English
A A A A A

Ek: [Alkol]

1 Petrus 4:3
Çünkü fücurda, şehvetlerde, sarhoşluklarda, maskaralıklarda, içki âlemlerinde ve caiz olmıyan putperestliklerde yürümüş olarak, Milletlerin muradını işlemek için geçmiş olan vakit yeter;

1 Timoteos 5:23
Artık yalnız su içme, miden ve sık sık gelen rahatsızlıkların için biraz da şarap iç.

Vaiz 9:7
Git sevinçle ekmeğini ye, ve iyi yürekle şarabını iç; çünkü Allah senin işlerinden çoktan razı olmuştur.

Efesliler 5:18
Ve şarapla sarhoş olmayın, onda edepsizlik vardır, fakat Ruhla dolu olun;

Süleyman'ın Özdeyişleri 20:1
ŞARAP müstehzidir, içki gürültücüdür; Ve kim onunla sendelerse, hikmetli değildir.

Süleyman'ın Özdeyişleri 23:31
Şarabın kızıl olmasına, Kadehte rengini vermesine, Kolay kolay aşağı akmasına bakma.

Romalılar 13:13
Maskaralık ve sarhoşlukla değil, fuhşiyat ve yolsuzlukla değil, niza ve hasetle değil, gündüzdeki gibi iyi hal ile hareket edelim.

Süleyman'ın Özdeyişleri 31:4-5
[4] Kırallar için değildir, ey Lemuel! şarap içmek kırallar için değildir; Ve içki aramak emîrler için değildir.[5] Ta ki, içip de şeriati unutmasınlar, Ve bütün düşkünlük oğullarının hakkını saptırmasınlar.

Mezmurlar 104:14-15
[14] Hayvanlar için ot, Ve insan işine yarıyan sebze çıkarır; Ta ki, yerden yiyecek,[15] Ve insanın yüreğini sevindiren şarap, Yüzünü parlatan yağ, Ve insanın yüreğine kuvvet veren ekmeği çıkarsın.

1 Korintliler 10:23-24
[23] Her şey caizdir; fakat her şey faideli değildir. Her şey caizdir; fakat her şey bina etmez.[24] Herkes kendisinin iyiliğini değil, fakat başkasınınkini arasın.

Yeşaya 62:8-9
[8] RAB sağ elinin ve kuvvetinin bazusu hakkı için and etti: Gerçek senin buğdayını yiyecek olsun diye artık düşmanlarına vermiyeceğim; ve onun için emek verdiğin yeni şarabını ecnebiler içmiyecek;[9] ancak devşirenler onu yiyecekler, ve RABBE hamdedecekler; ve onu toplıyanlar makdisimin avlularında onu içecekler.

Galatyalılar 5:19-21
[19] Ve bedenin işleri bellidir; onlar zina, pislik, şehvet,[20] putperestlik, sihirbazlık, düşmanlıklar, münazaa, kıskançlık, gazaplar, çekişmeler, ayrılıklar, fırkalar,[21] hasetler, sarhoşluklar, sefahetler ve bunlara benzer şeylerdir; önce söylediğim gibi, bunlar hakkında önceden söyliyorum, bu gibi şeyleri yapanlar Allahın melekûtunu miras almıyacaklardır.

1 Korintliler 9:19-23
[19] Çünkü herkesten azatken, daha çok adam kazanayım diye, kendimi herkese kul ettim.[20] Ve Yahudileri kazanayım diye Yahudilere Yahudi gibi davrandım; kendim şeriat altında olmadığım halde, şeriat altında olanları kazanayım diye şeriat altında olanlara şeriat altında gibi davrandım;[21] Allaha karşı şeriati olmıyanlardan değil, ancak Mesihin şeriati altında olarak şeriati olmıyanları kazanayım diye, şeriati olmıyanlara şeriati olmıyan gibi davrandım.[22] Zayıfları kazanayım diye zayıflara zayıf oldum; her suretle bazılarını kurtarayım diye herkese her şey oldum.[23] Ve hepsini incil için yapıyorum, ta ki onda hissedar olayım.

Romalılar 14:15-21
[15] Çünkü eğer yiyecek sebebile kardeşin mahzun olursa, artık sevgiye göre yürümiyorsun. Onun uğruna Mesihin öldüğü kimseyi yiyeceğin ile helâk etme.[16] İyiliğiniz hakkında kötü söylenmesin;[17] çünkü Allahın melekûtu yiyecek ve içecek değil, fakat salâh ve selâmet ve Ruhülkudüsle sevinçtir.[18] Çünkü bununla Mesihe kulluk eden Allaha makbul, ve insanlarca beğenilmiştir.[19] İmdi öyle ise, selâmete ve yekdiğerini bina etmeğe ait işlere sâyedelim.[20] Yiyecek uğruna Allahın işini bozma. Her şey temizdir; fakat sürçerek yiyen adama kötüdür.[21] Et yememek, şarap içmemek ve kardeşinin onunla sürçeceği bir şeyi yapmamak iyidir.

Yuhanna 2:3-11
[3] Ve şarap eksilince, İsanın anası ona dedi: Şarapları yok.[4] İsa ona dedi: Kadın, benden sana ne? saatim daha gelmedi.[5] Anası hizmetçilere dedi: Size ne derse, onu yapın.[6] Yahudilerin tathirat âdeti üzre, orada her biri iki veya üç metriti alır altı taş küp vardı.[7] İsa hizmetçilere dedi: Küpleri su ile doldurun. Onları ağızlarına kadar doldurdular.[8] Ve hizmetçilere dedi: Şimdi çıkarıp ziyafet reisine götürün; onlar da götürdüler.[9] Ziyafet reisi şarap olmuş suyu tattığı zaman, onun nereden olduğunu bilmiyordu (fakat suyu çıkarmış olan hizmetçiler biliyorlardı), ziyafet reisi güveyi çağırıp ona dedi:[10] Herkes önce iyi şarabı, ve çok içtikleri zaman, kötüsünü kor; sen iyi şarabı şimdiye kadar sakladın.[11] Kendi alâmetlerinin bu başlangıcını İsa Galilenin Kana şehrinde yaptı; ve izzetini gösterdi; şakirtleri de ona iman ettiler.

Turkish Bible 2018
Bible Society in Turkey