A A A A A

Kilise: [İbadet]

2 Tarihler 16:23-31
[23] Ve Yahudada halka öğrettiler, ve yanlarında RABBİN şeriat kitabı vardı; ve Yahudanın bütün şehirlerini dolaştılar, ve kavma öğrettiler.[24] Ve Yahudanın çevresinde olan bütün memleketlerin kırallıkları üzerine RAB korkusu düştü, ve Yehoşafata karşı cenketmediler.[25] Ve Filistîlerden bazıları Yehoşafata hediyeler, ve haraç olarak gümüş getirdiler; Araplar da ona sürüler, yedi bin yedi yüz koç, ve yedi bin yedi yüz ergeç getirdiler.[26] Ve Yehoşafat git gide aşırı dereceye varıncıya kadar büyüdü; ve Yahudada hisarlar ve ambarlar şehirleri yaptı.[27] Ve Yahuda şehirlerinde çok işleri, ve Yeruşalimde cenk adamları, cesur yiğitleri vardı.[28] Ve ataları evlerine göre onların sayısı şu idi: Yahudadan, binlerin başları: başbuğ Adna, ve kendisile beraber üçyüz bin cesur yiğit;[29] ve onun yanında başbuğ Yehohanan, ve kendisile beraber iki yüz seksen bin;[30] ve onun yanında gönlü ile kendini RABBE tahsis eden Zikrinin oğlu Amasya, ve kendisile beraber iki yüz bin cesur yiğit.[31] Ve Benyaminden, cesur bir yiğit olan Elyada, ve kendisile beraber yay ve kalkanla silâhlanmış iki yüz bin kişi;

Daniel 2:20
Daniel cevap verip dedi: Allahın ismi ezelden ebede kadar mubarek olsun; çünkü hikmet ve ceberrut onundur.

Yasa'nın Tekrarı 10:21
O senin hamdindir, ve gözlerinin gördüğü bu büyük ve heybetli şeyleri senin için yapan Allahındır.

Yeremya 20:13
RABBE terennüm edin, RABBE hamdedin; çünkü kötülük edenlerin elinden yoksulun canını kurtardı.

Mezmurlar 75:1
Musikacıbaşı için. Al-taşhet üzre.Asafın Mezmurudur. İlâhi. SANA şükrederiz, ey Allah; Şükrederiz, çünkü senin ismin yakındır; Senin şaşılacak işlerin onu ilân ederler.

Yasa 20:2-6
[2] Seni Mısır diyarından, esirlik evinden çıkaran Allahın Yehova ben im.[3] Karşımda başka ilâhların olmıyacaktır.[4] Kendin için oyma put, yukarda göklerde olanın, yahut aşağıda yerde olanın, yahut yerin altında sularda olanın hiç suretini yapmıyacaksın;[5] onlara iğilmiyeceksin; ve onlara ibadet etmiyeceksin; çünkü ben, senin Allahın RAB, benden nefret edenlerden babalar günahını çocuklar üzerinde, üçüncü nesil üzerinde, ve dördüncü nesil üzerinde arıyan,[6] ve beni seven ve emirlerimi tutanların binlercesine inayet eden, kıskanç bir Allahım.

Yuhanna 4:21-24
[21] İsa ona dedi: Kadın, bana inan, saat geliyor ki, o vakit Babaya ne bu dağda, ne de Yeruşalimde tapınacaksınız.[22] Siz bilmediğinize tapınıyorsunuz, biz bildiğimize tapınıyoruz; zira kurtuluş Yahudilerdendir.[23] Fakat gerçekten tapınanların Babaya ruhta ve hakikatte tapınacakları saat geliyor, ve şimdidir; çünkü Baba kendine böyle tapınanları arar.[24] Allah Ruhtur, ve ona tapınanların ruhta ve hakikatte tapınmaları gerektir.

Mezmurlar 99:1-9
[1] RAB saltanat sürüyor; kavmlar titresinler; Kerubiler üstünde tahtındadır; yer sarsılsın.[2] RAB Sionda büyüktür; Ve bütün kavmların üstünde yüksektir.[3] Senin büyük ve korkunç ismine hamdetsinler; O Kuddûstur.[4] Kıralın kuvveti de adaleti sever; Sen doğruluğu kurarsın; Sen Yakubda adaleti ve salâhı işlersin.[5] Allahımız RABBİ yükseltin; Ve ayaklarının basamağında secde kılın; O Kuddûstur.[6] Onun kâhinleri arasında Musa ve Harun, Ve ismini çağıranlar arasında Samuel, RABBİ çağırdılar, o da kendilerine cevap verdi.[7] Bulut direğinde onlara söyledi; Şehadetlerini ve kendilerine verdiği kanunu tuttular.[8] Ey Allahımız RAB, sen onlara cevap verdin; Ettikleri işlerden gerçi öç aldınsa da, Onlara bağışlıyan bir Allah idin.[9] Allahımız RABBİ yükseltin, Ve mukaddes dağında secde kılın; Çünkü Allahımız RAB kuddûstur.

Yasa'nın Tekrarı 29:18
ta ki, aranızda bugün bu milletlerin ilâhlarına gidip kulluk etmek üzre Allahımız RABDEN yüreği dönen bir adam, yahut bir kadın, yahut bir aşiret, yahut bir sıpt olmasın; ve aranızda öd ve pelin veren kök bulunmasın;

Romalılar 12:1-2
[1] İMDİ, ey kardeşler, bedenlerinizi diri, mukaddes, Allaha makbul kurban olarak takdim etmenizi Allahın rahmetleri için size yalvarırım; ruhanî ibadetiniz budur.[2] Ve bu âleme uymayın; fakat Allahın iyi ve makbul ve kâmil iradesi ne olduğunu farketmeniz için fikrinizin yenilenmesi ile değişilmiş olun.

1 Samuel 15:22
Ve Samuel dedi: RAB kendi sözünün dinlenmesinden hoşlandığı kadar yakılan takdimelerden ve kurbanlardan hoşlanır mı? İşte, itaat etmek kurbandan, ve dinlemek koçların iç yağından daha iyidir.

Vahiy 4:8-11
[8] Ve dört mahlûktan her birinin altı kanadı olup etrafı ve içi gözlerle doludur, ve: Kuddûs, kuddûs, kuddûs, Var olmuş, ve var olan ve gelecek olan, Her şeye Kadir Rab Allah! diyerek gündüz ve gece rahat etmezler.[9] Ve canlı mahlûklar taht üzerinde oturana, ebetler ebedince hay olana izzet ve hürmet ve şükran verdikçe,[10] yirmi dört ihtiyar taht üzerinde oturanın önünde yere kapanırlar, ve ebetler ebedince hay olana secde ederler, ve taçlarını tahtın önüne atarak derler:[11] Ya Rabbimiz ve Allahımız, izzeti ve hürmeti ve kudreti almağa lâyıksın, çünkü bütün şeyleri sen yarattın, ve senin iradenle mevcut idiler, ve yaratıldılar.

Yeşaya 29:13
Ve Rab dedi: Mademki bu kavm bana yaklaşıyorlar, ve ağızları ile, ve dudakları ile beni sayıyorlar, ve yüreklerini benden uzaklaştırıyorlar, ve benden korkmaları da kendilerine öğretilmiş olan insanların emridir;

Mezmurlar 29:1-11
[1] Davudun Mezmurudur. EY Allah oğulları, RABBE verin, RABBE izzet ve kudret verin.[2] İsminin izzetini RABBE verin; Mukaddes ziynet içinde RABBE secde kılın.[3] RABBİN sesi sular üstündedir; İzzet Allahı gürliyor; RAB çok sular üstündedir.[4] RABBİN sesi kuvvetledir; RABBİN sesi haşmetledir;[5] RABBİN sesi erz ağaçlarını kırar; Evet, RAB Libnanın erzlerini parçalar.[6] Ve onları bir buzağı gibi, Libnanı ve Sirionu, yaban sığırının yavrusu gibi sıçratır.[7] RABBİN sesi ateş alevleri çıkarır.[8] RABBİN sesi çölü sarsar; RAB Kadeş çölünü sarsar.[9] RABBİN sesi geyikleri doğurtur; Ve ormanların libasını soyar; Ve onun mabedinde her şey: İzzet! diyor.[10] RAB tufanda tahtına oturdu; Ve RAB Kıral olarak ebediyen oturur.[11] RAB kavmına kudret verir; RAB kavmını selâmetle mubarek kılar.

İbraniler 12:28-29
[28] Bunun için sarsılmaz bir melekût alarak, inayetimiz olsun ki onunla Allaha makbul surette hürmet ve takva ile ibadet edelim;[29] çünkü Allahımız yiyip bitiren bir ateştir.

Nehemya 9:5-6
[5] Ve Yeşua, ve Kadmiel, Bani, Haşabneya, Şerebya, Hodiya, Şebanya, ve Petahya, Levililer, dediler: Ayağa kalkın ve Allahınız RABBİ ezelden ebede kadar takdis edin; ve her takdisten ve hamtten üstün olan izzetli ismin mubarek olsun.[6] Sen, yalnız sen RABSİN; gökleri, göklerin göklerini, ve bütün ordularını, yeri ve onun üzerinde olan bütün şeyleri, denizleri ve onlarda olan bütün şeyleri sen yarattın, ve onların hepsini korursun; ve göklerin ordusu sana secde kılar.

Mezmurlar 86:9-10
[9] Bütün yarattığın milletler gelecekler, Ve önünde secde kılacaklar, ya Rab; Ve ismine izzet vereceklerdir.[10] Çünkü büyüksün ve şaşılacak işler yapan sensin; Yalnız Allah sensin.

2 Krallar 17:38-39
[38] ve sizinle ettiğim ahdi unutmıyacaksınız; ve başka ilâhlardan korkmıyacaksınız;[39] ancak Allahınız RABDEN korkacaksınız; ve sizi bütün düşmanlarınızın elinden o kurtaracak.

Mezmurlar 100:1-5
[1] Şükran Mezmuru. EY bütün dünya, meserretle RABBE nida edin.[2] RABBE sevinç ile kulluk edin; Onun önüne terennümle girin.[3] Bilin ki, RAB, o Allahtır; Bizi yaratan odur, biz onunuz; Onun kavmıyız ve otlağının koyunları.[4] Kapılarına şükranla, Avlularına hamt ile girin; Ona şükredin, ismini takdis edin.[5] Çünkü RAB iyidir; inayeti ebedîdir, Ve sadakati devirden devre sürer.

Daniel 3:16-18
[16] Şadrak, Meşak, ve Abed-nego cevap verip kırala dediler: Ey Nebukadnetsar, bunun üzerine sana cevap vermek bize gerek değil.[17] Öyle olursa kendisine kulluk ettiğimiz Allahımız ateşi alevli fırından bizi kurtarabilir; ve senin elinden bizi kurtaracaktır, ey kıral.[18] Olmazsa bile, malûmun olsun ki, ey kıral, senin ilâhlarına kulluk etmeyiz, ve dikmiş olduğun altın heykele tapmayız.

Vahiy 14:7
büyük sesle diyordu: Allahtan korkun, ve ona izzet verin; çünkü kendi hükmünün saati geldi; ve gökü ve yeri ve denizi ve suların pınarlarını yaratana secde kılın.

Turkish Bible 2018
Bible Society in Turkey