A A A A A

İyi Karakter: [Cesaret]


Elçilerin İşleri 4:29-31
[29] Duaları bitince toplandıkları yer sarsıldı. Hepsi Kutsal Ruhla doldular ve Tanrının sözünü cesaretle duyurmaya devam ettiler.[30] İnananlar topluluğunun yüreği ve düşüncesi birdi. Hiç kimse sahip olduğu herhangi bir şey için Bu benimdir demiyor, her şeylerini ortak kabul ediyorlardı.[31] Elçiler, Rab İsanın ölümden dirildiğine çok etkili bir biçimde tanıklık ediyorlardı. Tanrının büyük lütfu hepsinin üzerindeydi.

2 Korintliler 3:12
Yüzündeki parlaklığın giderek söndüğünü İsrailoğulları görmesin diye yüzünü peçeyle örten Musa gibi değiliz.

Elçilerin İşleri 14:3
Orada uzunca bir süre kalan Pavlusla Barnaba, Rab hakkında cesaretle konuşuyorlardı. Rab de onlara belirtiler ve harikalar yapma gücü vererek kendi lütfunu açıklayan bildiriyi doğruladı.

Elçilerin İşleri 13:46
Aynı şekilde Konyada da Yahudilerin havrasına giren Pavlusla Barnaba öyle etkili konuştular ki, hem Yahudilerden hem de Greklerden çok kişi iman etti.

Elçilerin İşleri 19:8
Ne var ki, bazıları sert bir tutum takınıp ikna olmamakta direndiler ve İsanın yolunu halkın önünde kötülemeye başladılar. Bunun üzerine Pavlus onlardan ayrıldı. Öğrencilerini de alıp götürdü ve Tiranusun dershanesinde her gün tartışmalarını sürdürdü.

Filimon 1:8
Kendisini, yani can ciğerimi sana geri gönderiyorum.

Elçilerin İşleri 18:26
Apollos Ahayaya gitmek isteyince kardeşler onu cesaretlendirdiler. Onu iyi karşılamaları için oradaki öğrencilere mektup yazdılar. Apollos Ahayaya varınca Tanrının lütfuyla iman etmiş olanlara çok yardım etti.

Markos 15:43
Yusuf keten bez satın aldı, cesedi çarmıhtan indirip beze sardı, kayaya oyulmuş bir mezara yatırarak mezarın girişine bir taş yuvarladı.

Elçilerin İşleri 28:31
İsa Mesihin kulu, Tanrının Müjdesini yaymak üzere seçilip elçi olmaya çağrılan ben Pavlustan selam!

Elçilerin İşleri 4:29-30
[29] Duaları bitince toplandıkları yer sarsıldı. Hepsi Kutsal Ruhla doldular ve Tanrının sözünü cesaretle duyurmaya devam ettiler.[30] İnananlar topluluğunun yüreği ve düşüncesi birdi. Hiç kimse sahip olduğu herhangi bir şey için Bu benimdir demiyor, her şeylerini ortak kabul ediyorlardı.

Süleyman'ın Özdeyişleri 28:1
Kötü kişi kendisini kovalayan olmasa bile kaçar, Doğrularsa genç aslan gibi yüreklidir.

Yaratılış 18:23-32
[23] RABbe yaklaşarak, Haksızla birlikte haklıyı da mı yok edeceksin? diye sordu,[24] Kentte elli doğru kişi var diyelim. Orayı gerçekten yok edecek misin? İçindeki elli doğru kişinin hatırı için kenti bağışlamayacak mısın?[25] Senden uzak olsun bu. Haklıyı, haksızı aynı kefeye koyarak haksızın yanında haklıyı da öldürmek senden uzak olsun. Bütün dünyayı yargılayan adil olmalı. din bilginlerine göre RAB İbrahimin önünde kaldı.[26] RAB, Eğer Sodomda elli doğru kişi bulursam, onların hatırına bütün kenti bağışlayacağım diye karşılık verdi.[27] İbrahim, Ben toz ve külüm, bir hiçim dedi, Ama seninle konuşma yürekliliğini göstereceğim.[28] Kırk beş doğru kişi var diyelim, beş kişi için bütün kenti yok mu edeceksin? RAB, Eğer kentte kırk beş doğru kişi bulursam, orayı yok etmeyeceğim dedi.[29] İbrahim yine sordu: Ya kırk kişi bulursan? RAB, O kırk kişinin hatırı için hiçbir şey yapmayacağım diye yanıtladı.[30] İbrahim, Ya Rab, öfkelenme ama, otuz kişi var diyelim? dedi. RAB, Otuz kişi bulursam, kente dokunmayacağım diye yanıtladı.[31] İbrahim, Ya Rab, lütfen konuşma yürekliliğimi bağışla dedi, Eğer yirmi kişi bulursan? RAB, Yirmi kişinin hatırı için kenti yok etmeyeceğim diye yanıtladı.[32] İbrahim, Ya Rab, öfkelenme ama, bir kez daha konuşacağım dedi, Eğer on kişi bulursan? RAB, On kişinin hatırı için kenti yok etmeyeceğim diye yanıtladı.

Mezmurlar 138:3
Seslendiğim gün bana yanıt verdin, İçime güç koydun, beni yüreklendirdin.

Efesliler 3:12
Bu nedenle, uğrunuza çektiğim sıkıntılar karşısında yılmamanızı rica ediyorum. Bunlar size yücelik kazandırır.

Yuhanna 4:17
Kadın, Efendim, anlıyorum, sen bir peygambersin dedi.

İbraniler 10:19
Bu nedenle, ey kardeşler, İsanın kanı sayesinde perdede, yani kendi bedeninde bize açtığı yeni ve diri yoldan kutsal yere girmeye cesaretimiz vardır.

İbraniler 4:16
Onun için Tanrı'nın lütuf tahtına cesaretle yaklaşalım; öyle ki, yardım gereksindiğimizde merhamet görelim ve lütuf bulalım.

İbraniler 13:6
Böylece cesaretle diyoruz ki, Rab benim yardımcımdır, korkmam; İnsan bana ne yapabilir?

Efesliler 6:19-20
[19] Nasıl olduğumu, ne yaptığımı sizin de bilmeniz için sevgili kardeşimiz, Rabbin güvenilir hizmetkârı Tihikos size her şeyi bildirecektir.[20] Kendisini bu amaçla, durumumuzu iletmesi ve yüreklerinize cesaret vermesi için size gönderiyorum.

Elçilerin İşleri 4:13
İyileştirilen adam, Petrus ve Yuhannayla birlikte gözleri önünde duruyordu; bunun için hiçbir karşılık veremediler.

1 Timoteos 3:13
Görevlerini iyi yapanlar, kendileri için iyi bir yer edinir, Mesih İsaya imanda büyük cesaret kazanırlar.

1 Selanikliler 2:2
Bildiğiniz gibi, daha önce Filipide eziyet görmüş, aşağılanmıştık. Ama şiddetli karşı koymalara rağmen, tanrısal Müjdeyi size duyurmak için Tanrımızdan cesaret aldık.

Filipililer 1:20
Hayatta kalırsam yararlı işler yapacağım. Ama hangisini seçeceğimi bilemiyorum.

2 Timoteos 1:7
Bunun için Rabbimize tanıklık etmekten de Onun uğruna tutuklu bulunan benden de utanma. Tanrının gücüyle Müjde uğruna benimle birlikte sıkıntıya göğüs ger.

1 Korintliler 16:13
Uyanık kalın, imanda dimdik durun, mert ve güçlü olun.

Süleyman'ın Özdeyişleri 14:26
RABden korkan tam güvenliktedir, RAB onun çocuklarına da sığınak olacaktır.

Mezmurlar 27:14
Umudunu RAB'be bağla, Güçlü ve yürekli ol; Umudunu RAB'be bağla!

Romalılar 1:16
Çünkü Tanrıya ilişkin bilinen ne varsa, gözlerinin önündedir; Tanrı hepsini gözlerinin önüne sermiştir.

1 Tarihler 28:20
Sonra oğlu Süleymana, Güçlü ve yürekli ol! dedi, İşe giriş. Korkma, yılma. Çünkü benim Tanrım, RAB Tanrı seninledir. RABbin Tapınağının bütün yapım işleri bitinceye dek seni başarısızlığa uğratmayacak, seni bırakmayacaktır.

1 Korintliler 15:58
Oraya vardığımda, bağışlarınızı götürmek üzere uygun gördüğünüz kişileri tanıtıcı mektuplarla Yeruşalime göndereceğim.

Efesliler 6:10
İblisin hilelerine karşı durabilmek için Tanrının sağladığı bütün silahları kuşanın.

Yeşaya 54:4
Korkma, ayıplanmayacaksın, Utanma, aşağılanmayacaksın. Unutacaksın gençliğinde yaşadığın utancı, Dulluk ayıbını artık anmayacaksın.

Yuhanna 14:27
Size, Gidiyorum, ama yanınıza döneceğim dediğimi işittiniz. Beni sevseydiniz, Babaya gideceğim için sevinirdiniz. Çünkü Baba benden üstündür.

Markos 5:36
İsa, Petrus, Yakup ve Yakupun kardeşi Yuhannadan başka hiç kimsenin kendisiyle birlikte gitmesine izin vermedi.

Filipililer 1:28
Hiçbir şeyi bencil tutkularla ya da boş övünmeyle yapmayın. Her biriniz alçakgönüllülükle öbürünü kendinden üstün saysın.

Yuhanna 7:26
Bakın, açıkça konuşuyor, Ona bir şey demiyorlar. Yoksa önderler Onun Mesih olduğunu gerçekten kabul ettiler mi?

Elçilerin İşleri 5:29
Ama bütün halkın saygısını kazanmış bir Kutsal Yasa öğretmeni olan Gamaliel adlı bir Ferisi, Yüksek Kurulda ayağa kalktı, elçilerin kısa bir süre için dışarı çıkartılmasını buyurarak kurul üyelerine şunları söyledi: Ey İsrailliler, bu adamlara yapacağınızı iyi düşünün!

Yeşu 1:7
Yeter ki, güçlü ve yürekli ol. Kulum Musanın sana buyurduğu Kutsal Yasanın tümünü yerine getirmeye dikkat et. Gittiğin her yerde başarılı olmak için bu yasadan ayrılma, sağa sola sapma.

Hezekiel 3:9
Alnını çakmak taşından daha sert bir kaya gibi yapacağım. Her ne kadar asi bir halksalar da onlardan korkma, yılma.

Elçilerin İşleri 9:29
Kardeşler bunu öğrenince onu Sezariyeye götürüp oradan Tarsusa yolladılar.

Filipililer 1:1
Mesih İsanın kulları ben Pavlus ve Timoteostan Filipideki gözetmenler ve görevlilerle birlikte Mesih İsaya ait bütün kutsallara selam!

1 Timoteos 3:1
İşte güvenilir söz: Bir kimse gözetmen olmayı gönülden istiyorsa, iyi bir görev arzu etmiş olur.

1 Korintliler 3:12
Bu temel üzerine kimi altın, gümüş ya da değerli taşlarla, kimi de tahta, ot ya da kamışla inşa edecek.

İbraniler 10:1
Kutsal Yasada gelecek iyi şeylerin aslı yoktur, sadece gölgesi vardır. Bu nedenle Yasa, her yıl sürekli aynı kurbanları sunarak Tanrıya yaklaşanları asla yetkinliğe erdiremez.

1 Petrus 5:10
Kendisini güvenilir bir kardeş saydığım Silvanus aracılığıyla size kısaca yazmış bulunuyorum. Sizi yüreklendiriyor ve sözünü ettiğim lütfun Tanrının gerçek lütfu olduğuna tanıklık ediyorum. Buna bağlı kalın.

Turkish Bible 1989
Modern Translation (1989) : Colloquial version