A A A A A

Kilise: [Sahte Öğretmenler]

Hezekiel 13:9
Ve benim elim boş şey gören, ve yalancı fal açan peygamberlere karşı olacak; onlar kavmımın meclisinde olmıyacaklar, ve İsrail evinin kütüğüne yazılmıyacaklar, ve İsrail evi diyarına girmiyecekler; ve bileceksiniz ki, ben Rab Yehovayım.

Yeremya 23:16
Orduların RABBİ şöyle diyor: Size peygamberlik eden peygamberlerin sözlerini dinlemeyin; size boş şeyler öğretiyorlar; RABBİN ağzından değil, kendi yüreklerinin rüyetini söyliyorlar.

Luka 6:26
Bütün insanlar sizin için iyi söyledikleri vakit, vay size! çünkü onların babaları yalancı peygamberlere de böyle ederlerdi.

Matta 24:24
Çünkü yalancı Mesihler ve yalancı peygamberler kalkıp büyük alâmetler ve hârikalar yapacaklar, şöyle ki, mümkünse seçilmiş olanları bile saptıracaklar.

Matta 16:11-12
[11] Ben size ekmek hakkında söylemediğimi nasıl oluyor da anlamıyorsunuz? Fakat Ferisiler ve Sadukiler hamurundan kaçının.[12] Kendilerine ekmek hamurundan değil, fakat Ferisiler ile Sadukiler öğretişinden kaçınmağı söylediğini o zaman anladılar.

2 Timoteos 4:3-4
[3] Çünkü zaman gelecektir ki, sağlam öğretişe tahammül etmiyecekler; fakat kulakları gidişip kendi arzularına göre kendilerine muallimler toplıyacaklar;[4] ve hakikatten kulaklarını döndürecekler, ve masallara sapacaklardır.

2 Timoteos 4:3-4
[3] Çünkü zaman gelecektir ki, sağlam öğretişe tahammül etmiyecekler; fakat kulakları gidişip kendi arzularına göre kendilerine muallimler toplıyacaklar;[4] ve hakikatten kulaklarını döndürecekler, ve masallara sapacaklardır.

Elçilerin İşleri 20:28-30
[28] Kendinize, ve Rabbin kendi kanı ile edindiği kiliseyi gütmek için, Ruhülkudüsün sizi içinde nazır ettiği bütün sürüye dikkat edin.[29] Biliyorum ki, ben gittikten sonra, sürüyü esirgemiyen azgın kurtlar aranıza girecektir;[30] ve şakirtleri artlarınca çekmek için sapık şeyler söyliyen adamlar kendi aranızdan çıkacaklardır.

2 Petrus 3:14-18
[14] Bunun için, ey sevgililer, mademki bu şeyleri bekliyorsunuz, onun nazarında selâmette kusursuz ve lekesiz bulunmağa gayret edin.[15] Ve Rabbimizin sabrını da kurtuluş sayın; nitekim sevgili kardeşimiz Pavlus da kendisine verilmiş olan hikmete göre size yazmıştır,[16] nitekim bütün mektuplarında bu şeyler hakkında söyliyor; onlarda güç anlaşılan bazı şeyler vardır ki cahiller ve sebatsızlar, diğer yazıları olduğu gibi, bunları da kendi helâkleri için çevirirler.[17] İmdi, ey sevgililer, fasıkların sapıklığı ile sürüklenerek kendi sebatınızdan düşmiyesiniz diye, önceden bunları bilerek sakının.[18] Ancak Rabbimiz ve Kurtarıcımız İsa Mesihin inayetinde ve bilgisinde büyüyün. Şimdi ve ebediyen ona izzet olsun. Amin.

1 Yuhanna 4:1-6
[1] EY sevgililer, her ruha inanmayın, fakat Allahtan mıdır diye, ruhları imtihan edin; çünkü dünyaya çok yalancı peygamberler çıkmışlardır.[2] Allahın Ruhunu şununla bilirsiniz: İsa Mesih bedende gelmiştir, diye ikrar eden her ruh Allahtandır;[3] ve İsayı ikrar etmiyen her ruh Allahtan değildir; ve Mesih muhalifinin ruhu budur; onun gelmekte olduğunu işittiniz ve zaten şimdi dünyadadır.[4] Ey küçük çocuklar, siz Allahtansınız, ve onları yendiniz; çünkü sizde olan, dünyada olandan daha büyüktür.[5] Onlar dünyadandırlar; bu sebeple dünyadan söylerler, ve dünya onları dinler.[6] Biz Allahtanız, Allahı bilen bizi dinler, Allahtan olmıyan bizi dinlemez. Hakikat ruhunu ve sapıklık ruhunu bundan biliriz.

Matta 7:15-20
[15] Yalancı peygamberlerden sakının; onlar size koyun esvabında gelirler, fakat iç yüzden kapıcı kurtlardır.[16] Onları meyvalarından tanıyacaksınız. İnsanlar dikenlerden üzüm, yahut deve dikenlerinden incir toplarlar mı?[17] Böylece her iyi ağaç iyi meyva verir; fakat çürük ağaç kötü meyva verir.[18] İyi ağaç kötü meyva veremez; çürük ağaç da iyi meyva veremez.[19] İyi meyva vermiyen her ağaç kesilir ve ateşe atılır.[20] Öyle ise, onları meyvalarından tanıyacaksınız.

2 Petrus 1:12-21
[12] Bunun için her ne kadar bu şeyleri biliyorsanız, ve sizde olan hakikatte sabit kılınmış iseniz de, size bunları hatırlatmağa daima hazır olacağım.[13] Ve bu çadırda bulunduğum müddetçe size hatırlatıp uyandırmağı doğru sayarım;[14] ve bilirim ki Rabbimiz İsa Mesihin de bana gösterdiği üzre çadırımın kaldırılması yakındır.[15] Ve ben göçtükten sonra, her vakit bu şeyleri hatırlıyabilmeniz için de gayret edeceğim.[16] Çünkü düzme masallara uymamış, fakat onun haşmetini gözlerimizle görmüş olarak size Rabbimiz İsa Mesihin kudretini ve zuhurunu bildirdik.[17] Çünkü en Azametli olan İzzet makamından kendisine: “Benim sevgili Oğlum budur, ondan razıyım,” diye böyle bir ses geldiği zaman, Baba Allahtan şeref ve izzet aldı;[18] ve mukaddes dağda onunla beraber bulunurken, gökten gelen bu sesi biz kendimiz işittik.[19] Ve bizde daha sabit peygamberlik sözü vardır; gün ağarıp sabah yıldızı yüreklerinizde doğuncıya kadar, karanlık yerde nur saçan bir çerağ gibi ona dikkat ederek iyi yaparsınız;[20] önce bunu bilmelisiniz ki kitabın hiç bir peygamberliği hususî tefsirden değildir.[21] Çünkü peygamberlik asla insanın iradesile gelmemiştir, fakat insanlar Ruhülkudüs tarafından sevkolunarak Allahtan söylediler.

Titus 1:6-16
[6] eğer biri suçsuz, tek kadın kocası ise, ve iman eden ve edepsizlik ve nizamsızlıkla haklarında şikâyet olunmıyan çocukları varsa, onu tayin et.[7] Çünkü Allah evinin kâhyası sıfatile nazıra suçsuz olmak, kendini beğenen, tez öfkelenen, şaraba müptelâ, vurucu, yakışıksız kazanca haris olmamak,[8] fakat misafirperver, iyilik seven, temkinli, âdil, mukaddes, nefsine hâkim,[9] talime göre sadık kelâmı sıkı tutan olmak gerektir, ta ki, sağlam talimde teşvik, ve karşı söyliyenleri ilzam edebilsin.[10] Çünkü nizamsız, boşboğaz, aldatıcı bir çok kimseler, bilhassa sünnetlilikten olanlar vardır;[11] onların ağzını kapatmak lâzımdır; onlar yakışıksız kazanç uğruna lâzım olmıyan şeyleri öğreterek bütün evler yıkarlar.[12] Onlardan, kendilerinin peygamberi olan biri demiştir: “Giritliler daima yalancı, kötü canavarlar, tembel oburlardır.”[13] Bu şehadet gerçektir. Bu sebepten, Yahudi masallarına ve hakikatten sapan adamların emirlerine kulak vermiyerek,[14] imanda sağlam olmaları için onları şiddetle ilzam et.[15] Temiz olanlara her şey temizdir; fakat murdar olanlara ve imansızlara hiç bir şey temiz değildir; fakat onların hem fikirleri, hem vicdanları bozulmuştur.[16] Allahı bildiklerini ikrar ederler; fakat işlerile onu inkâr ederler, mekruh ve itaatsiz ve her iyi iş için reddolunmuşlardır.

2 Petrus 2:1-22
[1] FAKAT kavmda yalancı peygamberler de olduğu gibi, aranızda da yalancı muallimler olacaklardır; onlar kendilerini satın alan Rabbi bile inkâr edip kendi üzerlerine tez helâki getirerek, içeri helâk edici bid'atler sokacaklardır.[2] Ve çoğu onların fücurlarının ardınca gideceklerdir; onların yüzünden hakikat yoluna küfrolunacaktır.[3] Ve tamahta düzme sözlerle sizi kendilerine tüccar malı edeceklerdir; kadimden beri onlara olan hüküm gecikmez, ve onların helâki uyuklamaz.[4] Çünkü eğer Allah günah işlediklerinde melekleri esirgemiyip fakat hüküm için hıfzolunmak üzre onları cehenneme atıp karanlık zincirlerine teslim etti ise;[5] ve kadim dünyayı esirgemiyip fakat fasıkların dünyası üzerine tufanı getirdiği zaman, salâh vaizi, Nuhu, diğer yedi kişile hıfzetti ise;[6] ve fısk ile yaşıyacak olanlara örnek etmiş olarak Sodom ve Gomorra şehirlerini küle çevirip harabiyetle hükmetti ise;[7] ve fasıkların fücur içinde olan yaşayışları ile kederlenen salih Lûtu kurtardı ise[8] (çünkü o salih, aralarında otururken, görüp işiterek onların haksız işlerile günden güne salih canına eziyet ederdi);[9] Rab dindarları imtihandan kurtarmağı, ve haksızları, ve bilhassa şehvet murdarlığında beden arkasından yürüyüp hâkimiyeti tahkir edenleri,[10] hüküm günü için tekdir altında tutmağı bilir. Cüretkârlar ve mağrurlar izzetlere küfretmekte titremezler;[11] halbuki melekler, kuvvet ve kudrette daha büyük oldukları halde, Rabbin huzurunda bunlara karşı küfrederek hüküm getirmezler.[12] Fakat onlar tutulmak ve telef edilmek üzre doğmuş olan tabiaten hayvanlar, idraksiz mahlûklar gibi, cahili oldukları şeylerde küfrederek,[13] haksızlık ücreti olarak haksızlık çekip gündüzün keyfetmeği zevk sayarlar; lekeler ve utançlardır; sizinle yiyip içtikleri vakit, kendi hilelerile keyfederler;[14] zina ile dolu ve günahtan geri kalmıyan gözleri olup sebatsız canları kandırırlar; tamaha alıştırılmış yürekleri olup lânet çocuklarıdırlar;[15] Beor oğlu Balamın yolunu tutmuş olarak, doğru yolu bırakıp saptılar; o, haksızlık ücretini sevdi,[16] fakat kendi suçları için tevbih edildi; sessiz eşek insan sesile söyliyerek peygamberin çılgınlığına mani oldu.[17] Onlar suyu olmıyan pınarlar, ve kasırganın sürdüğü sislerdir; onlar için koyu karanlık saklanılmıştır.[18] Çünkü dalâlette yaşıyanlardan henüz kurtulmakta olanları boş ve şişkin sözler söyliyerek fücurlarla bedenin şehvetlerinde kandırırlar;[19] kendileri fesat kulları oldukları halde, onlara hürriyet vadederler; çünkü bir kimse kendini yenene kul olur.[20] Çünkü Rab ve Kurtarıcı İsa Mesihin bilgisile dünya murdarlıklarından kurtulduktan sonra, onlara tekrar karışarak mağlup oldularsa, onların son hali ilk halinden daha fena olmuştur.[21] Çünkü bildikten sonra kendilerine teslim edilmiş olan mukaddes emirden geri dönmektense, salâh yolunu bilmemiş olmak onlara daha iyi olurdu.[22] Onlara hakikî mesele göre oldu: Köpek yine kusmuğuna, ve domuz yıkandıktan sonra, çamurda yuvarlanmaya döndü.

Matta 23:1-29
[1] Ozaman İsa halka ve şakirtlerine söyliyip dedi:[2] Yazıcılar ve Ferisiler Musanın kürsüsünde otururlar;[3] bundan dolayı size söyledikleri bütün şeyleri yapın, ve tutun; fakat onların işlerine göre yapmayın; çünkü söylerler, ve yapmazlar.[4] Evet, onlar ağır ve taşınması güç yükler bağlıyıp insanların omuzlarına korlar, onlar ise kendilerinin parmağı ile onları kımıldatmak istemezler.[5] Fakat onlar bütün işlerini insanlara görünmek için yaparlar. Çünkü onlar hamaillerini genişletip esvaplarının saçaklarını büyük yaparlar;[6] ziyafetlerde üst yeri, ve havralarda baş yerleri,[7] ve çarşı meydanlarında selâmları, ve insanlar tarafından rabbi diye çağırılmağı severler.[8] Fakat siz rabbi diye çağırılmayın; zira sizin mualliminiz birdir, ve siz hep kardeşsiniz.[9] Yeryüzünde kimseyi babanız diye çağırmayın; zira babanız birdir, semavî Babadır.[10] Ne de efendi diye çağırılın; çünkü efendiniz birdir, Mesihtir.[11] Fakat aranızda en büyük olan hizmetçiniz olacaktır.[12] Kim kendisini yükseltirse, alçaltılır, ve kim kendisini alçaltırsa, yükseltilir.[13] Lâkin vay başınıza, yazıcılar ve Ferisiler, ikiyüzlüler! çünkü siz göklerin melekûtunu insanların yüzüne kapıyorsunuz; zira kendiniz girmiyorsunuz, girenleri de bırakmıyorsunuz ki girsinler.[14] ***[15] Vay başınıza, yazıcılar ve Ferisiler, ikiyüzlüler! zira bir mühtedi yapmak için denizi ve karayı dolaşırsınız; ve olunca, siz onu kendinizden iki kat cehennem oğlu edersiniz.[16] Kim mabet üzerine and ederse, bir şey değildir, fakat kim mabedin altını üzerine and ederse, borçlu olur, diyen kör kılavuzlar, vay başınıza![17] Siz, ey budalalar ve körler, hangisi daha büyüktür? altın mı, yoksa altını mukaddes kılan mabet mi?[18] Ve: Kim mezbah üzerine and ederse, bir şey değildir, fakat mezbah üstündeki takdime üzerine and eden borçlu olur, dersiniz.[19] Siz, ey körler, hangisi daha büyüktür? takdime mi, yoksa takdimeyi mukaddes kılan mezbah mı?[20] İmdi, mezbah üzerine and eden, onun ve üstünde olan bütün şeylerin üzerine and eder.[21] Ve mabet üzerine and eden, onun üzerine, ve içinde sakin olan üzerine and eder.[22] Ve gök üzerine and eden, Allahın tahtı ve onun üstünde oturanın üzerine and eder.[23] Vay başınıza, yazıcılar ve Ferisiler, ikiyüzlüler! çünkü nânenin, anasonun, ve kimyonun ondalığını veriyorsunuz, ve şeriatin daha ağır işlerini, adaleti, merhameti, ve imanı bırakıyorsunuz. Onları yapmalı idiniz, bunları da bırakmamalı idiniz.[24] Ey kör kılavuzlar, siz küçük sineği süzerek ayırırsınız, fakat deveyi yutarsınız![25] Vay başınıza, yazıcılar ve Ferisiler, ikiyüzlüler! çünkü siz bardağın ve çanağın dışını temizlersiniz, fakat onların içi soygunculuk ve taşkınlıkla doludur.[26] Sen, ey kör Ferisi, önce bardağın ve çanağın içini temizle ki, dışı da temiz olsun.[27] Vay başınıza, yazıcılar ve Ferisiler, ikiyüzlüler! çünkü siz badanalı kabirlere benzersiniz ki, dıştan güzel görünürler, fakat içten ölü kemikleri ve her türlü murdarlıkla doludurlar.[28] Siz de böylece insanlara dıştan salih görünürsünüz, fakat içten ikiyüzlülük ve fesatla dolusunuz.[29] Vay başınıza, yazıcılar ve Ferisiler, ikiyüzlüler! çünkü siz peygamberlerin kabirlerini yaparsınız, salihlerin türbelerini de donatırsınız,

Turkish Bible 2018
Bible Society in Turkey