English
A A A A A

Ek: [Kölelik]

1 Korintliler 7:21
Kul iken çağırıldın mı? sana kaygı olmasın; fakat eğer azat olabilirsen, daha ziyade onu kullan.

1 Petrus 2:16-18
[16] fakat Allahın kulları gibi iyilik işliyerek akılsız adamların cehaletini susturun.[17] Bütün insanlara hürmet edin. Kardeşliği sevin. Allahtan korkun. Kırala hürmet edin.[18] Ey hizmetçiler, efendilerinize, yalnız iyilere ve mülâyimlere değil, fakat ters huylu olanlara da tam korku ile itaat edin.

1 Timoteos 1:10
zaniler, lutîler, insan hırsızları, yalancılar, yalan yere yemin edenler için, ve sağlam öğretişe muhalif başka bir şey varsa, onun için konulduğunu bilerek, bir kimse onu meşru bir surette kullanırsa, şeriatin iyi olduğunu biliriz;

1 Timoteos 6:1
BOYUNDURUK altında olan kulların hepsi kendi efendilerini tam hürmete lâyık saysınlar, ta ki, Allahın ismine ve talime küfrolunmasın.

Koloseliler 3:22
Ey kullar, her şeyde bedene göre olan efendilerinize, göze görünür hizmetle, insanı hoşnut edenler gibi değil, fakat yürek sadeliğile, Rabden korkarak itaat edin;

Koloseliler 4:1
EY efendiler, sizin de gökte bir Efendiniz olduğunu bilerek kullarınıza hak ve müsavi olanı eda edin.

Yasa'nın Tekrarı 23:15
Efendisinin yanından sana kaçmış olan köleyi efendisine teslim etmiyeceksin;

Yasa'nın Tekrarı 24:7
Eğer İsrail oğullarından, kendi kardeşlerinden bir canı çalan adam bulunursa, ve ona köle gibi davranır, yahut onu satarsa, o zaman o hırsız ölecektir; ve aranızdan kötülüğü kaldıracaksın.

Efesliler 6:5-9
[5] Ey kullar, göze görünür hizmetle insanları hoşnut edenler gibi değil,[6] fakat Mesihin hizmetçileri gibi Allahın iradesini candan yaparak,[7] ve insanlara değil, Rabbe oluyor gibi iyi niyetle hizmet ederek,[8] ve gerek kul, gerek hür, herkesin her ne iyilik yaparsa, Rab tarafından onu alacağını bilerek, bedene göre olan efendilerinize Mesihe hizmet eder gibi, yüreğinizin sadeliğinde korku ve titreme ile hizmet edin.[9] Ve ey efendiler, onların ve sizin Rabbiniz göklerde olduğunu ve onun indinde şahsa itibar olmadığını bilerek tehdidi bırakıp kendilerine ayni şeyleri yapın.

Yasa 21:2
Eğer İbranî bir köle satın alırsan, altı yıl hizmet edecek; ve yedincide hür olarak meccanen çıkacaktır.

Yasa 21:7-32
[7] Ve eğer bir adam kızını cariye olarak satarsa, o, kölelerin çıktığı gibi çıkmıyacaktır.[8] Eğer kendisine nişanlanmış olan kız, efendisinin gözünde kötü olursa, o zaman geri satın alınması için bırakacaktır; kendisile sadakatsiz davrandı diye onu yabancı kavma satamaz.[9] Ve eğer oğluna nişanlarsa, ona kızlar hakkındaki usule göre yapsın.[10] Eğer kendisine başka bir kadın alırsa, evelkinin nafakasını, esvabını ve karılık hakkını eksiltmiyecektir.[11] Ve eğer bu üç şeyi ona yapmazsa, o zaman meccanen, parasız çıkacaktır.[12] Bir adamı vuran, vurduğu ölürse, mutlaka öldürülecektir.[13] Ve eğer pusu kurmaz, fakat Allah onu kendi eline teslim ederse, o zaman sana tayin edeceğim yere kaçacaktır.[14] Eğer bir adam, hile ile öldürmek için komşusuna mağrurane gelirse, onu öldürmek için benim mezbahımdan bile alacaksın.[15] Ve babasına yahut anasına vuran mutlaka öldürülecektir.[16] Ve adam çalan, onu satmış olsun yahut kendi elinde bulunsun, mutlaka öldürülecektir.[17] Ve babasına yahut anasına lânet eden mutlaka öldürülecektir.[18] Ve eğer adamlar çekişirler, ve bir adam komşusunu taşla, yahut yumrukla vurursa, vurulan ölmez, fakat yatağa düşerse;[19] kalkar ve dışarda değneği ile gezerse, o zaman ona vuran suçsuz olacaktır; ancak kaybettiği vaktin bedelini verecek, ve onu iyice tedavi ettirecektir.[20] Eğer bir adam kölesine yahut cariyesine değnekle vurur, ve onun eli altında ölürse, mutlaka cezalandırılacaktır.[21] Ancak bir yahut iki gün yaşarsa, cezalandırılmıyacaktır; çünkü o kendi malıdır.[22] Ve eğer adamlar kavga edip bir gebe kadına çarparlar, ve onun çocuğu düşerse, ve bir zarar olmazsa, kocasının kendi üzerine tayin edeceği gibi tazmin edecek, ve hâkimler vasıtası ile verecektir.[23] Fakat zarar olursa, o zaman can yerine can,[24] göz yerine göz, diş yerine diş, el yerine el, ayak yerine ayak,[25] yanık yerine yanık, yara yerine yara, bere yerine bere vereceksin.[26] Ve eğer bir adam kölesinin gözüne, yahut cariyesinin gözüne vurur, ve onu sakat ederse, gözü yerine onu hür olarak salıverecektir.[27] Ve eğer kölesinin yahut cariyesinin dişini düşürürse, dişi yerine onu hür olarak salıverecektir.[28] Ve eğer bir öküz bir erkeği yahut bir kadını süserse, ve o ölürse, öküz mutlaka taşlanacak, ve onun eti yenilmiyecektir; ve öküzün sahibi suçsuz olacaktır.[29] Fakat öteden beri süsen bir öküz olup sahibine bildirildi, ve onu zaptetmedi, ve bir erkeği veya kadını öldürdü ise, öküz taşlanacak, ve sahibi de öldürülecektir.[30] Eğer kendi üzerine fidye konulursa, o zaman üzerine konulan ne ise, canının fidyesi olarak verecektir.[31] Gerek oğulu süsmüş, gerek kızı süsmüş olsun, ona bu hükme göre yapılacaktır.[32] Eğer öküz bir köleyi yahut bir cariyeyi süserse, onların efendisine otuz şekel gümüş verilecek, ve öküz taşlanacaktır.

Galatyalılar 3:28
Ne Yahudi ne de Yunanlı vardır, ne kul ne de azatlı vardır, ne de erkek ve dişi vardır; çünkü Mesih İsada siz hepiniz birsiniz.

Galatyalılar 5:1
MESİH bizi hürriyet için azat etti; imdi sabit durun, ve tekrar kulluk boyunduruğuna tutulmayın.

Yasa 21:16
Ve adam çalan, onu satmış olsun yahut kendi elinde bulunsun, mutlaka öldürülecektir.

Levililer 25:39
Ve eğer kardeşin senin yanında fakir düşer, ve kendisini sana satarsa, onu köle gibi çalıştırmıyacaksın.

Luka 4:18
“Rabbin Ruhu üzerimdedir; Çünkü fakirlere müjdeyi Vâzetmek için o beni meshetti; Beni esirlere azatlık, Ve körlere gözlerinin açılmasını ilân etmeğe, Ezilenleri kurtuluşa kavuşturmağa,

Filimon 1:16
artık bir kul gibi değil, ancak kuldan üstün, bilhassa benim için, fakat daha çok ziyade hem bedende, hem Rabde senin için sevgili bir kardeş gibi, ebediyen senin olması için oldu.

Süleyman'ın Özdeyişleri 22:16
Kazancı çoğaltmak için fakiri ezen, Ve zengine veren, ancak yoksulluğa düşer.

Titus 2:9-10
[9] Kulları kendi efendilerine tâbi olmağa, karşı koymıyarak,[10] çalmıyarak, fakat tam ve iyi sadakat göstererek, her şeyde makbul olmağa teşvik et, ta ki, her şeyde Kurtarıcımız Allahın talimini süslesinler.

Luka 12:47-48
[47] Efendisinin muradını bilen, ve hazırlık yapmıyan, efendisinin muradına göre de davranmıyan hizmetçi, çok dayak yiyecektir;[48] fakat bilmiyerek dayağa müstahak iş gören, az dayak yiyecektir. Kime çok verilmişse, ondan çok istenecektir; ve kime çok emanet edilmişse, ondan fazla istenecektir.

Yasa 21:20-27
[20] Eğer bir adam kölesine yahut cariyesine değnekle vurur, ve onun eli altında ölürse, mutlaka cezalandırılacaktır.[21] Ancak bir yahut iki gün yaşarsa, cezalandırılmıyacaktır; çünkü o kendi malıdır.[22] Ve eğer adamlar kavga edip bir gebe kadına çarparlar, ve onun çocuğu düşerse, ve bir zarar olmazsa, kocasının kendi üzerine tayin edeceği gibi tazmin edecek, ve hâkimler vasıtası ile verecektir.[23] Fakat zarar olursa, o zaman can yerine can,[24] göz yerine göz, diş yerine diş, el yerine el, ayak yerine ayak,[25] yanık yerine yanık, yara yerine yara, bere yerine bere vereceksin.[26] Ve eğer bir adam kölesinin gözüne, yahut cariyesinin gözüne vurur, ve onu sakat ederse, gözü yerine onu hür olarak salıverecektir.[27] Ve eğer kölesinin yahut cariyesinin dişini düşürürse, dişi yerine onu hür olarak salıverecektir.

Yasa'nın Tekrarı 23:15-16
[15] Efendisinin yanından sana kaçmış olan köleyi efendisine teslim etmiyeceksin;[16] seninle beraber, aranızda, senin şehirlerinin birinde seçeceği, beğendiği yerde oturacak; onu sıkıştırmıyacaksın.

1 Timoteos 6:1-2
[1] BOYUNDURUK altında olan kulların hepsi kendi efendilerini tam hürmete lâyık saysınlar, ta ki, Allahın ismine ve talime küfrolunmasın.[2] Ve iman etmiş efendileri olanlar, kardeş oldukları için onları hor görmesinler, fakat daha ziyade hizmet etsinler; çünkü bu hizmetten istifade edenler iman eyliyenler ve sevgililerdir. Bu şeyleri öğret ve teşvik et.

Levililer 25:44-46
[44] Ve senin malın olacak köleye ve cariyeye gelince, etrafınızda olan milletlerden, onlardan köle ve cariye satın alacaksınız.[45] Ve aranızda oturan gariplerin de çocuklarından, onlardan ve diyarınızda doğmuş olup yanınızda bulunan aşiretlerinden satın alacaksınız; ve sizin malınız olacaktır.[46] Ve onları kendinizden sonra miras mülk olarak çocuklarınıza bırakacaksınız, daimî kölelerinizi onlardan alacaksınız; fakat kardeşlerinize, İsrail oğullarına, birbirinize sertlikle efendilik etmiyeceksiniz.

Yasa 21:2-11
[2] Eğer İbranî bir köle satın alırsan, altı yıl hizmet edecek; ve yedincide hür olarak meccanen çıkacaktır.[3] Eğer yalnız geldi ise yalnız çıkacaktır; eğer karısı ile geldi ise o zaman karısı kendisile beraber çıkacaktır.[4] Eğer efendisi ona bir kadın verir, ve o kendisine oğullar yahut kızlar doğurursa, kadın ve çocuklar efendisinin olacak, ve kendisi yalnız çıkacaktır.[5] Fakat eğer köle açıkça: Efendimi ve karımı ve çocuklarımı seviyorum, hür çıkmıyacağım, derse,[6] efendisi onu Allaha yaklaştıracak; ve onu kapıya yahut kapının süvesine yaklaştıracak, ve onun kulağını biz ile delecek, ve kendisine ebediyen hizmet edecektir.[7] Ve eğer bir adam kızını cariye olarak satarsa, o, kölelerin çıktığı gibi çıkmıyacaktır.[8] Eğer kendisine nişanlanmış olan kız, efendisinin gözünde kötü olursa, o zaman geri satın alınması için bırakacaktır; kendisile sadakatsiz davrandı diye onu yabancı kavma satamaz.[9] Ve eğer oğluna nişanlarsa, ona kızlar hakkındaki usule göre yapsın.[10] Eğer kendisine başka bir kadın alırsa, evelkinin nafakasını, esvabını ve karılık hakkını eksiltmiyecektir.[11] Ve eğer bu üç şeyi ona yapmazsa, o zaman meccanen, parasız çıkacaktır.

Efesliler 6:5-9
[5] Ey kullar, göze görünür hizmetle insanları hoşnut edenler gibi değil,[6] fakat Mesihin hizmetçileri gibi Allahın iradesini candan yaparak,[7] ve insanlara değil, Rabbe oluyor gibi iyi niyetle hizmet ederek,[8] ve gerek kul, gerek hür, herkesin her ne iyilik yaparsa, Rab tarafından onu alacağını bilerek, bedene göre olan efendilerinize Mesihe hizmet eder gibi, yüreğinizin sadeliğinde korku ve titreme ile hizmet edin.[9] Ve ey efendiler, onların ve sizin Rabbiniz göklerde olduğunu ve onun indinde şahsa itibar olmadığını bilerek tehdidi bırakıp kendilerine ayni şeyleri yapın.

Yasa'nın Tekrarı 15:12-18
[12] Eğer kardeşin, İbranî bir erkek, yahut İbranî bir kadın sana satılır, ve altı yıl sana kölelik ederse; o zaman yedinci yılda onu yanından hür olarak salıvereceksin.[13] Ve hür olarak onu yanından salıverdiğin zaman, onu eli boş salıvermiyeceksin;[14] kendi süründen ve harmanından, ve mâsarandan ona cömertçe vereceksin; Allahın RAB sana nasıl bereket verdi ise, ona öyle vereceksin.[15] Ve Mısır diyarında köle olduğunu, ve Allahın RABBİN seni kurtardığını hatırlıyacaksın; bunun için sana bugün bu şeyi emrediyorum.[16] Ve vaki olacak ki, eğer seni ve evini sevdiği, senin yanında rahat olduğu için: Yanından çıkmam, derse;[17] o zaman bir biz alacaksın, ve onu kulağından kapıya saplıyacaksın, ve o ebediyen senin kölen olacak. Ve cariyene de böyle yapacaksın.[18] Hür olarak onu yanından salıverdiğin zaman gözüne güç görünmiyecek; çünkü altı yıl bir gündelikçinin gündeliğinin iki katını sana hizmet etmiştir; ve Allahın RAB seni yaptığın her şeyde mubarek kılacaktır.

Yasa 21:1-36
[1] VE onların önüne koyacağın hükümler şunlardır:[2] Eğer İbranî bir köle satın alırsan, altı yıl hizmet edecek; ve yedincide hür olarak meccanen çıkacaktır.[3] Eğer yalnız geldi ise yalnız çıkacaktır; eğer karısı ile geldi ise o zaman karısı kendisile beraber çıkacaktır.[4] Eğer efendisi ona bir kadın verir, ve o kendisine oğullar yahut kızlar doğurursa, kadın ve çocuklar efendisinin olacak, ve kendisi yalnız çıkacaktır.[5] Fakat eğer köle açıkça: Efendimi ve karımı ve çocuklarımı seviyorum, hür çıkmıyacağım, derse,[6] efendisi onu Allaha yaklaştıracak; ve onu kapıya yahut kapının süvesine yaklaştıracak, ve onun kulağını biz ile delecek, ve kendisine ebediyen hizmet edecektir.[7] Ve eğer bir adam kızını cariye olarak satarsa, o, kölelerin çıktığı gibi çıkmıyacaktır.[8] Eğer kendisine nişanlanmış olan kız, efendisinin gözünde kötü olursa, o zaman geri satın alınması için bırakacaktır; kendisile sadakatsiz davrandı diye onu yabancı kavma satamaz.[9] Ve eğer oğluna nişanlarsa, ona kızlar hakkındaki usule göre yapsın.[10] Eğer kendisine başka bir kadın alırsa, evelkinin nafakasını, esvabını ve karılık hakkını eksiltmiyecektir.[11] Ve eğer bu üç şeyi ona yapmazsa, o zaman meccanen, parasız çıkacaktır.[12] Bir adamı vuran, vurduğu ölürse, mutlaka öldürülecektir.[13] Ve eğer pusu kurmaz, fakat Allah onu kendi eline teslim ederse, o zaman sana tayin edeceğim yere kaçacaktır.[14] Eğer bir adam, hile ile öldürmek için komşusuna mağrurane gelirse, onu öldürmek için benim mezbahımdan bile alacaksın.[15] Ve babasına yahut anasına vuran mutlaka öldürülecektir.[16] Ve adam çalan, onu satmış olsun yahut kendi elinde bulunsun, mutlaka öldürülecektir.[17] Ve babasına yahut anasına lânet eden mutlaka öldürülecektir.[18] Ve eğer adamlar çekişirler, ve bir adam komşusunu taşla, yahut yumrukla vurursa, vurulan ölmez, fakat yatağa düşerse;[19] kalkar ve dışarda değneği ile gezerse, o zaman ona vuran suçsuz olacaktır; ancak kaybettiği vaktin bedelini verecek, ve onu iyice tedavi ettirecektir.[20] Eğer bir adam kölesine yahut cariyesine değnekle vurur, ve onun eli altında ölürse, mutlaka cezalandırılacaktır.[21] Ancak bir yahut iki gün yaşarsa, cezalandırılmıyacaktır; çünkü o kendi malıdır.[22] Ve eğer adamlar kavga edip bir gebe kadına çarparlar, ve onun çocuğu düşerse, ve bir zarar olmazsa, kocasının kendi üzerine tayin edeceği gibi tazmin edecek, ve hâkimler vasıtası ile verecektir.[23] Fakat zarar olursa, o zaman can yerine can,[24] göz yerine göz, diş yerine diş, el yerine el, ayak yerine ayak,[25] yanık yerine yanık, yara yerine yara, bere yerine bere vereceksin.[26] Ve eğer bir adam kölesinin gözüne, yahut cariyesinin gözüne vurur, ve onu sakat ederse, gözü yerine onu hür olarak salıverecektir.[27] Ve eğer kölesinin yahut cariyesinin dişini düşürürse, dişi yerine onu hür olarak salıverecektir.[28] Ve eğer bir öküz bir erkeği yahut bir kadını süserse, ve o ölürse, öküz mutlaka taşlanacak, ve onun eti yenilmiyecektir; ve öküzün sahibi suçsuz olacaktır.[29] Fakat öteden beri süsen bir öküz olup sahibine bildirildi, ve onu zaptetmedi, ve bir erkeği veya kadını öldürdü ise, öküz taşlanacak, ve sahibi de öldürülecektir.[30] Eğer kendi üzerine fidye konulursa, o zaman üzerine konulan ne ise, canının fidyesi olarak verecektir.[31] Gerek oğulu süsmüş, gerek kızı süsmüş olsun, ona bu hükme göre yapılacaktır.[32] Eğer öküz bir köleyi yahut bir cariyeyi süserse, onların efendisine otuz şekel gümüş verilecek, ve öküz taşlanacaktır.[33] Eğer bir adam bir çukur açar, yahut bir adam bir çukur kazar, ve onu örtmezse, ve oraya bir öküz yahut bir eşek düşerse,[34] çukurun sahibi karşılığını verecek; onların sahibine para verecek, ve ölü hayvan kendisinin olacaktır.[35] Ve eğer bir adamın öküzü komşusunun öküzünü incitirse, ve o da ölürse, o zaman diri öküzü satıp parasını paylaşacaklardır; ve ölü hayvanı da paylaşacaklardır.[36] Yahut öteden beri süsen bir öküz olup sahibinin onu zaptetmediği bilinirse, mutlaka öküz yerine öküz verecektir, ve ölü hayvan kendisinin olacaktır.

Levililer 25:1-55
[1] VE RAB Musaya Sina dağında söyliyip dedi:[2] İsrail oğullarına söyle ve onlara de: Size vermekte olduğum memlekete girdiğiniz zaman memleket RABBE Sebt tutacaktır.[3] Tarlanı altı yıl ekeceksin, ve bağını altı yıl budıyacaksın, ve mahsulünü devşireceksin;[4] fakat yedinci yılda memleket için tam rahat Sebti, RABBE Sebt olacak; tarlanı ekmiyeceksin, ve bağını budamıyacaksın.[5] Hasadının ardından süreni biçmiyeceksin, ve budanmamış asmanın üzümlerini devşirmiyeceksin; memleket için tam rahat yılı olacak.[6] Ve memleketin Sebti sizin için, kendin için, ve kulun için, ve cariyen için, ve yanında misafir olan ücretli adamın ve garibin için yiyecek olacak.[7] Ve onun bütün mahsulü senin sığırlarına ve memleketinde olan hayvanlara yiyecek olacaktır.[8] Ve kendin için yedi yıl Sebtlerini, yedi kere yedi yıl sayacaksın; ve kendin için yedi yıl Sebtlerinin günleri, kırk dokuz yıl olacak.[9] Ve yedinci ayda, ayın onuncu gününde yüksek sesli boruyu gezdireceksin; boruyu kefaret gününde bütün memleketinizde gezdireceksiniz.[10] Ve ellinci yılı takdis edeceksiniz, ve memlekette, orada oturanların hepsine azatlık ilân edeceksiniz; sizin için yubil olacak; sizden her biri kendi mülküne dönecek, ve sizden her biri kendi aşiretine dönecek.[11] Bu ellinci yıl size yubil olacak; ekmiyeceksiniz, ve o yılın arttan sürenini biçmiyeceksiniz, ve budanmamış asmanın üzümlerini devşirmiyeceksiniz.[12] Çünkü yubildir; size mukaddes olacaktır; onun mahsulünü tarladan yiyeceksiniz.[13] Bu yubil yılında sizden her biri kendi mülküne dönecek.[14] Ve eğer komşuna bir şey satarsan, yahut komşunun elinden bir şey satın alırsan, birbirinize haksızlık etmiyeceksiniz.[15] Komşundan yubilden sonraki yılların sayısına göre satın alacaksın; ve o da sana mahsul yıllarının sayısına göre satacak.[16] Yılların çokluğuna göre onun bedelini yükselteceksin, ve yılların azlığına göre bedelinden eksilteceksin; çünkü sana mahsullerin sayısını satıyor.[17] Ve birbirinize haksızlık etmiyeceksiniz; fakat Allahından korkacaksın; çünkü ben Allahınız RAB'İM.[18] Ve kanunlarımı yapacaksınız, ve hükümlerimi tutacaksınız ve onları yapacaksınız; ve memlekette emniyetle oturacaksınız.[19] Ve yer meyvasını verecek, ve doyuncıya kadar yiyeceksiniz, ve onda emniyette oturacaksınız.[20] Ve eğer: İşte, ekmiyeceğiz ve mahsulümüzü devşirmiyeceğiz, yedinci yılda ne yiyeceğiz? derseniz;[21] o zaman altıncı yılda üzerinize bereketimi emredeceğim, ve toprak üç yıllık mahsul verecektir.[22] Ve sekizinci yılda ekeceksiniz, ve mahsulden, eski zahireden yiyeceksiniz; dokuzuncu yıla kadar, onun mahsulü gelinciye kadar, eski zahireyi yiyeceksiniz.[23] Ve yer daimî surette satılmıyacaktır; çünkü yer benimdir; çünkü siz benim yanımda garip ve misafirsiniz.[24] Bu bütün mülkünüz olan diyarda toprak için fidyeye müsaade edeceksiniz.[25] Eğer kardeşin fakir düştü ise, ve mülkünden satıyorsa, o zaman kendisine en yakın akrabası gelecek, ve kardeşinin sattığı yer için fidye verecektir.[26] Ve bir adamın fidye verecek kimsesi yoksa, ve eli yeter, ve onun fidyesine yetecek kadar bulursa;[27] o zaman yaptığı satış yıllarını hesap edecek, ve onu sattığı adama geri kalanı ödiyecek; ve mülküne dönecektir.[28] Fakat kendisine geri alamazsa, o zaman sattığı yer yubil yılına kadar onu satın alanın elinde kalacak; ve yubilde elinden çıkacaktır, ve satan adam mülküne dönecektir.[29] Ve eğer bir adam, etrafı duvarla çevrilmiş bir şehirde ev satarsa, o zaman satışının tam bir yılı içinde onun fidyesini verebilir; tam bir yıl fidye vermek hakkı olacaktır.[30] Ve eğer tam bir yıl içinde fidye verilmezse, o zaman etrafı duvarla çevrilmiş şehirdeki ev, nesillerince satın alanın elinde kalacaktır; yubil yılında elinden çıkmıyacaktır.[31] Fakat etrafında duvar olmıyan köylerin evleri, memleketin kırı ile bir sayılacaktır; onlar için fidye verilebilir; ve yubilde çıkacaklardır.[32] Fakat Levililerin şehirleri, mülkleri olan şehirlerin evleri için, Levililer her vakitte fidye verebilirler.[33] Ve eğer Levililerden bir kimse evi için fidye vermezse, o zaman mülkü olan şehirdeki satılmış evi yubilde çıkacaktır; çünkü Levililerin şehirlerindeki evleri, İsrail oğulları arasında onların mülküdür.[34] Fakat şehirleri civarındaki tarlaları satılamaz; çünkü onların ebedî mülküdür.[35] Ve eğer kardeşin fakir düşer ve senin yanında zayıf olursa, ona yardım edeceksin; senin yanında garip ve misafir gibi yaşıyacak.[36] Ondan faiz ve kâr alma, ve Allahından kork; ta ki, kardeşin senin yanında yaşasın.[37] Ona gümüşünü faizle vermiyeceksin, ve zahireni ona kârla vermiyeceksin.[38] Ben Kenân diyarını size vermek, ve size Allah olmak için, sizi Mısır diyarından çıkaran Allahınız RAB'İM.[39] Ve eğer kardeşin senin yanında fakir düşer, ve kendisini sana satarsa, onu köle gibi çalıştırmıyacaksın.[40] Senin yanında ücretli adam gibi ve misafir gibi olacaktır; yubil yılına kadar senin yanında çalışacaktır;[41] o zaman kendisi, ve kendisile beraber çocukları, senin yanından çıkacak, ve aşiretine dönecek, ve babalarının mülküne dönecektir.[42] Çünkü onlar Mısır diyarından çıkardığım kullarımdır; köle olarak satılmıyacaklardır.[43] Ona sertlikle efendilik etmiyeceksin, ve Allahından korkacaksın.[44] Ve senin malın olacak köleye ve cariyeye gelince, etrafınızda olan milletlerden, onlardan köle ve cariye satın alacaksınız.[45] Ve aranızda oturan gariplerin de çocuklarından, onlardan ve diyarınızda doğmuş olup yanınızda bulunan aşiretlerinden satın alacaksınız; ve sizin malınız olacaktır.[46] Ve onları kendinizden sonra miras mülk olarak çocuklarınıza bırakacaksınız, daimî kölelerinizi onlardan alacaksınız; fakat kardeşlerinize, İsrail oğullarına, birbirinize sertlikle efendilik etmiyeceksiniz.[47] Ve eğer yanında olan misafir veya garip zenginleşirse, ve kardeşin onun yanında fakir düşer ve garibe, yahut senin yanında olan misafire yahut garibin neslinden birine kendisini satarsa;[48] satıldıktan sonra fidyesi verilebilir; kardeşlerinden biri onun için fidye verebilir;[49] yahut amcası, yahut amcası oğlu, onun için fidye verebilir, yahut aşiretinden geri kalan yakın akrabasından biri onun için fidye verebilir; yahut eğer eli yeterse, kendisi fidye verebilir.[50] Ve kendisini satın alan adamla, ona kendisini sattığı yıldan yubil yılına kadar hesap görecek; ve satılışının bedeli yılların sayısına göre olacak; onun yanında ücretlinin gündelikleri gibi olacaktır.[51] Eğer daha çok yıllar varsa onlara göre fidyesinin bedelini satın alındığı paradan verecektir.[52] Eğer yubil yılına kadar kalan yıllar az ise, o zaman onunla hesap görecek; fidyesinin bedelini yıllarına göre geri verecektir.[53] Onun yanında yıldan yıla tutulan ücretli adam gibi olacak; senin gözün önünde ona sertlikle efendilik etmiyecektir.[54] Ve eğer bu suretle fidye verilmezse, o zaman kendisi ve kendisile beraber çocukları, yubil yılında çıkacaklardır.[55] Çünkü İsrail oğulları benim kullarımdır; Mısır diyarından çıkardığım kendi kullarımdır; ben Allahınız RAB'İM.

Turkish Bible 2018
Bible Society in Turkey