English
A A A A A

Ek: [Çok eşlilik]

1 Tarihler 4:5
Ve Tekoanın babası Aşhurun iki karısı vardı, Hela ve Naara.

2 Samuel 5:13
Ve Davud Hebrondan geldikten sonra Yeruşalimden yine cariyeler ve karılar aldı; ve yine Davuda oğullar ve kızlar doğdular.

2 Samuel 12:8
ve efendinin evini sana ve efendinin karılarını koynuna verdim, ve İsraille Yahuda evini sana verdim; ve eğer bu az gelse idi, sana daha neler neler verirdim.

2 Tarihler 11:21
Ve Rehoboam Abşalomun kızı Maakayı bütün karıları ve cariyelerinden ziyade sevdi (çünkü on sekiz karı ve altmış cariye aldı; yirmi sekiz oğul ve altmış kıza baba oldu).

2 Tarihler 13:21
Fakat Abiya git gide kuvvetlendi, ve kendine on dört karı aldı, ve yirmi iki oğul ve on altı kız babası oldu.

Yasa 21:10
Eğer kendisine başka bir kadın alırsa, evelkinin nafakasını, esvabını ve karılık hakkını eksiltmiyecektir.

Yaratılış 4:19
Ve Lamek kendisine iki karı aldı; birinin adı Ada, ve obirinin adı Tsilla idi.

Yaratılış 30:4-9
[4] Ve cariyesi Bilhayı karı olarak ona verdi; ve Yakub onun yanına girdi.[5] Ve Bilha gebe kaldı, ve Yakuba bir oğul doğurdu.[6] Ve Rahel dedi: Allah davamı gördü, ve sesimi de işitip bana bir oğul verdi; bunun için onun adını Dan koydu.[7] Ve Rahelin cariyesi Bilha yine gebe kaldı, ve Yakuba ikinci bir oğul doğurdu.[8] Ve Rahel dedi: Kızkardeşimle gayet büyük güreşler yaptım, hem de yendim; ve onun adını Naftali koydu.[9] Ve Lea doğurmaktan kalmış olduğunu gördüğü zaman, cariyesi Zilpayı alıp onu Yakuba karı olarak verdi.

Yeşaya 4:1
VE o günde yedi kadın bir erkeği tutup diyecekler: Kendi ekmeğimizi yeriz, ve kendi esvabımızı giyeriz; ancak üzerimize senin adın çağırılsın; utancımızı bizden kaldır.

Hakimler 8:30
Ve Gideonun kendi sulbünden gelen yetmiş oğlu vardı; çünkü karıları çoktu.

Çölde Sayım 12:1
VE Miryam ile Harun, aldığı Habeş kadından dolayı, Musa aleyhinde söylediler; çünkü o Habeş bir kadın almıştı.

1 Samuel 1:1-2
[1] VE Efraim dağlığından Ramataimtsofimden bir adam vardı, ve onun adı Elkana idi, Yeroham oğlu, Elihu oğlu, Tohu oğlu, Tsuf oğlu olup Efraimli idi;[2] ve onun iki karısı vardı; birinin adı Hanna, ve obirinin adı Peninna idi; ve Peninnanın çocukları vardı, fakat Hannanın çocukları yoktu.

Yasa'nın Tekrarı 21:15-17
[15] Eğer bir adamın, biri sevilen ve öteki nefret olunan iki karısı olursa, ve sevilen ve nefret olunan kadınlar kendisine oğullar doğurmuş olurlarsa; ve ilk doğan oğul nefret olunan kadından ise;[16] o zaman vaki olacak ki, kendisinde olan malı miras olarak oğullarına böldüğü günde, nefret olunan kadından olan oğlu üzerine, sevilen kadından olan oğluna ilk oğulluk hakkını veremez;[17] fakat kendisinde olan bütün malın iki payını nefret olunan kadından olan oğluna vermekle ilk doğan olarak onu tanıyacaktır; çünkü o kuvvetinin başlangıcıdır; ilk doğanın hakkı onundur.

2 Tarihler 24:1-3
[1] YOAŞ kıral olduğu zaman yedi yaşında idi, ve Yeruşalimde kırk yıl kırallık etti; ve anası Beer-şebadan olup adı Tsibya idi.[2] Ve kâhin Yehoyadanın bütün günlerinde Yoaş RABBİN gözünde doğru olanı yaptı.[3] Ve Yehoyada ona iki karı aldı; ve oğullar ve kızlar babası oldu.

Hezekiel 23:1-4
[1] VE bana RABBİN şu sözü geldi:[2] Âdem oğlu, bir ananın kızları, iki kadın vardı;[3] ve Mısırda fahişelik ettiler; gençliklerinde fahişelik ettiler; onların memeleri orada sıkıştırıldı, ve onların kızlık sinesine orada el sürüldü.[4] Ve adları, büyüğünün Ohola, ve kızkardeşinin Oholiba idi; ve onlar benim oldular, ve oğullarla kızlar doğurdular. Ve adlarına gelince, Ohola Samiriyedir, ve Oholiba Yeruşalimdir.

1 Korintliler 7:1-5
[1] İMDİ yazdığınız şeylere gelince: Adam için kadına dokunmamak iyidir.[2] Fakat zinalardan dolayı herkesin kendi karısı olsun, ve her kadının kendi kocası olsun.[3] Koca karısına, ve böylece de karı kocasına hakkını eda etsin.[4] Kendi bedeni üzerine karının değil, ancak kocasının hâkimiyeti vardır; ve böylece de kendi bedeni üzerine kocanın değil, ancak karısının hakimiyeti vardır.[5] Birbirinizi mahrum etmeyin, meğer ki dua ile meşgul olmanız için iki tarafın rızasile muvakkaten olsun, ve tekrar birleşin, ta ki imsaksizliğinizden dolayı Şeytan sizi iğva etmesin.

Yasa'nın Tekrarı 25:5-10
[5] Eğer kardeşler birlikte otururlarsa, ve onlardan biri ölürse, ve onun oğlu yoksa, ölenin karısı dışarıda yabancı bir adama varmıyacaktır; kocasının kardeşi ona yaklaşacak, ve kendisine karı olmak için onu alacak, ve ona kayın biraderlik vazifesini yapacaktır.[6] Ve vaki olacak ki, kadının doğuracağı ilk oğul, ölen kardeşinin adı ile onun yerini tutacaktır, ve onun adı İsrailden silinmiyecektir.[7] Ve eğer o adam kardeşinin karısını almak istemezse, o zaman kardeşinin karısı kapıya, ihtiyarların yanına çıkacak, ve diyecek: Kayın biraderim İsrailde kardeşinin adını durdurmaktan çekiniyor; bana kayın biraderlik vazifesini yapmak istemiyor.[8] O zaman şehrinin ihtiyarları onu çağırıp kendisine söyliyecekler; ve eğer durup: Onu almak istemem, derse;[9] o zaman ihtiyarların önünde kardeşinin karısı onun yanına gelecek, ve onun ayağından çarığını çıkaracak, ve onun yüzüne tükürecek; ve cevap verip diyecek: Kardeşinin evini bina etmiyen adama böyle yapılır.[10] Ve İsrailde onun adı: Çarığı çıkarılanın evi, çağırılacaktır.

1 Tarihler 3:1-9
[1] VE Hebronda Davuda doğan oğulları şunlardır: ilk oğul, Yizreelli Ahinoamdan doğan Amnon; ikincisi Karmelli Abigailden doğan Daniel;[2] üçüncüsü, Geşur kıralı Talmayın kızı Maakanın oğlu Abşalom; dördüncüsü, Haggitin oğlu Adoniya;[3] beşincisi, Abitaldan doğan Şefatya; altıncısı, karısı Egladan doğan İtream;[4] Hebronda kendisine altı oğul doğdu; ve orada yedi yıl ve altı ay kırallık etti. Ve Yeruşalimde otuz üç yıl kırallık etti;[5] ve Yeruşalimde kendisine şunlar doğdu; Ammielin kızı Bat-şuadan doğan Şimea, ve Şobab, ve Natan, ve Süleyman, dört;[6] ve İbhar, ve Elişama, ve Elifelet,[7] ve Noga, ve Nefeg, ve Yafia,[8] ve Elişama, ve Elyada, ve Elifelet, dokuz.[9] Cariyelerin oğullarından başkaca hepsi Davudun oğullarıdır; ve Tamar onların kızkardeşidir.

Turkish Bible 2018
Bible Society in Turkey