English
A A A A A

Ek: [Cadılar bayramı]

1 Yuhanna 1:5
Ondan işittiğimiz ve size ilân etmekte olduğumuz haber şudur ki Allah nurdur ve onda hiç karanlık yoktur.

1 Petrus 5:8
Ayık olun, uyanık olun; hasmınız İblis kimi yutacağını arıyarak gümürdenen aslan gibi dolaşıyor;

2 Korintliler 11:14
Ve şaşılacak şey değil, çünkü Şeytan kendisi nur meleğinin suretine girer.

Yeşaya 8:19-20
[19] Ve size: Fısıldıyan ve mırıldıyan cincilere ve bakıcılara danışın, derlerse; bir kavm kendi Allahına danışmaz mı? yaşıyanlar için ölülere mi danışılır? diyin.[20] Şeriate ve şehadete! Eğer bu söze göre söylemezlerse, gerçek onlar için tan ışığı olmaz.

3 Yuhanna 1:11
Ey sevgili, kötüye değil, ancak iyiye uy. İyilik yapan Allahtandır; kötülük yapan Allahı görmemiştir.

Yeşaya 35:4
Yürekleri korkak olanlara diyin: Kuvvetlenin, korkmayın; işte Allahınız! öç, Allahın karşılığı, geliyor; o kendisi geliyor, ve sizi kurtaracak.

Romalılar 14:9
Çünkü Mesih bunun için öldü ve tekrar yaşadı, ta ki, hem ölülerin ve hem yaşıyanların Rabbi olsun.

Yeşu 1:9
Sana emretmedim mi? Kuvvetli ol ve yürekli ol; korkma ve yılgınlığa düşme; çünkü yürüyeceğin her yerde Allahın RAB seninle beraberdir.

Mezmurlar 23:4
Ölüm gölgesi vadisinde gezsem bile, Şerden korkmam; çünkü sen benimle berabersin; Senin çomağın, senin değneğin — onlar bana teselli verir.

Mezmurlar 27:1
Davudun Mezmurudur. NURUM ve kurtuluşum RABDİR, Kimden korkayım? Hayatımın kudreti RABDİR, Kimden yılayım?

Mezmurlar 118:6
RAB benimledir, ve ben korkmam; İnsan bana ne yapabilir?

Romalılar 12:2
Ve bu âleme uymayın; fakat Allahın iyi ve makbul ve kâmil iradesi ne olduğunu farketmeniz için fikrinizin yenilenmesi ile değişilmiş olun.

Galatyalılar 5:19-21
[19] Ve bedenin işleri bellidir; onlar zina, pislik, şehvet,[20] putperestlik, sihirbazlık, düşmanlıklar, münazaa, kıskançlık, gazaplar, çekişmeler, ayrılıklar, fırkalar,[21] hasetler, sarhoşluklar, sefahetler ve bunlara benzer şeylerdir; önce söylediğim gibi, bunlar hakkında önceden söyliyorum, bu gibi şeyleri yapanlar Allahın melekûtunu miras almıyacaklardır.

Romalılar 8:38-39
[38] Zira eminim ki, ne ölüm, ne hayat, ne melekler, ne reislikler, ne şimdiki şeyler, ne gelecek şeyler, ne kudretler,[39] ne yükseklik, ne derinlik, ne başka bir mahlûk Rabbimiz Mesih İsada olan Allahın sevgisinden bizi ayırmağa kadir olacaktır.

Titus 1:15
Temiz olanlara her şey temizdir; fakat murdar olanlara ve imansızlara hiç bir şey temiz değildir; fakat onların hem fikirleri, hem vicdanları bozulmuştur.

1 Selanikliler 5:22
her çeşit fenalıktan çekinin.

Mika 5:12
Ve senin elinden afsunculukları söküp atacağım; ve artık sende müneccimler olmıyacak;

Efesliler 6:12
Çünkü güreşimiz kan ve ete karşı değildir, ancak riyasetlere karşı, hükûmetlere karşı, bu karanlığın dünya hükümdarlarına karşı, semaviyatta olan kötülüğün ruhî ordularına karşıdır.

Yasa'nın Tekrarı 18:14
Çünkü mülkünü alacağın bu milletler müneccimleri ve falcıları dinlerler; fakat Allahın RAB seni böyle yapmağa bırakmamıştır.

Matta 12:43-45
[43] Fakat murdar ruh insandan çıktığı zaman, rahat arıyarak kurak yerlerden geçer, ve bulmaz.[44] O zaman: Çıkmış olduğum evime döneyim, der; ve gelince, onu boş, süpürülmüş ve süslenmiş bulur.[45] O zaman gider, kendisinden daha kötü başka yedi ruhu yanına alır, ve oraya girip otururlar, ve o adamın son hali ilkinden daha kötü olur. Bu kötü nesle de böylece olacaktır.

Efesliler 5:15-16
[15] İmdi hikmetsizler gibi değil, fakat hikmetliler gibi nasıl yürüdüğünüze dikkatle bakın;[16] fırsatı satın alın, çünkü günler fenadır.

Turkish Bible 2018
Bible Society in Turkey