English
A A A A A

Kilise: [Ondalık]

Matta 5:17
Sanmayın ki, ben şeriati yahut peygamberleri yıkmağa geldim; ben yıkmağa değil, fakat tamam etmeğe geldim.

Matta 6:21
Çünkü hazinen nerede ise, yüreğin de orada olacaktır.

Matta 23:23
Vay başınıza, yazıcılar ve Ferisiler, ikiyüzlüler! çünkü nânenin, anasonun, ve kimyonun ondalığını veriyorsunuz, ve şeriatin daha ağır işlerini, adaleti, merhameti, ve imanı bırakıyorsunuz. Onları yapmalı idiniz, bunları da bırakmamalı idiniz.

Çölde Sayım 18:21
Ve işte, İsrailde bütün ondalığı miras olarak Levi oğullarına, yaptıkları hizmetlerinin, toplanma çadırı hizmetinin bedeli olmak üzre verdim.

Çölde Sayım 18:26
Levililere de söyliyip onlara diyeceksin: İsrail oğullarından mirasınız olarak size verdiğim ondalığı aldığınız zaman, ondan RABBE kaldırma takdimesini, ondalığın ondalığını arzedeceksiniz.

Romalılar 2:29
Fakat içten Yahudi olan Yahudidir, ve harfte değil, ruhta yüreğin sünnetliliği sünnetliliktir; kendisinin methi de insanlardan değil, Allahtandır.

Romalılar 12:1
İMDİ, ey kardeşler, bedenlerinizi diri, mukaddes, Allaha makbul kurban olarak takdim etmenizi Allahın rahmetleri için size yalvarırım; ruhanî ibadetiniz budur.

Süleyman'ın Özdeyişleri 3:9-10
[9] Malınla, ve bütün mahsulünün turfandası ile, RABBİ taziz et;[10] Böylece ambarların bol bol dolar, Ve teknelerin yeni şarapla taşar.

2 Tarihler 31:4-5
[4] Ve RABBİN şeriatine sıkı yapışsınlar diye, kâhinlerin ve Levililerin payını vermelerini Yeruşalimde oturan kavma emretti.[5] Ve bu emir etrafa yayılınca İsrail oğulları buğdayın, yeni şarabın, ve yağın, ve balın, ve bütün tarla mahsulünün turfandalarını bol bol verdiler; ve her şeyin ondalığını bol bol getirdiler.

Yasa'nın Tekrarı 12:5-6
[5] Fakat kendi ismini oraya koymak için Allahınız RABBİN bütün sıptlarınızdan seçeceği yeri, onun meskenini arıyacaksınız, ve oraya geleceksin;[6] ve yakılan takdimelerinizi, ve kurbanlarınızı, ve ondalıklarınızı, ve elinizin kaldırma takdimesini, ve adaklarınızı, ve gönüllü takdimelerinizi, ve sığırlarınızın ve sürülerinizin ilk doğanlarını oraya getireceksiniz;

Yaratılış 14:19-20
[19] Ve onu mubarek kılıp dedi: Göklerin ve yerin sahibi Yüce Allah tarafından Abram mubarek olsun;[20] ve senin düşmanlarını eline teslim eden Yüce Allah mubarek olsun. Ve her şeyden kendisine ondalık verdi.

Yaratılış 28:20-22
[20] Ve Yakub adak adayıp dedi: Eğer Allah benimle olursa, ve gitmekte olduğum bu yolda beni tutarsa, ve bana yemek için ekmek ve giymek için esvap verirse,[21] ve selâmetle babamın evine dönersem, o zaman RAB bana Allah olacak,[22] ve direk olarak diktiğim bu taş Allahın evi olacaktır, ve bana vereceğin her şeyin mutlaka ondalığını sana vereceğim.

Nehemya 10:35-37
[35] ve yıldan yıla toprağımızın turfandalarını, ve her çeşit ağaçların bütün meyvalarının turfandalarını RABBİN evine getirmek için,[36] ve şeriatte yazılı olduğuna göre oğullarımızın ve hayvanlarımızın ilk doğanlarını, ve sığırlarımızın ve koyunlarımızın ilk doğanlarını Allahımızın evine, Allahımızın evinde hizmet eden kâhinlere getirmek için,[37] ve hamurumuzun turfandasını, ve kaldırma takdimelerimizi, ve her çeşit ağaçların meyvasını, yeni şarabı ve yağı kâhinlere, Allahımızın evinin odalarına, ve toprağımızın ondalığını Levililere getirelim diye biz, kâhinler, Levililer, ve kavm kuralar çektik; çünkü bütün çiftçilik şehirlerimizde ondalıkları Levililer alırlar.

Markos 12:41-44
[41] İsa hazine karşısında oturup halkın hazineye nasıl para attığını gördü. Bir çok zenginler çok attılar;[42] fakir dul bir kadın gelip bir mangır eden iki pul attı.[43] İsa şakirtlerini yanına çağırıp onlara dedi: Doğrusu size derim: Bu fakir dul kadın hazineye atanların hepsinden çok attı;[44] çünkü onların hepsi kendilerine artakalandan attılar; fakat bu kadın eksik olanından bütün varını, hep nafakasını attı.

Levililer 27:30-34
[30] Ve yerin tohumu olsun, yahut ağacın meyvası olsun, yerin bütün ondalığı RABBİNDİR; RABBE mukaddestir.[31] Ve eğer bir kimse ondalığından bir kısmı için fidye verecekse, üzerine beşte birini katacaktır.[32] Ve bütün sığırın ve koyunun ondalığı, bütün değnek altından geçenlerin ondalığı, RABBE mukaddes olacaktır.[33] İyiyi kötüyü aramıyacak, ve onu değiştirmiyecektir; ve eğer mutlaka onu değiştirirse, o zaman o, ve onun karşılığı mukaddes olacak; onun fidyesi verilmiyecektir.[34] İsrail oğulları için RABBİN Sina dağında Musaya verdiği emirler bunlardır.

Malaki 3:8-12
[8] İnsan Allahı soyar mı? siz ise, beni soymaktasınız. Ve: Nede seni soyduk? diyorsunuz. Ondalıklarda ve takdimelerde.[9] Siz çok lânetli oldunuz; çünkü siz, bu milletin hepsi, beni soymaktasınız.[10] Ondalığın hepsini ambar evine getirin de, evimde yemek olsun, ve beni şimdi bununla deneyin, orduların RABBİ diyor, göklerin pencerelerini size açmıyacak mıyım, ve size yetecek kadardan fazla üzerinize bereket dökmiyecek miyim?[11] Ve yiyip bitireni sizin uğrunuzda azarlıyacağım, ve toprağınızın mahsulünü bozmıyacaktır; ve kırda asmanız semeresiz olmıyacaktır, orduların RABBİ diyor.[12] Ve bütün milletler size mutlu diyecekler; çünkü hoşa gider bir memleket olacaksınız, orduların RABBİ diyor.

Romalılar 3:21-31
[21] Fakat şimdi şeriat ve peygamberler tarafından şehadet edilerek[22] Allahın salâhı, yani, İsa Mesihe iman vasıtası ile bütün iman edenlere olan Allahın salâhı, şeriat olmıyarak zahir olmuştur; çünkü hiç fark yoktur;[23] zira hepsi günah işlediler, ve Allahın izzetinden mahrum kaldılar;[24] İsa Mesihte olan fidye vasıtası ile, onun inayetile bedelsiz salih sayılırlar;[25] Allahın sabrında evelce işlenmiş günahlardan sarfı nazar dolayısı ile, adaletinin izharı için,[26] yani, şimdiki zamanda adaletinin izharı için, onun kanında, iman vasıtası ile, kefaret olarak Allah onu arzetti, ta ki kendisi âdil olsun, ve İsaya iman edeni salih saysın.[27] İmdi övünme nerede kaldı? Dışarda kaldı. Fakat ne türlü kanunla? işlerinki ile mi? Hayır, fakat iman kanunu ile.[28] Çünkü zannediyoruz ki, şeriatin işleri olmıyarak insan imanla salih sayılır.[29] Yahut Allah yalnız Yahudilerin mi? Milletlerin de değil mi? Evet Milletlerin de;[30] eğer Allah bir ise, sünnetliliği imandan dolayı, sünnetsizliği de iman vasıtası ile salih sayacaktır.[31] İmdi biz iman vasıtası ile şeriati hükümsüz mü ediyoruz? Hâşâ; fakat şeriati sabit kılıyoruz.

Romalılar 8:4
ta ki, kanunun hükmü bedene göre değil, Ruha göre yürüyen bizlerde yerine gelsin.

Turkish Bible 2018
Bible Society in Turkey