English
A A A A A

Ek: [Ölüm cezası]

Romalılar 6:23
Zira günahın ücreti ölüm; fakat Allahın mevhibesi Rabbimiz Mesih İsada ebedî hayattır.

Elçilerin İşleri 25:11
İmdi eğer bir haksızlık ettim, ve ölüme değer bir şey işledimse, ölmekten çekinmem; fakat bunların beni itham ettikleri şeylerin hiç biri doğru değilse, kimse beni onların eline veremez. Davamı Kaysere arzediyorum.

Vahiy 21:8
Fakat korkaklara ve iman etmiyenlere ve mekruhlara ve katillere ve zanilere ve büyücülere ve putperestlere ve bütün yalancılara gelince, onların hissesi, ateş ve kükürtle yanan göldedir; ikinci ölüm budur.

Levililer 20:10-13
[10] Ve başka birinin karısı ile zina eden, komşusunun karısı ile zina eden adam, hem o, hem kadın mutlaka öldürülecektir.[11] Ve babasının karısı ile yatan, babasının çıplaklığını açmıştır; ikisi de mutlaka öldürüleceklerdir; kanları kendi üzerlerinde olacaktır.[12] Ve bir adam gelinile yatarsa, mutlaka ikisi de öldürüleceklerdir; rezalet ettiler; kanları kendi üzerlerinde olacaktır.[13] Ve bir adam kadınla yatar gibi erkekle yatarsa, ikisi menfur şey yapmışlardır; mutlaka öldürüleceklerdir; kanları kendi üzerlerinde olacaktır.

Yasa 21:12-17
[12] Bir adamı vuran, vurduğu ölürse, mutlaka öldürülecektir.[13] Ve eğer pusu kurmaz, fakat Allah onu kendi eline teslim ederse, o zaman sana tayin edeceğim yere kaçacaktır.[14] Eğer bir adam, hile ile öldürmek için komşusuna mağrurane gelirse, onu öldürmek için benim mezbahımdan bile alacaksın.[15] Ve babasına yahut anasına vuran mutlaka öldürülecektir.[16] Ve adam çalan, onu satmış olsun yahut kendi elinde bulunsun, mutlaka öldürülecektir.[17] Ve babasına yahut anasına lânet eden mutlaka öldürülecektir.

Yasa 22:19
Hayvanla her yatan mutlaka öldürülecektir.

Yasa'nın Tekrarı 22:24
o zaman onların ikisini de o şehrin kapısına çıkaracaksınız, ve onları, şehirde olduğu halde bağırmadığı için, kadını, ve komşusunun karısını alçalttığı için erkeği taşla taşlıyacaksınız, ve ölecekler; ve kötülüğü aranızdan kaldıracaksın.

Yasa'nın Tekrarı 13:5
Ve o peygamber, yahut o ruya gören öldürülecek; çünkü Allahınız RABBİN size yürümeği emrettiği yoldan sizi çekmek için, sizi Mısır diyarından çıkaran, ve sizi kölelik evinden kurtaran Allahınız RABBE karşı sapıklık söylemiştir. Böylece aranızdan kötülüğü atacaksınız.

Levililer 24:16
Ve RABBİN ismine küfreden mutlaka öldürülecektir; bütün cemaat mutlaka onu taşlıyacaklar; garip olsun yerli olsun, RABBİN ismine küfrettiği zaman öldürülecektir.

Yasa'nın Tekrarı 21:18-21
[18] Eğer bir adamın, inatçı ve âsi, babasının sözünü ve anasının sözünü dinlemiyen, ve kendisini tedip ettikleri halde onları dinlemiyen bir oğlu olursa;[19] o zaman babası ve anası onu tutacaklar, ve onu şehrinin ihtiyarlarına, ve yerinin kapısına çıkaracaklar;[20] ve şehrinin ihtiyarlarına diyecekler: Bu bizim oğlumuz inatçı ve âsidir, sözümüzü dinlemez; obur ve ayyaştır.[21] Ve şehrinin bütün adamları onu taşla taşlıyacaklar, ve ölecek; ve aranızdan kötülüğü kaldıracaksın; ve bütün İsrail işitip korkacaklar.

Yasa'nın Tekrarı 17:6
Ölecek olan adam iki şahidin, veya üç şahidin sözü ile öldürülecek; bir şahidin sözü ile öldürülmiyecektir.

Levililer 20:27
Ve cinci yahut bakıcı olan erkek, veya kadın, mutlaka öldürülecektir; onları taşla taşlıyacaklardır; kanları kendi üzerlerinde olacaktır.

Çölde Sayım 15:32-36
[32] Ve İsrail oğulları çölde iken Sebt gününde odun toplıyan bir adam buldular.[33] Ve onu odun toplamakta bulanlar, kendisini Musa ile Harunun ve bütün cemaatin yanına getirdiler.[34] Ve onu hapsettiler, çünkü ona ne yapılacağı bildirilmemişti.[35] Ve RAB Musaya dedi: O adam mutlaka öldürülecektir; bütün cemaat ordugâhın dışarısında onu taşla taşlıyacaktır.[36] Ve bütün cemaat onu ordugâhın dışarısına çıkardılar, ve RABBİN Musaya emrettiği gibi onu taşla taşladılar, ve öldü.

Levililer 20:2-9
[2] İsrail oğullarına diyeceksin: İsrail oğullarından ve İsrailde misafir olan gariplerden Moleke zürriyetinden veren her adam mutlaka öldürülecektir; memleket halkı onu taşla taşlıyacaklardır.[3] Ve ben o adama karşı döneceğim, ve onu kavmının arasından atacağım; çünkü makdisimi murdar etsin, ve mukaddes ismimi bozsun diye zürriyetinden Moleke vermiştir.[4] Ve zürriyetinden Moleke verdiği zaman, memleket kavmı o adamı görmemezliğe gelirler, ve onu öldürmezlerse,[5] o zaman ben o adama karşı ve onun ailesine karşı döneceğim, ve onu, ve Molekin ardınca zina etmek üzre kendi ardınca zina edenlerin hepsini, kavmlarının arasından atacağım.[6] Ve cincilerin ve bakıcıların ardınca zina etmek üzre, onlara dönen cana karşı döneceğim, ve onu kavmının arasından atacağım.[7] Bunun için kendinizi takdis edin, ve mukaddes olun; çünkü ben Allahınız RAB'İM.[8] Ve kanunlarımı tutacaksınız, ve onları yapacaksınız; ben sizi takdis eden RAB'İM.[9] Çünkü babasına yahut anasına lânet eden her adam mutlaka öldürülecektir; babasına yahut anasına lânet etmiştir; kanı kendi üzerinde olacaktır.

Levililer 24:17
Ve bir kimse bir adamı vurursa mutlaka öldürülecektir.

Yasa'nın Tekrarı 17:12
Ve herkim, Allahın RABBE hizmet etmek üzre orada duran kâhini, yahut hâkimi dinlemiyerek küstahlıkla davranırsa, o adam ölecektir; ve İsrailden kötülüğü kaldıracaksın.

Yasa 21:14
Eğer bir adam, hile ile öldürmek için komşusuna mağrurane gelirse, onu öldürmek için benim mezbahımdan bile alacaksın.

Yaratılış 9:6
Her kim adam kanı dökerse, onun kanı adam elile dökülecektir; çünkü Allah kendi suretinde adamı yaptı.

Yasa 20:13
Katletmiyeceksin.

Romalılar 13:1-7
[1] HERKES, üzerinde olan hükûmetlere tâbi olsun; çünkü Allah tarafından olmıyan hükûmet yoktur; ve olanlar Allah tarafından tanzim olunmuştur.[2] Bundan dolayı hükûmete mukavemet eden Allahın tertibine karşı durmuş olur; ve karşı duranlar kendi aleyhlerine hüküm alırlar.[3] Çünkü hükümdarlar iyi işe değil, fakat kötü işe korkudurlar. Ve hükûmetten korkmamak ister misin? iyi olanı yap, ve onun tarafından metholunursun;[4] çünkü sana iyilik için Allahın hizmetçisidir. Fakat kötü olanı yaparsan, kork; çünkü kılıcı boş yere taşımıyor; çünkü Allahın hizmetçisidir, kötülük yapana gazap için intikamcıdır.[5] Bunun için yalnız gazaptan ötürü değil, fakat vicdandan ötürü de tâbi olmak lâzımdır.[6] Çünkü bunun için de vergiler eda edersiniz; çünkü daima gayretle devam ederek tam bu iş için Allahın hizmetçileridirler.[7] Vergi hakkı olana vergiyi, gümrük hakkı olana gümrüğü, korku hakkı olana korkuyu, hürmet hakkı olana hürmeti, cümleye haklarını eda edin.

Yuhanna 8:3-11
[3] Yazıcılar ve Ferisiler zinada tutulmuş bir kadın getirdiler; onu ortaya koyarak,[4] İsaya dediler: Muallim, bu kadın zina işlemekte iken tutuldu.[5] Bu gibilerin taşlanmasını Musa şeriatte bize emretmiştir; sen ise, ne dersin?[6] İsayı suçlu çıkarmak için kendisini deniyerek bunu dediler. Fakat İsa iğilip parmağı ile yere yazı yazıyordu.[7] Ve kendinden sormakta devam etmeleri üzerine, doğruldu ve onlara dedi: Kadının üzerine sizden günahsız olan önce taş atsın.[8] Ve yine iğilip yere yazı yazıyordu.[9] Bunu işittikleri zaman, ihtiyarlardan başlıyıp sonuncusuna kadar birer birer çıktılar. İsayı yalnız bıraktılar, kadın da ortada idi.[10] İsa doğrulup ona dedi: Kadın, onlar nerede? kimse sana hükmetmedi mi?[11] Kadın: Kimse, ya Rab, dedi. İsa: Ben de sana hükmetmem; git, bundan sonra artık günah işleme, dedi.

Matta 5:17
Sanmayın ki, ben şeriati yahut peygamberleri yıkmağa geldim; ben yıkmağa değil, fakat tamam etmeğe geldim.

Yaratılış 9:5-6
[5] Ve gerçek sizin kanınızı, canlarınız için arıyacağım; her hayvanın elinden onu arıyacağım; ve insanın elinden, yani, her adamın kardeşinin elinden, insan canını arıyacağım.[6] Her kim adam kanı dökerse, onun kanı adam elile dökülecektir; çünkü Allah kendi suretinde adamı yaptı.

Matta 5:38-39
[38] “Göz yerine göz, diş yerine diş,” denildiğini işittiniz.[39] Fakat ben size derim: Kötüye karşı koma; ve senin sağ yanağına kim vurursa, ona ötekini de çevir.

Yasa'nın Tekrarı 22:22
Eğer bir adam, başka bir adamın karısı olan bir kadınla yatmakta olarak bulunursa, o zaman kadınla yatan adam ve kadın, onların ikisi de öleceklerdir; ve kötülüğü İsrailden kaldıracaksın.

Romalılar 12:19
Ey sevgililer, kendiniz için öç almayın, fakat Allahın gazabına yer verin; çünkü yazılmıştır: “Rab diyor: Öç benimdir, karşılığını ben vereceğim.”

Romalılar 13:9
Çünkü: “Zina etmiyeceksin; katletmiyeceksin; çalmıyacaksın; tamah etmiyeceksin;” ve eğer başka bir emir varsa, o da bu sözde icmal olunur: “Komşunu kendin gibi seveceksin.”

Matta 7:5
Ey ikiyüzlü, önce kendi gözünden merteği çıkar, o vakit çöpü kardeşinin gözünden çıkarmak için iyi görürsün.

Levililer 20:14
Ve bir adam bir kadınla beraber anasını alırsa, alçaklıktır; aranızda alçaklık olmasın diye kendisi ve kadınlar ateşle yakılacaktır.

Levililer 21:9
Ve bir kâhinin kızı fahişelik ederek kendini bozarsa, babasını bozmuş olur; ateşle yakılacaktır.

Levililer 24:14-23
[14] Lânet edeni ordugâhın dışarısına çıkar; ve kendisini işitenlerin hepsi ellerini onun başı üzerine koysunlar, ve bütün cemaat onu taşlasınlar.[15] Ve İsrail oğullarına söyliyip diyeceksin: Her kim Allahına lânet ederse suçunu yüklenecektir.[16] Ve RABBİN ismine küfreden mutlaka öldürülecektir; bütün cemaat mutlaka onu taşlıyacaklar; garip olsun yerli olsun, RABBİN ismine küfrettiği zaman öldürülecektir.[17] Ve bir kimse bir adamı vurursa mutlaka öldürülecektir.[18] Ve bir hayvanı vuran, can yerine can olarak onu ödiyecek.[19] Ve bir kimse komşusunu sakatlarsa, kendisine de yaptığı gibi yapılacaktır;[20] kırık yerine kırık, göz yerine göz, diş yerine diş olmak üzre, adamı nasıl sakat etti ise, kendisine de öylece edilecektir.[21] Ve hayvanı vuran onu ödiyecek; ve adamı vuran öldürülecektir.[22] Sizin için hüküm bir olacak; garip için nasılsa, yerli için de öyle olacak; çünkü ben Allahınız RAB'İM.[23] Ve Musa İsrail oğullarına söyledi; ve lânet edeni ordugâhın dışarısına çıkardılar, ve onu taşla taşladılar. Ve İsrail oğulları RABBİN Musaya emrettiği gibi yaptılar.

2 Samuel 12:13
Ve Davud Natana dedi: RABBE karşı suç ettim. Ve Natan Davuda dedi: RAB da senin suçunu sildi; ölmiyeceksin.

Romalılar 5:8
Fakat Allah bize olan kendi sevgisini bununla ispat ediyor ki, biz henüz günahkârlar iken, Mesih bizim için öldü.

Yasa'nın Tekrarı 5:17
Katletmiyeceksin.

Luka 23:33
Ve Kafa Kemiği denilen yere geldikleri zaman, onu, ve biri sağında, öteki solunda olarak suçluları haça gerdiler.

Matta 7:1
HÜKMETMEYİN ki, hükmolunmıyasınız.

Turkish Bible 2018
Bible Society in Turkey