English
A A A A A

Kötü Karakter: [Fikir ayrılığı]

İbraniler 10:32
Fakat tenvir olunduktan sonra, bir taraftan sitemler ve sıkıntılarla temaşaya arzedilerek,

Süleyman'ın Özdeyişleri 15:18
Öfkeli adam çekişme çıkarır; Fakat geç öfkelenen, kavgayı yatıştırır.

Süleyman'ın Özdeyişleri 16:28
İğri adam kavga salar; Ve çekiştirici adam yakın dostları ayırır.

Süleyman'ın Özdeyişleri 28:25
Aç gözlü kavga çıkarır; Fakat RABBE güvenen semiz olur.

Matta 18:15
Eğer kardeşin sana karşı günah işlerse, git, yalnız onunla senin aranda kabahatini kendisine göster; seni dinlerse, kardeşini kazandın.

1 Timoteos 3:15
fakat eğer gecikirsem, hakikatin direği ve esası, hay Allahın kilisesi olan Allahın evinde nasıl hareket etmek lâzım olduğunu bilesin diye, yazıyorum.

Yuhanna 8:32
siz hakikati bileceksiniz; ve hakikat sizi azat edecektir.

Matta 5:23-24
[23] İmdi, takdimeni mezbahta arzederken, kardeşinin sana karşı bir şeyi olduğu hatırına orada gelirse,[24] takdimeni orada mezbahın önünde bırak, ve git, önce kardeşin ile barış, ve o vakit gel, takdimeni arzet.

Yuhanna 6:54
Benim etimi yiyip kanımı içenin ebedî hayatı vardır; ben de onu son günde kıyam ettireceğim.

Markos 6:3
Meryemin oğlu, ve Yakubun, Yosesin, Yahudanın ve Simunun kardeşi, dülger, bu değil mi? kızkardeşleri burada bizimle değil mi? Ve onda sürçtüler.

Efesliler 5:25
Ey kocalar, Mesih kiliseyi su yıkaması ile kelâmla temizliyerek takdis etsin diye,

İbraniler 12:14
Herkesle beraber selâmetin, ve kimsenin onsuz Rabbi görmiyeceği kudsiyetin ardınca gidin;

Matta 18:15-17
[15] Eğer kardeşin sana karşı günah işlerse, git, yalnız onunla senin aranda kabahatini kendisine göster; seni dinlerse, kardeşini kazandın.[16] Fakat seni dinlemezse, yanına bir ya iki kişi daha al da, iki veya üç şahidin ağzı ile her söz sabit olsun.[17] Ve eğer onları dinlemek istemezse, kiliseye söyle. Ve eğer kiliseyi de dinlemek istemezse, o sana putperest ve vergi mültezimi gibi olsun.

Yakup 5:16
İmdi şifa bulasınız diye, birbirinize günahlarınızı ikrar edin, ve birbiriniz için dua edin. Salihin yalvarışı işlemesinde çok tesirlidir.

Galatyalılar 1:19
Fakat resullerden, Rabbin kardeşi Yakubdan başkasını görmedim.

Malaki 1:11
Çünkü güneşin doğduğu yerden battığı yere kadar ismim Milletler arasında büyük olacak; ve her yerde benim ismime buhur yakılacak, ve tahir takdime arzolunacak; çünkü ismim Milletler arasında büyük olacak, orduların RABBİ diyor.

Filipililer 1:30
fakat bende gördüğünüz ve şimdi bende işittiğiniz cehde malik olarak onun uğrunda elem çekmek de size ihsan olundu.

Koloseliler 2:1
ÇÜNKÜ sizin, ve Laodikyada bulunanların, ve bedence yüzümü görmemiş olanların hepsi için ne kadar büyük cehdim olduğunu bilmenizi isterim;

Romalılar 12:18
Mümkünse, bütün insanlarla elinizden geldiği kadar, selâmette olun.

Yuhanna 14:6
İsa ona dedi: Yol ve hakikat ve hayat benim; ben vasıta olmadıkça, Babaya kimse gelmez.

Süleyman'ın Özdeyişleri 15:1
YUMUŞAK cevap gazabı yatıştırır; Fakat sert söz öfkeyi kışkırtır.

Efesliler 4:26
Öfkelenin, ve günah işlemeyin; öfkenizin üzerine güneş batmasın,

Yakup 1:19
Ey sevgili kardeşlerim, bunu bilirsiniz. Fakat her adam işitmekte çabuk, söylemekte ağır, gazapta ağır olsun;

Matta 5:9
Ne mutlu sulh edicilere; çünkü onlar Allah oğulları çağırılacaklar.

Yuhanna 3:3-5
[3] İsa cevap verip ona dedi: Doğrusu ve doğrusu sana derim: Bir kimse yeniden doğmadıkça, Allahın melekûtunu göremez.[4] Nikodimos ona dedi: Bir adam ihtiyarken, nasıl doğabilir? Anası rahmine ikinci defa girip doğabilir mi?[5] İsa cevap verdi: Doğrusu ve doğrusu sana derim: Bir kimse sudan ve Ruhtan doğmadıkça, Allahın melekûtuna giremez.

Yakup 1:19-20
[19] Ey sevgili kardeşlerim, bunu bilirsiniz. Fakat her adam işitmekte çabuk, söylemekte ağır, gazapta ağır olsun;[20] çünkü insanın gazabı Allahın salâhını husule getirmez.

Galatyalılar 4:19
Mesih sizde suret buluncıya kadar, kendileri için tekrar ağrı çektiğim çocuklarım —

Matta 16:18
Ben de sana derim ki: Sen Petrussun, ve ben kilisemi bu kayanın üzerine kuracağım; ve ölüler diyarının kapıları onu yenmiyecektir.

Matta 18:15-18
[15] Eğer kardeşin sana karşı günah işlerse, git, yalnız onunla senin aranda kabahatini kendisine göster; seni dinlerse, kardeşini kazandın.[16] Fakat seni dinlemezse, yanına bir ya iki kişi daha al da, iki veya üç şahidin ağzı ile her söz sabit olsun.[17] Ve eğer onları dinlemek istemezse, kiliseye söyle. Ve eğer kiliseyi de dinlemek istemezse, o sana putperest ve vergi mültezimi gibi olsun.[18] Doğrusu size derim: Yeryüzünde her ne bağlarsanız, gökte bağlanmış olur; ve yeryüzünde her ne çözerseniz, gökte çözülmüş olur.

Efesliler 1:22-23
[22] ve her şeyi onun ayakları altında tâbi kıldı, ve onu bütün şeylerin üzerinde baş olmak üzre kiliseye verdi;[23] bu dahi, onun bedeni olup, her şeyde her şeyi dolduranın doluluğudur.

Efesliler 5:23-24
[23] Çünkü bedenin kurtarıcısı Mesih kilisenin başı olduğu gibi, erkek de kadının başıdır.[24] Fakat kilise Mesihe tâbi olduğu gibi, kadınlar da böylece her şeyde kocalarına tâbi olsunlar.

Elçilerin İşleri 4:32
İman edenlerin cemaati tek yürek ve tek can idi; ve hiç biri kendisinin olan şeyler için: Benimdir, demiyordu; fakat her şey onlar için müşterekti.

1 Korintliler 1:10
İmdi, ey kardeşler, ayni şeyi söylemenizi, ve aranızda fırkalar olmamasını, fakat ayni fikir ve ayni reyde birleşmiş olmanızı, Rabbimiz İsa Mesihin ismile sizden rica ederim.

Yuhanna 12:48
Beni reddedip sözlerimi kabul etmiyene hükmeden biri vardır; benim söylediğim sözdür ki, son günde ona hükmedecektir.

Matta 7:12
İmdi, insanların size her ne yapmalarını istiyorsanız, siz de onlara öyle yapın; çünkü şeriat budur, peygamberler de.

Yuhanna 14:28
Size: Giderim ve size gelirim, dediğimi işittiniz. Eğer beni sevseydiniz, Babaya gittiğim için sevinirdiniz; çünkü Baba benden büyüktür.

1 Selanikliler 2:2
fakat önce Filipide bildiğiniz gibi, eziyet çekmiş ve hakaret görmüş olduğumuz halde, size Allahın incilini çok ceht ile söylemek üzre Allahımızdan cesaret aldık.

1 Korintliler 13:4
Sevgi çok sabreder, lûtufla muamele eder, sevgi haset etmez; sevgi övünmez, kibirlenmez;

Romalılar 1:20
Çünkü onlar mazur olmasınlar diye, onun görülmez şeyleri, yani, ebedî kudreti ve ülûhiyeti, dünyanın yaratılışından beri yapılan şeylerle anlaşılarak açıkça görülüyor;

Turkish Bible 2018
Bible Society in Turkey