanna 2:19-27
[19] Bizden çıktılar, fakat bizden değildiler; çünkü bizden olsalardı, bizimle beraber kalırlardı; fakat hepsinin bizden olmadıkları izhar edilsin diye, çıktılar.[20] Ve sizin Mukaddes olan tarafından meshiniz vardır, ve her şeyi bilirsiniz.[21] Hakikati bilmediğiniz için değil, fakat onu, ve her yalanın hakikatten olmadığını bildiğiniz için size yazdım.[22] İsanın Mesih olduğunu inkâr eden yalancı değilse, kim yalancıdır? Babayı ve Oğulu inkâr eden, Mesih muhalifidir.[23] Oğulu her inkâr eden adamda Baba da yoktur; Oğulu ikrar eden adamda Baba da vardır.[24] Başlangıçtan işittiğiniz sizde kalsın. Eğer başlangıçtan işittiğiniz sizde kalırsa, siz de Oğulda ve Babada kalacaksınız.[25] Ve kendisinin bize ettiği vait budur, ebedî hayattır.[26] Bu şeyleri sizi saptırmak istiyenler hakkında size yazdım.[27] Ve size gelince, ondan aldığınız mesh sizde kalır, ve bir kimsenin size öğretmesine ihtiyacınız yoktur; fakat onun meshi her şey hakkında size nasıl öğretirse, ve hakikîdir ve yalan değildir, ve size nasıl öğretti ise, onda durursunuz.

Turkish Bible 2018
Bible Society in Turkey