English
A A A A A

Kilise: [Kadın Rolleri]

Galatyalılar 3:28
Ne Yahudi ne de Yunanlı vardır, ne kul ne de azatlı vardır, ne de erkek ve dişi vardır; çünkü Mesih İsada siz hepiniz birsiniz.

1 Timoteos 2:9-15
[9] Ayni suretle kadınlar, saç örgüleri, ve altın yahut inciler yahut çok pahalı libasla değil, sade kıyafette, hicap ve vekar ile,[10] ve (takva sahibi olduğunu iddia eden kadınlara yakışır surette) iyi işlerle kendilerini tezyin etsinler.[11] Kadın tam tabiiyetle sessizce olarak öğrensin.[12] Fakat kadının öğretmesine, ve erkeğe hâkim olmasına izin vermem, ancak sükûtte olsun.[13] Çünkü önce Âdem, sonra Havva yaratıldı;[14] ve Âdem aldanmadı, fakat kadın aldanarak suça düştü;[15] fakat iman ve sevgi ve takdiste vekar ile dururlarsa, çocuk doğurması ile kurtulacaktır.

1 Timoteos 2:12
Fakat kadının öğretmesine, ve erkeğe hâkim olmasına izin vermem, ancak sükûtte olsun.

Yaratılış 3:16
Kadına dedi: Zahmetini ve gebeliğini ziyadesile çoğaltacağım; ağrı ile evlât doğuracaksın; ve arzun kocana olacak, o da sana hâkim olacaktır.

1 Korintliler 11:3
Fakat bilmenizi isterim ki, her erkeğin başı Mesih, ve kadının başı erkek, ve Mesihin başı Allahtır.

Luka 8:1-3
[1] VE biraz sonra vaki oldu ki, İsa şehirleri ve köyleri dolaşıp vâzediyor, Allahın melekûtunu müjdeliyordu;[2] Onikiler ve kötü ruhlardan ve hastalıklardan kurtulmuş olan bazı kadınlar, kendisinden yedi cin çıkmış olan Mecdelli denilen Meryem,[3] Hirodesin kâhyası Huzanın karısı Yoanna, Suzanna, ve başka bir çok kadınlar onunla beraberdi; bunlar malları ile onlara yardım ediyorlardı.

Yaratılış 2:18
Ve RAB Allah dedi: Adamın yalnız olması iyi değildir; kendisine uygun bir yardımcı yapacağım.

Efesliler 5:22-33
[22] Ey kadınlar, kendi kocalarınıza Rabbe tâbi olur gibi tâbi olun.[23] Çünkü bedenin kurtarıcısı Mesih kilisenin başı olduğu gibi, erkek de kadının başıdır.[24] Fakat kilise Mesihe tâbi olduğu gibi, kadınlar da böylece her şeyde kocalarına tâbi olsunlar.[25] Ey kocalar, Mesih kiliseyi su yıkaması ile kelâmla temizliyerek takdis etsin diye,[26] leke yahut buruşuk, yahut bu gibi şeylerden biri olmıyarak, onu bizzat kendine izzetli olarak arzetsin,[27] ve mukaddes ve lekesiz olsun diye, onun uğruna kendisini teslim edip kiliseyi sevdiği gibi, karılarınızı sevin.[28] Böylece kocalar kendi karılarını kendi bedenleri gibi sevmeğe borçludurlar. Kendi karısını seven kendini sever;[29] çünkü kimse hiç bir vakit kendi bedeninden nefret etmemiştir;[30] fakat kendi bedeninin azası olduğumuz için, Mesih kiliseyi beslediği ve kayırdığı gibi, onu besler ve kayırır.[31] “Bunun için adam babasını ve anasını bırakacak, ve karısına yapışacaktır, ve ikisi bir beden olacaklardır.”[32] Bu sır büyüktür; fakat ben Mesih hakkında, ve kilise hakkında söyliyorum.[33] Bununla beraber sizden her biri de kendi karısını böylece kendisi gibi sevsin; ve kadın kocasına hürmet etsin.

1 Timoteos 2:11-15
[11] Kadın tam tabiiyetle sessizce olarak öğrensin.[12] Fakat kadının öğretmesine, ve erkeğe hâkim olmasına izin vermem, ancak sükûtte olsun.[13] Çünkü önce Âdem, sonra Havva yaratıldı;[14] ve Âdem aldanmadı, fakat kadın aldanarak suça düştü;[15] fakat iman ve sevgi ve takdiste vekar ile dururlarsa, çocuk doğurması ile kurtulacaktır.

Luka 10:38-42
[38] Yollarına giderlerken İsa bir köye girdi. Marta adlı bir kadın onu evine kabul etti.[39] Meryem adlı bir kızkardeşi vardı, o da Rabbin ayakları dibinde oturup onun sözünü dinlerdi.[40] Marta ise, işin çokluğundan şaşırmıştı; İsaya gelerek dedi: Ya Rab, kızkardeşimin hizmette beni yalnız bırakması sence bir şey değil midir? İmdi ona söyle bana yardım etsin.[41] Fakat Rab cevap verip ona dedi: Marta, Marta, sen bir çok şeyler için üzülüp telâş ediyorsun;[42] fakat bir şeye ihtiyaç vardır; ve Meryem, kendisinden alınmıyacak olan iyi payı seçmiştir.

Titus 2:3-5
[3] ayni suretle yaşlı kadınlar tavırlarında iftiracı ve çok şaraba esir olmayıp, hürmetli, iyilik muallimleri olsunlar;[4] ta ki, Allahın kelâmına küfrolunmamak için, genç kadınları kocalarını seven, çocuklarını seven,[5] temkinli, iffetli, evde işliyen, iyi, kendi kocalarına tâbi olmak üzre terbiye etsinler;

1 Korintliler 11:2-16
[2] İmdi her şeyde beni hatırladığınız, ve size teslim ettiğim gibi talimleri tuttuğunuz için, sizi methederim.[3] Fakat bilmenizi isterim ki, her erkeğin başı Mesih, ve kadının başı erkek, ve Mesihin başı Allahtır.[4] Başı örtülü olarak dua eden, yahut peygamberlik eden her erkek, başını küçük düşürür.[5] Fakat başı örtüsüz olarak dua eden, yahut peygamberlik eden her kadın, başını küçük düşürür; çünkü tıraş edilmiş olmakla bir ve ayni şeydir.[6] Çünkü eğer kadın örtünmiyorsa, saçı da kesilsin; fakat kadına saç kesmek, yahut tıraş olmak ayıp ise, örtünsün.[7] Çünkü erkek, Allahın sureti ve izzeti olduğu için, başını örtmemelidir; fakat kadın erkeğin izzetidir.[8] Çünkü erkek kadından değil, fakat kadın erkektendir;[9] çünkü erkek de kadın için değil, fakat kadın erkek için yaratıldı.[10] Bunun için melekler sebebinden kadın, başı üzerinde hâkimiyet alâmetine malik olmalıdır.[11] Bununla beraber, Rabde ne kadın erkeksiz, ne de erkek kadınsızdır.[12] Çünkü kadın erkekten olduğu gibi, böylece erkek de kadın vasıtası iledir; fakat her şey Allahtandır.[13] Siz kendi nefsinizde hükmedin; kadının örtüsüz Allaha dua etmesi yakışır mı?[14] Tabiat bile size öğretmiyor mu ki, erkeğin uzun saçlı olması kendisi için hürmetsizlik,[15] fakat kadının uzun saçlı olması kendisine izzettir? Çünkü saçı kendisine örtü olarak verilmiştir.[16] Fakat eğer bir kimse çekişici olmak istiyorsa, bizim böyle bir âdetimiz yoktur, ne de Allahın kiliselerinin vardır.

Elçilerin İşleri 18:26
Ve havrada cesaretle söylemeğe başladı. Priskilla ve Akuila onu işitince, kendisini yanlarına alıp Rab yolunu ona daha doğrulukla anlattılar.

1 Korintliler 14:33-35
[33] çünkü Allah karışıklık değil, selâmet Allahıdır. Mukaddeslerin bütün kiliselerinde olduğu gibi,[34] kiliselerde kadınlar sükût etsinler; çünkü onlara söylemek için izin yoktur; ancak şeriatin de dediği gibi, tâbi olsunlar.[35] Ve eğer bir şey öğrenmek isterlerse, evde kendi kocalarına sorsunlar; çünkü kadına kilisede söylemek ayıptır.

1 Timoteos 2:11
Kadın tam tabiiyetle sessizce olarak öğrensin.

Efesliler 5:22-24
[22] Ey kadınlar, kendi kocalarınıza Rabbe tâbi olur gibi tâbi olun.[23] Çünkü bedenin kurtarıcısı Mesih kilisenin başı olduğu gibi, erkek de kadının başıdır.[24] Fakat kilise Mesihe tâbi olduğu gibi, kadınlar da böylece her şeyde kocalarına tâbi olsunlar.

Romalılar 16:1
KENHREADAKİ kilisenin hizmetçisi olan Fibi kızkardeşimizi, mukaddeslere lâyık olduğu veçhile onu Rabde kabul,

Titus 2:4-5
[4] ta ki, Allahın kelâmına küfrolunmamak için, genç kadınları kocalarını seven, çocuklarını seven,[5] temkinli, iffetli, evde işliyen, iyi, kendi kocalarına tâbi olmak üzre terbiye etsinler;

Efesliler 5:22
Ey kadınlar, kendi kocalarınıza Rabbe tâbi olur gibi tâbi olun.

1 Timoteos 5:14
İmdi istiyorum ki daha genç dul kadınlar evlensinler, çocukları olsun, ev idare etsinler, karşı durana sitem için hiç fırsat vermesinler;

Matta 27:55-56
[55] Ve İsaya hizmet ederek, Galileden ardınca gelmiş olan bir çok kadınlar uzaktan bakıp orada bulunuyorlardı.[56] Onların arasında Mecdelli Meryem, Yakub ile Yosesin anası Meryem, ve Zebedinin oğullarının anası vardı.

1 Korintliler 14:34-35
[34] kiliselerde kadınlar sükût etsinler; çünkü onlara söylemek için izin yoktur; ancak şeriatin de dediği gibi, tâbi olsunlar.[35] Ve eğer bir şey öğrenmek isterlerse, evde kendi kocalarına sorsunlar; çünkü kadına kilisede söylemek ayıptır.

Hakimler 4:4
Ve o vakitte Lappidotun karısı peygamber Debora İsraile hükmediyordu.

Romalılar 16:7
Resuller arasında muteber, ve benden evel Mesihte olan akrabam ve mahpusluk arkadaşlarım Andronikosa ve Yuniasa selâm edin.

Efesliler 5:21
Mesih korkusunda birbirine tâbi olun.

Titus 2:1
FAKAT sen sağlam talime uygun olan şeyleri söyle;

1 Korintliler 11:7
Çünkü erkek, Allahın sureti ve izzeti olduğu için, başını örtmemelidir; fakat kadın erkeğin izzetidir.

Süleyman'ın Özdeyişleri 31:10-31
[10] Faziletli kadını kim bulabilir? Çünkü onun değeri yakutlardan çok üstündür.[11] Kocasının yüreği ona güvenir, Ve adamın kazancı eksik olmaz.[12] Kadın ona kötülükle değil, Hayatının bütün günlerince iyilikle öder.[13] Yün ve keten arar, Ve ellerile istekle işler.[14] Tüccar gemileri gibidir, Ekmeğini uzaktan getirir.[15] Henüz gece iken kalkar, Ve evi halkına yiyecek, Ve hizmetçi kızlarına vazife verir.[16] Bir tarla almağı düşünür, ve onu satın alır; Ellerinin kazancı ile bir bağ diker.[17] Belini kuvvetle kuşatır, Ve bazularını kuvvetlendirir.[18] Ticaretinin iyi olduğunu tadar; Geceleyin çerağı sönmez.[19] Ellerini örekeye kor, Ve avuçları iği tutar.[20] Hakire avucunu açar; Ve fakirlere ellerini uzatır.[21] Evi halkı için kardan korkmaz; Çünkü bütün evi halkının iki kat esvabı vardır.[22] Kendisine halılar yapar; Esvabı ince keten ve erguvanîdir.[23] Kocası memleketin ihtiyarları ile otururken, Kapılarda tanılır.[24] Keten esvap yapar ve satar, Ve tüccara kuşaklar verir.[25] Kuvvet ve şeref onun libasıdır; Ve yarınki güne güler.[26] Ağzını hikmetle açar; Ve lûtuf kanunu onun dilindedir.[27] Evi halkının gidişine gözcülük eder, Ve tembellik ekmeğini yemez.[28] Oğulları kalkar ve ona mutlu derler; Kocası da kalkar, ve onu över:[29] Faziletle davranan kızlar çoktur, Fakat sen hepsine üstün oldun, der.[30] Letafet aldatıcıdır, ve güzellik boş şeydir; Fakat RABDEN korkan kadın övülür.[31] Ellerinin kazancından kendisine verin; Ve kapılarda işleri onu övsün.

1 Timoteos 2:13-14
[13] Çünkü önce Âdem, sonra Havva yaratıldı;[14] ve Âdem aldanmadı, fakat kadın aldanarak suça düştü;

1 Timoteos 3:2
İmdi nazır olacak adam için gerektir ki, kusursuz, bir kadın kocası, temkinli, akıllı, intizam sahibi, misafirperver, öğretmeğe kabiliyetli,

1 Timoteos 3:11
Ayni suretle kadınlar da iftiracı değil, vekarlı, ayık, her şeyde sadık olsunlar.

Yaratılış 1:27
Ve Allah insanı kendi suretinde yarattı, onu Allahın suretinde yarattı; onları erkek ve dişi olarak yarattı.

Efesliler 5:23
Çünkü bedenin kurtarıcısı Mesih kilisenin başı olduğu gibi, erkek de kadının başıdır.

Titus 2:3
ayni suretle yaşlı kadınlar tavırlarında iftiracı ve çok şaraba esir olmayıp, hürmetli, iyilik muallimleri olsunlar;

1 Petrus 3:7
Ey kocalar, siz ayni suretle daha zayıf kaba, ve hayat inayetinin hemvarislerine hürmet eder gibi, kadına hürmet ederek karılarınızla beraber akıl dairesinde oturun, ta ki dualarınıza mani olmasın.

Koloseliler 3:18-19
[18] Ey kadınlar, Rabde lâyık olduğu üzre, kocalarınıza tâbi olun.[19] Ey erkekler, karılarınızı sevin, ve onlara karşı acı muamele etmeyin.

Yaratılış 1:26-28
[26] Ve Allah dedi; Suretimizde, benzeyişimize göre insan yapalım; ve denizin balıklarına, ve göklerin kuşlarına, ve sığırlara, ve bütün yeryüzüne, ve yerde sürünen her şeye hâkim olsun.[27] Ve Allah insanı kendi suretinde yarattı, onu Allahın suretinde yarattı; onları erkek ve dişi olarak yarattı.[28] Ve Allah onları mubarek kıldı; ve Allah onlara dedi: Semereli olun, ve çoğalın, ve yeryüzünü doldurun, ve onu tâbi kılın; ve denizin balıklarına, ve göklerin kuşlarına, ve yer üzerinde hareket eden her canlı şeye hâkim olun.

1 Petrus 3:1-7
[1] EY kadınlar, ayni suretle siz kendi kocalarınıza tâbi olun, ta ki bazıları kelâma itaat etmezlerse,[2] korku içinde iffetli yaşayışınızı görerek, karılarının yaşayışı ile sözsüz kazanılsınlar.[3] Sizin süsünüz dışardan, saç örme ve altınlar takma ve esvaplar giyinme değil,[4] fakat Allah indinde çok kıymetli olan halim ve sakin ruhun fena bulmaz süsü, yüreğin gizli insanı olsun.[5] Çünkü bir vakitler Allaha ümit bağlıyan mukaddes kadınlar da kendi kocalarına tâbi olarak kendilerini böyle süslerlerdi;[6] nitekim Sara İbrahime, efendi çağırarak ona itaat etti; siz de iyilik ederek ve hiç bir dehşetten korkmıyarak onun çocukları olursunuz.[7] Ey kocalar, siz ayni suretle daha zayıf kaba, ve hayat inayetinin hemvarislerine hürmet eder gibi, kadına hürmet ederek karılarınızla beraber akıl dairesinde oturun, ta ki dualarınıza mani olmasın.

Süleyman'ın Özdeyişleri 12:4
Faziletli kadın kocasının tacıdır; Fakat utandıran kadın onun kemiklerinde çürüklük gibidir.

1 Korintliler 14:34
kiliselerde kadınlar sükût etsinler; çünkü onlara söylemek için izin yoktur; ancak şeriatin de dediği gibi, tâbi olsunlar.

Koloseliler 4:15
Laodikyada olan kardeşlere, ve Nimfasa, ve onların evindeki kiliseye selâm edin.

Filipililer 4:2-3
[2] Rabde ayni şeyi düşünmeyi Evodiyaya rica ederim, ve Sintihiye rica ederim.[3] Evet, ey öz arkadaşım, sana da yalvarırım, kendilerine yardım et; çünkü o kadınlar benimle, ve Klemensle, ve isimleri hayat kitabında olan baki emektaşlarımla beraber incilde cehdettiler.

Turkish Bible 2018
Bible Society in Turkey