A A A A A

Ek: [Üzüntü]

Matta 5:4
Ne mutlu yaslı olanlara; çünkü onlar teselli edilecekler.

Yasa'nın Tekrarı 31:8
Ve senin önünde yürüyen RABDİR; o seninle olacak, seni boşa çıkarmaz, ve seni bırakmaz; korkma ve yılgınlığa düşme.

Matta 11:28
Ey bütün yorgunlar ve yükleri ağır olanlar, bana gelin, ve size ben rahat veririm.

Yeşaya 41:10
sen korkma, çünkü ben seninle beraberim; etrafına bakınma, çünkü Allahın benim; seni pekiştireceğim; evet, sana yardım edeceğim; evet, adaletimin sağ elile sana destek olacağım.

1 Petrus 5:7
bütün kaygınızı onun üzerine atın, çünkü o sizi kayırır.

1 Korintliler 10:13
İnsanî olandan başka bir tecrübeye tutulmadınız; fakat Allah sadıktır, iktidarınızdan ziyade denenmenize izin vermiyecektir; fakat dayanabilesiniz diye tecrübe ile beraber kurtuluş yolunu da yapacaktır.

Mezmurlar 30:5
Çünkü gazabı bir an içindir; Lûtfu ömre sürer; Akşamlayın ağlayış konuk olur, Fakat sabahlayın meserret gelir.

Mezmurlar 34:18
RAB yüreği kırık olanlara yakındır, Ve ruhu ezilmiş olanları kurtarır.

Süleyman'ın Özdeyişleri 12:25
Yüreğindeki kaygı insanı çöktürür; Fakat iyi söz yüreğini sevindirir.

1 Petrus 5:6-7
[6] İmdi vaktinde sizi yükseltsin diye, Allahın kudretli eli altında nefsinizi alçaltın;[7] bütün kaygınızı onun üzerine atın, çünkü o sizi kayırır.

Mezmurlar 23:4
Ölüm gölgesi vadisinde gezsem bile, Şerden korkmam; çünkü sen benimle berabersin; Senin çomağın, senin değneğin — onlar bana teselli verir.

Romalılar 12:2
Ve bu âleme uymayın; fakat Allahın iyi ve makbul ve kâmil iradesi ne olduğunu farketmeniz için fikrinizin yenilenmesi ile değişilmiş olun.

Mezmurlar 38:9
Ya Rab, bütün dileğim senin önündedir; Ve iniltim sana gizli değil.

Vaiz 1:18
Çünkü çok hikmette çok keder var; ve bilgi artıran dert artırır.

Vahiy 21:3-4
[3] Ve tahttan büyük bir ses işittim: İşte, Allahın çadırı insanlarla beraberdir, ve kendisi onlarla beraber oturacaktır, ve onlar kendi kavmları olacaklar, ve Allah kendisi onlarla olacaktır;[4] ve gözlerinden bütün gözyaşlarını silecek; ve artık ölüm olmıyacak; ve artık matem ve ağlayış ve acı da olmıyacak; çünkü evelki şeyler geçtiler, dedi.

Vaiz 11:10
Bunun için kederi yüreğinden çıkar, ve kötülüğü bedeninden uzaklaştır; çünkü tazelik ve yiğitlik çağı boştur.

Romalılar 12:15
Sevinenlerle sevinin; ağlıyanlarla ağlayın.

Yoel 2:12
Fakat şimdi bile, RAB diyor, bana bütün yüreğinizle, ve oruçla ve ağlayışla ve dövünme ile dönün;

Vahiy 7:16-17
[16] Artık acıkmıyacaklar ve artık susamıyacaklar; ve ne güneş, ne de bir sıcaklık onlara vurmıyacaktır;[17] çünkü tahtın ortasında olan Kuzu onları güdecek, ve hayat sularının pınarlarına onları götürecek; ve Allah gözlerinden bütün gözyaşlarını silecektir.

Eyüp 1:20-21
[20] Ve Eyub kalktı, ve kaftanını yırttı, ve saçlarını kesti, ve yere düşüp secde kıldı;[21] ve dedi: Anam bağrından çıplak çıktım, ve oraya çıplak döneceğim; RAB verdi, ve RAB aldı; RABBİN ismi mubarek olsun.

Efesliler 4:30
Ve kurtuluş günü için onda mühürlendiğiniz Allahın Ruhülkudüsünü mahzun etmeyin.

Yasa 20:17
Komşunun evine tama etmiyeceksin; komşunun karısına, yahut kölesine, yahut cariyesine, yahut öküzüne, yahut eşeğine, yahut komşunun hiç bir şeyine tama etmiyeceksin.

2 Korintliler 7:10
Çünkü Allaha göre olan hüzün kurtuluş için nedametsiz tövbeyi hasıl eder; fakat dünyanın hüznü ölüm hasıl eder.

Yeşaya 53:3
Hor görüldü, ve insanlar tarafından bırakıldı; acıları tanımış, elemler adamı; ve insanların kendisinden yüzlerini örttükleri bir adam gibi hor görüldü, ve biz onu saymadık.

Matta 27:46
Ve dokuzuncu saate doğru, İsa: Eli, Eli, lama sabaktani? yani: “Allahım, Allahım, beni niçin bıraktın?” diye, yüksek sesle bağırdı.

1 Petrus 1:6-7
[6] Şimdi lüzumuna binaen bir müddet çeşit çeşit tecrübelerle kederlendiniz ise de, bununla çok mesrur olursunuz;[7] ta ki İsa Mesihin keşfolunmasında, fani olduğu halde ateşle kaledilen altından çok kıymetli olan imanınızın imtihanı size medih ve izzet ve şeref olsun;

Filipililer 4:7
Ve Allahın her anlayışın çok üstünde olan selâmeti Mesih İsada yüreklerinizi ve düşüncelerinizi muhafaza edecektir.

Romalılar 8:18
Zira hesap ediyorum ki, şimdiki vaktin elemleri bize keşfedilecek izzete göre bir şey değildirler.

İbraniler 10:24-25
[24] ve bazılarının âdet edindiği gibi, toplanmalarımızı terketmiyelim, fakat günün yaklaştığını gördüğünüz nispette, birbirimizi o derece ziyade teşvik ederek,[25] sevgi ve iyi işlere tahrik için birbirimize dikkat edelim.

2 Korintliler 1:3-4
[3] Allah tarafından teselli olunduğumuz teselli ile bütün sıkıntıda olanları teselli edebilmemiz için,[4] bizi her sıkıntımızda teselli eden, her tesellinin Allahı ve rahmetlerin Babası, Rabbimiz İsa Mesihin Allahı ve Babası mubarek olsun.

Matta 22:36-40
[36] Ey Muallim, şeriatte büyük emir hangisidir?[37] İsa ona dedi: “Allahın Rabbi bütün yüreğinle, bütün canınla, bütün fikrinle seveceksin.”[38] Büyük ve birinci emir budur.[39] Ve buna benziyen ikincisi şudur: “Komşunu kendin gibi seveceksin.”[40] Bütün şeriat ve peygamberler bu iki emre bağlıdır.

Yuhanna 10:10
Hırsız, ancak çalıp öldürmek ve telef etmek için gelir. Ben onlarda hayat olsun, çok hayat olsun diye geldim.

Vahiy 21:4
ve gözlerinden bütün gözyaşlarını silecek; ve artık ölüm olmıyacak; ve artık matem ve ağlayış ve acı da olmıyacak; çünkü evelki şeyler geçtiler, dedi.

İbraniler 13:5
Gidişiniz para sevgisinden beri olsun; sizde olan şeylerle kanaat edin; çünkü kendisi dedi: “Seni hiç boşa çıkarmam, ve seni hiç bırakmam.”

Filipililer 4:6-7
[6] Hiç bir şeyde kaygı çekmeyin, fakat her şeyde istekleriniz, Allaha dua ve yalvarışla, şükranla bildirilsin.[7] Ve Allahın her anlayışın çok üstünde olan selâmeti Mesih İsada yüreklerinizi ve düşüncelerinizi muhafaza edecektir.

Turkish Bible 2018
Bible Society in Turkey