English
A A A A A

Kilise: [Pentekost]

Yasa 34:22-43
[22] Ve buğday biçiminin turfandaları zamanında kendine haftalar bayramını, ve senenin sonunda devşirme bayramını yapacaksın.[23] Bütün erkeklerin senede üç kere, İsrailin Allahı Rab Yehovanın önünde görünecekler.[24] Çünkü senin önünden milletler kovacağım, ve senin hudutlarını genişleteceğim; ve senede üç kere RABBİN önünde görünmek için çıktığın zaman, kimse senin diyarına göz atmıyacak.[25] Kurbanımın kanını mayalı ekmekle arzetmiyeceksin; ve fısıh bayramının kurbanı sabaha kadar kalmıyacak.[26] Kendi toprağının turfandalarının ilkini, senin Allahın RABBİN evine getireceksin. Oğlağı anasının südünde pişirmiyeceksin.[27] Ve RAB Musaya dedi: Bu sözleri yaz; çünkü seninle ve İsraille bu sözlere göre ahdettim.[28] Ve orada RAB ile kırk gün kırk gece kaldı; ekmek yemedi ve su içmedi. Ve ahdin sözlerini, on emri levhalar üzerine yazdı.[29] Ve Musa Sina dağından indiği zaman vaki oldu ki, dağdan inerken şehadetin iki levhası kendi elinde idi; ve Musa RAB ile söyleştiğinden yüzünün derisi parladığını bilmiyordu.[30] Ve Harun ile bütün İsrail oğulları Musayı gördüler, ve işte, yüzünün derisi parlıyordu, ve ona yaklaşmağa korktular.[31] Ve Musa onları çağırdı; ve Harunla cemaatin bütün reisleri onun yanına döndüler; ve Musa onlara söyledi.[32] Ve ondan sonra bütün İsrail oğulları yaklaştılar; ve RABBİN Sina dağında kendisile söyleşmiş olduğu bütün şeyleri onlara emretti.[33] Ve Musa onlarla söyleşmeği bitirince, yüzüne bir peçe koydu.[34] Fakat Musa söyleşmek için RABBİN önüne girdiği zaman, çıkıncıya kadar, peçeyi kaldırırdı; ve dışarı çıkıp kendisine emrolunan şeyi İsrail oğullarına söylerdi.[35] Ve İsrail oğulları Musanın yüzünü, ve Musanın yüzünün derisi parladığını gördüler; ve Musa RAB ile söyleşmek için içeri girinciye kadar tekrar peçeyi kordu.[36] VE Musa İsrail oğullarının bütün cemaatini topladı, ve onlara dedi: RABBİN yapın diye emrettiği şeyler şunlardır.[37] Altı gün iş işlenir; fakat yedinci günde, sizin için mukaddes Sebt, RABBE rahat günü olacak; onda iş işliyen her adam öldürülecektir.[38] Sebt gününde bütün meskenlerinizde ateş yakmıyacaksınız.[39] Ve Musa İsrail oğullarının bütün cemaatine söyliyip dedi: RABBİN emredip dediği şey şudur:[40] Aranızda RABBE takdime alın; yüreği istekli olan herkes onu, RABBİN takdimesini, altın, ve gümüş, ve tunç,[41] ve lâcivert, ve erguvanî, ve kırmızı, ve ince keten, ve keçi kılı,[42] ve kırmızı boyalı koç derileri, ve yunusbalığı derileri, ve akasya ağaçları,[43] ve ışık için yağ, ve mesh yağı için, ve hoş kokulu günnük için baharat,

Yasa'nın Tekrarı 16:9-25
[9] Kendine yedi hafta sayacaksın; ekine orak salmağa başladığın vakitten yedi hafta saymağa başlıyacaksın.[10] Allahın RABBİN sana verdiği berekete göre, vereceğin elinin gönüllü takdimesinin vergisile, Allahın RABBE haftalar bayramını tutacaksın;[11] ve Allahın RABBİN önünde, sen ve oğlun, ve kızın, ve kölen, ve cariyen, ve şehirlerinde olan Levili, ve aranda olan garip ve öksüz ve dul kadın, Allahın RABBİN ismine mesken olmak üzre seçeceği yerde sevineceksiniz.[12] Ve Mısırda köle olduğunu hatırlıyacaksın; ve bu kanunları tutacaksın, ve yapacaksın.[13] Harmanından ve mâsarandan mahsulü devşirdikten sonra kendin için yedi gün haymeler bayramını tutacaksın;[14] ve bayramında sen, ve oğlun, ve kızın, ve kölen, ve cariyen, ve kapılarında olan Levili, ve garip, ve öksüz, ve dul kadın sevineceksiniz.[15] RABBİN seçeceği yerde Allahın RABBE yedi gün bayram edeceksin; çünkü Allahın RAB bütün mahsulünde, ve ellerinin bütün işinde sana bereket verecek, ve sen ancak sevinçli olacaksın.[16] Yılda üç kere, mayasız ekmek bayramında, ve haftalar bayramında, ve haymeler bayramında, bütün erkeklerin Allahın RABBİN önünde, onun seçeceği yerde görünecekler; ve RABBİN önünde elleri boş görülmiyecekler;[17] Allahın RABBİN sana verdiği berekete göre herkes elinden geldiği kadar verecek.[18] Allahın RABBİN sana vermekte olduğu bütün kapılarında, kendin için sıptlarına göre hâkimler ve memurlar koyacaksın; ve kavma adalet hükmü ile hükmedecekler.[19] Hakkı saptırmıyacaksın; şahıslara itibar etmiyeceksin; ve rüşvet almıyacaksın; çünkü rüşvet hikmetlilerin gözlerini kör eder, ve salihlerin sözlerini döndürür.[20] Sen yaşıyasın ve Allahın RABBİN sana vermekte olduğu diyarı miras olarak alasın diye adaletin, adaletin ardınca yürüyeceksin.[21] Kendin için yapacağın Allahın RABBİN mezbahı yanında hiç bir türlü ağaçtan kendine Aşera dikmiyeceksin.[22] Ve kendin için Allahın RABBİN nefret ettiği dikili taş dikmiyeceksin.[23] KUSURU yahut her hangi kötü şeyi olan sığırı, ve koyunu Allahın RABBE kurban etmiyeceksin; çünkü bu, Allahın RAB için mekruh şeydir.[24] Eğer aranızda, Allahın RABBİN sana vermekte olduğu şehirlerinin birinde, Allahın RABBİN ahdini tecavüz etmek üzre, onun gözünde kötü olanı yapan bir erkek yahut bir kadın bulunursa,[25] ve gidip başka ilâhlara, yahut güneşe, yahut aya, yahut bütün gökler ordusuna kulluk etmişse, ve onlara secde kılmışsa (ki onu ben emretmedim),

Elçilerin İşleri 2:1-13
[1] PENTİKOST günü olduğu zaman, hepsi bir arada toplu idiler.[2] Zorlu bir yel esiyormuş gibi ansızın gökten bir ses geldi, ve bütün oturdukları evi doldurdu.[3] Ve ateşten imiş gibi bölünen diller onlara görünüp onların her biri üzerine kondu.[4] Hepsi Ruhülkudüsle doldu, ve kendilerine Ruhun verdiği söyleyişe göre başka başka dillerle söylemeğe başladılar.[5] Gök altındaki her milletten Yahudiler, dindar adamlar, Yeruşalimde oturmakta idiler.[6] Ve bu ses gelince, halk bir araya toplanıp şaşırdılar, çünkü her biri, onların kendi dilile söylediğini işitiyordu.[7] Hayran oldular, ve şaşıp dediler: İşte, söyliyen bu adamlar hep Galileli değil mi?[8] Ve nasıl biz, her birimiz kendi ana dilimizi işitiyoruz?[9] Biz, Partlar, Medler, Elâmlılar, ve Mezopotamyada, Yahudiyede hem de Kappadokyada, Pontus ve Asyada,[10] Frikya hem de Pamfilyada, Mısırda ve Libya semtlerinde Kirine çevresinde oturanlar, gerek Yahudi ve gerek mühtedi Romalı misafirler,[11] Giritliler ve Araplar, kendi dillerimizde Allahın büyük işlerini söylediklerini işitiyoruz.[12] Ve hepsi hayran olup birbirlerine: Bu ne olsa gerek? diye tereddüt ediyorlardı.[13] Fakat başkaları eğlenip dediler: Onlar yeni şarapla dolmuşlar.

Turkish Bible 2018
Bible Society in Turkey