English
A A A A A

Melekler ve Şeytanlar: [İblis]

Matta 12:24
Fakat Ferisiler işitince dediler: Bu adam ancak cinlerin reisi Beelzebul ile cinleri çıkarıyor.

Markos 3:22
Yeruşalimden inen yazıcılar: Onda Beelzebul var, ve: Cinlerin reisi vasıtası ile cinleri çıkarıyor, diyorlardı.

Matta 10:25
Şakirdin muallimi gibi, ve hizmetçinin efendisi gibi olması elverir. Eğer ev sahibine Beelzebul dedilerse, evinin halkına ne kadar ziyade diyecekler!

Matta 12:27
Ve eğer ben cinleri Beelzebul ile çıkarıyorsam, oğullarınız kimle çıkarıyorlar? Bundan dolayı onlar sizin hâkimleriniz olacaklardır.

Luka 11:15-19
[15] Fakat onlardan bazıları: Cinlerin reisi Beelzebul ile cinleri çıkarıyor, dediler.[16] Başkaları İsayı deniyerek kendisinden gökten alâmet istediler.[17] Fakat İsa, düşüncelerini bilerek, onlara dedi: İçinde ayrılık olan her ülke çöl olur; ve ev ev üzerine yıkılır.[18] Şeytan da kendisine karşı ayrılık ederse, onun ülkesi nasıl durur? Çünkü siz cinleri Beelzebul ile çıkardığımı söyliyorsunuz.[19] Eğer ben cinleri Beelzebul ile çıkarıyorsam, oğullarınız kimle çıkarıyorlar? bundan dolayı onlar sizin hâkimleriniz olacaklardır.

2 Krallar 1:1-3
[1] VE Ahabın ölümünden sonra Moab İsraile karşı ayaklandı.[2] Ve Ahazya Samiriyede yukarı odasındaki kafesli pencereden düştü, ve hastalandı; ve ulaklara: Gidin, Ekron ilâhı Baal-zebubdan sorun, bu hastalığımdan iyi olacak mıyım? diyerek onları gönderdi.[3] Ve RABBİN meleği Tişbeli İlyaya dedi: Kalk, Samiriye kıralının ulaklarını karşılamak için çık, ve onlara de: İsrailde Allah olmadığı için mi siz Ekron ilâhı Baal-zebubdan sormağa gidiyorsunuz?

Luka 11:18
Şeytan da kendisine karşı ayrılık ederse, onun ülkesi nasıl durur? Çünkü siz cinleri Beelzebul ile çıkardığımı söyliyorsunuz.

Markos 3:20-30
[20] Bir eve geldi; ve yine kalabalık toplandı, o kadar ki, ekmek bile yiyemiyorlardı.[21] Kendininkiler bunu işittikleri zaman, onu tutmağa çıktılar; çünkü: Aklını oynatmış, diyorlardı.[22] Yeruşalimden inen yazıcılar: Onda Beelzebul var, ve: Cinlerin reisi vasıtası ile cinleri çıkarıyor, diyorlardı.[23] İsa da onları yanına çağırıp kendilerine mesellerle söyledi: Şeytan nasıl Şeytanı çıkarabilir?[24] Eğer bir ülke içinde ayrılık olursa, o ülke duramaz.[25] Ve bir evin içinde ayrılık olursa, o ev duramıyacaktır.[26] Eğer Şeytan kendisine karşı kalkıp kendisinde ayrılık olursa, duramaz, ancak sonu gelir.[27] Fakat kimse kuvvetlinin evine girip onun eşyasını soyamaz, meğer ki, önce o kuvvetliyi bağlasın; o zaman evini soyar.[28] Doğrusu size derim: Hep günahlar, ve ne kadar küfrederlerse, küfürleri âdem oğullarına bağışlanır.[29] Fakat her kim Ruhülkudüse küfrederse, onun için ebediyen bağışlama yoktur, ama ebedî günah ile suçludur.[30] Çünkü onlar: Murdar ruhu vardır, diyorlardı.

2 Krallar 1:16
Ve ona dedi: RAB şöyle diyor: İsrailde sözünü soracak Allah olmadığı için mi Ekron ilâhı Baal-zebubdan sormağa ulaklar gönderdin? bundan dolayı üzerine çıktığın yataktan inmiyeceksin, çünkü mutlaka öleceksin.

Yaratılış 1:1
BAŞLANGIÇTA Allah gökleri ve yeri yarattı.

Matta 9:34
Fakat Ferisiler: Cinlerin reisile cinleri çıkarıyor, derlerdi.

Vahiy 21:20
beşincisi beyaz akik, altıncısı kırmızı akik, yedincisi sarı yakut, sekizincisi gök zümrüt, dokuzuncusu zebercet, onuncusu sarıca zümrüt, onbirincisi gök yakut, onikincisi mor yakut idi.

Eyüp 2:11
Ve Eyubun üç dostu, Temanlı Elifaz, ve Şuahlı Bildad, ve Naamalı Tsofar, onun başına gelen bütün bu kötülüğü işitince, her biri kendi yerinden kalkıp geldiler; ve onunla acınmak ve onu teselli etmek için gitmek üzre birbirlerile sözleştiler.

2 Krallar 1:6
Ve ona dediler: Bir adam bizi karşılamağa çıktı, ve bize dedi: Gidin, sizi gönderen kırala dönün, ve ona diyin: RAB şöyle diyor: İsrailde Allah olmadığı için mi sen Ekron ilâhı Baal-zebubdan sormağa gönderdin? bundan dolayı üzerine çıktığın yataktan inmiyeceksin, çünkü mutlaka öleceksin.

Yuhanna 1:1
KELÂM başlangıçta var idi, ve Kelâm Allah nezdinde idi, ve Kelâm Allah idi.

Luka 11:19
Eğer ben cinleri Beelzebul ile çıkarıyorsam, oğullarınız kimle çıkarıyorlar? bundan dolayı onlar sizin hâkimleriniz olacaklardır.

Yasa 6:23
Ve Harun kendisine Naşonun kızkardeşi Amminadabın kızı Elişebayı karı olarak aldı; ve ona Nadabı ve Abihuyu, Eleazarı ve İtamarı doğurdu.

Luka 3:1
KAYSER Tiberiusun saltanatının on beşinci yılında, Pontuslu Pilatus Yahudiye valisi, Hirodes Galile reisirubu, kardeşi Filipus İturea ve Trahonitis havalisi reisirubu, Lisanyas Abilini reisirubu,

Yaratılış 10:10
Ve onun kırallığının başlangıcı Şinar diyarında Babil, ve Erek, ve Akkad, ve Kalne idi.

Yaratılış 14:1
ŞİNAR kıralı Amrafelin, Ellasar kıralı Aryokun, Elam kıralı Kedorlaomerin, ve Goyim kıralı Tidalın günlerinde vaki oldu ki,

Yasa'nın Tekrarı 14:5
geyik, ve ceylan, ve sığın, ve dağ keçisi, ve karaca, ve ahu, ve dağ koyunu.

Rut 1:2
Ve adamın adı Elimelek, ve karısının adı Naomi, ve iki oğlunun adları Mahlon ve Kilyon olup, Beyt-lehem-yahudadan Efratalı idiler. Ve Moab diyarına gelip orada kaldılar.

Nehemya 1:1
HAKALYANIN oğlu Nehemyanın sözleri. Ve vaki oldu ki, yirminci yılda, Kislev ayında, ben Şuşan sarayında iken,

Ester 1:1
VE vaki oldu ki, Ahaşveroşun günlerinde (Hintten Habeş iline kadar, yüz yirmi yedi vilâyet üzerine kırallık eden Ahaşveroş budur),

1 Krallar 1:2
Ve kulları ona dediler: Efendim kıral için genç bir kız aransın; ve o kıralın önünde dursun, ve ona baksın; ve senin koynunda yatsın da efendim kıral ısınsın.

Vahiy 16:16
Ve onları İbranice Armagedon denilen yere topladılar.

Yeşaya 34:14
Ve çölün vahşi hayvanları ile kurtlar buluşacak, ve yaban keçisi arkadaşını çağıracak; evet, gece canavarı orada yerleşecek, ve kendisi için istirahat yeri bulacak.

Matta 22:37
İsa ona dedi: “Allahın Rabbi bütün yüreğinle, bütün canınla, bütün fikrinle seveceksin.”

Markos 3:1-6
[1] YİNE havraya girdi; orada eli kurumuş bir adam vardı.[2] Onlar da İsayı itham edebilmek için, Sebt gününde onu iyi edecek mi, diye kendisini gözetliyorlardı.[3] İsa eli kurumuş adama: Ortaya çık, dedi.[4] Onlara da dedi: Sebt gününde iyilik etmek mi, yoksa kötülük etmek mi caizdir? can kurtarmak mı, yoksa öldürmek mi? Fakat onlar sustular.[5] İsa, etrafındakilere öfke ile bakıp onların yüreklerinin katılığından kederlenerek, adama: Elini uzat, dedi. O da uzattı, ve eli eski haline geldi.[6] Ferisiler dışarı çıkıp hemen Hirodesîler ile beraber, İsayı nasıl helâk etsinler, diye ona karşı öğütleştiler.

Markos 10:46-52
[46] Erihaya geldiler; İsa şakirtleri ve büyük kalabalık ile Erihadan çıkarken, Timeus oğlu Bartimeus adında kör bir dilenci yol kenarında oturuyordu.[47] Onun Nâsıralı İsa olduğunu işitince, bağırıp: Ey Davud oğlu İsa, bana merhamet eyle, demeğe başladı.[48] Sussun diye çok kimseler onu azarladı; fakat o: Ey Davud oğlu, bana merhamet eyle, diye daha çok bağırdı.[49] İsa da durup: Onu çağırın, dedi. Ve onlar körü çağırıp: Cesur ol, kalk, seni çağırıyor, dediler.[50] O da abasını atarak sıçrayıp İsaya geldi.[51] İsa cevap verip ona dedi: Ne istiyorsun ki, sana yapayım? Kör de ona dedi: Rabbuni, gözlerim görsün.[52] İsa da ona dedi: Git, imanın seni kurtardı. Ve hemen gözleri gördü ve yolda onun ardınca gitti.

Daniel 1:7
Ve harem ağalarının reisi onlara ad koydu; Daniele Belteşatsar, ve Hananyaya Şadrak, ve Mişaele Meşak, ve Azaryaya Abed-nego adını koydu.

Hakimler 4:6
Ve gönderip Kedeş-naftaliden Abinoamın oğlu Barakı çağırdı, ve ona dedi: İsrailin Allahı RAB: Git, ve yanına Naftali oğullarından ve Zebulun oğullarından on bin kişi alarak Tabor dağına çek, diye emretmedi mi?

2 Krallar 19:37
Ve vaki oldu ki, kendi ilâhı Nisrokun evinde tapınırken Adrammelek ve Şaretser onu kılıçla vurdular; ve Ararat diyarına kaçtılar. Ve yerine oğlu Esar-haddon kıral oldu.

Hezekiel 23:4
Ve adları, büyüğünün Ohola, ve kızkardeşinin Oholiba idi; ve onlar benim oldular, ve oğullarla kızlar doğurdular. Ve adlarına gelince, Ohola Samiriyedir, ve Oholiba Yeruşalimdir.

Yeremya 1:1
BENYAMİN diyarında Anatotta olan kâhinlerden Hilkiyanın oğlu Yeremyanın sözleri.

Yaratılış 10:22
Samın oğulları: Elam, ve Aşur, ve Arpakşad, ve Lud, ve Aram.

Ezra 4:7
Ve Artahşaştanın günlerinde, Bişlam, Mitredat, Tabeel ve arkadaşlarından artakalanlar, Fars kıralı Artahşaştaya yazdılar; ve mektubun yazısı Aramî harflerle yazıldı, ve Aramî diline çevrildi.

Matta 10:3
Filipus ve Bartolomeus; Tomas, ve vergi mültezimi Matta; Alfeusun oğlu Yakub, ve Taddeus;

Elçilerin İşleri 2:9
Biz, Partlar, Medler, Elâmlılar, ve Mezopotamyada, Yahudiyede hem de Kappadokyada, Pontus ve Asyada,

Levililer 11:5
Ve kaya porsuğunu, çünkü o geviş getirir, fakat çatal tırnaklı değildir, size murdardır.

Vaiz 1:1
YERUŞALİMDE kıral olan Davudun oğlu Vaizin sözleri.

Yasa 30:34
Ve RAB Musaya dedi: Kendine hoş kokulu baharat, kara günnük, ve hoş kokulu ezfar, ve kasnı zamkı, ve hoş kokulu baharat, ve safî günnük al; tartıları bir olacak;

Eyüp 9:9
Dübbi Ekberi, Oriyon yıldızı ile Ülker burcunu, Ve cenubun odalarını yaratan odur;

Elçilerin İşleri 6:5
Ve bu söz bütün cemaate hoş göründü; ve iman ve Ruhülkudüsle dolu bir adam olan İstefanosu ve Filipusu, Prohorosu, Nikanoru, Timonu, Parminası ve Antakyalı mühtedi Nikolaosu seçtiler;

Vahiy 1:11
Gördüğünü kitaba yaz, ve yedi kiliseye, Efesosa ve İzmire ve Bergamaya ve Tiyatiraya ve Sardise ve Filadelfyaya ve Laodikyaya gönder, diyordu.

1 Krallar 8:13
Oturmak için sana bir ev, ebediyen mesken tutacağın bir yer yaptım.

Markos 3:23
İsa da onları yanına çağırıp kendilerine mesellerle söyledi: Şeytan nasıl Şeytanı çıkarabilir?

Yeşu 24:15
Ve eğer RABBE kulluk etmek gözünüzde kötü ise, atalarınızın kulluk ettikleri Irmak ötesindeki ilâhlara mı, yahut memleketlerinde oturduğunuz Amorîlerin ilâhlarına mı, kime kulluk edeceğinizi bugün seçin; fakat ben ve evim halkı, biz RABBE kulluk edeceğiz.

Turkish Bible 2018
Bible Society in Turkey