A A A A A

Ek: [Polis]

2 Timoteos 1:7
Çünkü Allah bize korkaklık ruhunu değil, fakat kudret ve sevgi ve nefsi zaptetme ruhunu vermiştir.

Yeşaya 1:17
iyilik etmeği öğrenin; adaleti arayın, ezilmiş olana doğruluk edin, öksüzün hakkını koruyun, dul kadının davasına bakın.

Yeşaya 6:8
Ve RABBİN sesini işittim: Kimi göndereyim, ve bizim için kim gidecek? diyordu. Ve: İşte, ben, beni gönder, dedim.

Yeşaya 54:17
Sana karşı yapılan hiç bir silâh işe yaramıyacak; ve hükümde sana karşı kalkan her dili suçlu çıkaracaksın. RAB kullarının mirası budur, ve onların salâhı bendendir, RAB diyor.

Yuhanna 15:13
Bir adamın, dostları uğruna canını vermesinden daha büyük sevgi kimsede yoktur.

Yeşu 1:9
Sana emretmedim mi? Kuvvetli ol ve yürekli ol; korkma ve yılgınlığa düşme; çünkü yürüyeceğin her yerde Allahın RAB seninle beraberdir.

Luka 1:79
Ayaklarımızı selâmet yoluna doğrultmak için, Doğan güneş yücelerden bizi ziyaret edecektir.

Luka 10:19
İşte, ben size yılanları ve akrepleri, ve düşmanın bütün kuvvetini ayak altına almak için hâkimiyet verdim; ve hiç bir şey size zarar vermiyecektir.

Luka 5:9
Çünkü yaptıkları balık avından dolayı, o ve onunla beraber olanların hepsi,

Süleyman'ın Özdeyişleri 21:15
Hakkı yapmak salih için sevinçtir; Fakat fesat işliyenler için ezilmedir.

Süleyman'ın Özdeyişleri 24:11
Ölüme götürülenleri kurtar, Ve öldürülmeğe sendeliyerek gidenleri esirge.

Süleyman'ın Özdeyişleri 27:17
Demir demiri biler; Ve adam da dostunun yüzünü biler.

Mezmurlar 101:8
Bütün fesat işliyenleri RABBİN şehrinden kesip atmak için, Memleketin kötülerini her sabah yok ederim.

Mezmurlar 82:3-4
[3] Zaifin ve yetimin davasını görün; Düşküne ve yoksula adalet edin.[4] Zaifi ve fakiri çekip kurtarın; Onları kötüler elinden azat edin.

Titus 3:1-2
[1] REİSLERE ve hükûmetlere tâbi olmağı, itaat etmeği, her iyi iş için hazır olmağı,[2] kimseye küfretmemeği, kavgacı olmamağı, bütün insanlara tam hilim göstererek mülâyim olmağı onlara ihtar et.

1 Petrus 2:13-17
[13] Rab uğrunda her insanî nizama, gerek kırala, hepsine faik olduğundan;[14] gerek valilere, kötülük işliyenlerin cezası, ve iyilik işliyenlerin methi için onun tarafından gönderilmiş olduklarından, tâbi olun.[15] Çünkü Allahın iradesi böyledir; hür adamlar gibi, ve hürriyetinizi kötülük perdesi gibi kullanarak değil,[16] fakat Allahın kulları gibi iyilik işliyerek akılsız adamların cehaletini susturun.[17] Bütün insanlara hürmet edin. Kardeşliği sevin. Allahtan korkun. Kırala hürmet edin.

Mezmurlar 18:37-43
[37] Düşmanlarımı kovalarım ve onlara yetişirim, Ve onlar bitmeyince geri dönmem.[38] Onları ezerim ve kalkamazlar; Ayaklarımın altına düşerler.[39] Çünkü cenk için bana kuvvet kuşattın; Bana karşı ayaklananları altımda çöktürdün.[40] Düşmanlarımın sırtını bana çevirttin, Ve benden nefret eyliyenleri yok ettim.[41] Onlar imdada çağırdılar, fakat kurtaran yoktu; RABBE çağırdılar, ve onlara cevap vermedi.[42] O zaman yel önündeki toz gibi onları ezdim; Sokakların çamuru gibi attım.[43] Kavmın çekişmelerinden beni azat ettin; Beni milletlerin başına koydun; Bilmediğim bir kavm bana kulluk ediyor.

Romalılar 13:1-14
[1] HERKES, üzerinde olan hükûmetlere tâbi olsun; çünkü Allah tarafından olmıyan hükûmet yoktur; ve olanlar Allah tarafından tanzim olunmuştur.[2] Bundan dolayı hükûmete mukavemet eden Allahın tertibine karşı durmuş olur; ve karşı duranlar kendi aleyhlerine hüküm alırlar.[3] Çünkü hükümdarlar iyi işe değil, fakat kötü işe korkudurlar. Ve hükûmetten korkmamak ister misin? iyi olanı yap, ve onun tarafından metholunursun;[4] çünkü sana iyilik için Allahın hizmetçisidir. Fakat kötü olanı yaparsan, kork; çünkü kılıcı boş yere taşımıyor; çünkü Allahın hizmetçisidir, kötülük yapana gazap için intikamcıdır.[5] Bunun için yalnız gazaptan ötürü değil, fakat vicdandan ötürü de tâbi olmak lâzımdır.[6] Çünkü bunun için de vergiler eda edersiniz; çünkü daima gayretle devam ederek tam bu iş için Allahın hizmetçileridirler.[7] Vergi hakkı olana vergiyi, gümrük hakkı olana gümrüğü, korku hakkı olana korkuyu, hürmet hakkı olana hürmeti, cümleye haklarını eda edin.[8] Birbirinizi sevmekten başka, kimseye bir şey borçlu olmayın; çünkü diğerini seven şeriati itmam etmiştir.[9] Çünkü: “Zina etmiyeceksin; katletmiyeceksin; çalmıyacaksın; tamah etmiyeceksin;” ve eğer başka bir emir varsa, o da bu sözde icmal olunur: “Komşunu kendin gibi seveceksin.”[10] Sevgi komşuya kötülük etmez; imdi sevgi şeriatin itmamıdır.[11] Ve bunu yapın; çünkü zamanı bilirsiniz, ki, zaten sizin için uykudan uyanmak saatidir; çünkü şimdi kurtuluşumuz iman ettiğimiz vakitte olduğundan daha yakındır.[12] Gece ilerledi, ve gündüz yaklaştı; imdi karanlık işlerini üzerimizden atalım, ve nur silâhlarını kuşanalım.[13] Maskaralık ve sarhoşlukla değil, fuhşiyat ve yolsuzlukla değil, niza ve hasetle değil, gündüzdeki gibi iyi hal ile hareket edelim.[14] Fakat Rab İsa Mesihi giyin, ve şehvetler için bedenin tedarikini görmeyin.

Süleyman'ın Özdeyişleri 28:1-28
[1] KÖTÜ adam kovalıyan yokken kaçar; Fakat salihler aslan gibi güvenir.[2] Diyarın isyanı yüzünden reisleri çok olur; Fakat anlayışlı ve bilgili adamlarla hali devamlı olur.[3] Yoksulları ezen fakir adam, Süpüren ve ekmek bırakmıyan yağmur gibidir.[4] Şeriati bırakanlar kötü adamı överler; Fakat şeriati tutanlar onlarla cenkleşirler.[5] Şerir adamlar hükmü anlamazlar; Fakat RABBİ arıyanlar her şeyi anlarlar.[6] Kendi kemalinde yürüyen fakir, Zengin olup da iki yollu sapık adamdan iyidir.[7] Şeriati tutan oğul anlayışlıdır; Fakat oburlara arkadaş olan, babasını utandırır.[8] Faiz ve kâr ile malını artıran adam, Onu yoksullara acıyan için biriktirir.[9] Kim şeriati dinlemekten kulağını çevirirse, Onun duası da mekruhtur.[10] Kim doğruları kötü yola saptırırsa, Çukuruna kendi düşer; Fakat iyilik kâmil adamların mirasıdır.[11] Zengin kendi gözünde hikmetlidir; Fakat anlayışlı fakir onu deşip çıkarır.[12] Salihler zafer bulunca, büyük izzet olur; Fakat kötüler kalkınca, insan gizlenir.[13] Kabahatlerini örten muvaffak olmaz; Fakat onları itiraf edip bırakan, merhamet bulur.[14] Daima korkan adama ne mutlu! Yüreğini katılaştıran ise, belâya düşer.[15] Fakir kavmın üzerinde kötü hükümdar, Gümürdiyen aslan ve aç ayı gibidir.[16] Anlayışı olmıyan reis çok da gaddar olur; Fakat yakışıksız kazançtan nefret eden ömrünü uzatır.[17] Bir kimsenin kanını yüklenmiş olan adam, Kabre kadar kaçacaktır; kimse ona yardım etmesin.[18] Doğrulukla yürüyen kurtulur; Fakat iki yollu sapık adam onlardan birinde düşer.[19] Toprağını işliyen adam ekmeğe doyar; Boş adamların ardınca giden ise, fakirliğe doyar.[20] Sadık adamın bereketleri çoktur; Fakat zengin olmağa acele eden suçsuz tutulmaz.[21] Hatır gözetmek iyi değildir; Çünkü bir parça ekmek için insan günah işler.[22] Kötü gözlü adam zenginlik ardından koşar; Ve üzerine yoksulluk geleceğini bilmez.[23] Bir adama dille yaltaklanandan ziyade Onu azarlıyan sonunda lûtuf bulur.[24] Kim babasını yahut anasını soyar ve: Günah değildir, derse, O adam helâk edicinin arkadaşıdır.[25] Aç gözlü kavga çıkarır; Fakat RABBE güvenen semiz olur.[26] Kendi yüreğine güvenen akılsızdır; Fakat kim hikmetle yürürse, o kurtulur.[27] Kim fakire verirse, onun eksiği olmaz; Fakat kim ondan göz çevirirse, o çok lânet alır.[28] Kötüler kalkınca insan gizlenir; Fakat onlar yok olunca salihler çoğalır.

Luka 11:21
Eğer iyi silâhlanmış kuvvetli bir adam kendi evini muhafaza ederse, malı selâmette olur;

Matta 5:9
Ne mutlu sulh edicilere; çünkü onlar Allah oğulları çağırılacaklar.

Turkish Bible 2018
Bible Society in Turkey