A A A A A

Ek: [İlaçlar]

Efesliler 5:18
Ve şarapla sarhoş olmayın, onda edepsizlik vardır, fakat Ruhla dolu olun;

Galatyalılar 5:19-21
[19] Ve bedenin işleri bellidir; onlar zina, pislik, şehvet,[20] putperestlik, sihirbazlık, düşmanlıklar, münazaa, kıskançlık, gazaplar, çekişmeler, ayrılıklar, fırkalar,[21] hasetler, sarhoşluklar, sefahetler ve bunlara benzer şeylerdir; önce söylediğim gibi, bunlar hakkında önceden söyliyorum, bu gibi şeyleri yapanlar Allahın melekûtunu miras almıyacaklardır.

1 Korintliler 6:19-20
[19] Yahut bilmez misiniz ki bedeniniz Allahtan aldığınız sizde olan Ruhülkudüsün mabedidir? ve kendi kendinizin değilsiniz;[20] çünkü paha ile satın alındınız; bunun için Allahı bedeninizde taziz edin.

1 Petrus 5:8
Ayık olun, uyanık olun; hasmınız İblis kimi yutacağını arıyarak gümürdenen aslan gibi dolaşıyor;

1 Korintliler 5:11
Fakat kardeş denilen biri zani, yahut tamakâr, yahut putperest, yahut sövücü, yahut ayyaş, yahut gasıp olursa, ihtilât etmemeği, hattâ böyle birile yemek yememeği şimdi size yazdım.

1 Timoteos 5:23
Artık yalnız su içme, miden ve sık sık gelen rahatsızlıkların için biraz da şarap iç.

Süleyman'ın Özdeyişleri 20:1
ŞARAP müstehzidir, içki gürültücüdür; Ve kim onunla sendelerse, hikmetli değildir.

Vahiy 21:8
Fakat korkaklara ve iman etmiyenlere ve mekruhlara ve katillere ve zanilere ve büyücülere ve putperestlere ve bütün yalancılara gelince, onların hissesi, ateş ve kükürtle yanan göldedir; ikinci ölüm budur.

Vahiy 9:21
ve kendilerinin katilliklerinden ve sihirbazlıklarından ve kendi zina ve hırsızlıklarından tövbe etmediler.

1 Petrus 4:7
Fakat bütün şeylerin sonu yakındır; imdi akıllı olun, ve dua etmek için ayık olun;

Süleyman'ın Özdeyişleri 4:23
Tuttuğun her şeyden ziyade kendi yüreğini koru; Çünkü hayatın kaynakları ondandır.

1 Petrus 1:13
Bunun için fikrinizin belini kuşatarak ayık olup İsa Mesihin keşfolunmasında size getirilecek olan inayete tamamen ümit bağlayın;

Vahiy 18:23
ve artık sende kandil ışığı asla ışıldamıyacak; ve artık sende güvey ve gelin sesi asla işitilmiyecektir; çünkü senin tüccarın dünyanın en büyükleri idiler, çünkü bütün milletler senin büyün ile saptılar.

Matta 27:34
içsin diye kendisine ödle karışık şarap verdiler. İsa onu tadınca içmek istemedi.

1 Korintliler 6:9-19
[9] Yahut bilmez misiniz ki haksızlar Allahın melekûtunu miras almıyacaklardır? Aldanmayın; ne zaniler, ne putperestler, ne facirler, ne muhannesler, ne lûtiler,[10] ne hırsızlar, ne tamakârlar, ne ayyaşlar, ne sövücüler, ne de gasıplar Allahın melekûtunu miras alacaklardır.[11] Ve bazılarınız böyle idiniz; fakat yıkandınız, fakat takdis olundunuz, fakat Rab İsa Mesihin isminde ve Allahımızın Ruhunda salih kılındınız.[12] Her şey bana caizdir; fakat her şey faideli değildir. Her şey bana caizdir; fakat ben bir şeyin hâkimiyeti altına girmiyeceğim.[13] Yemekler karın için, ve karın yemekler içindir; fakat Allah onu da, onları da yok edecektir. Fakat beden zina için değil, ancak Rab içindir; Rab da beden içindir;[14] ve Allah hem Rabbi kıyam ettirdi, hem de bizi kendi kudretile kıyam ettirecektir.[15] Bilmez misiniz ki bedenleriniz Mesihin azasıdır? imdi Mesihin azasını kendisinden alıp fahişe azası yapayım mı? Hâşâ.[16] Yahut fahişeye yapışanın onunla bir vücut olduğunu bilmez misiniz? çünkü: “İkisi bir vücut olacaklar,” diyor.[17] Fakat Rabbe yapışan onunla bir ruh olur.[18] Zinadan kaçın. İnsanın işlediği her günah bedenden hariçtir; fakat zina eden kendi bedenine karşı günah işler.[19] Yahut bilmez misiniz ki bedeniniz Allahtan aldığınız sizde olan Ruhülkudüsün mabedidir? ve kendi kendinizin değilsiniz;

1 Selanikliler 5:6-8
[6] imdi öyle ise, başkaları gibi uyumıyalım; fakat uyanık duralım ve ayık olalım.[7] Çünkü uyuyanlar geceleyin uyurlar; ve sarhoş olanlar geceleyin sarhoş olurlar.[8] Fakat biz gündüzden olduğumuz için, iman ve sevgi zırhını, ve miğfer olarak kurtuluş ümidini giyip ayık olalım.

1 Korintliler 10:13
İnsanî olandan başka bir tecrübeye tutulmadınız; fakat Allah sadıktır, iktidarınızdan ziyade denenmenize izin vermiyecektir; fakat dayanabilesiniz diye tecrübe ile beraber kurtuluş yolunu da yapacaktır.

Süleyman'ın Özdeyişleri 23:29-35
[29] Ah kimin? vah kimin? çekişmeler kimindir? Şikâyet kimin? boşuna yaralar kimindir? Gözlerin kızarması kimindir?[30] Şarabın başında oturup gecikenlerin, Karıştırılmış şarabı aramağa gidenlerindir.[31] Şarabın kızıl olmasına, Kadehte rengini vermesine, Kolay kolay aşağı akmasına bakma.[32] Sonunda yılan gibi ısırır, Ve engerek gibi sokar.[33] Gözlerin garip şeyler görecek, Yüreğin sapık şeyler söyliyecek.[34] Ve deniz ortasında yatan adam gibi, Gemi direğinin başında yatan adam gibi olacaksın;[35] Ve diyeceksin: Bana vurdular ve ağrı duymadım; Beni dövdüler ve anlamadım; Ne zaman ayılacağım? onu bir daha arıyayım.

Yuhanna 10:10
Hırsız, ancak çalıp öldürmek ve telef etmek için gelir. Ben onlarda hayat olsun, çok hayat olsun diye geldim.

1 Selanikliler 5:6
imdi öyle ise, başkaları gibi uyumıyalım; fakat uyanık duralım ve ayık olalım.

1 Korintliler 6:10
ne hırsızlar, ne tamakârlar, ne ayyaşlar, ne sövücüler, ne de gasıplar Allahın melekûtunu miras alacaklardır.

Yeşaya 5:11
İçki peşinden koşmak için sabahlayın erken kalkanların, geceleyin geç vakte, şarap onları kızdırıncıya kadar eğlenenlerin vay başına!

Titus 1:7-8
[7] Çünkü Allah evinin kâhyası sıfatile nazıra suçsuz olmak, kendini beğenen, tez öfkelenen, şaraba müptelâ, vurucu, yakışıksız kazanca haris olmamak,[8] fakat misafirperver, iyilik seven, temkinli, âdil, mukaddes, nefsine hâkim,

Titus 3:1
REİSLERE ve hükûmetlere tâbi olmağı, itaat etmeği, her iyi iş için hazır olmağı,

Yuhanna 1:2
O, başlangıçta Allah nezdinde idi.

Romalılar 13:13
Maskaralık ve sarhoşlukla değil, fuhşiyat ve yolsuzlukla değil, niza ve hasetle değil, gündüzdeki gibi iyi hal ile hareket edelim.

Galatyalılar 5:16
Fakat diyorum: Ruh ile yürüyün, ve bedenin arzusunu asla icra etmezsiniz.

Romalılar 13:1-2
[1] HERKES, üzerinde olan hükûmetlere tâbi olsun; çünkü Allah tarafından olmıyan hükûmet yoktur; ve olanlar Allah tarafından tanzim olunmuştur.[2] Bundan dolayı hükûmete mukavemet eden Allahın tertibine karşı durmuş olur; ve karşı duranlar kendi aleyhlerine hüküm alırlar.

1 Korintliler 6:9-10
[9] Yahut bilmez misiniz ki haksızlar Allahın melekûtunu miras almıyacaklardır? Aldanmayın; ne zaniler, ne putperestler, ne facirler, ne muhannesler, ne lûtiler,[10] ne hırsızlar, ne tamakârlar, ne ayyaşlar, ne sövücüler, ne de gasıplar Allahın melekûtunu miras alacaklardır.

1 Petrus 5:10
Ve sizi Mesihte kendi ebedî izzetine çağıran bütün inayetlerin Allahı, sizi bir müddet elem çektikten sonra kendisi ikmal edecek, pekiştirecek, kuvvetlendirecektir.

Filipililer 1:6
nitekim hepiniz hakkında bunu düşünmek benim için doğrudur, çünkü siz benim yüreğimdesiniz,

Romalılar 15:13
İmdi, Ruhülkudüsün kudretile ümitte artmanız için ümit Allahı sizi iman etmekte bütün sevinç ve selâmetle doldursun.

Mezmurlar 34:17
Salihler feryat ettiler, ve RAB işitti, Ve bütün sıkıntılarından onları azat etti.

İbraniler 12:1
İMDİ bu kadar büyük şahitler bulutu etrafımızı kuşatmış olduğundan, her ağırlığı ve bizi kolayca saran günahı bırakarak, imanı başlıyan ve tamamlıyan İsaya bakarak biz de önümüze konulan koşuyu sabırla koşalım;

Turkish Bible 2018
Bible Society in Turkey