English
A A A A A

Ek: [Yoksullara Yardım Etmek]

Galatyalılar 2:10
ancak fakirleri hatırlamamızı istediler; ve bunu da yapmağa gayret ettim.

Matta 19:21
İsa ona dedi: Eğer kâmil olmak istersen, git, nen varsa sat, ve fakirlere ver, göklerde hazinen olacaktır; ve gel, benim ardımca yürü.

Luka 12:33-34
[33] Neniz varsa satın, ve sadaka verin; kendinize eskimiyen keseler, göklerde eksilmiyen hazine yapın; orada hırsız yaklaşmaz, ve güve de bozmaz.[34] Çünkü hazineniz nerede ise, yüreğiniz de orada olacaktır.

Luka 14:12-14
[12] Ve İsa kendini çağırana da dedi: Sen bir öğle yahut bir akşam yemeği yaptığın zaman, ne dostlarını, ne kardeşlerini, ne akrabanı, ne zengin komşularını çağır; ta ki, onlar da seni çağırarak sana bir karşılık olmasın.[13] Fakat ziyafet ettiğin vakit, fakirleri, sakatları, topalları, körleri çağır;[14] ve mutlu olursun; çünkü onların sana karşılık yapacak bir şeyleri yoktur; fakat sana salihlerin kıyametinde karşılık verilir.

Luka 6:20-21
[20] İsa gözlerini şakirtlerine kaldırıp dedi: Ne mutlu size, fakirler; çünkü Allahın melekûtu sizindir.[21] Ne mutlu size, şimdi aç olanlar; çünkü tok olacaksınız. Ne mutlu size, şimdi ağlıyanlar; çünkü güleceksiniz.

2 Korintliler 8:9
Çünkü Rabbimiz İsa Mesihin inayetini bilirsiniz; onun fakirliği ile siz zengin olasınız diye, zengin olduğu halde fakir oldu.

Yakup 2:5
Dinleyin, ey sevgili kardeşlerim, dünyaya göre fakir olanları Allah imanda zenginler olmak, ve kendisini sevenlere vadettiği melekûtun varisleri olmak üzre seçmedi mi?

Markos 14:7
Çünkü fakirler daima sizin yanınızdadır, ve ne zaman isterseniz, onlara iyilik edebilirsiniz; fakat ben daima sizin yanınızda değilim.

Süleyman'ın Özdeyişleri 19:17
Fakire acıyan RABBE ödünç verir; Ve karşılığını RAB ona öder.

Süleyman'ın Özdeyişleri 22:9
İyi gözlü adam mubarek kılınır; Çünkü kendi ekmeğinden fakire verir.

Süleyman'ın Özdeyişleri 14:31
Fakiri sıkıştıran onu Yaratanı hor görür; Fakat yoksula acıyan onu izzetlendirir.

Süleyman'ın Özdeyişleri 28:27
Kim fakire verirse, onun eksiği olmaz; Fakat kim ondan göz çevirirse, o çok lânet alır.

Yasa'nın Tekrarı 15:11
Çünkü memleketin içinden fakir eksik olmıyacaktır; bunun için ben: Mutlaka kendi memleketinde kardeşine, hakirine, ve fakirine elini açacaksın, diye sana emrediyorum.

Süleyman'ın Özdeyişleri 21:13
Kim fakirin feryadına kulağını kaparsa, O da feryat edecek ve cevap verilmiyecektir.

Luka 6:38
verin, size de verilecektir; sizin kucağınıza güzelce basılmış, ve silkelenmiş, taşkın, iyi ölçekle verilecektir; zira hangi ölçekle ölçerseniz, o ölçekle size ölçülecektir.

Matta 5:42
Senden diliyene ver, senden ödünç istiyenden yüz çevirme.

Yakup 1:27
Allahın ve Babanın indinde temiz ve lekesiz dindarlık şudur: Öksüzleri ve dulları sıkıntılarında ziyaret etmek, ve kendisini dünyadan lekesiz tutmaktır.

Levililer 19:9-10
[9] Ve diyarınızın ekinini biçtiğiniz zaman, tarlanın köşelerini büsbütün biçmiyeceksin, ve ekinden düşen başakları devşirmiyeceksin.[10] Ve bağ bozumunu büsbütün devşirmiyeceksin, ve bağının yere düşen meyvasını devşirmiyeceksin; onları fakir ve garip için bırakacaksın; ben Allahınız RAB'İM.

1 Yuhanna 3:17
Fakat kimde dünya malı olur, ve kardeşini ihtiyaçta görür, ve ona karşı şefkatini kaparsa, Allahın sevgisi onda nasıl kalır?

Yasa'nın Tekrarı 15:7-8
[7] Allahın RABBİN sana vermekte olduğu kendi memleketinde, kardeşlerinden biri, fakir bir adam, senin yanında, kapılarının birinde olursa, yüreğini katılaştırmıyacaksın, ve fakir kardeşine elini kapamıyacaksın;[8] fakat ona mutlaka elini açacaksın, ve muhtaç olduğu şeyde mutlaka ihtiyacına yetecek kadar ona ödünç vereceksin.

Matta 25:31-46
[31] Fakat İnsanoğlu bütün melekler kendisile beraber olarak izzetile gelince, o zaman izzetinin tahtı üzerine oturacaktır;[32] bütün milletler onun önünde toplanarak, çoban koyunları keçilerden ayırdığı gibi, onları birbirinden ayıracaktır.[33] Koyunları sağına ve keçileri soluna koyacaktır.[34] O zaman Kıral, sağındakilere diyecektir: Ey sizler, Babamın mubarekleri, gelin, dünya kurulduğundan beri sizin için hazırlanmış olan melekûtu miras alın.[35] Zira aç idim, bana yiyecek verdiniz; susamıştım, bana içecek verdiniz; yabancı idim, beni içeri aldınız;[36] çıplak idim, beni giydirdiniz; hasta idim, beni aradınız; zindanda idim, yanıma geldiniz.[37] O zaman salihler ona cevap verip diyecekler: Ya Rab, biz seni ne zaman aç görüp yedirdik, veya susamış görüp içirdik?[38] Ve ne zaman seni yabancı görüp içeri aldık, veya çıplak görüp giydirdik?[39] Ve ne zaman seni hasta, veya zindanda görüp yanına geldik?[40] Kıral cevap verip onlara diyecek: Doğrusu size derim: Mademki bu kardeşlerimden, şu en küçüklerinden birine yaptınız, bana yapmış oldunuz.[41] O zaman solundakilere de diyecek: Ey lânetliler, benim yanımdan İblis ile onun meleklerine hazırlanmış olan ebedî ateşe gidin.[42] Çünkü aç idim, bana yiyecek vermediniz; susamıştım, bana içecek vermediniz;[43] yabancı idim, beni içeri almadınız; çıplak idim, beni giydirmediniz; hasta ve zindanda idim, beni aramadınız.[44] O zaman onlar da cevap verip diyecekler: Ya Rab, seni ne vakit aç, veya susamış, yahut yabancı, veya çıplak, yahut hasta, veya zindanda gördük de, sana hizmet etmedik?[45] O zaman onlara cevap verip diyecek: Doğrusu size derim: Mademki bu en küçüklerden birine yapmadınız, bana da yapmamış oldunuz.[46] Ve bunlar ebedî azaba, fakat salihler ebedî hayata gideceklerdir.

Yeşaya 25:4
Çünkü korkunç adamların soluğu duvara çarpan sağanak gibi olunca, sen fakir için hisar, sıkıntısı içinde yoksul için hisar, sağanağa karşı sığınacak yer, sıcağa karşı gölgelik oldun.

Elçilerin İşleri 20:35
Her şeyde size gösterdim ki, böylece emek çekerek zayıflara yardım etmek, ve bizzat Rab İsanın: Vermek almaktan daha mutludur, dediği sözleri anmak gerektir.

Süleyman'ın Özdeyişleri 29:7
Salih adam fıkaranın hakkını tanır; Kötü adam tanıma nedir anlamaz.

Mezmurlar 140:12
Bilirim ki, hakirin davasını RAB görür; Fakirler için adalet eyler.

Yeremya 22:16
Düşkünün ve yoksulun davasını gördü; o zaman iyi oldu. Beni tanımak bu değil mi? RAB diyor.

1 Samuel 2:8
Emîrlerle beraber oturtmak için, İzzet kürsüsünü miras ettirmek için, Yoksulu topraktan kaldırır, Fakiri gübrelikten yükseltir; Çünkü yerin direkleri RABBİNDİR, Ve dünyayı onların üzerine kurdu.

Luka 3:11
Cevap verip onlara dedi: İki gömleği olan hiç olmıyana versin; yiyeceği olan kimse de böylece yapsın.

Levililer 25:35
Ve eğer kardeşin fakir düşer ve senin yanında zayıf olursa, ona yardım edeceksin; senin yanında garip ve misafir gibi yaşıyacak.

Süleyman'ın Özdeyişleri 22:22-23
[22] Fakiri, fakir olduğu için soyma, Ve düşkünü kapıda ezme;[23] Çünkü onların davasını RAB edecektir, Ve onları soyanların canlarını soyacaktır.

Levililer 19:15
Hükümde haksızlık etmiyeceksiniz; fakirin hatırını saymıyacaksın, ve kudretlinin hatırına itibar etmiyeceksin; ve komşuna adaletle hükmedeceksin.

Süleyman'ın Özdeyişleri 31:8-9
[8] Ağzını dilsiz için, Bütün kimsesizlerin davası için aç.[9] Ağzını aç, doğrulukla hükmet, Ve hakirle fakirin davasını gör.

Mezmurlar 12:5
Hakirlerin mağdurluğundan, Fakirlerin inlemesinden ötürü, RAB diyor: Şimdi kalkacağım, Onu özlediği selâmete koyacağım.

Mezmurlar 35:10
Bütün kemiklerim diyecek: Ya RAB, kendisinden kuvvetli adamdan hakiri, Ve kendisini soyandan hakiri ve fakiri azat eyliyen, Senin gibi kim var?

Efesliler 4:28
Hırsızlık eden artık hırsızlık etmesin, fakat daha ziyade kendi ellerile iyi olanı işliyerek çalışsın, ta ki ihtiyacı olana verecek bir şeyi olsun.

Hezekiel 16:49
İşte, kızkardeşin Sodomun kötülüğü şu idi: kendisinde ve kızlarında kibir, ekmeğe tokluk, ve kaygısız rahat vardı; ve düşkünle yoksulun elini pekiştirmedi.

Yeşaya 58:6-7
[6] Kötülük zincirlerini açmak, boyunduruk bağlarını çözmek, ve ezilmiş olanları hür olarak koyvermek, ve her boyunduruğu kırmak, benim seçtiğim oruç bu değil mi?[7] Kendi ekmeğini aç olanla paylaşmak, ve yurtsuz düşkünleri kendi evine getirmek, ve çıplağı görünce üstünü örtmek, ve kendi etinden olandan kaçınmamak değil mi?

Süleyman'ın Özdeyişleri 17:5
Fakirle istihza eden onu Yaratanı hor görür; Ve felâkete sevinen suçsuz tutulmaz.

1 Yuhanna 3:17-18
[17] Fakat kimde dünya malı olur, ve kardeşini ihtiyaçta görür, ve ona karşı şefkatini kaparsa, Allahın sevgisi onda nasıl kalır?[18] Ey küçük çocuklar, sözle ve dille değil, ancak işle ve hakikatle sevelim.

Matta 25:40
Kıral cevap verip onlara diyecek: Doğrusu size derim: Mademki bu kardeşlerimden, şu en küçüklerinden birine yaptınız, bana yapmış oldunuz.

Yasa'nın Tekrarı 15:10-11
[10] Ona mutlaka vereceksin, ve ona verdiğin zaman yüreğin kederlenmiyecek; çünkü bütün işlerinde, ve el attığın her şeyde, Allahın RAB seni bunun için mubarek kılacaktır.[11] Çünkü memleketin içinden fakir eksik olmıyacaktır; bunun için ben: Mutlaka kendi memleketinde kardeşine, hakirine, ve fakirine elini açacaksın, diye sana emrediyorum.

Yeşaya 61:1
RAB Yehovanın Ruhu üzerimdedir; çünkü hakirlere müjdeyi vâzetmek için RAB beni meshetti; yüreği kırık olanları sarmak için, sürgünlere hürriyeti, mahpus olanlara zindanın açıldığını ilân için,

Galatyalılar 6:2
Birbirinizin ağırlıklarını taşıyın, ve böylece Mesihin şeriatini tamamlayın.

İbraniler 13:16
Fakat iyilik etmeği ve iane etmeği unutmayın; çünkü Allah bu gibi kurbanlardan hoşlanır.

Romalılar 12:13
mukaddeslerin ihtiyaçlarına iştirak edin; misafirperver olmağa dikkat edin.

Luka 3:10-11
[10] Halk da kendisinden: Öyle ise, ne yapalım? diye sordular.[11] Cevap verip onlara dedi: İki gömleği olan hiç olmıyana versin; yiyeceği olan kimse de böylece yapsın.

Yeşaya 41:17
Düşkünlerle yoksullar su arıyorlar, ve su yok, ve dilleri susuzluktan kuruyor; ben, RAB, onlara cevap vereceğim, ben, İsrailin Allahı, onları bırakmıyacağım.

Yasa'nın Tekrarı 15:7
Allahın RABBİN sana vermekte olduğu kendi memleketinde, kardeşlerinden biri, fakir bir adam, senin yanında, kapılarının birinde olursa, yüreğini katılaştırmıyacaksın, ve fakir kardeşine elini kapamıyacaksın;

Hezekiel 22:29
Memleketin kavmı gaddarlık ettiler, ve soygunculuk yaptılar; ve düşkünle yoksulu incittiler, ve haksız yere misafire gaddarlık ettiler.

Turkish Bible 2018
Bible Society in Turkey