English
A A A A A

Kilise: [Şemmaslar]

1 Timoteos 3:1-13
[1] BU kelâm sadıktır: Eğer bir adam nazırlık isterse, iyi bir iş arzu eder.[2] İmdi nazır olacak adam için gerektir ki, kusursuz, bir kadın kocası, temkinli, akıllı, intizam sahibi, misafirperver, öğretmeğe kabiliyetli,[3] şaraba meyyal değil, vurucu değil; fakat mülâyim, kavgacı değil, para sevmiyen,[4] çocukları vekarları tam olarak itaat ettirip kendi evine iyi reislik eden bir adam olsun;[5] (ve bir kimse kendi evini idare etmeği bilmezse, Allahın kilisesini nasıl kayırır?)[6] kibirlenerek İblisin hükmüne düşmemesi için dinde müptedi olmaması,[7] ve siteme ve İblisin tuzağına düşmemesi için dışarda olanlar tarafından kendisine iyi şehadet edilmesi de lâzımdır.[8] Ayni suretle şemmaslar, iki sözlü, çok şaraba meyyal, yakışıksız kazanca haris değil,[9] temiz vicdanda iman sırrına sahip olarak vekarlı olsunlar.[10] Ve bunlar önce tecrübe edilsinler; kusursuz iseler, sonra şemmaslık etsinler.[11] Ayni suretle kadınlar da iftiracı değil, vekarlı, ayık, her şeyde sadık olsunlar.[12] Şemmaslar bir kadın kocası, çocuklarına ve kendi evlerine iyi reislik eden adamlar olsunlar.[13] Çünkü iyi şemmaslık etmiş olanlar kendileri için iyi bir mevki, ve Mesih İsada olan imanda çok cesaret kazanırlar.

Filipililer 1:1
MESİH İsanın kulları Pavlus ve Timoteos, Filipide olan nazırlar ve şemmaslarla beraber Mesih İsada bütün mukaddeslere:

Elçilerin İşleri 6:1-7
[1] ŞAKİRTLERİN çoğalmakta olduğu o günlerde, Yunanca konuşan Yahudilerden İbranîlere karşı mırıldanma oldu; çünkü kendi dullarına gündelik yardımda bakılmıyordu.[2] Ve Onikiler, şakirtler cemaatini yanlarına çağırıp dediler: Allahın sözünü bırakıp sofralara hizmet etmemiz iyi değil.[3] İmdi ey kardeşler, haklarında iyi şehadet olunan Ruh ve hikmetle dolu yedi kişi aranızda araştırın; onları bu işe tayin edelim.[4] Biz ise, duada ve sözün hizmetinde gayretle devam ederiz.[5] Ve bu söz bütün cemaate hoş göründü; ve iman ve Ruhülkudüsle dolu bir adam olan İstefanosu ve Filipusu, Prohorosu, Nikanoru, Timonu, Parminası ve Antakyalı mühtedi Nikolaosu seçtiler;[6] onları resuller önünde durdurdular; resuller de dua ettikten sonra, onlar üzerine ellerini koydular.[7] Allahın sözü büyüyordu, ve Yeruşalimde şakirtlerin sayısı çok artıyordu. Kâhinlerden bir çoğu da imana itaat ediyorlardı.

Romalılar 16:1
KENHREADAKİ kilisenin hizmetçisi olan Fibi kızkardeşimizi, mukaddeslere lâyık olduğu veçhile onu Rabde kabul,

Titus 1:7
Çünkü Allah evinin kâhyası sıfatile nazıra suçsuz olmak, kendini beğenen, tez öfkelenen, şaraba müptelâ, vurucu, yakışıksız kazanca haris olmamak,

Elçilerin İşleri 6:3
İmdi ey kardeşler, haklarında iyi şehadet olunan Ruh ve hikmetle dolu yedi kişi aranızda araştırın; onları bu işe tayin edelim.

Yuhanna 8:32
siz hakikati bileceksiniz; ve hakikat sizi azat edecektir.

Efesliler 4:11
Hepimiz iman ve Allahın Oğlu bilgisi birliğine, kâmil insana, Mesihin dolgunluk kametinin ölçüsüne erişinciye kadar,

Elçilerin İşleri 20:28
Kendinize, ve Rabbin kendi kanı ile edindiği kiliseyi gütmek için, Ruhülkudüsün sizi içinde nazır ettiği bütün sürüye dikkat edin.

Yuhanna 6:54
Benim etimi yiyip kanımı içenin ebedî hayatı vardır; ben de onu son günde kıyam ettireceğim.

Markos 6:3
Meryemin oğlu, ve Yakubun, Yosesin, Yahudanın ve Simunun kardeşi, dülger, bu değil mi? kızkardeşleri burada bizimle değil mi? Ve onda sürçtüler.

1 Korintliler 12:28
Ve Allah kilisede bazıları, önce resuller; ikinci, peygamberler; üçüncü, muallimler; sonra kudretli işler, sonra şifa mevhibeleri, yardımlar, idareler, dillerin cinslerini koydu.

Galatyalılar 1:19
Fakat resullerden, Rabbin kardeşi Yakubdan başkasını görmedim.

Malaki 1:11
Çünkü güneşin doğduğu yerden battığı yere kadar ismim Milletler arasında büyük olacak; ve her yerde benim ismime buhur yakılacak, ve tahir takdime arzolunacak; çünkü ismim Milletler arasında büyük olacak, orduların RABBİ diyor.

İbraniler 13:17
Size riyaset edenlere itaat edin ve tâbi olun, çünkü onlar hesap verecek olanlar gibi canlarınız uğrunda bekçilik ediyorlar; ta ki bunu inliyerek değil (çünkü o size faidesiz olurdu), ancak sevinçle yapsınlar.

Yuhanna 3:3-5
[3] İsa cevap verip ona dedi: Doğrusu ve doğrusu sana derim: Bir kimse yeniden doğmadıkça, Allahın melekûtunu göremez.[4] Nikodimos ona dedi: Bir adam ihtiyarken, nasıl doğabilir? Anası rahmine ikinci defa girip doğabilir mi?[5] İsa cevap verdi: Doğrusu ve doğrusu sana derim: Bir kimse sudan ve Ruhtan doğmadıkça, Allahın melekûtuna giremez.

İbraniler 12:14
Herkesle beraber selâmetin, ve kimsenin onsuz Rabbi görmiyeceği kudsiyetin ardınca gidin;

Elçilerin İşleri 6:4
Biz ise, duada ve sözün hizmetinde gayretle devam ederiz.

1 Timoteos 3:1-7
[1] BU kelâm sadıktır: Eğer bir adam nazırlık isterse, iyi bir iş arzu eder.[2] İmdi nazır olacak adam için gerektir ki, kusursuz, bir kadın kocası, temkinli, akıllı, intizam sahibi, misafirperver, öğretmeğe kabiliyetli,[3] şaraba meyyal değil, vurucu değil; fakat mülâyim, kavgacı değil, para sevmiyen,[4] çocukları vekarları tam olarak itaat ettirip kendi evine iyi reislik eden bir adam olsun;[5] (ve bir kimse kendi evini idare etmeği bilmezse, Allahın kilisesini nasıl kayırır?)[6] kibirlenerek İblisin hükmüne düşmemesi için dinde müptedi olmaması,[7] ve siteme ve İblisin tuzağına düşmemesi için dışarda olanlar tarafından kendisine iyi şehadet edilmesi de lâzımdır.

1 Timoteos 2:12
Fakat kadının öğretmesine, ve erkeğe hâkim olmasına izin vermem, ancak sükûtte olsun.

Elçilerin İşleri 14:23
Ve her kilisede onlara ihtiyarlar tayin ederek oruç tutup dua ettikten sonra, iman ettikleri Rabbe onları emanet ettiler.

1 Timoteos 5:17
İyi reislik eden ihtiyarlar, bilhassa kelâma ve talime emek verenler, iki kat hürmete lâyık sayılsınlar.

İbraniler 13:7
Size riyaset etmiş olanları hatırlayın, Allahın sözünü size onlar söylediler; ve onların yaşayışlarının sonuna bakarak imanlarına uyun.

Titus 1:8
fakat misafirperver, iyilik seven, temkinli, âdil, mukaddes, nefsine hâkim,

1 Petrus 5:2
Aranızda olan Allahın sürüsünü, mecburiyetle değil, fakat rıza ile, yakışıksız kazanç için değil, fakat istekle,

Titus 1:6
eğer biri suçsuz, tek kadın kocası ise, ve iman eden ve edepsizlik ve nizamsızlıkla haklarında şikâyet olunmıyan çocukları varsa, onu tayin et.

1 Timoteos 5:22
Biri üzerine acele ile el koyma; ve başkalarının günahlarına iştirak etme; kendini temiz sakla.

Titus 1:5
Bunun için eksik olan şeyleri tertip etmek, ve sana tenbih ettiğim gibi, her şehirde ihtiyarlar tayin eylemek üzre seni Giritte bıraktım;

Galatyalılar 4:19
Mesih sizde suret buluncıya kadar, kendileri için tekrar ağrı çektiğim çocuklarım —

Turkish Bible 2018
Bible Society in Turkey