A A A A A

Melekler ve Şeytanlar: [Melekler]

Yaratılış 2:1
VE gökler ve yer ve onların bütün orduları itmam olundu.

Koloseliler 1:16
gerek riyasetler, gerek hükûmetler, bütün şeyler onda yaratıldı; bütün şeyler onun vasıtası ile, ve onun için yaratılmıştır;

Eyüp 38:1-7
[1] Ozaman RAB kasırganın içinden Eyuba cevap verip dedi:[2] Bilgisizce sözlerle Takdiri karartan bu adam kim?[3] Şimdi kuşağını beline vur, erkek gibi; Sana sorayım da, bana anlat.[4] Ben dünyanın temellerini korken, sen nerede idin? Bildir, eğer sende anlayış varsa.[5] Mademki biliyorsun, onun ölçülerini kim koydu? Yahut ipi onun üzerine kim çekti?[6] Onun temelleri neyin üzerine kakıldı? Yahut onun köşe taşını kim koydu?[7] Sabah yıldızları hep birden terennüm eylerken, Ve bütün Allah oğulları sevinçle çağrışırken.

Luka 20:35-36
[35] fakat o dünyaya ve ölülerden kıyama erişmeğe lâyık sayılanlar, ne evlenirler, ne de kocaya verilirler;[36] çünkü bir daha ölemezler; çünkü onlar meleklerle birdirler; ve kıyamet oğulları olduklarından, Allah oğullarıdırlar.

Vahiy 4:8
Ve dört mahlûktan her birinin altı kanadı olup etrafı ve içi gözlerle doludur, ve: Kuddûs, kuddûs, kuddûs, Var olmuş, ve var olan ve gelecek olan, Her şeye Kadir Rab Allah! diyerek gündüz ve gece rahat etmezler.

Matta 22:30
zira kıyamette onlar ne evlenirler, ne de kocaya verilirler, ancak gökte olan melekler gibidirler.

2 Samuel 14:17
Ve cariyen dedi: Rica ederim, efendim kıralın sözü rahatlık versin; çünkü iyiyi ve kötüyü anlamakta Allahın meleği ne ise efendim kıral da öyledir; ve Allahın RAB seninle beraber olsun.

Luka 15:10
Böylece, size derim: Tövbe eden bir günahkâr için Allahın melekleri önünde sevinç olur.

Vahiy 14:6
Ve yeryüzünde oturanları, ve her milleti ve sıptı ve dili ve kavmı müjdelemek için kendisinde ebedî incil olup gökün ortasında uçan başka bir melek gördüm;

Eyüp 4:15-18
[15] Ve önümden bir ruh geçti; Bedenimin tüyleri ürperdi.[16] O durdu, fakat görünüşünü seçemedim; Gözlerimin önünde bir suret vardı; Her şey susmuşken bir ses işittim:[17] İnsan Allahtan daha âdil olur mu? Adam kendini Yaratandan daha tahir olur mu?[18] İşte, o, kullarına güvenmez, Meleklerine de yanılma yükletir;

Yeşaya 14:12-14
[12] Ey parlak yıldız, seherin oğlu, göklerden nasıl düştün! sen ki, milletleri devirirdin, nasıl yere yıkıldın![13] Ve kendi yüreğinde derdin: Göklere çıkacağım, tahtımı Allahın yıldızları üzerine yükselteceğim; ve şimalin sonlarında, cemaat dağında oturacağım:[14] bulutların yüksek yerleri üzerine çıkacağım, kendimi Yüce Allah gibi edeceğim.

Yahuda 1:6
Ve kendilerinin reisliğini hıfzetmemis, fakat kendi meskenlerini terketmiş olan melekleri büyük günün hükmü için ebedî bağlarla karanlık altında sakladı.

1 Petrus 3:21-22
[21] o da, yani, vaftiz (bedenin kirinin atılması değil, fakat Allaha doğru iyi vicdanın dileğidir), hakikî benzeyişe göre İsa Mesihin kıyamı ile şimdi sizi kurtarıyor.[22] Kendisi göke gitmiş, melekler ve hükûmetler ve kudretler ona tâbi kılınmış olarak Allahın sağındadır.

1 Petrus 1:12
Onlara keşfolundu ki, şimdi gökten gönderilmiş olan Ruhülkudüsle incil vâzedenler tarafından size ilân edilen şeylerle kendilerine değil, fakat size hizmet ediyorlardı; bu şeylere melekler bakmak isterler.

İbraniler 12:22
fakat Sion dağına, ve hay Allahın şehrine, semavî Yeruşalime, ve onbinlerce meleklere,

Vahiy 5:11-12
[11] Ve gördüm, ve tahtın ve canlı mahlûkların ve ihtiyarların etrafında çok meleklerin sesini işittim, ve onların sayısı on binlerce on binler, ve binlerce binler idi;[12] büyük sesle diyorlardı: Boğazlanmış Kuzu Kudreti ve serveti ve hikmeti Ve kuvveti ve hürmeti ve izzeti Ve bereketi almağa lâyıktır.

Mezmurlar 78:25-49
[25] Herbiri kudretliler ekmeğini yedi; Onlara doyuncıya kadar yiyecek gönderdi.[26] Göklerde şark yelini estirdi; Ve kuvvetile cenup yeline yol gösterdi.[27] Ve eti onlar üzerine toz gibi, Kanatlı kuşları da denizlerin kumu gibi yağdırdı;[28] Onları konakları ortasına, Ve oturdukları yerlerin çevresine düşürdü.[29] Böylece yediler ve çok doydular; Ve istediklerini onlara verdi.[30] Henüz iştihaları üzerlerinde, Yiyecekleri daha ağızlarında iken,[31] Allahın öfkesi onlara karşı yükseldi, Ve en semizlerinden öldürdü, Ve İsrailin yiğitlerini yere serdi.[32] Bütün bununla beraber yine suç ettiler, Ve onun şaşılacak işlerine inanmadılar.[33] Bunun için onların günlerini boşlukla, Ve yıllarını dehşetle bitirdi.[34] Kendilerini öldürdüğü zaman onu araştırdılar; Ve geri döndüler ve Allahı gayretle aradılar.[35] Hatırladılar ki, Allah onların kayası idi; Ve Yüce Allah onları kurtaran idi.[36] Fakat ağızları ile ona yaltaklandılar, Ve dilleri ile ona yalan söylediler.[37] Çünkü yürekleri onunla doğru değildi, Ve onun ahdinde sadık değildiler.[38] Fakat o, rahîmdir, fesadı bağışladı, ve helâk etmedi; Ve çok kereler öfkesini onlardan çevirdi, Ve bütün gazabını uyandırmadı.[39] Hatırladı ki, onlar beşerdir, Geçen ve geri dönmiyen bir yel.[40] Kaç kere çölde ona isyan ettiler, Ve ıssız yerde onu gücendirdiler![41] Allahı tekrar tekrar denediler, Ve İsrailin Kuddûsunu incittiler.[42] Onun elini, Ve onları hasımdan kurtardığı günü anmadılar;[43] Nasıl Mısırda alâmetlerini, Tsoan kırında hârikalarını yaptı,[44] Irmaklarını ve derelerini, İçmesinler diye kana çevirdi.[45] Aralarına sinek sürüleri gönderdi ve kendilerini yediler; Ve kurbağalar gönderdi ve kendilerini yok ettiler.[46] Onların mahsulünü tırtıla, Ve onların emeğini çekirgeye verdi.[47] Bağlarını dolu ile, Ve cemiz ağaçlarını kırağı ile öldürdü.[48] Hayvanlarını doluya, Sürülerini yakıcı yıldırımlara verdi.[49] Onlara karşı öfkesinin kızgınlığını, Hiddeti, hışmı ve sıkıntıyı, Bir alay şer meleklerini, gönderdi.

Mezmurlar 91:11
Çünkü bütün yollarında seni tutsunlar diye, Meleklerine senin için emredecektir.

Mezmurlar 103:20
Ey kelâmının sesini işitip kelâmını icra eden, Kudreti zorlu melekleri, RABBİ takdis edin.

Matta 4:6-11
[6] Eğer sen Allahın Oğlu isen, kendini aşağı at; çünkü yazılmıştır: “Meleklerine senin için emredecek;” ve, “Ayağını bir taşa çarpmıyasın diye, Elleri üzerinde seni taşıyacaklar.”[7] İsa ona dedi: “Sen Allahın Rabbi denemiyeceksin,” diye de yazılmıştır.[8] İblis İsayı çok yüksek bir dağa da götürdü ve ona dünyanın bütün ülkelerini ve onların izzetini gösterdi;[9] ve İblis ona dedi: Eğer yere kapanıp bana tapınırsan, bütün bu şeyleri sana veririm.[10] O zaman İsa ona dedi: Çekil, Şeytan, çünkü: “Rab Allahına tapınacak, ve yalnız ona kulluk edeceksin,” diye yazılmıştır.[11] O zaman İblis onu bıraktı; ve işte, melekler gelip ona hizmet ediyorlardı.

Matta 16:27
Zira İnsanoğlu Babasının izzetinde meleklerile gelecek, ve o zaman herkese kendi işine göre karşılık verecektir.

Matta 18:10
Bu küçüklerden birini hor görmekten sakının; zira size derim ki, göklerde onların melekleri daima göklerde olan Babamın yüzünü görürler.

Matta 24:31-35
[31] Ve meleklerini büyük sesli boru ile gönderecek, ve melekler, göklerin bir ucundan öteki ucuna kadar, onun seçtiklerini dört yelden toplıyacaklar.[32] İmdi, incir ağacından mesel öğrenin: Dalı yumuşayıp yapraklarını sürdüğü zaman, bilirsiniz ki yaz yakındır.[33] Böylece siz de bütün bu şeyleri görünce, bilin ki o yakındır, kapılardadır.[34] Doğrusu size derim: Bütün bu şeyler oluncıya kadar, bu nesil geçmiyecektir.[35] Gök ve yer geçecek, fakat benim sözlerim geçmiyecektir.

Luka 4:10
çünkü yazılmıştır: “O, senin hakkında meleklerine, seni korusunlar diye emredecek;”

Yuhanna 20:11-12
[11] Fakat Meryem ağlıyarak dışarda kabrin yanında duruyordu. Ağlarken iğilip kabrin içine baktı;[12] ve biri İsanın cesedinin yattığı yerin başında ve obiri ayağında oturan, beyazlar giymiş, iki melek gördü.

Koloseliler 2:18
İstiyerek alçak gönüllülük edip meleklere ibadet eden, görmüş olduğu şeylerde kalan, kendi cismanî aklı ile boş yere kabaran ve Başı sıkı tutmıyan bir kimse, sizi mükâfatınızdan mahrum etmesin.

İbraniler 1:14
Hepsi kurtuluşu miras alacak olanlara hizmet için gönderilen hizmetçi ruhlar değil midirler?

İbraniler 2:6-13
[6] Fakat biri bir yerde şehadet ederek dedi: “İnsan nedir ki, onu anasın, Yahut âdem oğlu nedir ki, onu arıyasın?[7] Onu meleklerden biraz aşağı kıldın; İzzet ve hürmet tacını ona giydirdin; Ellerinin işleri üzerine onu koydun;[8] Bütün şeyleri onun ayakları altına tâbi kıldın.” Çünkü ona bütün şeyleri tâbi kılmakla, ona tâbi kılınmamış bir şey bırakmadı. Fakat şimdi ona bütün şeylerin tâbi kılınmış olduğunu henüz görmiyoruz.[9] Fakat meleklerden biraz aşağı kılınmış olanı, İsayı, Allahın inayetile her adam için ölümü tatsın diye, ölüm elemi sebebile izzet ve hürmet tacı giydirilmiş olarak görüyoruz.[10] Çünkü çok oğulları izzete getirirken, onların kurtuluş reisini elemlerle kemale erdirmesi, bütün şeyler kendisine ve kendi vasıtası ile olana münasipti.[11] Çünkü takdis eden ve takdis edilenler, hepsi bir zattandır; bu sebepten onları kardeşler, diye çağırmaktan utanmıyıp diyor:[12] “Senin ismini kardeşlerime ilân edeceğim, Cemaat içinde sana hamdedeceğim.”[13] Ve yine: “Ben ona güveneceğim.” Ve yine: “İşte, ben ve Allahın bana verdiği çocuklar.”

İbraniler 13:2
Misafirperverliği unutmayın; çünkü bazıları bilmiyerek bununla melekler misafir ettiler.

2 Petrus 2:4
Çünkü eğer Allah günah işlediklerinde melekleri esirgemiyip fakat hüküm için hıfzolunmak üzre onları cehenneme atıp karanlık zincirlerine teslim etti ise;

Turkish Bible 2018
Bible Society in Turkey