English
A A A A A

Kötü Karakter: [Şiddet]

1 Petrus 3:9
kötülüğe karşı kötülükle, yahut hakarete karşı hakaretle ödemiyerek, fakat bilâkis hayırdua edin; çünkü berekete varis olasınız diye, bunun için çağırıldınız.

1 Timoteos 3:3
şaraba meyyal değil, vurucu değil; fakat mülâyim, kavgacı değil, para sevmiyen,

Yaratılış 4:7
Eğer iyi davranırsan, o yükseltilmiyecek mi? ve eğer iyi davranmazsan, günah kapıda pusuya yatmıştır; ve onun istediği sensin; fakat sen ona üstün ol.

İbraniler 10:10
İsa Mesihin bedeninin bir kerede takdim olunması ile o iradede takdis olunduk.

Hoşea 4:2
Lânet ve yalan, ve adam öldürme ve hırsızlık, ve zinadan başka bir şey yok; zorbalık ediyorlar, ve kan üzerine kan dökülüyor.

Yeşaya 60:18
Artık memleketinde zorbalık, sınırlarında soygun ve kırgın işitilmiyecek; fakat duvarlarına Kurtuluş, ve kapılarına Hamt adını vereceksin.

Süleyman'ın Özdeyişleri 3:29
Komşun yanında emniyette otururken, Onun için şer kurma.

Süleyman'ın Özdeyişleri 3:31
Zorba adama imrenme, Ve onun yollarından hiç birini seçme.

Mezmurlar 11:5
RAB salihi dener, Fakat kötüden ve zorbalığı sevenden canı tiksinir.

Mezmurlar 55:15
Ölüm onlara ansızın gelsin, Ölüler diyarına diri insinler; Çünkü şer onların evlerinde, içlerindedir.

Mezmurlar 72:14
Canlarını hileden ve zorbalıktan kurtarır, Ve gözünde onların kanı değerli olur;

Mezmurlar 144:1
Davudun Mezmurudur. ELLERİME cengi, Ve parmaklarıma muharebe etmeği öğreten Kayam RAB mubarek olsun;

Romalılar 13:4
çünkü sana iyilik için Allahın hizmetçisidir. Fakat kötü olanı yaparsan, kork; çünkü kılıcı boş yere taşımıyor; çünkü Allahın hizmetçisidir, kötülük yapana gazap için intikamcıdır.

Romalılar 14:1
İMANDA zayıf olanı kabul edin, fakat şüpheli meselelere karar vermek için değil.

Titus 3:2
kimseye küfretmemeği, kavgacı olmamağı, bütün insanlara tam hilim göstererek mülâyim olmağı onlara ihtar et.

Markos 7:21-22
[21] Çünkü içten, insanların yüreğinden, kötü düşünceler, fuhuşlar, hırsızlıklar, katiller, zinalar,[22] tamahlar, kötülükler, hile, şehvet, kemgözlük, küfür, gurur ve akılsızlık çıkar.

Matta 5:38-39
[38] “Göz yerine göz, diş yerine diş,” denildiğini işittiniz.[39] Fakat ben size derim: Kötüye karşı koma; ve senin sağ yanağına kim vurursa, ona ötekini de çevir.

Matta 7:1-2
[1] HÜKMETMEYİN ki, hükmolunmıyasınız.[2] Çünkü ne hükümle hükmederseniz, onunla hükmolunacaksınız; ölçtüğünüz ölçü ile de size ölçülecektir.

Yaratılış 9:5-6
[5] Ve gerçek sizin kanınızı, canlarınız için arıyacağım; her hayvanın elinden onu arıyacağım; ve insanın elinden, yani, her adamın kardeşinin elinden, insan canını arıyacağım.[6] Her kim adam kanı dökerse, onun kanı adam elile dökülecektir; çünkü Allah kendi suretinde adamı yaptı.

Galatyalılar 5:19-21
[19] Ve bedenin işleri bellidir; onlar zina, pislik, şehvet,[20] putperestlik, sihirbazlık, düşmanlıklar, münazaa, kıskançlık, gazaplar, çekişmeler, ayrılıklar, fırkalar,[21] hasetler, sarhoşluklar, sefahetler ve bunlara benzer şeylerdir; önce söylediğim gibi, bunlar hakkında önceden söyliyorum, bu gibi şeyleri yapanlar Allahın melekûtunu miras almıyacaklardır.

Matta 26:52-54
[52] O zaman İsa ona dedi: Kılıcını yine yerine koy, çünkü kılıç tutanların hepsi kılıçla helâk olacaklardır.[53] Yahut ben Babama rica edemez miyim sanırsın? o da bana on iki lejiyondan fazla melekleri şu anda eriştirir.[54] Böyle olması gerektir, diyen yazılar o vakit nasıl yerine gelirdi?

Romalılar 14:10-13
[10] Fakat sen, niçin kardeşine hükmediyorsun? ve yahut sen, niçin kardeşini hor görüyorsun? Çünkü hepimiz Allahın hüküm kürsüsü önünde duracağız.[11] Çünkü yazılmıştır: “Rab diyor: Hayatım hakkı için, her diz önümde çökecek, Ve her dil Allaha ikrar edecektir.”[12] İmdi öyle ise, her birimiz kendisi hakkında Allaha hesap verecektir.[13] Bunun için birbirimize artık hükmetmiyelim; fakat daha ziyade kardeşe tökez yahut sürçme taşı koymamağa hükmedin.

Turkish Bible 2018
Bible Society in Turkey