English
A A A A A

Ek: [Duygular]

Efesliler 5:18
Ve şarapla sarhoş olmayın, onda edepsizlik vardır, fakat Ruhla dolu olun;

Koloseliler 3:1-2
[1] İMDİ eğer Mesih ile kıyam ettinizse, yukarıda olan şeyleri arayın; orada Mesih Allahın sağında oturmuştur.[2] Yeryüzünde olan şeyleri değil, yukarıda olan şeyleri düşünün.

Galatyalılar 5:19-23
[19] Ve bedenin işleri bellidir; onlar zina, pislik, şehvet,[20] putperestlik, sihirbazlık, düşmanlıklar, münazaa, kıskançlık, gazaplar, çekişmeler, ayrılıklar, fırkalar,[21] hasetler, sarhoşluklar, sefahetler ve bunlara benzer şeylerdir; önce söylediğim gibi, bunlar hakkında önceden söyliyorum, bu gibi şeyleri yapanlar Allahın melekûtunu miras almıyacaklardır.[22] Fakat Ruhun semeresi sevgi, sevinç, selâmet, tahammül, lûtuf, iyilik, sadakat,[23] hilim, zaptı nefstir; bu gibi şeylere karşı şeriat yoktur.

Yakup 1:20
çünkü insanın gazabı Allahın salâhını husule getirmez.

Süleyman'ın Özdeyişleri 16:32
Geç öfkelenen adam yiğitten iyidir; Ve nefsine hâkim olan, şehir alan adamdan iyidir.

Romalılar 8:28
Ve Allahı sevenlere, kendi muradına göre davet olunanlara, bütün şeylerin birlikte iyilik için işlediğini biliriz.

Romalılar 15:13
İmdi, Ruhülkudüsün kudretile ümitte artmanız için ümit Allahı sizi iman etmekte bütün sevinç ve selâmetle doldursun.

Yuhanna 17:17
Onları hakikatte takdis eyle; senin sözün hakikattir.

Yuhanna 4:24
Allah Ruhtur, ve ona tapınanların ruhta ve hakikatte tapınmaları gerektir.

Galatyalılar 5:16-24
[16] Fakat diyorum: Ruh ile yürüyün, ve bedenin arzusunu asla icra etmezsiniz.[17] Çünkü beden Ruha karşı, ve Ruh bedene karşı arzu eder; çünkü istediğiniz şeyleri yapmıyasınız diye, bunlar birbirine zıttırlar.[18] Fakat Ruh size kılavuzluk ediyorsa, şeriat altında değilsiniz.[19] Ve bedenin işleri bellidir; onlar zina, pislik, şehvet,[20] putperestlik, sihirbazlık, düşmanlıklar, münazaa, kıskançlık, gazaplar, çekişmeler, ayrılıklar, fırkalar,[21] hasetler, sarhoşluklar, sefahetler ve bunlara benzer şeylerdir; önce söylediğim gibi, bunlar hakkında önceden söyliyorum, bu gibi şeyleri yapanlar Allahın melekûtunu miras almıyacaklardır.[22] Fakat Ruhun semeresi sevgi, sevinç, selâmet, tahammül, lûtuf, iyilik, sadakat,[23] hilim, zaptı nefstir; bu gibi şeylere karşı şeriat yoktur.[24] Ve Mesih İsanın olanlar, ihtiras ve arzuları ile beraber bedeni haça gerdiler.

Yaratılış 1:27
Ve Allah insanı kendi suretinde yarattı, onu Allahın suretinde yarattı; onları erkek ve dişi olarak yarattı.

İbraniler 3:13
fakat: Bugün, denildikçe, içinizden biri günahın aldatması ile katılaşmasın diye, birbirinizi günden güne teşvik edin;

Filipililer 4:6-7
[6] Hiç bir şeyde kaygı çekmeyin, fakat her şeyde istekleriniz, Allaha dua ve yalvarışla, şükranla bildirilsin.[7] Ve Allahın her anlayışın çok üstünde olan selâmeti Mesih İsada yüreklerinizi ve düşüncelerinizi muhafaza edecektir.

Süleyman'ın Özdeyişleri 15:18
Öfkeli adam çekişme çıkarır; Fakat geç öfkelenen, kavgayı yatıştırır.

Romalılar 12:2
Ve bu âleme uymayın; fakat Allahın iyi ve makbul ve kâmil iradesi ne olduğunu farketmeniz için fikrinizin yenilenmesi ile değişilmiş olun.

Mezmurlar 7:11
Allah âdil bir hâkimdir, Evet, bir Allah ki, her gün gazap eder.

Efesliler 4:26-27
[26] Öfkelenin, ve günah işlemeyin; öfkenizin üzerine güneş batmasın,[27] ne de İblise yer verin.

Yeremya 31:3
RAB eskiden bana görünüp dedi: Evet, seni ebedî sevgi ile sevdim; bundan dolayı seni inayetle kendime çektim.

1 Petrus 5:10
Ve sizi Mesihte kendi ebedî izzetine çağıran bütün inayetlerin Allahı, sizi bir müddet elem çektikten sonra kendisi ikmal edecek, pekiştirecek, kuvvetlendirecektir.

Filipililer 1:6
nitekim hepiniz hakkında bunu düşünmek benim için doğrudur, çünkü siz benim yüreğimdesiniz,

Mezmurlar 34:17
Salihler feryat ettiler, ve RAB işitti, Ve bütün sıkıntılarından onları azat etti.

İbraniler 12:1
İMDİ bu kadar büyük şahitler bulutu etrafımızı kuşatmış olduğundan, her ağırlığı ve bizi kolayca saran günahı bırakarak, imanı başlıyan ve tamamlıyan İsaya bakarak biz de önümüze konulan koşuyu sabırla koşalım;

Turkish Bible 2018
Bible Society in Turkey