English
A A A A A

Ek: [Kötü]

1 Korintliler 13:6
haksızlığa sevinmez, fakat hakikat ile beraber sevinir;

1 Yuhanna 5:19
Biliriz ki, biz Allahtanız, ve bütün dünya şerirdedir.

1 Krallar 14:9
ve senden evel olanların hepsinden ziyade kötülük ettin, ve beni öfkelendirmek için gidip kendine başka ilâhlar ve dökme putlar yaptın, ve beni arkana attın;

1 Krallar 17:13
Ve İlya ona dedi: Korkma; git ve dediğin gibi yap; ancak önce benim için ondan küçük bir pide yap da bana getir, ve kendin için ve oğlun için sonra yaparsın.

1 Petrus 3:9
kötülüğe karşı kötülükle, yahut hakarete karşı hakaretle ödemiyerek, fakat bilâkis hayırdua edin; çünkü berekete varis olasınız diye, bunun için çağırıldınız.

1 Samuel 12:20
Ve Samuel kavma dedi: Korkmayın, gerçek siz bütün bu kötülüğü yaptınız; fakat RABBİN ardından sapmayın, ancak bütün yüreğinizle RABBE kulluk edin;

1 Samuel 15:23
Çünkü isyan falcılık suçu gibidir, ve inatçılık putperestlik ve terafim gibidir. Mademki RABBİN sözünü reddettin o da seni kırallıktan reddetti.

1 Selanikliler 5:22
her çeşit fenalıktan çekinin.

2 Tarihler 29:6
Çünkü babalarımız hainlik ettiler, ve Allahımız RABBİN gözünde kötü olanı yaptılar, ve onu bıraktılar, ve RABBİN meskeninden yüzlerini döndürdüler, ve arkalarını çevirdiler.

2 Timoteos 2:22
Fakat gençlik arzularından kaç, ve temiz yürekten Rabbi çağıranlarla beraber salâhın, imanın, sevginin, selâmetin ardınca koş.

Yeşaya 5:20
Kötüye iyi, ve iyiye kötü diyenlerin; karanlığı ışık yerine, ve ışığı karanlık yerine koyanların; acıyı tatlı yerine, ve tatlıyı acı yerine koyanların vay başına!

Yeşaya 32:6
Çünkü ahmak, fesat işlemek, ve RABBE karşı sapık sözler söylemek, acın karnını boş bırakmak, ve susamışa içeceği esirgemek için ahmakça söyliyecek, ve yüreği kötülük işliyecek.

Yuhanna 3:20
Çünkü her kötülük işliyen nurdan nefret eder; ve işleri ayıplanmasın diye nura gelmez.

Hakimler 2:19
Ve vaki oldu ki, hâkim öldükçe geri döndüler, ve başka ilâhlara kulluk edip onlara iğilmek için onların ardınca yürümekle atalarından ziyade bozuldular; işlerinden ve inat yollarından vazgeçmediler.

Eyüp 4:8
Benim gördüğüme göre, fesat çiftçileri, Ve zahmet tohumu saçanlar, onu biçiyorlar.

Süleyman'ın Özdeyişleri 3:7
Kendi gözünde hikmetli olma; RABDEN kork, ve şerden ayrıl;

Süleyman'ın Özdeyişleri 4:16
Çünkü onlar kötülük etmezlerse uyumazlar; Ve kimseyi sürçtürmezlerse, uykuları kaçar.

Süleyman'ın Özdeyişleri 8:13
RAB korkusu şerden nefret etmektir; Kibirden, ve gururdan, ve şer yolundan, Ve iğri sözden nefret ederim.

Süleyman'ın Özdeyişleri 10:29
RABBİN yolu kâmiller için bir hisardır; Fakat fesat işliyenler için helâktir.

Süleyman'ın Özdeyişleri 12:20
Şer kuranların yüreğinde hile vardır; Fakat barışıklık öğütçüleri için sevinç vardır.

Mezmurlar 7:14
İşte, o, fesat ağrısını çekiyor; Ve kötülüğe gebe kalıp yalan doğurdu.

Mezmurlar 28:3
Beni kötülerle ve fesat işliyenlerle birlikte çekme; Onlar komşularına selâmet derler, Fakat yüreklerinde şer vardır.

Mezmurlar 37:9
Çünkü şerirler kesilip atılacak; Fakat RABBİ bekliyenler, dünyayı miras alacaklardır.

Mezmurlar 50:19
Ağzını şerde serbest bırakırsın, Dilin de hile uydurur.

Mezmurlar 73:7
Gözleri semizlikten dışarı fırlar; Yüreğin dileklerinden öte geçtiler.

Mezmurlar 141:4
Yüreğimi kötü şeye meylettirme; Fesat işliyen adamlarla kötü işler etmiyeyim; Ve onların güzel şeylerinden yemiyeyim.

Romalılar 6:12
İmdi fani bedeninizde günah, kendi şehvetlerine itaat etmeniz için saltanat sürmesin.

Romalılar 12:21
Kötülüğe yenilme, fakat kötülüğü iyilikle yen.

Markos 7:21-22
[21] Çünkü içten, insanların yüreğinden, kötü düşünceler, fuhuşlar, hırsızlıklar, katiller, zinalar,[22] tamahlar, kötülükler, hile, şehvet, kemgözlük, küfür, gurur ve akılsızlık çıkar.

Matta 12:34-35
[34] Ey engerekler nesli, siz kötü olduğunuz halde, nasıl iyi şeyler söyliyebilirsiniz? çünkü ağız yüreğin taşmasından söyler.[35] İyi adam iyi hazinesinden iyi şeyler çıkarır; ve kötü adam kötü hazinesinden kötü şeyler çıkarır.

Yakup 1:13-14
[13] Tecrübe olunduğu zaman, kimse: Allah tarafından tecrübe olunuyorum, demesin; çünkü Allah kötü şeylerle tecrübe olunamaz, kendisi de kimseyi tecrübe etmez;[14] fakat herkes kendi arzusu tarafından sürüklenerek ve aldanarak tecrübe olunur.

Yakup 3:6-8
[6] Ve dil ateştir; dil azamızda bütün bedeni lekeliyen ve cehennemden alevlenerek tabiatin devranını alevlendiren fesat âlemidir.[7] Çünkü her çeşit vahşi hayvanlar ve kuşlar, haşarat ve denizdekiler, insanlar tarafından zaptolunur ve zaptolunmuştur;[8] fakat insanlardan kimse dili zaptetmeğe kadir değildir; durdurulmaz bir kötülüktür, öldürücü zehirle doludur.

Romalılar 2:29-32
[29] Fakat içten Yahudi olan Yahudidir, ve harfte değil, ruhta yüreğin sünnetliliği sünnetliliktir; kendisinin methi de insanlardan değil, Allahtandır.[30] İMDİ Yahudinin ne fazileti vardır? yahut sünnetliliğin faidesi nedir?[31] Her suretle çoktur; önce, çünkü Allahın vahiylerile emniyet edildiler;[32] zira bazıları iman etmedilerse, ne olur? Acaba onların imansızlığı Allahın sadakatini hükümsüz kılar mı?

Romalılar 2:8-12
[8] ama fırkacı olup hakikate itaatsiz, haksızlığa ise itaatli olanlara,[9] önce Yahudiye hem de Yunanlıya, kötülük işliyen her adama, gazap ve hiddet, sıkıntı ve şiddet;[10] fakat önce Yahudiye hem de Yunanlıya, iyilik işliyen her adama, izzet, hürmet ve selâmet verecektir;[11] çünkü Allah indinde şahsa itibar yoktur.[12] Allah, Mesih İsa vasıtası ile benim incilime göre insanların gizli şeylerine hükmedeceği günde,

Efesliler 6:12-16
[12] Çünkü güreşimiz kan ve ete karşı değildir, ancak riyasetlere karşı, hükûmetlere karşı, bu karanlığın dünya hükümdarlarına karşı, semaviyatta olan kötülüğün ruhî ordularına karşıdır.[13] Bundan dolayı fena günde dayanabilmeniz, ve her şeyi yaptıktan sonra, yerinizde durabilmeniz için, Allahın bütün silâhlarını alın.[14] İmdi belinizi hakikatle kuşatmış, ve adalet zırhını giyinmiş,[15] ve selâmet incilinin hazırlığı ile ayaklarınızı giydirmiş olarak,[16] ve hepsinin üzerine, şeririn bütün kızgın oklarını onunla söndürmeğe kadir olacağınız iman kalkanını ele alarak, yerinizde durun.

Süleyman'ın Özdeyişleri 14:16-22
[16] Hikmetli adam korkar, ve şerden ayrılır; Fakat akılsız adam kibirlenir, ve kendine güvenir.[17] Çabuk öfkelenen akılsızlık eder; Ve niyetleri bozuk olan adamdan nefret olunur.[18] Bön adamlar akılsızlığı miras alırlar; Fakat basiretliler bilgi tacını giyerler.[19] Şerirler iyilerin önünde, Ve kötüler salihin kapılarında iğilirler.[20] Fakir adamdan komşusu bile nefret eder; Fakat zengini sevenler çoktur.[21] Komşusunu hor gören suç eder; Fakat hakirlere acıyan mutludur.[22] Şer düşünenler yollarını şaşırmazlar mı? Fakat iyilik düşünenlere inayet ve hakikat olur.

Romalılar 7:19-25
[19] Çünkü istediğim iyi şeyi yapmıyorum; fakat istemediğim kötü şeyi işliyorum.[20] Fakat eğer istemediğim şeyi yapıyorsam, artık ben değil, fakat ben de duran günah onu işliyor.[21] Öyle ise, ben şu kanunu bulurum; iyilik yapmak isterken, benim için kötülük hazırdır.[22] Çünkü Allahın şeriatinden derunî adama göre hoşlanıyorum;[23] fakat ben azamda başka bir kanun görüyorum ki, fikrimin kanunu ile muharebe ediyor, ve azamda olan günah kanununa beni esir ediyor.[24] Ne zavallı adamım! Bu ölüm bedeninden beni kim kurtaracak?[25] Rabbimiz İsa Mesih vasıtası ile Allaha şükür! İmdi öyle ise, ben kendim gerçekten fikirle Allahın şeriatine, fakat bedenle günah kanununa kulluk ediyorum.

Matta 13:36-43
[36] O zaman İsa halkı bırakıp eve gitti. Ve şakirtleri ona: Tarlanın deliceleri meselini bize anlat, diyerek geldiler.[37] Ve İsa cevap verip dedi: İyi tohumu eken İnsanoğludur;[38] tarla ise, dünyadır; ve iyi tohum melekûtun oğullarıdır; ve deliceler şeririn oğullarıdır;[39] onları ekmiş olan düşman İblistir; hasat dahi dünyanın sonudur; ve orakçılar meleklerdir.[40] İmdi, delicelerin toplanıp ateşle yakıldığı gibi, dünyanın sonunda da böyle olacaktır.[41] İnsanoğlu meleklerini gönderecektir, ve onlar sürçmeğe sebep olan bütün şeyleri, ve fesat işliyenleri onun melekûtundan toplıyacaklar;[42] ve onları fırın ateşine atacaklar; orada ağlayış ve diş gıcırtısı olacaktır.[43] O zaman salihler Babalarının melekûtunda güneş gibi parlıyacaklardır. Kulakları olan işitsin.

Süleyman'ın Özdeyişleri 6:12-19
[12] Söz iğriliğile dolaşan, Yaramaz adam, fasık adamdır;[13] Gözlerini kırpar, ayakları ile söyler, Parmakları ile anlatır;[14] Onun yüreğinde iğrilik vardır, Daima kötülük kurar, Düzensizlik salar.[15] Bundan dolayı felaket ona ansızın gelecek; Birdenbire kırılacak; çare yok.[16] RABBİN nefret ettiği altı şey vardır, Ve canına mekruh olan yedi şey vardır:[17] Yüksek gözler, yalancı dil, Ve suçsuz kanı döken eller;[18] Kötü düşünceler kuran yürek, Kötülüğe koşmak için acele eden ayaklar,[19] Yalan soluyan yalancı şahit, Ve kardeşler arasına düzensizlik salan.

Yaratılış 6:1-8
[1] VE vaki oldu ki, toprağın yüzü üzerinde adamlar çoğalmağa başladı, ve onların kızları doğduğu zaman,[2] Allah oğulları adam kızlarının güzel olduklarını gördüler, ve bütün seçtiklerinden kendilerine karılar aldılar.[3] Ve RAB dedi: Ruhum adam ile ebediyen çekişmiyecektir, çünkü o da ettir; bunun için onun günleri yüz yirmi yıl olacaktır.[4] Allah oğulları insan kızlarına vardıkları, ve bu kızlar onlara çocuk doğurdukları zaman, o günlerde, hem de ondan sonra, yeryüzünde Nefilim vardı; bunlar eski zamandan zorbalar, şöhretli adamlardı.[5] Ve RAB gördü ki, yeryüzünde adamın kötülüğü çoktu, ve her gün yüreğinin düşünceleri ve kuruntuları ancak kötü idi.[6] Ve RAB yeryüzünde adamı yaptığına nadim oldu, ve yüreğinde acı duydu.[7] Ve RAB dedi: Yarattığım adamı, ve hayvanları, sürünenleri ve göklerin kuşlarını toprağın yüzü üzerinden sileceğim; çünkü onları yaptığıma nadim oldum.[8] Fakat Nuh, RABBİN gözünde inayet buldu.

1 Timoteos 6:2-10
[2] Ve iman etmiş efendileri olanlar, kardeş oldukları için onları hor görmesinler, fakat daha ziyade hizmet etsinler; çünkü bu hizmetten istifade edenler iman eyliyenler ve sevgililerdir. Bu şeyleri öğret ve teşvik et.[3] Eğer bir kimse farklı talim öğretirse, ve sağlam sözlere, Rabbimiz İsa Mesihin sözlerine, ve takvaya göre olan talime razı olmazsa,[4] bir şey bilmiyerek kibirlenmiştir, fakat mubahaseler ve kelime kavgalarından dolayı illetlidir; haset, niza, iftiralar, suizanlar,[5] fikirce bozulmuş ve hakikatten mahrum olmuş adamların takvayı kazanç yolu sanıp çekişmeleri bunlardan oluyor.[6] Fakat kanaat ile takva büyük kazançtır;[7] çünkü dünyaya bir şey getirmedik, çünkü ne de ondan bir şey götürebiliriz;[8] fakat yiyeceğimiz ve örtüneceğimiz oldukça, onlarla kanaat edeceğiz.[9] Fakat zengin olmak istiyenler imtihana ve tuzağa ve insanları helâke ve harabiyete batıran çok manasız ve muzır arzulara düşerler.[10] Çünkü her türlü fenalığın bir kökü para sevgisidir; bazıları bunu arzu ederek imandan saptılar, ve bir çok eziyetlerle kendilerine işkence ettiler.

Mezmurlar 34:13-21
[13] Dilini şerden, Dudaklarını da hile ile söylemekten tut.[14] Şerden sakın, ve iyilik et; Selâmeti ara, ve onun ardınca koş.[15] RABBİN gözleri salihleredir, Kulakları onların feryatlarına açıktır.[16] Onların anılmasını yeryüzünden kesip atmak için, RABBİN yüzü şer işliyenlere karşıdır.[17] Salihler feryat ettiler, ve RAB işitti, Ve bütün sıkıntılarından onları azat etti.[18] RAB yüreği kırık olanlara yakındır, Ve ruhu ezilmiş olanları kurtarır.[19] Salihin dertleri çoktur; Fakat RAB hepsinden onu azat eder.[20] Bütün kemiklerini tutar; Onlardan hiç biri kırılmaz.[21] Kötüyü şer öldürür; Ve salihten nefret edenler mahkûm olur.

Mezmurlar 52:1-9
[1] Musikacıbaşı için. Edomî Doeg, Saula gelip, Davud Ahimelekin evine girdi diye, bildirdiği zaman, Davudun Maskilidir. NİÇİN şerle övünürsün, ey zorba? Allahın inayeti daimîdir.[2] Dilin fesatlar düzer, Keskin ustura gibi hile işler.[3] İyilikten fazla, şerri, Doğru söylemekten ziyade, yalanı seversin. [ Sela[4] Ey sen, hileli dil, Bütün helâk edici sözleri seversin.[5] Allah da seni ebediyen yıkacak; Seni tutacak ve seni çadırından kovacak. Ve yaşıyanlar diyarından kökünü sökecektir. [ Sela[6] Ve salihler görüp korkacaklar; Ve ona güleceklerdir:[7] İşte, Allahı kendine kuvvet edinmiyen, Ve servetinin çokluğuna güvenen, Fesadında kuvvetlenen adam budur, diyecekler.[8] Fakat ben Allahın evinde yeşil zeytin ağacı gibiyim; Daima ve ebediyen Allahın inayetine güvenirim.[9] Daima sana şükrederim, çünkü sen bunu ettin; Ve müttakilerinin önünde, Senin ismine ümit bağlarım, çünkü iyidir.

Vaiz 9:3-12
[3] Güneş altında yapılan her şeyde belâ şu ki, herkesin başına gelen şey birdir; hem de âdem oğullarının yüreği kötülükle doludur, ve ömürlerinin devamınca yüreklerinde delilik vardır, ve ondan sonra ölülere katılıyorlar.[4] Çünkü bütün yaşıyanlarla beraber olan için ümit vardır; çünkü sağ köpek ölü aslandan iyidir.[5] Çünkü yaşıyanlar biliyorlar ki, öleceklerdir; fakat ölüler bir şey bilmezler, ve artık onlar için ücret yoktur; çünkü onların anılması unutulmuştur.[6] Sevgileri de, düşmanlıkları da, kıskançlıkları da çoktan yok olmuştur; ve güneş altında yapılan bir şeyde artık onlar için ebediyen pay yoktur.[7] Git sevinçle ekmeğini ye, ve iyi yürekle şarabını iç; çünkü Allah senin işlerinden çoktan razı olmuştur.[8] Esvabın daima ak olsun; ve başının üzerinde hoş kokulu yağ eksik olmasın.[9] Güneş altında sana vermiş olduğu boş ömrünun bütün günlerinde, bütün boş günlerinde sevdiğin karın ile bir hoş hayat geçir; çünkü hayattan, ve güneş altında çektiğin emekten payın budur.[10] İşlemek için elinin bulduğu her ne ise, onu kuvvetinle işle; çünkü gitmekte olduğun ölüler diyarında iş ve düşünce, bilgi ve hikmet yoktur.[11] Döndüm, ve güneş altında gördüm ki, yarış ayağına tez olanlar için değil, ve cenk yiğitler için değil, ekmek de hikmetliler için değil, zenginlik de anlayışlı adamlar için değil, inayet de bilgili adamlar için değil; çünkü onların hepsini vakit ve tali karşılar.[12] Çünkü insan da vaktini bilmez; kötü ağa balıklar nasıl tutulurlarsa, ve kuşlar tuzağa nasıl tutulurlarsa, bunlar gibi âdem oğulları da, üzerlerine kötü vakit ansızın düşünce, ona öyle tutulurlar.

Mezmurlar 10:2-12
[2] Kötünün gururu ile hakir yanıyor; Kurdukları düzenlere kendileri tutulsunlar.[3] Çünkü kötü adam canının çektiği şey ile övünür, Ve tamakâr RABBİ reddeder, hor görür.[4] Kötü, mağrur yüzü ile: Allah aramaz, der. Allah yoktur — işte, onun bütün düşünceleri...[5] Onun yolları her vakit sabittir; Senin hükümlerin onun görüşünden çok yüksektir; Bütün kendi hasımlarını hiçe sayar.[6] Yüreğinden der: Ben sarsılmam; Ve hiç bir devirde felâkete düşmem.[7] Ağzı lânet, hile ve gaddarlık dolu; Kötülük ve fesat dilinin altındadır.[8] Köylerin pusu yerlerinde oturur; Gizli yerlerde suçsuzu öldürür; Gözleri biçareye gizliden bakar.[9] İnindeki aslan gibi, gizli bir yerde pusu kurar; Hakiri tutmak için bekler, Ağına çekince hakiri tutar.[10] İğilip çömelir, Ve biçareler onun pençelerile düşer.[11] Yüreğinden der: Allah unuttu, Yüzünü örttü, hiç görmiyecektir.[12] Kalk, ya RAB; ey Allah, elini kaldır; Hakirleri unutma.

Süleyman'ın Özdeyişleri 16:17-27
[17] Şerden ayrılmak doğru adamların büyük yoludur; Yoluna dikkat eden adam canını korur.[18] Kırgından önce kibir, Ve düşmeden önce mağrur ruh gelir.[19] Hakirlerle alçak gönüllü olmak, Kibirli adamlarla çapul malı paylaşmaktan iyidir.[20] Söze dikkat eden iyilik bulur; Ve RABBE güvenen mutlu olur.[21] Yüreği hikmetli olana basiretli denilir; Ve dudakların tatlılığı bilgiyi artırır.[22] Anlayış, sahibine hayat kaynağıdır; Fakat sefihlerin tedibi sefahettir.[23] Hikmetli adamın yüreği ağzını öğretir, Ve dudakları üzerinde bilgiyi artırır.[24] Hoş sözler gümeçbalı gibi, Cana tatlı ve kemiklere şifadır.[25] Yol var ki, adamın önünde doğru görünür, Fakat sonu ölüm yollarıdır.[26] Emek çekenin canı kendisi için emek çeker; Çünkü boğazı onu zorlar.[27] Yaramaz adam şer çukurunu kazar; Ve onun dudaklarında sanki yakan ateş vardır.

Mezmurlar 36:1-12
[1] Musikacıbaşı için. RABBİN kuluDavudun Mezmurudur. KÖTÜNÜN isyanı yüreğim içinde diyor: Onun gözleri önünde Allah korkusu yoktur.[2] Çünkü fesadı bulunmaz ve nefret edilmez diye, Kendi gözlerinde avunuyor.[3] Ağzının sözleri fesat ve hiledir; Akıllanmaktan, iyilik etmekten el çekmiştir.[4] Yatağında fesat düşünur; İyi olmıyan yol üzerinde durur; Kötülükten iğrenmez.[5] Ya RAB, inayetin göklerdedir; Sıtkın asümana erer.[6] Adaletin ulu dağlar gibidir; Hükümlerin büyük engindir. Ya RAB, insanı ve hayvanı sen korursun.[7] İnayetin ne değerlidir, ey Allah! Âdem oğulları kanatlarının gölgesine sığınır.[8] Evinin yağı ile bol bol doyacaklar; Ve senin zevklerinin ırmağından onlara içireceksin.[9] Çünkü hayatın kaynağı sendedir; Senin nurunla nur görürüz.[10] Seni bilenlere inayetini, Yüreği doğru olanlara da adaletini daim et.[11] Kibirlinin ayağı bana erişmesin, Kötülerin eli de beni kovmasın.[12] Fesat işliyenler orada düştüler; Yıkıldılar ve kalkamıyacaklar.

Süleyman'ın Özdeyişleri 1:8-19
[8] Oğlum, babanın talimini dinle, Ve ananın öğrettiğini bırakma;[9] Çünkü onlar senin başına sevimli bir çelenk, Ve boynuna gerdanlık olacaklar.[10] Oğlum, günahkârlar seni ayartırlarsa, Razı olma.[11] Eğer derlerse: Bizimle beraber gel, Kan için pusuya yatalım; Sebep yokken suçsuzu gizlice bekliyelim;[12] Onları ölüler diyarı gibi diri diri, Çukura inenler gibi bütün olarak yutalım;[13] Her çeşit değerli mal buluruz; Evlerimizi çapul malı ile doldururuz;[14] Aramızda senin de payın olsun; Hepimizin kesesi bir olsun —[15] Oğlum, yolda onlarla beraber gitme; Ayağını onların yolundan alıkoy;[16] Çünkü onların ayakları kötülüğe koşar; Ve kan dökmeğe seğirtir.[17] Çünkü bir kanatlının gözü görürken Ağ kurmak boştur;[18] Ve bunların pusuya yatmaları kendi kanları içindir; Gizlide bekledikleri kendi canlarıdır.[19] Kazanca düşkün olan her adamın yolları böyledir; Bu düşkünlük, erbabının canını alır.

Yeşaya 59:4-15
[4] Doğrulukla dava açan yok, ve hakikatle dava güden yok; boşluğa güveniyorlar, ve yalan söyliyorlar; kötülüğe gebe kalıyorlar, ve fesat doğuruyorlar.[5] Zehirli yılan yumurtalarından yavru çıkarıyorlar, ve örümcek ağı dokuyorlar; onların yumurtalarından yiyen ölür; ve kırılan yumurtadan engerek çıkar.[6] Ağlarından esvap olmaz, ve işlediklerile insan örtünmez; yaptıkları fesat işleridir, ve ellerinde zorbalık işi var.[7] Ayakları kötülüğe koşarlar, ve suçsuz kanı dökmeğe acele ederler; düşünceleri fesat düşünceleridir; soygun ve kırgın onların yollarında.[8] Selâmet yolunu bilmezler; ve izlerinde adalet yoktur; kendilerine iğri yollar yaptılar; o yolda yürüyenlerin hiç biri selâmet bilmez.[9] Bundan ötürü adalet bizden uzak, ve salâh bize erişmiyor; ışık bekliyoruz, ve işte karanlık; parıltı bekliyoruz, fakat koyu karanlıkta yürüyoruz.[10] Körler gibi duvarı el yordamı ile arıyoruz, ve gözleri olmıyan gibi araştırıyoruz; öğleyin, alaca karanlıkta imiş gibi sürçüyoruz; gürbüzler arasında ölüler gibiyiz.[11] Hepimiz ayılar gibi homurdanıyoruz, ve güvercinler gibi çok inliyoruz; adalet bekliyoruz, ve yok; kurtuluş bekliyoruz, bizden uzak.[12] Çünkü senin karşında günahlarımız çoğaldı, ve suçlarımız bize karşı şehadet ediyorlar; çünkü günahlarımız yanımızda, fesatlarımız ise, onları biliriz;[13] günah işledik, ve RABBİ inkâr ettik, ve Allahımızın ardından döndük, zorbalık ve isyan sözü söyledik, yürekten hileli sözler düşünüp söyledik.[14] Ve hak geri çevrildi, ve salâh uzakta duruyor; çünkü şehrin meydanında hakikat sürçüp düştü, ve doğruluk içeri giremiyor.[15] Evet, hakikat bulunamıyor; ve şerden çekinen kendisini soyduruyor. Ve RAB gördü, ve adalet yokluğu onun gözlerinde kötü idi.

Yeremya 18:8-20
[8] hakkında söylediğim millet kötülüğünden dönerse, ona yapmağı düşündüğüm belâdan nadim olurum.[9] Ve bir milleti ve yahut bir ülkeyi bina etmek, ve onu dikmek için ondan ötürü söylediğim anda,[10] sözümü dinlememek için gözümde kötü olanı yaparsa, ona iyilik etmek için dediğim iyilikten nadim olurum.[11] Ve şimdi, Yahuda erlerine, ve Yeruşalimde oturanlara söyliyip de: RAB şöyle diyor: İşte, size karşı belâ tasarlamaktayım, ve size karşı bir düzen düşünmekteyim; şimdi her biriniz, kendi kötü yolunuzdan dönün, ve yollarınızı ve işlerinizi ıslâh edin.[12] Fakat onlar diyor: Boşuna; çünkü biz düzenlerimizin ardınca yürüyeceğiz, ve her birimiz kötü yüreğimizin inatçılığına göre işliyeceğiz.[13] Bundan dolayı RAB şöyle diyor: Şimdi milletler arasında sorun, kim böyle şeyler işitmiştir; İsrailin ere varmamış kızı çok korkunç iş etti.[14] Tarlanın kayasından Libnanın karı eksik olur mu? uzaktan akan soğuk sular kurur mu?[15] Çünkü kavmım beni unuttu, yalancı ilâhlara buhur yaktılar; ve üzerine toprak yığılmamış yan yollarda yürümek üzre kendi yollarında, eski yollarda onları sürçtürdüler ki,[16] onların memleketini şaşılacak ve ebedî ıslık çalınacak bir şey etsinler; oradan geçen herkes şaşacak, ve başını sallıyacak.[17] Şark yeli gibi onları düşman önünde dağıtacağım; felâketleri gününde onlara yüz değil, arka göstereceğim.[18] O zaman dediler: Gelin de Yeremyaya karşı düzenler düşünelim; çünkü kâhinde şeriat, ve hikmetli adamda öğüt, ve peygamberde söz yok olmaz. Gelin de onu dille vuralım, ve hiç bir sözünü dinlemiyelim.[19] Ya RAB, beni iyi dinle, ve benimle çekişenlerin sözünü işit.[20] İyiliğe karşı kötülük mü ödenir? çünkü canıma çukur kazdılar. Senin kızgınlığını onlardan döndürmek üzre, onlar için iyilik söyliyeyim diye senin önünde nasıl durduğumu an.

Süleyman'ın Özdeyişleri 11:6-27
[6] Doğruların salâhı kendilerini kurtarır; Fakat hainler kendi fesatları ile tutulurlar.[7] Kötü adam öldüğü zaman bekleyişi boşa çıkar; Ve fesat ümidi yok olur.[8] Salih sıkıntıdan kurtulur; Ve onun yerine kötü adam girer.[9] Dinsiz adam ağzı ile komşusunu helâk eder; Fakat salihler bilgile kurtarılır.[10] Salihler iyilikte olunca şehir şenlik eder; Ve kötüler yok olunca sevinçle bağırış olur.[11] Doğruların bereketile şehir yükselir; Fakat kötülerin ağzı ile yıkılır.[12] Komşusunu hor görenin anlayışı eksiktir; Fakat anlayışlı adam dilini tutar.[13] Söz taşıyıp gezen adam sır açar; Fakat ruhu sadık olan adam işi örter.[14] Sağlam öğütler olmayınca kavm düşer; Ve öğütçülerin çokluğunda kurtuluş vardır.[15] Yabancıya kefil olan çok zarar görür; Fakat kefil olmaktan nefret eden emniyette olur.[16] Sevimli kadın izzete erer; Ve zorbalar zenginliğe erer.[17] Merhametli adam kendi canına iyilik eder; Fakat gaddar adam kendi etine işkence eder.[18] Kötü adam aldatıcı ücret kazanır; Fakat salâh eken adamın ücreti emin olur.[19] Salâhta sabit olan hayata erer; Ve şerrin ardınca giden kendi ölümü için eder.[20] İğri yürekli adamlar RABBE mekruhturlar; Fakat yollarında kâmil olanlardan razı olur.[21] Emin ol, şerir adam suçsuz tutulmaz; Fakat salihlerin zürriyeti kurtulacaktır.[22] Domuzun burnunda altın halka ne ise, Anlayışı olmıyan güzel kadın da öyledir.[23] Salihlerin isteği ancak iyiliktir; Fakat kötülerin beklediği gazaptır.[24] Adam var ki, dağıtır, ve daha ziyade kazanır; Ve adam var ki, aşırı tutumludur, ancak yoksulluğa erer.[25] Cömert olan can semiz olur; Ve sulayan, kendisi de sulanır.[26] Buğdayı tutan, kavm ona lânet eder; Fakat satanın başına bereket vardır.[27] İyiliği gayretle arıyan lûtuf bulur; Fakat şer onu arıyanın başına gelir.

Eyüp 15:1-35
[1] VE Temanlı Elifaz cevap verip dedi:[2] Hikmetli adam boş bilgi ile cevap verir mi? Ve karnını şark yeli ile doldurur mu?[3] İnsan işe yaramaz sözlerle mubahase eder mi? Ve faydası olmıyan nutuklarla?[4] Allah korkusunu bile ortadan kaldırmaktasın, Ve Allahın önünde mürakabeye mani oluyorsun.[5] Çünkü senin ağzına öğreten kendi fesadındır; Ve senin seçtiğin, hilekârların dilidir.[6] Seni suçlu çıkaran kendi ağzındır, ben değil; Ve dudakların sana karşı şehadet etmekteler.[7] İlk doğan adam sen misin? Yahut senin başlangıcın dağlardan önce mi?[8] Allahın sırrını mı dinledin de, Hikmeti kendine hasrediyorsun?[9] Nedir senin bildiğin ki, onu biz bilmiyelim? Nedir senin anladığın ki, bizde olmasın?[10] Bizde ak saçlı da, yaşlı adam da var, Senin babandan da çok yaşlı.[11] Sana az mıdır, Allahın tesellileri, Seninle yumuşak sözler?[12] Niçin seni yüreğin sürükliyor? Ve gözlerin şimşek çakıyor da,[13] Ruhunu Allaha karşı döndürüyorsun, Ve ağzından böyle sözler çıkarıyorsun?[14] İnsan nedir ki, temiz olsun? Ve kadının doğurduğu nedir ki, salih olsun?[15] İşte, Allah mukaddeslerine emniyet etmiyor, Gökler bile onun gözünde temiz değil;[16] Nerede kaldı ki, mekruh olan bozuk insan, O insan ki, haksızlığı su gibi içmektedir![17] Beni dinle de, sana göstereyim; Ve gördüğümü anlatayım[18] (Hikmetli adamların atalarından alıp bildirdikleri, Ve gizlemedikleri şeyi;[19] O atalar ki, diyar ancak onlara verilmişti, Ve aralarından yabancı geçmemişti);[20] Şerir adam bütün günlerinde kıvranır, Ve zorba için alıkonmuş olan yıllar sayılıdır.[21] Dehşetler sesi onun kulağındadır; O selâmette iken üzerine soyguncu gelir.[22] Karanlıktan döneceğine inanmaz, Ve kılıç kendisini beklemektedir.[23] Ekmek için dolaşır: Nerededir? diyerek; Yanı başında karanlık günü hazır olduğunu bilir.[24] Sıkıntı ve darlık onu yıldırıyor; Onu yenmekteler, cenge hazırlanmış bir kıral gibi.[25] Mademki Allaha karşı elini uzattı, Ve Kadîre karşı meydan okumaktadır;[26] Üzerine koşmaktadır, sert ense ile, Kalkanının kalın yumruları ile;[27] Mademki yüzünü semirtti, Ve beli üzerinde yağ biriktirdi;[28] Ve yıkılmış olan şehirlerde, Oturulmıyacak evlerde oturdu, Onlar ki, taş yığınları olmak üzre idiler;[29] Zengin olmıyacak, ve serveti durmıyacaktır, Ve malları yer üzerinde yayılmıyacaktır.[30] Karanlıktan ayrılmıyacak; Dallarını alev kurutacak, Ve Allahın ağzının soluğu ile gidecektir.[31] Boş şeye aldanarak emniyet etmesin; Çünkü ücreti boşluk olacaktır.[32] Gününden önce işi tamam edilecek, Ve dalı yeşermiyecektir.[33] Asma gibi koruğunu dökecek, Ve zeytin ağacı gibi çiçeğini atacaktır.[34] Çünkü dinsiz sürüsü kısır olur, Ve rüşvet çadırlarını ateş yiyip bitirir.[35] Kötülüğe gebe kalır ve fesat doğururlar, Ve onların yüreği hile kurar.

Turkish Bible 2018
Bible Society in Turkey