English
A A A A A

Kilise: [İsa'nın Doğumu]

Matta 1:18-23
[18] İsa Mesihin doğması da şöyle oldu: anası Meryem Yusufa nişanlanmış olduğu halde, buluşmalarından önce Ruhülkudüsten gebe olduğu anlaşıldı.[19] Nişanlısı Yusuf, salih bir adam olup onu âleme rüsvay etmek istemiyerek, gizlice boşamak niyetinde idi.[20] Fakat bunları düşünürken, işte, Rabbin meleği ruyada ona görünüp dedi: Sen, Davud oğlu Yusuf, Meryemi kendine karı olarak almaktan korkma; çünkü kendisinde doğmuş olan Ruhülkudüstendir.[21] Ve bir oğul doğuracaktır; ve onun adını İsa koyacaksın; çünkü kavmını günahlarından kurtaracak olan odur.[22] İmdi, peygamber vasıtası ile RAB tarafından söylenen:[23] “İşte, kız gebe kalacak, ve bir oğul doğuracak, Ve onun adını İmmanuel koyacaklar;” — bu da, Allah bizimledir, diye tercüme olunur — sözü yerine gelsin diye, hep bunlar vaki oldu.

Luka 2:7-21
[7] İlk oğlunu doğurdu; kundağa sardı, ve onu bir yemliğe yatırdı, çünkü handa onlara yer yoktu.[8] Ayni civarda çobanlar vardı; geceleyin kırda kalarak sürülerini nöbetle bekliyorlardı.[9] Rabbin bir meleği onların yanında durdu, ve Rabbin izzeti onların çevresini aydınlattı; çok korktular.[10] Melek de onlara dedi: Korkmayın, çünkü işte, ben size bütün kavma olacak büyük sevinci müjdeliyorum.[11] Çünkü bugün Davudun şehrinde size Kurtarıcı doğdu, o da Rab Mesihtir.[12] Yemlikte yatan, kundağa sarılmış bir çocuk bulacaksınız; size alâmet bu olsun.[13] Ve birdenbire melek ile beraber gök ordusundan bir cümhur Allaha hamdederek dediler:[14] En yücelerde Allaha izzet, Ve yeryüzünde razı olduğu adamlara selâmet.[15] Ve vaki oldu ki, melekler çobanların yanından göke çekildikleri zaman, onlar birbirlerine dediler: Haydi, Beytleheme kadar gidelim, ve Rabbin bize bildirdiği vaki olan bu şeyi görelim.[16] Ve seğirderek geldiler, Meryemi, Yusufu ve yemlikte yatan çocuğu buldular.[17] Ve gördükleri zaman, bu çocuk hakkında kendilerine söylenen sözü bildirdiler.[18] Bütün işitenler çobanlar tarafından kendilerine söylenen şeylere şaştılar.[19] Fakat Meryem bütün bu sözleri derin düşünerek yüreğinde saklardı.[20] Çobanlar, kendilerine söylendiği gibi, bütün gördükleri ve işittikleri şeylerden dolayı Allaha hamt ve sena ederek, döndüler.[21] Çocuğu sünnet için sekiz gün tamam olunca, ana rahmine düşmeden evel melek tarafından denilmiş olduğu üzre, adını İsa koydular.

Matta 2:1-12
[1] İMDİ İsa, kıral Hirodesin günlerinde, Yahudiye Beytleheminde doğduğu zaman, işte, şarktan Yeruşalime müneccimler gelip dediler:[2] Yahudilerin Kıralı doğan zat nerededir? Çünkü onun yıldızını şarkta gördük, ve ona secde kılmağa geldik.[3] Kıral Hirodes bunu işitince, bütün Yeruşalimle beraber yüreği oynadı.[4] Hirodes bütün başkâhinleri ve kavmın yazıcılarını toplıyarak, onlardan Mesihin nerede doğacağını sordu.[5] Onlar da kendisine dediler: Yahudiye Beytleheminde; çünkü peygamber vasıtası ile şöyle yazılmıştır:[6] “Ve sen, ey Beytlehem, Yahuda diyarı, Yahuda reisleri arasında hiç de en küçüğü değilsin; Zira kavmım İsraili güdecek olan reis senden çıkacaktır.”[7] O zaman Hirodes müneccimleri gizlice çağırdı; ve onlardan yıldızın ne vakit gözüktüğünü iyice öğrendi.[8] Ve: Gidin, ve çocuk hakkında iyi araştırın; onu bulduğunuz zaman bana haber verin ki, ben de gelip ona secde kılayım, diyerek kendilerini Beytleheme gönderdi.[9] Onlar da kıralı dinliyip yollarına gittiler; ve işte, şarkta gördükleri yıldız önlerince gidiyordu; ta çocuğun bulunduğu yere kadar gelerek üzerinde durdu.[10] Onlar da yıldızı gördükleri zaman, taşkın sevinçle sevindiler.[11] Eve girip anası Meryem ile çocuğu gördüler; ve yere kapanıp ona secde kıldılar; hazinelerini açarak ona hediyeler, altın, günnük, ve mür takdim ettiler.[12] Hirodesin yanına dönmesinler diye ruyada kendilerine bildirildiğinden, memleketlerine başka bir yoldan gittiler.

Galatyalılar 4:4
fakat vaktin tamamiyeti gelince, biz oğulluğu alalım diye, şeriat altında olanları kurtarmak için,

Luka 2:1-4
[1] VE vaki oldu ki, o günlerde bütün dünyanın tahriri yapılsın diye Kayser Avgustus tarafından buyurultu çıktı.[2] Kirinius Suriye valisi bulunduğu zamanda yapılan ilk tahrir bu idi.[3] Herkes yazılmak için kendi şehrine gitti.[4] Yusuf da Davud evinden ve onun soyundan bulunduğu için, Galiledeki Nâsıra şehrinden, Yahudiyede Davudun şehri olan Beytleheme,

Vahiy 12:1-5
[1] VE gökte büyük bir alâmet, güneşle giyinmiş, ve ayakları altında ay, ve başı üzerinde on iki yıldızdan tacı olan bir kadın göründü;[2] ve gebe idi, ve doğurmak için eziyette olup ağrı çekerek bağırıyordu.[3] Ve gökte başka bir alâmet göründü; ve işte, yedi başı, ve on boynuzu, ve başları üzerinde yedi tacı olan büyük kızıl bir ejder vardı.[4] Ve onun kuyruğu gökün yıldızlarının üçte birini sürükliyordu, ve onları yeryüzüne attı; ve ejder doğurmak üzre olan kadının önünde, doğurduğu zaman onun çocuğunu yutmak için duruyordu.[5] Ve bir oğul, bütün milletleri demir çomakla güdecek bir erkek çocuk, doğurdu; ve onun çocuğu Allahın yanına ve onun tahtının yanına alınıp götürüldü.

Turkish Bible 2018
Bible Society in Turkey