English
A A A A A

Melekler ve Şeytanlar: [Büyücü / Büyü]

Vahiy 21:8
Fakat korkaklara ve iman etmiyenlere ve mekruhlara ve katillere ve zanilere ve büyücülere ve putperestlere ve bütün yalancılara gelince, onların hissesi, ateş ve kükürtle yanan göldedir; ikinci ölüm budur.

Vahiy 18:23
ve artık sende kandil ışığı asla ışıldamıyacak; ve artık sende güvey ve gelin sesi asla işitilmiyecektir; çünkü senin tüccarın dünyanın en büyükleri idiler, çünkü bütün milletler senin büyün ile saptılar.

Vahiy 9:21
ve kendilerinin katilliklerinden ve sihirbazlıklarından ve kendi zina ve hırsızlıklarından tövbe etmediler.

Vahiy 22:15
Köpekler ve büyücüler ve zaniler ve katiller ve putperestler ve yalanı her seven ve yapan dışardadır.

Yasa 7:11
Ve Firavun da hikmetli adamları, ve afsuncuları çağırdı; ve Mısırın sihirbazları, onlar da büyülerile öyle yaptılar.

Hezekiel 13:18-21
[18] ve de: Rab Yehova şöyle diyor: Canlar avlamak için her dirseğe yastıklar diken, ve her boydaki adamların başı için örtüler yapan kadınların vay başına! Kendi canlarınızı yaşatmak için kavmımın canlarını mı avlıyorsunuz?[19] Yalanı dinliyen kavmıma yalan söyliyerek ölmiyecek canları öldürmek, ve yaşamıyacak canları yaşatmak için, avuçlar dolusu arpa, ve ekmek parçaları uğrunda kavmım arasında beni küçük düşürdünüz.[20] Bundan dolayı Rab Yehova şöyle diyor: İşte, ben sizin yastıklarınıza karşıyım, o yastıklar ki, canları onlarla kuşlar gibi orada avlıyorsunuz, ve onları kollarınızdan koparacağım; ve kuşlar gibi avlamakta olduğunuz canları salıvereceğim.[21] Örtülerinizi de yırtacağım, ve kavmımı elinizden kurtaracağım, ve artık avlanmak için sizin elinizde kalmıyacaklar; ve bileceksiniz ki, ben RAB'İM.

Yeşaya 47:12
Çocukluğundan beri emek verdiğin büyülerinle, ve bol afsunlarınla şimdi dur; belki faide görebilirsin, belki galebe çalarsın.

Daniel 1:20
Ve kıralın kendilerinden sorduğu her hikmet ve anlayış içinde onları bütün ülkesindeki sihirbazların, ve falcıların hepsinden on kat üstün buldu.

Daniel 2:2
Ve düşlerini kırala anlatmak için sihirbazlar, ve falcılar, ve afsuncular, ve Kildanîler çağırılsın diye kıral emretti. Onlar da içeri girdiler, ve kıralın önünde durdular.

Yasa 8:18-19
[18] Ve sihirbazlar tatarcıklar çıkarmak için büyülerile böyle yaptılar, fakat yapamadılar; ve insanda ve hayvanda tatarcık vardı.[19] Ve sihirbazlar Firavuna dediler: Bu Allahın parmağıdır; fakat RABBİN söylediği gibi Firavunun yüreği katılaştı, ve onları dinlemedi.

Yasa'nın Tekrarı 18:10
Aranızda oğlunu ve kızını ateşten geçiren, yahut falcı, yahut müneccim, yahut sihirbaz, yahut afsuncu,

Yasa 22:18
Afsuncu kadını yaşatmıyacaksın.

Levililer 19:31
Cincilere ve bakıcılara dönmeyin, murdar olmak için onları aramayın; ben Allahınız RAB'İM.

Levililer 20:27
Ve cinci yahut bakıcı olan erkek, veya kadın, mutlaka öldürülecektir; onları taşla taşlıyacaklardır; kanları kendi üzerlerinde olacaktır.

1 Krallar 21:6
Ve ona dedi: Çünkü Yizreelli Nabota söyledim, ve ona dedim: Bağını gümüşle bana ver; yahut arzu ediyorsan onun yerine sana başka bağ vereyim; ve: Bağımı sana vermem, dedi.

Levililer 19:26
Hiç bir şeyi kanla yemiyeceksiniz; sihirbazlık etmiyeceksiniz, ve müneccimlik etmiyeceksiniz.

Mika 5:12
Ve senin elinden afsunculukları söküp atacağım; ve artık sende müneccimler olmıyacak;

Levililer 20:6
Ve cincilerin ve bakıcıların ardınca zina etmek üzre, onlara dönen cana karşı döneceğim, ve onu kavmının arasından atacağım.

Malaki 3:5
Ve hüküm için size yaklaşacağım; ve afsunculara karşı, ve zina edenlere karşı, ve yalan yere and edenlere karşı, ve ücretinde ücretliye, ve dul kadınla öksüze gaddarlık edenlere karşı, ve garibin hakkını iğrilten ve benden korkmıyanlara karşı, ben tez şahit olacağım, orduların RABBİ diyor.

Yasa'nın Tekrarı 18:10-11
[10] Aranızda oğlunu ve kızını ateşten geçiren, yahut falcı, yahut müneccim, yahut sihirbaz, yahut afsuncu,[11] yahut büyücü, yahut cinci, yahut bakıcı, yahut ölülere danışan bulunmıyacak.

2 Krallar 23:24
Bundan başka Yoşiya, kâhin Hilkiyanın RAB evinde bulmuş olduğu kitapta yazılmış şeriat sözlerini yerine getirsin diye, cincileri, ve bakıcıları, ve terafimi, ve putları, ve Yahuda diyarında ve Yeruşalimde görülen bütün mekruh şeyleri ortadan süpürdü.

Yeşaya 2:6
Çünkü kendi kavmını, Yakub evini, bıraktın, çünkü onlar şarktan gelen şeylerle dolu, onlar da Filistîler gibi müneccim, ve ecnebilerin çocukları ile el ele veriyorlar.

Galatyalılar 5:20
putperestlik, sihirbazlık, düşmanlıklar, münazaa, kıskançlık, gazaplar, çekişmeler, ayrılıklar, fırkalar,

Yeşaya 8:19
Ve size: Fısıldıyan ve mırıldıyan cincilere ve bakıcılara danışın, derlerse; bir kavm kendi Allahına danışmaz mı? yaşıyanlar için ölülere mi danışılır? diyin.

Yeremya 27:9
Ve size gelince, peygamberlerinizi, ve falcılarınızı, ve düşlerinizi, ve müneccimlerinizi, ve afsuncularınızı dinlemeyin, onlar ki, size: Babil kıralına kulluk etmiyeceksiniz, diye söyliyorlar;

Çölde Sayım 23:23
Gerçek Yakubda sihirbazlık yoktur; Ve İsrailde falcılık yoktur; Şimdi Yakubla İsrail hakkında: Allah neler yaptı! denilecektir.

Zekeriya 10:2
Çünkü terafim boş şey söylediler, ve falcılar yalanlar gördüler; ve hileli ruyalar söylediler, boş yere teselli ediyorlar; bundan ötürü onlar sürü gibi göç ediyorlar, sefil oluyorlar, çünkü çoban yok.

Yeşaya 57:3
Fakat siz, bakıcı karının oğulları, zaninin ve fahişenin zürriyeti, buraya yaklaşın.

Nahum 3:4
sevimli fahişenin, afsunlar sahibesinin, fahişeliklerinin çokluğundan ötürüdür, fahişeliklerile milletleri, ve afsunları ile aşiretleri satıyor.

1 Samuel 15:23
Çünkü isyan falcılık suçu gibidir, ve inatçılık putperestlik ve terafim gibidir. Mademki RABBİN sözünü reddettin o da seni kırallıktan reddetti.

Mezmurlar 58:5
O engerek ki, hünerle sihir yapan sihirbazların, Afsuncuların sesini işitmez.

Yeşaya 47:13
Aldığın öğütlerin çokluğundan yoruldun; müneccimler, yıldızlara bakanlar, ay başlarında ne olacağını bildirenler, şimdi kalksınlar da başına gelecek şeylerden seni kurtarsınlar.

2 Krallar 5:11
Fakat Naaman öfkelenip gitti, ve dedi: İşte, ben demiştim: Mutlaka dışarı yanıma çıkacak, ve duracak, ve Allahı RABBİN ismile çağıracak ve cüzamlı yerin üzerinde elini sallıyacak, cüzamlıyı iyi edecek.

Yasa 15:25
Ve o, RABBE feryat etti, ve RAB ona bir ağaç gösterdi, ve onu sulara attı, ve sular tatlı oldular. Orada onlar için kanun ve hüküm koydu, ve orada olanları imtihan etti;

Hakimler 6:36
Ve Gideon Allaha dedi: Eğer söylediğin gibi İsraili benim elimle kurtaracaksan,

Yaratılış 44:5
Bu, efendimin ondan içtiği, ve hem de onunla fala baktığı kâse değil midir? Yaptığınız işle kötülük ettiniz.

Elçilerin İşleri 8:9-24
[9] Fakat şehirde sihirbazlık eden, kendisini büyük bir adam göstererek Samiriye ahalisini hayrete düşüren Simun adlı biri vardı;[10] ve: Allahın Büyük denilen kudreti budur, diyerek küçükten büyüğe kadar hepsi ona dikkat ederlerdi.[11] Ve ona dikkat ederlerdi, çünkü çok zamandan beri kendi sihirbazlıkları ile onları hayrete düşürmüştü.[12] Fakat Allahın melekûtu ve İsa Mesihin ismi hakkında müjdeliyen Filipusa iman ettikleri zaman, erkekler ve kadınlar vaftiz olundular.[13] Simun kendisi de iman etti; ve vaftiz olunarak daima Filipusun yanında durup yapılan alâmetleri ve büyük kudretleri görür, şaşardı.[14] Ve Yeruşalimde olan resuller Allahın sözünü Samiriyenin kabul ettiğini işitince, Petrusu ve Yuhannayı onlara gönderdiler;[15] bunlar da indikleri zaman, Ruhülkudüsü alsınlar diye onlar için dua ettiler;[16] çünkü onlardan hiç biri üzerine henüz inmemişti; yalnız Rab İsanın ismine vaftiz olunmuşlardı.[17] O zaman resuller, onların üzerine ellerini koydular, onlar da Ruhülkudüsü aldılar.[18] Ve resullerin elleri konulmakla Ruhülkudüs verildiğini görünce Simun onlara para getirip dedi:[19] Bana da bu kudreti verin de, kimin üzerine ellerimi korsam, Ruhülkudüsü alsın.[20] Fakat Petrus ona dedi: Gümüşün seninle beraber helâk olsun, çünkü Allah vergisi para ile elde edilir sandın.[21] Bu şeyde senin ne payın var ne de nasibin; çünkü Allaha karşı yüreğin doğru değil.[22] İmdi bu kötülüğünden tövbe edip Allaha yalvar, belki yüreğinin düşüncesi sana bağışlanır.[23] Çünkü seni öd acılığında ve sapıklık bağlarında görüyorum.[24] Simun da cevap verip dedi: Benim için siz Rabbe yalvarın da, bu dediklerinizden hiç biri üzerime gelmesin.

Yasa'nın Tekrarı 18:9-14
[9] Allahın RABBİN sana vermekte olduğu diyara geldiğin zaman, o milletlerin mekruh şeylerine göre yapmayı öğrenmiyeceksin.[10] Aranızda oğlunu ve kızını ateşten geçiren, yahut falcı, yahut müneccim, yahut sihirbaz, yahut afsuncu,[11] yahut büyücü, yahut cinci, yahut bakıcı, yahut ölülere danışan bulunmıyacak.[12] Çünkü bu şeyleri yapan adam RABBE mekruhtur; ve Allahın RAB bu mekruh şeylerden dolayı onları senin önünden kovuyor.[13] Allahın RAB ile kâmil olacaksın.[14] Çünkü mülkünü alacağın bu milletler müneccimleri ve falcıları dinlerler; fakat Allahın RAB seni böyle yapmağa bırakmamıştır.

Hakimler 17:2
Ve anasına dedi: Senden aşırılmış olan bin yüz parça gümüşten dolayı sen lânet ettin, ve onu bana işittirdin, işte, o gümüş bendedir; onu ben aldım. Ve anası dedi: Oğlum RAB tarafından mubarek olsun.

Yeşaya 44:25
yalancıların alâmetlerini boşa çıkaran, ve falcıları deli eden, hikmetlileri geri döndüren, ve onların bilgisini akılsızlık eden,

2 Tarihler 33:6
Ve oğullarını Hinnom oğlu deresinde ateşten geçirdi; ve müneccimlik ve sihirbazlık ve afsunculuk etti, ve cinciler ve bakıcılar kullandı; RABBİ öfkelendirmek için onun gözünde çok kötülük işledi.

Mika 3:7
Ve Görenler utandırılacak, ve falcıların yüzü kızaracak; ve hepsi dudaklarını örtecekler; çünkü Allahtan cevap yok.

Yeşaya 19:3
Ve Mısırın ruhu içinde kalmıyacak; ve onun öğüdünü bozacağım; ve putlara, ve büyücülere, ve cincilere, ve bakıcılara danışacaklar.

Elçilerin İşleri 19:18-19
[18] İman etmiş olanlardan bir çoğu da yaptıklarını itiraf ve beyan ederek geldiler.[19] Sihirbazlık edenlerden bir çoğu kitaplarını toplıyıp herkesin önünde yaktılar; ve onların değerini hesap edip elli bin gümüş buldular.

Elçilerin İşleri 8:9
Fakat şehirde sihirbazlık eden, kendisini büyük bir adam göstererek Samiriye ahalisini hayrete düşüren Simun adlı biri vardı;

Yasa'nın Tekrarı 18:10-12
[10] Aranızda oğlunu ve kızını ateşten geçiren, yahut falcı, yahut müneccim, yahut sihirbaz, yahut afsuncu,[11] yahut büyücü, yahut cinci, yahut bakıcı, yahut ölülere danışan bulunmıyacak.[12] Çünkü bu şeyleri yapan adam RABBE mekruhtur; ve Allahın RAB bu mekruh şeylerden dolayı onları senin önünden kovuyor.

Galatyalılar 5:19-21
[19] Ve bedenin işleri bellidir; onlar zina, pislik, şehvet,[20] putperestlik, sihirbazlık, düşmanlıklar, münazaa, kıskançlık, gazaplar, çekişmeler, ayrılıklar, fırkalar,[21] hasetler, sarhoşluklar, sefahetler ve bunlara benzer şeylerdir; önce söylediğim gibi, bunlar hakkında önceden söyliyorum, bu gibi şeyleri yapanlar Allahın melekûtunu miras almıyacaklardır.

Yeşaya 3:18-20
[18] Ayak halkalarının güzelliğini, ve fileleri, ve mehçeleri;[19] küpeleri, ve bilezikleri, ve peçeleri;[20] alın çatkılarını, ve ayak zincirlerini, ve bel kemerlerini, ve hoş koku şişelerini, ve muskaları;

Turkish Bible 2018
Bible Society in Turkey