A A A A A

Ek: [Bilim]

1 Timoteos 6:20
Ey Timoteos, emaneti hıfzet, murdar boş sözlerden ve yalan yere bilgi denilen şeyin itirazlarından sakın;

Luka 11:52
Vay başınıza, ey fakihler! çünkü siz bilgi anahtarını kaldırdınız; kendiniz girmediniz, girenleri de bırakmadınız.

Romalılar 2:20
akılsızların mürebbisi ve çocukların muallimi olduğuna kani oluyorsan;

Yaratılış 2:4-25
[4] RAB Allah yeri ve gökleri yaptığı günde, yaratıldıkları zaman, göklerin ve yerin asılları bunlardır.[5] Ve henüz yerde bir kır fidanı yoktu, ve bir kır otu henüz bitmemişti; çünkü RAB Allah yerin üzerine yağmur yağdırmamıştı; ve toprağı işlemek için adam yoktu;[6] ve yerden buğu yükseldi, ve bütün toprağın yüzünü suladı.[7] Ve RAB Allah yerin toprağından adamı yaptı, ve onun burnuna hayat nefesini üfledi; ve adam yaşayan can oldu.[8] Ve RAB Allah şarka doğru Adende bir bahçe dikti; ve yaptığı adamı oraya koydu.[9] Ve RAB Allah görünüşü güzel ve yenilmesi iyi olan her ağacı, ve bahçenin ortasında hayat ağacını, ve iyilik ve kötülüğü bilme ağacını yerden bitirdi.[10] Ve bahçeyi sulamak için Adenden bir ırmak çıktı; ve oradan bölündü, ve dört kol oldu.[11] Birinin adı Pişondur; kendisinde altın olan bütün Havila diyarını kuşatır;[12] ve bu diyarın altını iyidir; orada ak günnük ve akik taşı vardır.[13] Ve ikinci ırmağın adı Gihondur; bütün Kuş ilini kuşatan odur.[14] Ve üçüncü ırmağın adı Dicledir; Aşurun önünden akan odur. Ve dördüncü ırmak Fırattır.[15] Ve RAB Allah adamı aldı, baksın ve onu korusun diye Aden bahçesine koydu.[16] Ve RAB Allah adama emredip dedi: Bahçenin her ağacından istediğin gibi ye;[17] fakat iyilik ve kötülüğü bilme ağacından yemiyeceksin; çünkü ondan yediğin günde mutlaka ölürsün.[18] Ve RAB Allah dedi: Adamın yalnız olması iyi değildir; kendisine uygun bir yardımcı yapacağım.[19] Ve RAB Allah her kır hayvanını, ve göklerin her kuşunu topraktan yaptı; ve onlara ne ad koyacağını görmek için adama getirdi; ve adam her birinin adını ne koydu ise, canlı mahlûkun adı o oldu.[20] Ve adam bütün sığırlara, ve göklerin kuşlarına, ve her kır hayvanına ad koydu; fakat adam için kendisine uygun yardımcı bulunmadı.[21] Ve RAB Allah adamın üzerine derin uyku getirdi, ve o uyudu; ve onun kaburga kemiklerinden birini aldı, ve yerini etle kapadı;[22] ve RAB Allah adamdan aldığı kaburga kemiğinden bir kadın yaptı, ve onu adama getirdi.[23] Ve adam dedi: Şimdi bu benim kemiklerimden kemik, ve etimden ettir; buna Nisa denilecek, çünkü o İnsandan alındı.[24] Bunun için insan anasını ve babasını bırakacak, ve karısına yapışacaktır, ve bir beden olacaklardır.[25] Ve adam ve karısı, ikisi de çıplaktılar, ve utançları yoktu.

Vahiy 11:15-18
[15] Ve yedinci melek boru çaldı ve: Dünyanın kırallığı Rabbimizin ve onun Mesihinin oldu; Ve ebetler ebedince saltanat sürecektir, diyerek gökte büyük sesler oldu.[16] Ve Allahın önünde tahtları üzerinde oturan yirmi dört ihtiyar yüz üstü yere kapandılar ve Allaha secde kılarak dediler:[17] Ey her şeye Kadir olan, Var olan ve var olmuş olan Rab Allah, Sana şükrediyoruz; Çünkü kendi büyük kudretini aldın, Ve saltanat sürdün.[18] Ve milletler gazaplandılar, Ve senin gazabın geldi, Ve ölülerin hükmolunmak ve senin peygamber kullarına Ve mukaddeslere ve senin isminden korkanlara, Küçüklere ve büyüklere, ücretlerini vermek, Ve yeri harap edenleri harap etmek vakti geldi.

Koloseliler 1:15-16
[15] çünkü göklerde ve yeryüzünde, görünen ve görünmiyen, gerek tahtlar, gerek hâkimiyetler,[16] gerek riyasetler, gerek hükûmetler, bütün şeyler onda yaratıldı; bütün şeyler onun vasıtası ile, ve onun için yaratılmıştır;

Vahiy 1:5
ve ölülerden ilk doğan, ve dünya kırallarının reisi İsa Mesihten, size inayet ve selâmet olsun. Bizi sevene, ve kendi kanında bizi günahlarımızdan azat etmiş olana,

Vahiy 5:6
Ve tahtın ve dört canlı mahlûkun ortasında ve ihtiyarların ortasında duran boğazlanmış gibi bir Kuzu gördüm; yedi boynuzu ve yedi gözü vardı, bunlar bütün dünyaya gönderilmiş olan Allahın yedi Ruhudur.

Vahiy 13:14
Ve kendisinde kılıç yarası olup yaşamış olan canavara bir suret yapmalarını yeryüzünde oturanlara söyliyerek, canavarın önünde yapmak için kendisine verilmiş olan alâmetler sebebile, yeryüzünde oturanları saptırıyor.

Vahiy 17:18
Ve gördüğün kadın, dünyanın kıralları üzerine kırallığı olan büyük şehirdir.

Eyüp 26:7
Boşluğun üzerine şimali yayar, Ve hiçliğin üzerine dünyayı asar.

Yeşaya 40:22
Dünya dairesi üzerinde oturan odur, ve onun içinde oturanlar çekirgeler gibidir; gökleri perde gibi geren, ve oturmak için onları çadır gibi açan odur;

Yaratılış 1:1-3
[1] BAŞLANGIÇTA Allah gökleri ve yeri yarattı.[2] Ve yer ıssız ve boştu; ve enginin yüzü üzerinde karanlık vardı; ve Allahın Ruhu suların yüzü üzerinde hareket ediyordu.[3] Ve Allah dedi: Işık olsun; ve ışık oldu.

Vaiz 1:13-17
[13] Ve göklerin altında yapılmakta olan her şey hakkında hikmetle araştırmağa ve soruşturmağa yüreğimi verdim; bu kötü bir zahmettir, Allah onu adam oğullarına onunla uğraşsınlar diye vermiştir.[14] Güneş altında yapılan bütün işleri gördüm; ve işte, hepsi boş, ve yeli kavramağa çalışmaktır.[15] İğri olan doğrultulamaz; ve eksik olan sayıya gelemez.[16] Yüreğimle söyleşip dedim: İşte, benden önce Yeruşalimde olanların hepsinden ziyade hikmet artırdım, ve yüreğim çok hikmet ve bilgi gördü.[17] Ve hikmeti öğrenmeğe, ve deliliği ve akılsızlığı öğrenmeğe yüreğimi verdim; anladım ki, bu da yeli kavramağa çalışmaktır.

Yaratılış 2:4
RAB Allah yeri ve gökleri yaptığı günde, yaratıldıkları zaman, göklerin ve yerin asılları bunlardır.

Daniel 12:4
Fakat sen, ey Daniel, sonun vaktine kadar bu sözleri sakla, ve kitabı mühürle; bir çok adamlar araştıracaklar, ve bilgi çoğalacaktır.

Yeşaya 42:5
Gökleri yaratmış, ve onları yaymış, yeri ve ondan çıkanları sermiş olan; yer üzerinde kavma soluk, ve onda yürüyenlere ruh veren RAB Allah şöyle diyor:

Eyüp 26:7-14
[7] Boşluğun üzerine şimali yayar, Ve hiçliğin üzerine dünyayı asar.[8] Kalın bulutlarının içine suları sarar; Ve bulut onların altında yırtılmaz.[9] Tahtının yüzünü örter, Ve üzerine bulutunu gerer.[10] Sular yüzüne sınır çizdi, Işıkla karanlığın bittikleri son yere kadar.[11] Göklerin direkleri sarsılır, Ve onun azarlaması ile şaşkın olurlar.[12] Kuvvetile denizi çalkandırır, Ve anlayışı ile Rahabı delip geçer.[13] Onun Ruhu ile gökler süslenir; Kaçan yılanı onun eli deldi.[14] İşte, bunlar yollarının ancak kenarlarıdır; Ve ondan ötürü işittiğimiz ne ufak bir fısıltıdır! Fakat ceberrutunun gürlemesini kim anlıyabilir?

Mezmurlar 104:5
Yeri temelleri üzerine kurdu; Ebediyen sarsılmıyacaktır.

Mezmurlar 104:9
Onu geçmesinler diye sen onlara sınır koydun; Yeri kaplamak için geri gelmezler.

Yeşaya 45:12
Dünyayı ben yaptım, ve onun üzerinde insan yarattım; gökleri benim ellerim yaydı; ve onların bütün ordusuna emrettim.

Amos 9:6
yukarı odalarını göklerde yapan, ve kubbesini yer üzerine kuran, denizin sularını çağıran, ve onları yeryüzüne döken odur; ismi Yehovadır.

Yaratılış 6:12
Ve Allah yeryüzünü gördü, ve işte, bozulmuştu; çünkü yeryüzünde bütün beşer yolunu bozmuştu.

Yaratılış 8:9
fakat güvercin ayağının tabanına bir istirahat yeri bulmadı, ve gemiye onun yanına döndü; çünkü sular bütün yer üzerinde idiler; ve elini uzatıp onu tuttu, ve onu kendi yanına gemiye aldı.

Yaratılış 9:11
Ve ahdimi sizinle sabit kılacağım; ve bütün beşer artık tufanın suları ile kesilmiyecektir; ve yeryüzünü helâk etmek için artık tufan olmıyacaktır.

Yeşaya 11:12
Ve milletler için bir bayrak kaldıracak, ve İsrailin sürgünlerini toplıyacak, ve yerin dört köşesinden Yahudanın dağılmış adamlarını bir araya getirecek.

Daniel 12:1-3
[1] VE senin kavmın oğulları için durmakta olan büyük reis, Mikael, o vakit kalkacak; ve millet olalıdan beri o zamana kadar vaki olmamış bir sıkıntı vakti olacak; ve o vakit senin kavmın, kitapta yazılı bulunan herkes kurtulacak.[2] Ve yerin toprağında uyuyanlardan bir çoğu, bunlar ebedî hayata, ve şunlar utanca ve ebedî nefrete uyanacaklar.[3] Ve anlayışlı olanlar gök kubbesinin parıltısı gibi, bir çoğunu salâha döndürenler de yıldızlar gibi ebediyen ve daima parlıyacaklar.

Yeşaya 51:13
ve gökleri yayan, ve dünyanın temellerini atan, seni yaratan RABBİ unuttun; ve zorba, helâk için hazırlanınca, onun kızgınlığından bütün gün durmadan yılıyorsun? hani, zorbanın kızgınlığı nerede?

Yeremya १०:१२
Yeri kuvvetile yarattı, dünyayı hikmetile pekiştirdi, ve gökleri anlayışı ile yaydı.

Yeşaya 55:10
Çünkü yağmur ve kar nasıl göklerden iner ve oraya dönmezlerse, fakat yeri sular ve onu doğurtup ekini yerden bitirir, ve ekinciye tohum ve yiyiciye ekmek verirse;

Yaratılış 10:25
Ve Ebere iki oğul doğdu, birinin adı Peleg idi; çünkü onun günlerinde yeryüzü taksim olundu; ve kardeşinin adı Yoktan idi.

Yahuda 1:9
Fakat baş melek Mikael İblise muhalefet ederek, Musanın cesedi hakkında mücadele ederken, ona karşı söverek bir hüküm getirmeğe cesaret etmedi; fakat: Rab seni azarlasın, dedi.

Koloseliler 1:15
çünkü göklerde ve yeryüzünde, görünen ve görünmiyen, gerek tahtlar, gerek hâkimiyetler,

1 Selanikliler 4:16
Çünkü Rab kendisi yüksek nida ile, baş meleğin sedası ile ve Allahın borusu ile gökten inecek; ve önce Mesihte ölüler kıyam edeceklerdir;

Vahiy 3:14
Ve Laodikyada olan kilisenin meleğine yaz: Amin, sadık ve hakikî şahit, Allahın hilkatinin başlangıcı, bu şeyleri diyor:

Yeşaya 9:6
Çünkü bize bir çocuk doğdu, bize bir oğul verildi; ve reislik onun omuzu üzerinde olacak, ve onun adı: Acip Öğütçü, Kadir Allah, Ebediyet Babası, Selâmet Reisi çağırılacaktır.

Daniel 11:1
VE ben, Med Dariusun birinci yılında, onu pekiştirmek ve kendisine kuvvet vermek için yanında durdum.

Mezmurlar 22:16
Çünkü köpekler beni kuşattı; Şerirler takımı çevremi sardılar; Ellerimi ve ayaklarımı deldiler.

Eyüp 28:25
Yele tartı koyduğu, Ve ölçü ile suları ölçtüğü zaman;

Eyüp 38:16
Denizin kaynaklarına kadar vardın mı? Yahut enginin diplerinde gezdin mi?

Vaiz 1:7
Bütün ırmaklar denizin içine akıyor, fakat deniz dolmuyor; ırmaklar aktıkları yere, yine oraya akmaktalar.

Yuhanna 1:18
Hiç bir zaman Allahı kimse görmemiştir; Babanın kucağında olan biricik Oğul, kendisi onu bildirdi.

Yaratılış 1:6-8
[6] Ve Allah dedi: Suların ortasında kubbe olsun, ve suları sulardan ayırsın.[7] Ve Allah kubbeyi yaptı, ve kubbe altında olan suları, kubbe üzerinde olan sulardan ayırdı; ve böyle oldu.[8] Ve Allah kubbeye Gök, dedi. Ve akşam oldu ve sabah oldu, ikinci gün.

Turkish Bible 2018
Bible Society in Turkey