A A A A A

Sins: [Apostasy]


2 BATHESALONIKA ௨:௩
Lo se ka lwa tsiediwa ke ope ka mokgwa ope; gonne go tshwanetse go tla tenego pele, le motho wa boikepo a itshupe, e bong motho wa tshenyego,

DANIELE 9:27
O tla tiisetsa ba bantsi kgolagano ka beke, e bong dinyaga di supa. Mo gare ga bosupa jwa dinyaga o tla khutlisa setlhabelo le tshupelo. Mo godimo ga diphuka tsa makgapha go tla tla mosenyi, go fitlhelela tatlhego e e laoletsweng ruri e goromelediwe mo felong fa go senyegileng.”

1 TIMOTHEO ௪:௧
Mowa o bolela ka thanolo gore mo metlheng ya bofelo bangwe ba tla tenega mo tumelong, ba ineela mo meweng e e timetsang le mo dithutong tsa medemone,

BAHEBERE 3:12
Bakaulengwe, tlhokomelang gore go se nne ope wa lona yo o pelo e bosula e e sa dumeleng ka go tenegela o o tshelang.

LUKA 8:13
Tse di mo mmung o o majwe ke ba e a reng ba utlwile, ba tshole Lefoko ka boitumelo; mme ga ba na modi. Ke ba ba dumelang ka sebakanyana fela, mme mo motlheng wa thaelo ba tenege.

BAHEBERE ௬:௪-௬
[௪] Gonne go pala mo go ba ba kileng ba sedimosediwa, ba utlwa monate wa neo ya legodimo, ba abelwa Mowa o o Boitshepo,[௫] ba utlwa monate wa Lefoko le le molemo la Modimo le wa dithata tsa lefatshe le le tlang,[௬] mme ba tloga ba tenega, go a pala go ba ntšhwafatsa gore ba tlhabologe gape, ka ba bapola Morwa Modimo gape ka bobone, ba mo dira nyatsego mo ponatshegong.

2 PETERO 2:20-22
[20] Gonne fa e re ba sena go falola mo masweng a lefatshe ka go itse Morena le Mogolodi Jesu Keresete, ba boa ba thaisiwa ke ona le go fenngwa ke ona, bao kemo ya bone ya morago e a tle e sulafale bogolo go ya pele.[21] Gonne go ka bo go le molemo mo go bone, fa ba ka bo ba se ka ba itse tsela ya tshiamo ka gope, bogolo go go e itse le go tloga ba hularela taolo e e boitshepo e ba e neetsweng.[22] Ba dirafaletswe ke se se bolelwang ka seane sa boammaaruri se se reng: “Ntšwa e boetse matlhatseng a yona;” le se sengwe se se reng: “Kolobe e e tlhapileng e boetse go bidikama mo dithetseng.”

BAHEBERE 10:26-29
[26] Gonne fa re leofa ka bomo, re sena go amogela kitso ya boammaaruri, go tla bo go sa tlhole go na le setlhabelo sepe sa maleo,[27] fa e se tebelelo e e boitshegang ya katlholo le bogale jwa molelo o o tla lailang baganetsi.[28] Fa mongwe a latlhile molao wa ga Moše, o swa ka basupi ba babedi gongwe ba bararo, a sa utlwelwe botlhoko.[29] Jaanong akanyang he gore ene yo o gatileng Morwa Modimo ka dinao, a kaya madi a kgolagano a o itshepisitsweng ka one dinyana, a sotla Mowa wa bopelotlhomogi: Ene o tla kaiwa a tshwanetswe ke petso e kgolo bogolo jang ne!

2 TIMOTHEO 4:3-4
[3] gonne go tla tla sebaka se ba tla ganang thuto e e itekanetseng ka sona; mme ba tla ikgobokanyetsa baruti ka fa dikgatlhegong tsa bona ba ba ba tlakisang ditsebe.[4] Ba tla iphaposa ditsebe mo boammaaruring, ba fapogela dinaaneng.

JOHANE ௧௫:௬
Fa motho a sa nne mo go nna, o latlhelwa kwa ntle, jaaka kala e latlhelwa kwa ntle, e omelele, mme di kokwanngwe, di latlhelwe mo molelong, di fisiwe.

1 TIMOTHEO 4:1-2
[1] Mowa o bolela ka thanolo gore mo metlheng ya bofelo bangwe ba tla tenega mo tumelong, ba ineela mo meweng e e timetsang le mo dithutong tsa medemone,[2] e le ka boitimokanyo jwa ba ba buang maaka, ba digakolodi tsa bone di tshwailweng jaaka ka tshipi e e molelo.

2 PETERO 2:1
Mme e bile go ne go le baporofeti ba maaka mo bathong, jaaka le mo go lona go tla nna baruti ba maaka ba ba tla sukunyetsang dithuto tse di senyang; jaanong e re ka ba latola Morena yo o ba golotseng, ba itsisetsa tshenyego ya tshoganyetso.

MATHEO ௨௪:௧௦-௧௨
[௧௦] Metlheng eo ba bantsi ba tla kgotšwa, ba tshwarisanya, ba tlhoana.[௧௧] Baporofeti ba bantsi ba kako ba tla tsoga, ba timetsa ba bantsi.[௧௨] Mme lorato lwa ba bantsi lo tla tsidifala ka ntlha ya go ntsifala ga tshiamololo.

2 PETERO ௩:௧௭
Jaanong lona, baratwi, e re ka lo itse dilo tse pele, itiseng gore lo se ka lwa faposiwa ke timelo ya baikepi, lwa wa mo tlhomamong ya lona.

JOHANE 6:66
Go tloga foo ba bantsi ba barutwa ba gagwe ba boela kwa morago, ba se ka ba tlhola ba tsamaya nae.

2 PETERO ௨:௧௭
Bao ke metswedi e e se nang metsi, ke mouwane o o kgweediwang ke ledimo, ke ba ba boloketsweng lefifi le lentsho.

1 TIMOTHEO ௪:௧-௩
[௧] Mowa o bolela ka thanolo gore mo metlheng ya bofelo bangwe ba tla tenega mo tumelong, ba ineela mo meweng e e timetsang le mo dithutong tsa medemone,[௨] e le ka boitimokanyo jwa ba ba buang maaka, ba digakolodi tsa bone di tshwailweng jaaka ka tshipi e e molelo.[௩] Ba iletsa batho go nyalana, ba laola gore go ilwe dijo tse Modimo o di diretseng go amogelwa ka tebogo ke badumedi ba ba itseng boammaaruri;

1 BAKORINTHE 10:12
Ka ntlha ya moo he, a e re yo o iponang a eme, a itise gore a se ka a wa!

MATHEO ௨௪:௯-௧௦
[௯] “Metlheng eo ba tla lo tsenya mo pitlaganong, ba lo bolaya; mme lo tla nna ba ba tlhoilweng ke ditšhaba tsotlhe ka ntlha ya leina la me.[௧௦] Metlheng eo ba bantsi ba tla kgotšwa, ba tshwarisanya, ba tlhoana.

MATHEO 26:14-16
[14] Ke fa mongwe wa ba ba 12, yo o bidiwang Jutase Isekariote, a ya kwa baperesiting ba bagolo[15] a re: “Lo tla mpha eng, fa nka mo lo tshwarisa?” Ba mo lekanyetsa diselefera di le 30.[16] Go tloga foo a senka nako e e lebanyeng ya go mo ba neela.

1 TIMOTHEO 1:19-20
[19] o ntse o na le tumelo le segakolodi se se se nang molato, se batho bangwe ba se latlhileng, mme ba senyegelwa ke tumelo,[20] ba Himeneo le Aleksantere e leng bangwe ba bone, ba ke ba neetseng Satane gore ba rutiwe go lesa go kgala Modimo.

1 JOHANE 2:19
Ba dule mo go rona, mme e ne e se ba rona; gonne fa e ka bo e ne e le ba rona, ba ka bo ba sa na le rona. Mme go tshwanetse ga bonala, fa e se ba rona botlhe.

BAHEBERE 10:25-31
[25] re se tlogele go phuthega ga rona, jaaka bangwe ba tlwaetse, mme re kaelane, bogolo thata ka lo bona letsatsi le ntse le atamela.[26] Gonne fa re leofa ka bomo, re sena go amogela kitso ya boammaaruri, go tla bo go sa tlhole go na le setlhabelo sepe sa maleo,[27] fa e se tebelelo e e boitshegang ya katlholo le bogale jwa molelo o o tla lailang baganetsi.[28] Fa mongwe a latlhile molao wa ga Moše, o swa ka basupi ba babedi gongwe ba bararo, a sa utlwelwe botlhoko.[29] Jaanong akanyang he gore ene yo o gatileng Morwa Modimo ka dinao, a kaya madi a kgolagano a o itshepisitsweng ka one dinyana, a sotla Mowa wa bopelotlhomogi: Ene o tla kaiwa a tshwanetswe ke petso e kgolo bogolo jang ne![30] Gonne re itse yo o buileng a re: “Pusoloso ke ya me, ke tla busolosa;” a ba a re: “Morena o tla atlhola batho ba gagwe.”[31] Ke se se boitshegang go wela mo diatleng tsa Modimo o o tshelang.

JEREMIA 17:5-6
[5] Morena o buile jaana a re: “Go hutsitswe monna yo o ikanyang batho, yo o dirang motho letsogo la gagwe, yo pelo ya gagwe e fapogang mo Moreneng![6] O tla nna jaaka setlhatshana mo sekakeng, a sa bone, fa molemo o tla; o tla aga mo motlhabeng o o bolelo wa sekaka, le mo nageng ya dikgalaopa, fa go sa nneng ope.

HESEKIELE 3:20
“Gape fa mosiami a tlogela tshiamo ya gagwe, a dira tshiamololo, mme ke mmeela sekgopi, ene o tla swa. Fela fa o sa mo tlhagisa, ene o tla swa ka boleo jwa gagwe; le tse di siameng tse a kileng a di dira ga di nke di gopolwa, mme madi a gagwe ke tla a lopa mo seatleng sa gago.

HESEKIELE 18:24
“Mme fa mosiami a ka tlogela tshiamo ya gagwe, a dira tshiamololo, a dira makgapha otlhe a moikepi o a dirileng: A o tla phela? Nnyaya, tse di siameng tsotlhe tse o di dirileng, ga di kitla di gopolwa. O tla swa ka ntlha ya boikanyologo jwa gagwe jo o sentseng ka jona le ka ntlha ya boleo jwa gagwe jo o bo leofileng.

MATHEO 13:20-21
[20] Wa peo e e jwetsweng mo lekgwaraneng ke ene yo o utlwang Lefoko, a be a akofe a le tshole ka boitumelo.[21] Mme ga a na modi ka kwa teng, ke wa sebakanyana fela; e re fa go tsoga patiko gongwe pogiso ka ntlha ya Lefoko, a akofe a kgopege.

1 BAKORINTHE 9:27
Mme ke katisa mmele wa me, ke a o laola, e se re gongwe nna ka latlhega, ke sena go rerela ba bangwe.

BAHEBERE 6:4-8
[4] Gonne go pala mo go ba ba kileng ba sedimosediwa, ba utlwa monate wa neo ya legodimo, ba abelwa Mowa o o Boitshepo,[5] ba utlwa monate wa Lefoko le le molemo la Modimo le wa dithata tsa lefatshe le le tlang,[6] mme ba tloga ba tenega, go a pala go ba ntšhwafatsa gore ba tlhabologe gape, ka ba bapola Morwa Modimo gape ka bobone, ba mo dira nyatsego mo ponatshegong.[7] Gonne lefatshe le le nwang pula e e le nang gantsi, le le ungwelang bone ba ba le lemelang dijwalo tse di thusang, lone le bona lesego mo Modimong.[8] Mme fa le ungwa mesu le ditshetlho, le a bo le sa thuse sepe, le le gaufi le go hutsiwa, mo bofelelo jwa gona e leng go fisiwa.

DITIRO 21:21
Ba boleletswe ka ga gago ga twe: O ruta Bajuta botlhe ba ba mo go Baditšhaba gore ba hularele Moše, o a re, ba se rupise bana le e seng go tsamaya ka fa mekgweng ya segarona.

BAGALATIA 5:4
Lona ba lo ratang go siamisiwa ka molao, lo kgaoganye le Keresete, lo ole mo boitshwarelong.

1 BAKORINTHE 6:9
A kampo ga lo itse gore basiamolodi ga ba kitla ba rua puso ya Modimo? Se tsietsegeng; le fa e le diaka gongwe badiredi-medimo gongwe batlhadi gongwe banna ba ba akafalang le banna

BAHEBERE 10:26
Gonne fa re leofa ka bomo, re sena go amogela kitso ya boammaaruri, go tla bo go sa tlhole go na le setlhabelo sepe sa maleo,

MATHEO 13:41
Morwa-Motho o tla roma baengele ba gagwe, ba tla phutha mo pusong ya gagwe botlhe ba ba kgopisang le ba ba dirang boikepo.

2 TIMOTHEO 4:3
gonne go tla tla sebaka se ba tla ganang thuto e e itekanetseng ka sona; mme ba tla ikgobokanyetsa baruti ka fa dikgatlhegong tsa bona ba ba ba tlakisang ditsebe.

2 BATHESALONIKA 2:3-4
[3] Lo se ka lwa tsiediwa ke ope ka mokgwa ope; gonne go tshwanetse go tla tenego pele, le motho wa boikepo a itshupe, e bong motho wa tshenyego,[4] ene moganetsi yo o ikgodisetseng sengwe le sengwe se se bidiwang modimo gongwe se se obamelwang, mo o bileng a ya go dula mo Tempeleng ya Modimo, a itshupa a re, ke ene Modimo.

JOHANE 1:14
Lefoko leo la nna nama, la aga mo go rona, ra ba ra bona kgalalelo ya lone, e le kgalalelo e e lebanyeng yo o tsetsweng a le esi, e tswa mo go Rara, a tletse bopelotlhomogi le boammaaruri.

DOITERONOMIO 13:13
Banna ba disenyi ba dule mo go lona, ba faposa baagi ba motse wa ga bone ka go re: ‘A re yeng, re direle medimo e sele’ – e lo sa e itseng –

1 TIMOTHEO 4:10
go nne re itapisetsa sona seo le go se tlhabanela, ka re solofela mo Modimong o o tshelang, o e leng Mopholosi wa batho botlhe, bogolo wa bone ba ba dumelang.

1 PETERO 3:17
Gonne fa Modimo o rata gore lo boge, gona go boga ka ntlha ya go dira sentle go gaisa go boga ka ntlha ya go dira bosula.

1 BATHESALONIKA 2:3
Gonne thero ya rona ga e tswe mo timelong le e seng mo boitshekologong le e seng mo boferefereng,

DOITERONOMIO 32:15
“Ješurune a nona, a ja mokaragana – wa nona, wa tswa mmele, wa akola – a tlhokomologa Modimo o o mo dirileng, a nyatsa lefika la pholoso ya gagwe.

HESEKIELE 18:26
Kana fa mosiami a tlogela tshiamo ya gagwe, a dira bokgopo, o tla swa ka ntlha ya moo; o tla swa ka ntlha ya tshiamololo e o e dirileng.

1 TIMOTHEO 4:2
e le ka boitimokanyo jwa ba ba buang maaka, ba digakolodi tsa bone di tshwailweng jaaka ka tshipi e e molelo.

MAREKO 10:11
A ba raya a re: “Fa motho a tlhala mosadi wa gagwe, a nyala o sele, o mo senyetsa nyalano.

LUKA 22:3-6
[3] Jaanong Satane a tsena mo go Jutase yo o bidiwang Isekariote, e le mongwe wa ba ba 12.[4] Yoo a ya a bua le baperesiti ba bagolo le balaodi ba Tempele ka fa a ka mo ba neelang ka teng.[5] Bone ba itumela, ba be ba dumelana go mo naya madi.[6] A ba a dumela. Jaanong a batla nako e e lebanyeng ya go mo ba neela, bontsi bo se yo.

MATHEO 12:31-32
[31] Ke ka moo ke lo rayang ke re: Sebe sengwe le sengwe le kgalo, batho ba ka di itshwarelwa; mme kgalo e e kgalang Mowa, yona ga e kitla e itshwarelwa.[32] Le fa e le mang yo o tla buang lefoko le le nyefolang Morwa-Motho, o ka itshwarelwa; mme yo o tla buang le le nyefolang Mowa o o Boitshepo, ga a kitla a itshwarelwa mo metlheng eno le e seng mo go e e tlang.

Tswana Bible 1970
© Bible Society of South Africa 1970, 1987, 2007. All rights reserved