English
A A A A A

Kötü Karakter: [İkiyüzlü]

1 Yuhanna 4:20
Eğer bir adam: Allahı seviyorum, der ve kardeşinden nefret ederse, yalancıdır; çünkü görmüş olduğu kardeşini sevmiyen, görmemiş olduğu Allahı sevemez.

1 Petrus 2:16
fakat Allahın kulları gibi iyilik işliyerek akılsız adamların cehaletini susturun.

Galatyalılar 6:3
Çünkü bir kimse bir şey değilken, kendini bir şey sanırsa, kendi kendini aldatır.

Yeremya 23:11
çünkü peygamber de, kâhin de, dinsiz; evimde bile onların kötülüğünü buldum, RAB diyor.

Eyüp 8:13
Bütün Allahı unutanların yolları böyledir; Ve dinsiz adamın ümidi yok olur;

Luka 6:46
Niçin beni: Rab, Rab, diye çağrıyorsunuz da, size söylediğim şeyleri yapmıyorsunuz?

Luka 12:2
Fakat açılmıyacak örtülü, ve bilinmiyecek gizli şey yoktur.

Markos 7:6
Onlara dedi: İşaya siz ikiyüzlülerden ötürü iyi peygamberlik etmiştir, nasıl ki yazılmıştır: “Bu kavm dudakları ile beni sayarlar, Fakat onların yüreği benden uzaktır.

Matta 6:1
SAKININ, insanlara salâhınızı onların önünde gösteriş için yapmayın; yoksa göklerde olan Babanızın önünde karşılığınız olmaz.

Romalılar 10:3
Çünkü Allah salâhını bilmeyip kendilerininkini sabit kılmağa çalışarak Allah salâhına tâbi olmadılar.

Titus 1:16
Allahı bildiklerini ikrar ederler; fakat işlerile onu inkâr ederler, mekruh ve itaatsiz ve her iyi iş için reddolunmuşlardır.

Matta 23:27-28
[27] Vay başınıza, yazıcılar ve Ferisiler, ikiyüzlüler! çünkü siz badanalı kabirlere benzersiniz ki, dıştan güzel görünürler, fakat içten ölü kemikleri ve her türlü murdarlıkla doludurlar.[28] Siz de böylece insanlara dıştan salih görünürsünüz, fakat içten ikiyüzlülük ve fesatla dolusunuz.

Luka 20:46-47
[46] Yazıcılardan sakının, onlar kaftanlarla gezmek isterler, ve çarşılarda selâmları, havralarda baş kürsüleri, ve ziyafetlerde baş yerleri severler;[47] onlar dul kadınların evlerini yutarlar, ve gösteriş için uzun dualar ederler; bunlar daha büyük mahkûmiyete uğrıyacaklardır.

Yakup 1:22-23
[22] Ve kendi kendinizi aldatarak sözün yalnız işiticileri değil, fakat işleyicileri olun.[23] Çünkü eğer bir kimse sözün işiticisi olup, işleyicisi değilse, aynada kendi asıl yüzünü gören adama benzer;

Matta 6:16-18
[16] Ve oruç tuttuğunuz zaman, ikiyüzlüler gibi surat asmayın; zira onlar oruç tuttuklarını insanlar görsünler diye, suratlarını asarlar. Doğrusu size derim: Onlar karşılıklarını aldılar.[17] Fakat sen oruç tuttuğun zaman, başına yağ sür, ve yüzünü yıka;[18] ta ki, insanlara değil, gizlide olan Babana oruçlu görünesin; ve gizlide gören Baban sana ödiyecektir.

Matta 7:21-23
[21] Bana: Ya Rab, ya Rab, diyen her adam göklerin melekûtuna girecek değildir; ancak göklerde olan Babamın iradesini yapan girer.[22] O günde bir çokları bana: Ya Rab, ya Rab, biz senin isminle peygamberlik etmedik mi? ve senin isminle cinleri çıkarmadık mı? ve senin isminle çok kudretli işler yapmadık mı? diyecekler.[23] Ve o zaman ben onlara açıkça söyliyeceğim: Ben sizi hiç tanımadım, yanımdan gidin, fesat işliyenler!

Matta 15:7-9
[7] “Bu kavm dudakları ile beni sayarlar,[8] Fakat onların yüreği benden uzaktır.[9] Ve talimat olarak insan emirlerini öğretip, Boş yere bana taparlar,” diye sizin için iyi peygamberlik etmiştir.

Matta 6:1-4
[1] SAKININ, insanlara salâhınızı onların önünde gösteriş için yapmayın; yoksa göklerde olan Babanızın önünde karşılığınız olmaz.[2] İmdi, sen sadaka verdiğin zaman, ikiyüzlü adamların insanlardan hürmet görmek için, havralarda ve sokaklarda yaptıkları gibi, önünde boru öttürme. Doğrusu size derim: Onlar karşılıklarını aldılar.[3] Fakat sadaka verdiğin zaman, sol elin sağ elinin ne yaptığını bilmesin de,[4] sadakan gizlide olsun; gizlide gören Baban da sana ödiyecektir.

2 Timoteos 3:1-5
[1] BUNU bil ki, son günlerde çetin anlar gelecektir.[2] Çünkü insanlar, kendilerini seven, parayı seven, övünücü, mağrur, küfürbaz, ana babaya itaatsiz, nankör, murdar,[3] şefkatsiz, amansız, iftiracı, nefsine mağlûp, azgın, iyilik düşmanı,[4] hain, inatçı, kibirli, zevki Allahtan ziyade seven,[5] takva suretini gösterip onun kuvvetini inkâr edenler olacaklardır; bunlardan da yüz çevir.

Romalılar 2:1-5
[1] BUNUN için, ey her hükmeden adam, mazur değilsin; çünkü başkasına hükmettiğin şeyde kendini mahkûm ediyorsun; çünkü sen, ey hükmeden, ayni şeyleri yapıyorsun.[2] Ve biliriz ki, bu gibi şeyleri yapanlar aleyhine Allahın hükmü hakikate göredir.[3] Ve, ey bu gibi şeyleri yapanlara hükmeden, ve ayni şeyleri yapan adam, bunu sanır mısın ki, Allahın hükmünden kaçacaksın?[4] Yahut Allahın iyiliği seni tövbeye götürdüğünü bilmiyerek onun iyiliğinin ve sabrının ve tahammülünün bolluğunu hor mu görürsün?[5] Fakat gazap ve Allahın âdil hükmünün izharı gününde, senin sertliğine ve tövbe etmez yüreğine göre kendine gazap yığıyorsun;

Yakup 1:21-26
[21] Bunun için her pisliği ve şerrin çokluğunu atarak, canlarınızı kurtarmağa kadir olan sizde ekilmiş sözü hilimle kabul edin.[22] Ve kendi kendinizi aldatarak sözün yalnız işiticileri değil, fakat işleyicileri olun.[23] Çünkü eğer bir kimse sözün işiticisi olup, işleyicisi değilse, aynada kendi asıl yüzünü gören adama benzer;[24] çünkü kendisini görür ve gider ve ne gibi bir adam olduğunu hemen unutur.[25] Fakat kâmil olan kanuna, hürriyet kanununa, bakan ve devam eden, unutkan işitici değil, ancak çalışkan işleyici olan o adam kendi işinde mutlu olacaktır.[26] Eğer bir kimse dindar olduğunu sanırsa, fakat yüreğini aldatarak dilini zaptetmezse, dindarlığı boştur.

Luka 6:37-42
[37] Hükmetmeyin, size de hükmolunmıyacaktır; mahkûm etmeyin, siz de mahkûm olmıyacaksınız; bağışlayın, size de bağışlanacaktır;[38] verin, size de verilecektir; sizin kucağınıza güzelce basılmış, ve silkelenmiş, taşkın, iyi ölçekle verilecektir; zira hangi ölçekle ölçerseniz, o ölçekle size ölçülecektir.[39] İsa onlara bir de mesel söyledi: Kör körü yedebilir mi? İkisi de çukura düşmezler mi?[40] Şakirt mualliminden üstün değildir; fakat kemale eren her şakirt muallimi gibi olur.[41] Ve niçin kardeşinin gözündeki çöpü görürsün, fakat kendi gözündeki merteği seçmezsin?[42] Sen kendin, gözündeki merteği görmezsin de nasıl kardeşine: Ey kardeş, bırak gözündeki çöpü çıkarayım, diyebilirsin? Ey ikiyüzlü! önce kendi gözünden merteği çıkar, kardeşinin gözündeki çöpü çıkarmak için o vakit iyi göreceksin.

Matta 7:1-6
[1] HÜKMETMEYİN ki, hükmolunmıyasınız.[2] Çünkü ne hükümle hükmederseniz, onunla hükmolunacaksınız; ölçtüğünüz ölçü ile de size ölçülecektir.[3] Ve niçin kardeşinin gözündeki çöpü görürsün de kendi gözündeki merteği seçmezsin?[4] Yahut nasıl kardeşine: Bırak, gözündeki çöpü çıkarayım, dersin? İşte, mertek senin gözünde![5] Ey ikiyüzlü, önce kendi gözünden merteği çıkar, o vakit çöpü kardeşinin gözünden çıkarmak için iyi görürsün.[6] Mukaddes olanı köpeklere vermeyin, ve incilerinizi domuzların önüne atmayın ki, onları ayakları altında çiğnemesinler, ve dönüp sizi parçalamasınlar.

1 Yuhanna 2:1-6
[1] EY küçük çocuklarım, günah işlemiyesiniz diye, bu şeyleri size yazıyorum. Ve eğer biri günah işlerse, Babanın nezdinde Şefaatçimiz, salih İsa Mesih, vardır;[2] ve kendisi günahlarımıza, ve yalnız bizim günahlarımıza değil, fakat bütün dünyaya kefarettir.[3] Ve eğer onun emirlerini tutarsak, onu tanıdığımızı bununla biliriz.[4] Onu tanıyorum, diyen ve onun emirlerini tutmıyan yalancıdır, ve kendisinde hakikat yoktur;[5] fakat kim onun sözünü tutarsa, gerçekten Allahın sevgisi onda ikmal edilmiş olur. Onda olduğumuzu bununla biliriz;[6] onda duruyorum diyene, o nasıl yürüdü ise, kendisi de öyle yürümek gerektir.

Luka 16:10-15
[10] En azda sadık olan çokta dahi sadıktır; en azda sadakatsiz olan çokta dahi sadakatsizdir.[11] İmdi haksız mammonda sadık olmadığınız halde, gerçek serveti size kim emniyet eder?[12] Başkasının şeylerinde sadık olmadığınız halde, kendinizin olanı size kim verir?[13] Hiç bir hizmetçi iki efendiye hizmet edemez; çünkü ya birinden nefret eder, ötekini sever; yahut birini tutar, ötekini hor görür. Siz Allaha ve mammona hizmet edemezsiniz.[14] Ve Ferisiler, ki parayı severler, bunların hepsini işitip İsa ile eğleniyorlardı.[15] İsa da onlara dedi: Siz insanların gözünde kendinizi suçsuz çıkaran adamlarsınız; fakat Allah yüreğinizi bilir; çünkü insanlar arasında iyi olan şey Allah indinde menfurdur.

Yakup 2:14-26
[14] Ey kardeşlerim, eğer bir kimse amelleri yok iken, imanı olduğunu söylerse, faide nedir? kendisini o iman kurtarabilir mi?[15] Eğer bir kardeş yahut bir kızkardeş çıplak ve gündelik yiyecekten mahrum iken,[16] sizden de biri onlara: Selâmetle gidin, ısının ve doyun, derse, fakat bedenin muhtaç olduğu şeyleri onlara vermezseniz, faide nedir?[17] Böylece, iman da, eğer amelleri olmazsa, haddi zatında ölüdür.[18] Fakat bir kimse diyecektir ki: Senin imanın var, ve benim amellerim var; senin imanını ameller olmadan bana göster, ve ben imanımı amellerimle sana göstereceğim.[19] Sen Allah bir olduğuna inanıyorsun; iyi ediyorsun; cinler de inanıyorlar, ve titriyorlar.[20] Fakat, ey boş adam, imanın ameller olmayınca, faidesiz olduğunu bilmek ister misin?[21] Babamız İbrahim, oğlu İshakı mezbah üzerinde takdim etmiş olarak amellerden salih sayılmadı mı?[22] Görüyorsun ki iman onun amellerile beraber işliyordu, ve iman amellerle ikmal olundu:[23] “Ve İbrahim Allaha iman etti ve kendisine salâh sayıldı” diye yazı da tamamlandı, ve ona Allahın dostu denildi.[24] Görüyorsunuz ki insan yalnız imanla değil, amellerle salih sayılır.[25] Ve ayni suretle fahişe Rahab da ulakları kabul etmiş ve başka bir yoldan göndermiş olarak amellerle salih sayılmadı mı?[26] Çünkü beden, ruh olmıyınca ölü olduğu gibi, böylece iman da, ameller olmıyınca ölüdür.

Turkish Bible 2018
Bible Society in Turkey