English
A A A A A

Ek: [Canlanma]

Daniel 9:3-10
[3] Ve çulda, ve külde, dua ile, ve yalvarışlarla, oruçla Rab Allahı aramak için ona yüneldim.[4] Ve Allahım RABBE dua ettim, ve itiraf edip dedim: Ah, ya Rab, kendini sevenlerle ve emirlerini tutanlarla ahdi ve inayeti koruyan, büyük ve korkunç Allaha,[5] biz suç ettik, ve sapıklık ettik, ve kötülük işledik, ve senin emirlerinden ve hükümlerinden saparak âsi olduk;[6] ve kırallarımıza, reislerimize, ve atalarımıza, ve bütün memleket kavmına, senin isminle söylemiş olan peygamber kullarını dinlemedik.[7] Ya Rab, adalet sana, ve bugün olduğu gibi, yüzler utancı bizlere, Yahuda erlerine, ve Yeruşalimde oturanlara, ve sana karşı işlemiş oldukları hainlikten ötürü kendilerini sürmüş olduğun bütün memleketlerde, yakında ve uzakta olan İsrailin hepsine.[8] Ya Rab, yüzler utancı bizlere, kırallarımıza, reislerimize, ve atalarımıza, çünkü sana karşı suç ettik.[9] Rahmetler ve bağışlama Allahımız Rabbindir; çünkü ona karşı biz âsi olduk;[10] ve peygamber kulları elile önümüze koymuş olduğu şeriatlerinde yürümek üzre, Allahımız RABBİN sözünü dinlemedik.

Ezra 9:5-7
[5] Ve akşam takdimesi vaktinde yırtılmış esvabım ve kaftanımla, kendimi alçaltmaktan kalktım; ve dizlerim üzerine düşüp ellerimi Allahım RABBE açtım;[6] ve dedim: Ey Allahım, utanıyorum, ve yüzümü sana, Allahıma kaldırmağa sıkılıyorum; çünkü fesatlarımız başımızdan aştı, ve günahımız büyüyüp göklere erişti.[7] Atalarımızın günlerinden bugüne kadar büyük günah içindeyiz; ve bugün olduğu gibi, biz, kırallarımız, kâhinlerimiz, memleketler kırallarının eline, kılıca, sürgüne, yağmaya, ve yüz karasına, fesatlarımızdan ötürü verildik.

Hezekiel 22:28-31
[28] Ve peygamberleri boş rüyetler görerek, ve onlara yalan fal açarak, ve RAB söylememişken: Rab Yehova şöyle diyor, diyerek onları çamurla sıvadılar.[29] Memleketin kavmı gaddarlık ettiler, ve soygunculuk yaptılar; ve düşkünle yoksulu incittiler, ve haksız yere misafire gaddarlık ettiler.[30] Ve duvarı yapsın, ve önümde memleket için gedikte dursun da onu helâk etmiyeyim diye aralarında bir adam aradım; fakat kimseyi bulmadım.[31] Bundan dolayı üzerlerine gazabımı döktüm; öfkemin ateşile onları bitirdim; onların yolunu kendi başlarına getirdim, Rab Yehovanın sözü.

Yasa'nın Tekrarı 9:18-29
[18] Ve RABBİ öfkelendirmek için onun gözünde kötü olanı yapmakla bütün işlediğiniz suçtan dolayı, ilk defa olduğu gibi, RABBİN önünde kırk gün kırk gece yere kapanıp kaldım; ekmek yemedim ve su içmedim.[19] Çünkü RABBİN sizi helâk etmek için size karşı öfkesinin ve şiddetli gazabının önünde korktum. Fakat RAB bu kere de beni dinledi.[20] Ve RAB Haruna karşı çok öfkelendi ve onu helâk edecekti; ve o vakit Harun için de yalvardım.[21] Ve suçunuzu, yapmış olduğunuz buzağıyı aldım, ve onu ateşle yaktım, ve parçaladım, ve toz haline getirinciye kadar onu iyice ezdim; ve onun tozunu dağdan inen dereye attım.[22] Ve Taberada, ve Massada, ve Kibrot-hattaavada RABBİ öfkelendirdiniz.[23] Ve RAB: Çıkın, ve size verdiğim diyarı mülk olarak alın, diye sizi Kadeş-barneadan gönderdiği zaman, Allahınız RABBİN emrine karşı isyan ettiniz, ve ona iman etmediniz, ve onun sözünü dinlemediniz.[24] Sizi bildiğim günden beri RABBE karşı âsi oldunuz.[25] Ve yere kapanmış olduğum kırk gün kırk gece RABBİN önünde yere kapandım kaldım, çünkü RAB sizi helâk edeceğini söylemişti.[26] Ve RABBE yalvarıp dedim: Ya Rab Yehova, büyüklüğünle kurtardığın, kudretli elle Mısırdan çıkardığın kavmını ve mirasını helâk etme.[27] Kullarını, İbrahimi, İshakı, ve Yakubu hatırla; bu kavmın sertliğine, ve onun kötülüğüne, ve suçuna bakma,[28] ta ki, bizi oradan çıkardığın memleket demesin: RAB onları kendilerine vadettiği diyara götüremediği için, ve onlardan nefret ettiği için, çölde öldürmek üzre onları çıkardı.[29] Fakat onlar büyük kudretinle ve uzanmış kolunla çıkardığın kendi kavmın ve mirasındır.

Yasa 32:11-13
[11] Ve Musa Allahı RABBE yalvarıp dedi: Ya RAB, Mısır diyarından büyük kuvvetle, ve kudretli elle çıkardığın kavmına karşı, niçin öfken alevleniyor?[12] Mısırlılar: Onları kötülük için, dağlarda öldürmek için, ve onları yeryüzünden yok etmek için çıkardı, diye niçin söylesinler? Kızgın öfkenden dön, ve kavmına karşı bu kötülüğe nadim ol.[13] Kulların İbrahimi, İshakı, ve İsraili hatırla, onlara kendin üzerine and ettin, ve onlara dedin: Zürriyetinizi göklerin yıldızları gibi çoğaltacağım, ve hakkında söylediğim bütün bu diyarı sizin zürriyetinize vereceğim, ve onu ebediyen miras alacaklar.

Yasa 32:31-32
[31] Ve Musa RABBE döndü, ve dedi: Ah, bu kavm büyük suç ettiler, ve kendilerine altın ilâhlar yaptılar.[32] Ve şimdi, eğer suçlarını bağışlarsan — ve yoksa, niyaz ederim, yazdığın kitabından beni sil.

Nehemya 1:1-11
[1] HAKALYANIN oğlu Nehemyanın sözleri. Ve vaki oldu ki, yirminci yılda, Kislev ayında, ben Şuşan sarayında iken,[2] kardeşlerimden biri, Hanani, kendisi ve Yahudadan bazı adamlar geldiler; ve kaçıp kurtulan, sürgünden artakalan Yahudilerle Yeruşalim hakkında sordum.[3] Ve bana dediler: Sürgünden artakalanlar orada, vilâyette büyük düşkünlük ve utanç içindedirler; Yeruşalimin duvarı da yıkılmıştır, ve onun kapıları ateşle yakılmıştır.[4] Ve vaki oldu ki, bu sözleri işittiğim zaman, oturdum ve ağladım, ve günlerce yas tuttum; ve oruç tuttum, ve göklerin Allahı önünde dua edip dedim:[5] Ey göklerin Allahı RAB, kendisini sevenlerle ve emirlerini tutanlarla ahit ve inayet tutan büyük ve heybetli Allah;[6] niyaz ederim, sana karşı işlediğimiz İsrail oğullarının suçlarını itiraf ederken, kulların İsrail oğulları hakkında bugün senin önünde, gece gündüz, bu kulunun ettiği duayı dinlemek için, kulağın işitici ve gözlerin açık olsun. Ben ve babamın evi suç işledik;[7] sana karşı çok fesat işledik, ve kulun Musaya emrettiğin emirleri, ve kanunları, ve hükümleri tutmadık.[8] Niyaz ederim, kulun Musaya: Eğer hainlik ederseniz sizi kavmlar arasına dağıtacağım;[9] fakat bana dönerseniz, ve emirlerimi tutup onları yaparsanız, sürülmüş olanlarınız göklerin ucunda olsalar bile kendilerini oradan toplıyacağım, ve ismim orada sakin olmak üzre seçtiğim yere onları getireceğim, diye emrettiğin sözü hatırla.[10] Ve onlar büyük kudretinle ve kuvvetli elinle kurtardığın kulların ve kavmındır.[11] Ya RAB, niyaz ederim, bu kulunun duasını, ve senin isminden korkmakta zevk bulan kullarının duasını kulağın işitici olsun; ve niyaz ederim, kulunun işi bugün iyi gitsin, ve bu adamın önünde lûtuf bulsun. Ve ben kıralın sâkisi idim.

Mezmurlar 85:6
Kavmın sende sevinsin diye Bizi yine diriltmiyecek misin?

Mezmurlar 22:27
Bütün dünya uçları anacak, ve RABBE dönecek; Ve milletlerin bütün soyları senin önünde secde kılacak.

Mezmurlar 51:10
Bende temiz yürek yarat, ey Allah; Ve içimde doğru ruh tazele.

Mezmurlar 80:18
Ve biz senden geri dönmiyeceğiz; Bizi dirilt ve senin ismini çağıracağız.

Habakkuk 3:2
Ya RAB, senin haberini işittim, ve korktum; Ya RAB, yılların ortasında kendi işini canlandır; Yılların ortasında onu bildir; Öfke içinde merhameti an.

Yeşaya 57:15
Çünkü yüksek ve yükselmiş, ebediyette sakin ve ismi Kuddûs olan şöyle diyor: Ben yüksek ve mukaddes yerde otururum, ve alçak gönüllülerin ruhunu diriltmek, ve ezilmişlerin yüreğini diriltmek için, ezilmiş ve alçak gönüllü adamla beraberim.

2 Tarihler 7:14
eğer ismimle çağırılan kavmım kendilerini alçaltırlarsa, ve dua edip yüzümü ararlarsa, ve kötü yollarından dönerlerse; o vakit gökten işiteceğim, ve onların suçunu bağışlıyacağım, ve memleketlerine sağlık vereceğim.

Yakup 4:8
Allaha yaklaşın, ve size yaklaşacaktır. Ey günahkârlar, ellerinizi temizleyin, ve ey iki fikirliler, yüreklerinizi saf kılın.

Hezekiel 37:11-15
[11] Ve bana dedi: Âdem oğlu, bu kemikler, onlar bütün İsrail evi; işte, onlar: Kemiklerimiz kurudu, ve ümidimiz yok oldu; bittik, diyorlar.[12] Bundan dolayı peygamberlik et, ve onlara de: Rab Yehova şöyle diyor: İşte, kabirlerinizi ben açacağım, ve kabirlerinizden sizi çıkaracağım, ey kavmım; ve sizi İsrail toprağına getireceğim.[13] Ve kabirlerinizi açtığım, ve sizi kabirlerinizden çıkardığım zaman, ey kavmım, bileceksiniz ki, ben RAB'İM.[14] Ve içinize Ruhumu koyacağım, ve dirileceksiniz, ve sizi toprağınızın üzerine koyacağım; ve bileceksiniz ki, ben, RAB, ben söyledim, ve ben yaptım, RABBİN sözü.[15] Ve bana RABBİN şu sözü geldi:

Elçilerin İşleri 2:17-18
[17] “Ve son günlerde vaki olacak ki, Allah diyor, Bütün beşer üzerine Ruhumdan dökeceğim; Oğullarınız da kızlarınız da peygamberlik edecekler, Ve gençleriniz rüyetler görecekler, İhtiyarlarınız da ruyalar görecekler;[18] O günlerde kullarım üzerine de cariyelerim üzerine de, Ruhumdan dökeceğim; ve peygamberlik edecekler.

2 Timoteos 4:3-4
[3] Çünkü zaman gelecektir ki, sağlam öğretişe tahammül etmiyecekler; fakat kulakları gidişip kendi arzularına göre kendilerine muallimler toplıyacaklar;[4] ve hakikatten kulaklarını döndürecekler, ve masallara sapacaklardır.

Efesliler 5:14
Bunun için diyor: “Ey uyuyan, uyan ve ölülerden kıyam et, ve Mesih sana parlıyacaktır.”

Matta 6:33
Fakat önce onun melekûtunu ve salâhını arayın; ve bütün bu şeyler size artırılacaktır.

Elçilerin İşleri 2:38
Petrus da onlara dedi: Tövbe edin; ve günahlarınızın bağışlanması için her biriniz İsa Mesihin ismile vaftiz olunsun; ve Ruhülkudüs vergisini alacaksınız.

Elçilerin İşleri 3:19-21
[19] İmdi günahlarınızın silinmesi için tövbe edin, ve dönün, ta ki, Rabbin önünden tazelenmek vakitleri gelsin;[20] ve size tayin olunan Mesih İsayı göndersin;[21] Allahın kadimden beri mukaddes peygamberlerinin ağzı ile söylediği bütün şeylerin iadesine kadar, gök onu kabul etmek gerektir.

Hezekiel 18:21-33
[21] Ve kötü adam işlemiş olduğu suçların hepsinden döner, ve bütün kanunlarımı tutar, ve hak olanı ve doğru olanı yaparsa, elbette yaşıyacak, ölmiyecektir.[22] Yapmış olduğu günahlardan hiç biri ona karşı anılmıyacaktır; işlediği salâhta yaşıyacaktır.[23] Ben kötü adamın ölümünden mi zevk duyarım? daha ziyade yollarından dönüp yaşamasından değil mi? Rab Yehovanın sözü.[24] Fakat salih adam salâhından döner, ve kötü adamın işlediği bütün mekruh şeylere göre kötülük eder de, yaşar mı? Onun işlemiş olduğu bütün salah işlerinden hiç biri anılmıyacaktır; işlediği hainlikte, ve işlediği suçta, onlarda ölecektir.[25] Fakat siz: RABBİN yolu doğru değil, diyorsunuz. Ey İsrail evi, şimdi dinleyin: Benim yolum mu doğru değil? doğru olmıyan sizin yollarınız değil mi?[26] Salih adam salâhından döner, ve kötülük eder, ve onlarda ölürse, işlemiş olduğu kötülükte ölür.[27] Kötü adam da işlemiş olduğu kötülükten döner, ve hak olanı, ve doğru olanı yaparsa, o adam canını yaşatır.[28] Mademki görüyor, ve işlediği bütün günahlardan dönüyor, elbette yaşıyacak, ölmiyecektir.[29] Ancak İsrail evi: Rabbin yolu doğru değil, diyorlar. Ey İsrail evi, benim yollarım mı doğru değil? doğru olmıyan sizin yollarınız değil mi?[30] Bundan dolayı, ey İsrail evi, size, herkese kendi yollarına göre hükmedeceğim, Rab Yehovanın sözü. Dönün, ve kendinizi bütün günahlarınızdan döndürün de, fesat sizi helâke düşürmesin.[31] İşlemiş olduğunuz günahların hepsini üzerinizden atın, ve kendinize yeni yürek ve yeni ruh yapın; ve niçin ölesiniz, ey İsrail evi?[32] Çünkü ölen adamın ölümünden ben zevk duymam, Rab Yehovanın sözü; öyle ise, dönün de yaşayın.[33] VE sen İsrail beyleri için mersiye oku,

Yeremya 31:17-20
[17] Ve senin sonun için ümit vardır, RAB diyor; ve oğulların kendi sınırlarına dönecekler.[18] Gerçek dövünmekte olan Efraimi işittim: Beni tedip ettin, ve boyunduruğa alışmamış dana gibi tedip olundum; beni döndür ki, döneyim; çünkü Allahım RAB sensin.[19] Gerçek ben döndükten sonra tövbe ettim; ve tedip olunduktan sonra kalçamı dövdüm; gençliğimin utancını taşıdığım için utandım, ve rüsvay oldum.[20] Değerli oğlum Efraim mi? sevgili çocuk o mu? çünkü ona karşı söyledikçe durmadan onu anmaktayım; yüreğim bundan ötürü onu özliyor; gerçek ona merhamet edeceğim, RAB diyor.

Hakimler 10:1-18
[1] VE Abimekten sonra, İsraili kurtarmak için İssakardan bir adam, Dodo oğlu, Pua oğlu Tola kalktı; ve kendisi Efraim dağlığında Şamirde oturuyordu.[2] Ve yirmi üç yıl İsraile hükmetti, ve öldü, ve Şamirde gömüldü.[3] Ve ondan sonra Gileadlı Yair kalktı; ve yirmi iki yıl İsraile hükmetti.[4] Ve onun otuz sıpaya binen otuz oğlu vardı, ve onların otuz şehri vardı, ve Gilead diyarında olan bu şehirlere, bugüne kadar Havvot-yair denilir.[5] Ve Yair öldü, ve Kamonda gömüldü.[6] Ve yine İsrail oğulları RABBİN gözünde kötü olanı yaptılar, ve Baallara, ve Astartilere, ve Aram ilâhlarına, ve Sayda ilâhlarına, ve Moab ilâhlarına, ve Ammon oğullarının ilâhlarına, ve Filistîlerin ilâhlarına kulluk ettiler; ve RABBİ bıraktılar, ve ona kulluk etmediler.[7] Ve İsraile karşı RABBİN öfkesi alevlendi, ve onları Filistîlere, ve Ammon oğullarına sattı.[8] Ve o yılda İsrail oğullarını sıkıştırıp ezdiler; on sekiz yıl Erden ötesinde, Gileaddaki Amorîler diyarında olan bütün İsrail oğullarını ezdiler.[9] Ve Ammon oğulları Yahudaya, ve Benyamine, ve Efraim evine karşı da cenketmek için Erdenden geçtiler; ve İsrail çok sıkıldı.[10] Ve İsrail oğulları RABBE feryat edip dediler: Sana karşı suç ettik, çünkü Allahımızı bıraktık, ve Baallara kulluk ettik.[11] Ve RAB İsrail oğullarına dedi: Sizi Mısırlılardan, ve Amorîlerden, Ammon oğullarından, ve Filistîlerden kurtarmadım mı?[12] Saydalılar, ve Amalekîler, ve Maonîler de sizi sıkıştırdılar; ve bana feryat ettiniz, ve sizi onların elinden kurtardım.[13] Siz ise beni bıraktınız, ve başka ilâhlara kulluk ettiniz; bunun için sizi bir daha kurtarmıyacağım.[14] Gidin ve seçtiğiniz ilâhlara feryat edin; sıkıntı vaktinizde onlar sizi kurtarsınlar.[15] Ve İsrail oğulları RABBE dediler: Suç ettik; senin gözünde iyi görünen her ne ise bize ona göre yap; ancak, niyaz ederiz, bugün bizi azat et.[16] Ve yabancı ilâhları aralarından çıkardılar, ve RABBE kulluk ettiler; ve İsrailin sıkıntısından dolayı RABBİN canı daraldı.[17] Ve Ammon oğulları toplanıp Gileadda ordugâh kurdular. İsrail oğulları da toplandılar, ve Mitspada ordugâh kurdular.[18] Ve kavm, Gilead reisleri, birbirlerine dediler: Ammon oğullarına karşı cenketmeğe başlıyacak olan adam kimdir? bütün Gilead ahalisine o reis olacaktır.

Eyüp 42:6
Bundan ötürü kendimi hor görmekteyim, Ve tozda ve külde tövbe eylemekteyim.

Yoel 1:10-20
[10] Tarla harap oldu, toprak yas tutuyor; çünkü buğday harap oldu, yeni şarap kurudu, yağ kesildi.[11] Buğdaydan ve arpadan ötürü, ey çiftçiler, utanın, ey bağcılar, uluyun; çünkü tarla mahsulü yok oldu.[12] Asma kurudu, ve incir ağacı kesildi; nar, ve hurma, ve elma, kırın bütün ağaçları kurudular; âdem oğullarından da sevinç kalktı.[13] Ey kâhinler, çul kuşanıp dövünün; ey mezbahın hizmetçileri, uluyun; ey Allahımın hizmetçileri, gelin, çulda geceleyin; çünkü Allahınızın evinden ekmek takdimesi ve dökülen takdime kesildi.[14] Oruç takdis edin, toplantıya çağırın, ihtiyarları ve memlekette oturanların hepsini Allahınız RABBİN evine toplayın, ve RABBE feryat edin.[15] Ah o gün! çünkü RABBİN günü yakın, ve her şeye Kadir olan tarafından bir yıkım gibi geliyor.[16] Gözlerimizin önünden yemek, Allahımızın evinden sevinç ve meserret kesilmedi mi?[17] Toprak kesikleri altında tohumlar çürüdü; mahzenler boş kaldı, ambarlar yıkıldı; çünkü buğday kurudu.[18] Hayvanlar nasıl inliyorlar! sığır sürüleri şaşkın, çünkü kendilerine otlak yok; koyun sürüleri de zebun oldular.[19] Ya RAB, sana feryat ediyorum, çünkü çölün otlaklarını ateş yiyip bitirdi, ve alev kırın bütün ağaçlarını kavurdu.[20] Kır hayvanları da soluyarak seni çağırıyorlar; çünkü akar sular kurudu, ve çölün otlaklarını ateş yiyip bitirdi.

Yunus 3:9-10
[9] Kim bilir? belki Allah döner ve nadim olur, ve kızgın öfkesinden döner de, yok olmayız.[10] Ve Allah onların işlerini, kötü yollarından dönmüş olduklarını gördü; ve onlara yapacağını söylemiş olduğu kötülükten ötürü Allah nadim oldu; ve onu yapmadı.

Luka 15:7
Size diyorum: Böylece, tövbe eden bir günahkâr için, tövbeye muhtaç olmıyan doksan dokuz salih kimse için olduğundan fazla gökte sevinç olur.

Markos 1:15
Vakit tamam oldu, ve Allahın melekûtu yakındır; tövbe edin, ve incile iman eyleyin.

Matta 3:6
ve günahlarını itiraf ederek, Erden ırmağında Yahya tarafından vaftiz olunuyorlardı.

Matta 11:20-24
[20] O zaman İsa kudretli işlerinin bir çoğunu yapmış olduğu şehirleri azarlamağa başladı, çünkü onlar tövbe etmediler:[21] Vay sana, ey Horazin! vay sana, ey Beytsayda! Çünkü sizde vaki olan kudretli işler Sur ve Saydada vaki olsaydı, onlar çoktan çul ve külde tövbe ederlerdi.[22] Fakat size derim: Hüküm günü sizden ziyade Sur ve Saydaya kolaylık olacaktır.[23] Ve sen, ey Kefernahum, sen göke kadar mı yükseltileceksin? Ölüler diyarına kadar ineceksin. Çünkü sende yapılmış olan kudretli işler Sodomda yapılmış olsaydı, o, bugüne kadar dururdu.[24] Ancak ben size derim: Hüküm günü senden ziyade Sodom diyarına kolaylık olacaktır.

1 Petrus 4:17
Çünkü Allahın evinden hükmün başlaması vaktidir; ve eğer önce bizden başlarsa, Allahın inciline itaat etmiyenlerin sonu ne olur?

1 Petrus 5:10
Ve sizi Mesihte kendi ebedî izzetine çağıran bütün inayetlerin Allahı, sizi bir müddet elem çektikten sonra kendisi ikmal edecek, pekiştirecek, kuvvetlendirecektir.

Efesliler 1:18
ta ki, yüreğinizin gözleri nurlandırılmış olarak, kendi davetinin ümidi ne olduğunu, mukaddeslerde onun mirasının izzetinin zenginliği ne olduğunu,

Hoşea 6:2
İki gün sonra bizi diriltecek; üçüncü günde bizi ayağa kaldıracak, ve onun önünde yaşıyacağız.

Yeşaya 49:8
RAB şöyle diyor: Rıza vaktinde sana cevap verdim, ve kurtarış gününde sana yardım ettim; ve seni koruyacağım, ve seni kavma ahit olarak vereceğim ki, memleketi pekiştiresin, ıssız kalmış mirasları paylaştırasın;

Yeremya 33:11
meserret sesi, ve sevinç sesi, güvey sesi ve gelin sesi: Orduların RABBİNE şükredin, çünkü RAB iyidir, çünkü inayeti ebedîdir, diyenlerin sesi; ve RAB evine şükran takdimeleri getirenlerin sesi yine işitilecek. Çünkü önce olduğu gibi diyarın sürgünlerini geri getireceğim, RAB diyor.

Mezmurlar 51:12
Bana kurtarışının meserretini geri ver; Ve istekli ruh ile bana destek ol.

Mezmurlar 71:20
Sen ki, bize çok ve kötü sıkıntılar gösterdin, Yine bizi diriltirsin, Ve toprağın derinliklerinden bizi yine kaldırırsın.

Romalılar 6:4
İmdi onunla beraber vaftiz vasıtası ile ölüme gömüldük; ta ki, Babanın izzetile Mesih ölülerden kıyam ettiği gibi, biz de böylece hayat yeniliğinde yürüyelim.

Ağıtlar 5:20-21
[20] Niçin bizi ebediyen unutuyorsun, Günlerin devamınca neden bizi bırakıyorsun?[21] Bizi kendine döndür, ya RAB, ve biz döneriz; Eskisi gibi günlerimizi yenile.

Malaki 4:5-6
[5] İşte, RABBİN büyük ve korkunç günü gelmeden önce, ben size peygamber İlyayı göndereceğim.[6] O da babaların yüreğini oğullara, ve oğulların yüreğini babalarına döndürecektir; ta ki, gelip dünyayı lânetle vurmıyayım.

Mezmurlar 80:17-19
[17] Senin elin, sağ elinin adamı üzerinde, Kendin için kuvvetlendirdiğin insan oğlu üzerinde olsun.[18] Ve biz senden geri dönmiyeceğiz; Bizi dirilt ve senin ismini çağıracağız.[19] Ya RAB, orduların Allahı, bizi döndür; Yüzünü parlat, biz de kurtuluruz.

Turkish Bible 2018
Bible Society in Turkey