A A A A A

Ek: [İntihar]

2 Samuel 17:23
Ve Ahitofel kendi öğüdüne göre yapılmadığını görünce, eşeğine palan vurdu, ve kalkıp şehrine, evine gitti, ve evinin işini tertipledikten sonra kendini boğdu; ve öldü, ve babasının kabrine gömüldü.

Yeşaya 41:10
sen korkma, çünkü ben seninle beraberim; etrafına bakınma, çünkü Allahın benim; seni pekiştireceğim; evet, sana yardım edeceğim; evet, adaletimin sağ elile sana destek olacağım.

Yeşaya 55:11
ağzımdan çıkan sözüm de öyle olacaktır; bana boş dönmiyecektir, fakat murat ettiğim şeyi yapacak, ve yapsın diye onu gönderdiğim işi başaracak.

Yeremya 29:11
Çünkü sizin için düşünmekte olduğum düşünceleri ben bilirim, RAB diyor, kötülük düşünceleri değil, ancak sonunuzda size ümit vermek için selâmet düşünceleridir.

Yuhanna 10:10
Hırsız, ancak çalıp öldürmek ve telef etmek için gelir. Ben onlarda hayat olsun, çok hayat olsun diye geldim.

1 Yuhanna 4:4
Ey küçük çocuklar, siz Allahtansınız, ve onları yendiniz; çünkü sizde olan, dünyada olandan daha büyüktür.

Markos 16:16
İman edip vaftiz olunan kurtulacaktır; fakat iman etmiyen mahkûm olacaktır.

Mezmurlar 55:22
Yükünü RABBE bırak, ve o sana destek olur; Salihi asla sarsılmağa bırakmaz.

Romalılar 8:1-2
[1] ÖYLE ise, şimdi Mesih İsada olanlara hiç bir mahkûmiyet yoktur.[2] Çünkü Mesih İsada hayat Ruhunun kanunu beni günahın ve ölümün kanunundan azat etti.

Romalılar 8:38-39
[38] Zira eminim ki, ne ölüm, ne hayat, ne melekler, ne reislikler, ne şimdiki şeyler, ne gelecek şeyler, ne kudretler,[39] ne yükseklik, ne derinlik, ne başka bir mahlûk Rabbimiz Mesih İsada olan Allahın sevgisinden bizi ayırmağa kadir olacaktır.

Matta 27:3-4
[3] O zaman, onu ele veren Yahuda, mahkûm edildiğini görerek, nadim oldu, otuz gümüşü başkâhinlere ve ihtiyarlara geri getirip:[4] Ben suçsuz kan ele vermekle günah işledim, dedi. Fakat onlar: Bundan bize ne? onu sen düşün, dediler.

Mezmurlar 34:18-19
[18] RAB yüreği kırık olanlara yakındır, Ve ruhu ezilmiş olanları kurtarır.[19] Salihin dertleri çoktur; Fakat RAB hepsinden onu azat eder.

1 Samuel 31:3-5
[3] Ve cenk Saula karşı şiddetlendi, ve okçular onu buldular; ve okçulardan çok sıkıldı.[4] Ve Saul silâhtarına dedi: Kılıcını çek de onu bana sapla, yoksa bu sünnetsizler gelip onlar bana saplıyacaklar, ve benimle eğlenecekler. Fakat silâhtarı yapmak istemedi, çünkü çok korktu. Ve Saul kılıcını alıp onun üzerine düştü.[5] Ve silâhtarı Saulun öldüğünü görünce, kendisi de kılıcının üzerine düştü, ve onunla beraber öldü.

1 Krallar 16:15-20
[15] Yahuda kıralı Asanın yirmi yedinci yılında Zimri Tirtsada yedi gün kırallık etti. Ve kavm Filistîlerin olan Gibbetona karşı ordugâh kurmuşlardı.[16] Ve: Zimri kıralı öldürmek için düzen kurmuş ve onu vurmuştur, diye ordugâhta olan kavm işitti; ve bütün İsrail ordu başbuğu Omriyi o gün ordugâhta İsrail üzerine kıral ettiler.[17] Ve Omri bütün İsraille beraber Gibbetondan çıktı, ve Tirtsayı kuşattılar.[18] Ve vaki oldu ki, Zimri şehrin alındığını görünce kıral evinin kalesine girdi, ve kendi üzerine kıral evini ateşe verdi,[19] ve yapmış olduğu suçlardan, RABBİN gözünde kötü olanı yaptığından, Yeroboamın yolunda yürüdüğünden, ve İsraile suç işlettirmekle suç işlediğinden dolayı öldü.[20] Ve Zimrinin işlerinin geri kalanı, ve ettiği hainlik, İsrail kırallarının Tarihler kitabında yazılı değil midir?

Hakimler 9:50-55
[50] Ve Abimelek Tebetse gitti, ve Tebetse karşı ordugâh kurup onu aldı.[51] Ve şehrin ortasında kuvvetli bir kule vardı, ve bütün erkeklerle kadınlar, ve şehrin bütün erleri oraya kaçtılar, ve ardlarından kapayıp kulenin damına çıktılar.[52] Ve Abimelek kuleye kadar geldi, ve ona karşı cenketti, ve ona ateş vermek için kulenin kapısına kadar yaklaştı.[53] Ve bir kadın değirmenin üst taşını Abimelekin başına attı, ve onun kafasını kırdı.[54] Ve silâhlarını taşıyan uşağı acele çağırıp ona dedi: Kılıcını çek, ve beni öldür, ta ki, benim için: Onu bir kadın öldürdü, demesinler. Ve uşağı kılıcını ona sapladı, ve öldü.[55] Ve Abimelekin öldüğünü İsrailîler görünce, herkes kendi yerine gitti.

Hakimler 16:25-30
[25] Ve vaki oldu ki, yürekleri sevinince dediler: Şimşonu çağırın da bizi eğlendirsin. Ve Şimşonu hapishaneden çağırdılar; ve önlerinde oynadı. Ve onu direkler arasında durdurdular;[26] ve Şimşon elinden tutan gence dedi: Beni bırak da, evin üzerlerinde durmakta olduğu direklere dokunayım, ve onlara dayanayım.[27] Ve ev erkekler ve kadınlarla dolu idi; ve Filistîlerin bütün beyleri orada idiler; ve Şimşonun oynamasını seyreden üç bin kadar erkek ve kadın damın üzerinde idiler.[28] Ve Şimşon RABBE feryat edip dedi: Ya Rab Yehova, niyaz ederim, beni hatırla, ve niyaz ederim, ancak bu kerelik, ey Allah, beni kuvvetlendir de Filistîlerden iki gözüm için birden öç alayım.[29] Ve evin üzerinde durmakta olduğu iki orta direği Şimşon tuttu, ve onlara, sağ elile birine, ve sol elile obirine dayandı.[30] Ve Şimşon: Filistîlerle beraber öleyim, dedi. Ve bütün kuvvetile iğildi; ve ev beylerin üzerine, ve içinde olan bütün kavmın üzerine düştü. Ve kendi ölümünde öldürdüğü ölüler hayatında öldürdüğünden fazla idi.

Turkish Bible 2018
Bible Society in Turkey