A A A A A

Kilise: [İsa'nın Doğumu]


Matta 1:18-23
[18] Nişanlısı Yusuf, doğru bir adam olduğu ve onu herkesin önünde utandırmak istemediği için ondan sessizce ayrılmak niyetindeydi.[19] Ama böyle düşünmesi üzerine Rabbin bir meleği rüyada ona görünerek şöyle dedi: Davut oğlu Yusuf, Meryemi kendine eş olarak almaktan korkma. Çünkü onun rahminde oluşan, Kutsal Ruhtandır.[20] Meryem bir oğul doğuracak. Adını İsa koyacaksın. Çünkü halkını günahlarından O kurtaracak.[21] Bütün bunlar, Rabbin peygamber aracılığıyla bildirdiği şu söz yerine gelsin diye oldu:[22] İşte, kız gebe kalıp bir oğul doğuracak; adını İmmanuel koyacaklar. İmmanuel, Tanrı bizimle demektir.[23] Yusuf uyanınca Rabbin meleğinin buyruğuna uydu ve Meryemi eş olarak yanına aldı.

Luka 2:7-21
[7] Aynı yörede, sürülerinin yanında nöbet tutarak geceyi kırlarda geçiren çobanlar vardı.[8] Rabbin bir meleği onlara göründü ve Rabbin görkemi çevrelerini aydınlattı. Büyük bir korkuya kapıldılar.[9] Melek onlara, Korkmayın! dedi. Size, bütün halkı çok sevindirecek bir haber müjdeliyorum: Bugün size, Davutun kentinde bir Kurtarıcı doğdu. Bu, Rab olan Mesihtir.[10] İşte size bir işaret: Kundağa sarılmış ve yemlikte yatan bir bebek bulacaksınız.[11] Birdenbire meleğin yanında, göksel ordulardan oluşan büyük bir topluluk belirdi. Tanrıyı överek, En yücelerde Tanrıya yücelik olsun, Yeryüzünde Onun hoşnut kaldığı insanlara Esenlik olsun! dediler.[12] Melekler yanlarından ayrılıp göğe çekildikten sonra çobanlar birbirlerine, Haydi, Beytleheme gidelim, Rabbin bize bildirdiği bu olayı görelim dediler.[13] Aceleyle gidip Meryemle Yusufu ve yemlikte yatan bebeği buldular.[14] Onları görünce, çocukla ilgili kendilerine anlatılanları bildirdiler.[15] Bunu duyanların hepsi, çobanların söylediklerine şaşıp kaldılar.[16] Meryem ise bütün bu sözleri derin derin düşünerek yüreğinde saklıyordu.[17] Çobanlar, işitip gördüklerinin tümü için Tanrıyı yüceltip överek geri döndüler. Her şeyi, kendilerine anlatıldığı gibi bulmuşlardı.[18] Sekizinci gün, çocuğu sünnet etme zamanı gelince, Ona İsa adı verildi. Bu, Onun anne rahmine düşmesinden önce meleğin kendisine verdiği isimdi.[19] Musanın Yasasına göre arınma günlerinin bitiminde Yusufla Meryem çocuğu Rabbe adamak için Yeruşalime götürdüler.[20] Nitekim Rabbin Yasasında, İlk doğan her erkek çocuk Rabbe adanmış sayılacak diye yazılmıştır.[21] Ayrıca Rabbin Yasasında buyrulduğu gibi, kurban olarak bir çift kumru ya da iki güvercin yavrusu sunacaklardı.

Matta 2:1-12
[1] İsanın Kral Hirodes devrinde Yahudiyenin Beytlehem Kentinde doğmasından sonra bazı yıldızbilimciler doğudan Yeruşalime gelip şöyle dediler: Yahudilerin Kralı olarak doğan çocuk nerede? Doğuda Onun yıldızını gördük ve Ona tapınmaya geldik.[2] Kral Hirodes bunu duyunca kendisi de bütün Yeruşalim halkı da tedirgin oldu.[3] Bütün başkâhinleri ve halkın din bilginlerini toplayarak onlara Mesihin nerede doğacağını sordu.[4] Yahudiyenin Beytlehem Kentinde dediler. Çünkü peygamber aracılığıyla şöyle yazılmıştır:[5] Ey sen, Yahudadaki Beytlehem, Yahuda önderleri arasında hiç de en önemsizi değilsin! Çünkü halkım İsraili güdecek önder Senden çıkacak.[6] Bunun üzerine Hirodes yıldızbilimcileri gizlice çağırıp onlardan yıldızın göründüğü anı tam olarak öğrendi.[7] Gidin, çocuğu dikkatle arayın, bulunca bana haber verin, ben de gelip Ona tapınayım diyerek onları Beytleheme gönderdi.[8] Yıldızbilimciler, kralı dinledikten sonra yola çıktılar. Doğuda görmüş oldukları yıldız onlara yol gösteriyordu, çocuğun bulunduğu yerin üzerine varınca durdu.[9] Yıldızı gördüklerinde olağanüstü bir sevinç duydular.[10] Eve girip çocuğu annesi Meryemle birlikte görünce yere kapanarak Ona tapındılar. Hazinelerini açıp Ona armağan olarak altın, günnük ve mür sundular.[11] Sonra gördükleri bir düşte Hirodesin yanına dönmemeleri için uyarılınca ülkelerine başka yoldan döndüler.[12] Yıldızbilimciler gittikten sonra Rabbin bir meleği Yusufa rüyada görünerek, Kalk! dedi, Çocukla annesini al, Mısıra kaç. Ben sana haber verinceye dek orada kal. Çünkü Hirodes öldürmek için çocuğu aratacak.

Galatyalılar 4:4
Ama zaman dolunca Tanrı, Yasa altında olanları özgürlüğe kavuşturmak için kadından doğan, Yasa altında doğan öz Oğlunu gönderdi. Öyle ki, bizler oğulluk hakkını alalım.

Luka 2:1-4
[1] O günlerde Sezar Avgustus bütün Roma dünyasında bir nüfus sayımının yapılması için buyruk çıkardı.[2] Bu ilk sayım, Kiriniusun Suriye valiliği zamanında yapıldı.[3] Herkes yazılmak için kendi kentine gitti.[4] Böylece Yusuf da, Davutun soyundan ve torunlarından olduğu için Celilenin Nasıra Kentinden Yahudiye bölgesine, Davutun kenti Beytleheme gitti.

Vahiy 12:1-5
[1] Gökte olağanüstü bir belirti, güneşe sarınmış bir kadın göründü. Ay ayaklarının altındaydı, başında on iki yıldızdan oluşan bir taç vardı.[2] Kadın gebeydi. Doğum sancıları içinde kıvranıyor, feryat ediyordu.[3] Ardından gökte başka bir belirti göründü: Yedi başlı, on boynuzlu, kızıl renkli büyük bir ejderhaydı bu. Yedi başında yedi taç vardı.[4] Kuyruğuyla gökteki yıldızların üçte birini sürükleyip yeryüzüne attı. Sonra doğum yapmak üzere olan kadının önünde durdu; kadın doğurur doğurmaz ejderha çocuğu yutacaktı.[5] Kadın bir oğul, bütün ulusları demir çomakla güdecek bir erkek çocuk doğurdu. Çocuk hemen alınıp Tanrıya, Tanrının tahtına götürüldü.

Turkish Bible 1989
Modern Translation (1989) : Colloquial version