A A A A A

Mysteries: [Destiny]


MORERI 6:10
Tse di leng teng ga di bolo go bidiwa ka maina a tsona; go itsilwe gore motho o tla nna jang; ga a na go ganela le ona o o thata bogolo go ene.

HABAKUKE 2:3
Gonne pono e sa ntse e emetse sebaka se se laotsweng, mme e itlhaganelela kwa bofelong; ga e ka ke ya swabisa ope. E re fa e diega, ò e lete. Gonne e tla dirafala ka nnete, e sa thibelwe ke sepe.

JESAYA 46:10
Ke nna yo ke itsisitseng bokhutlo e sa le mo tshimologong, le tse di iseng di dirafale mo metlheng ya kgale. Ke nna yo ke rileng: ‘Maikaelelo a me a tla dirafala; tsotlhe tse di nkgatlhang ke tla di dira.

JESAYA 55:11
lefoko la me le le tswang mo molomong wa me le lone le tla nna jalo. Ga le kitla le boela kwa go nna le sa dira sepe, mme le tla dira tse di nkgatlhang; le tla fetsa tse ke le di rometseng.

JEREMIA 1:5
“E rile ke ise ke go bope mo sebopelong, ka go itse; ya re o ise o tsalwe ke mmaago, ka go itshepisa, ka go dira moporofeti wa ditšhaba.”

JEREMIA 17:10
Ke nna Morena yo ke tlhotlhomisang pelo, ke lekang diphilo gore ke nee mongwe le mongwe ka fa tsamaong ya gagwe le ka fa maungong a ditiro tsa gagwe.”

JOHANE 16:33
Dilo tse ke di buile le lona gore lo nne le kagiso mo go nna. Lo tla nna le pitlagano mo lefatsheng, mme namatshegang, ke fentse lefatshe.”

NUMERI 23:19
Modimo ga se motho mo o ka akang, le e seng morwa motho mo o ka ikwatlhayang. A o kile wa bua sengwe, mme wa se ka wa se dira? Kampo a o ka solofetsa sengwe. Mme wa se ka wa se dirafatsa?

DIANE 16:3
Neela Morena ditiro tsa gago, foo maikaelelo a gago a tla dirafala.

DIANE 19:20-24
[20] Utlwa kgakololo o amogele kgalemelo gore o tle o nne yo o tlhalefileng mo metlheng e e tlang.[21] Pelo ya motho e loga maano a mantsi; mme maikaelelo a Morena ke ona a a tla dirafalang.[22] Khumo e ntle ya motho ke boikanyego jwa gagwe; mohumanegi o molemo bogolo go moaki.[23] Go boifa Morena go isa bophelong; motho yo o ntseng jalo o tla kgora, a lala a sa tlelwe ke bosula bope.[24] Motlapa o tsenya seatla mo mogopong, mme a palelwa ke go se isa kwa molomong.

DIPESALEMA 37:37
Ela modumedi tlhoko, o lebe mosiami; gonne motho wa kagiso o na le botswelelopele.

DIPESALEMA 138:8
Morena o tla di nkgonela. Bopelontle jwa gago, Morena, ga bo na bokhutlo; se tlogele ditiro tsa diatla tsa gago!

TSHENOLO 20:12
Ka ba ka bona baswi, ba bagolo le ba bannye, ba eme fa pele ga sedulo sa bogosi sa Modimo; jaanong dikwalo tsa bulwa; ga bulwa lokwalo lo longwe lo e leng lwa bophelo; mme baswi ba atlholwa ka fa ditirong tsa bone tse di kwadilweng mo dikwalong.

BAROMA 12:2
Lo se ka lwa tshwana le lefatshe leno, mme fetogang ka go ntšhwafadiwa maikutlo, gore lo tlhotlhomise se e leng thato ya Modimo e e molemo, e e kgatlhang, e e botlalo.

BAROMA 8:28-29
[28] Mme re itse gore bone ba ba ratang Modimo, dilo tsotlhe di dira mmogo go ba tsalela molemo, e bong bone ba ba biditsweng ka fa boikaelelong jwa Modimo.[29] Gonne ba o ba itsileng pele, o ba tlhaotse pele gore ba tshwane le popego ya Morwaa-ona, a tle a nne motsalwapele mo baneng ba le bantsi.

BAEFESO 2:8-9
[8] gonne lo pholositswe ka boitshwarelo ka tumelo; mme ga go tswe mo go lona, ke neo ya Modimo.[9] Ga se ka ditiro, gore go se nne ope yo o ipokang.

1 PETERO 2:8-9
[8] “lentswe le le kgopang, letlapa la seru;” bone ba a kgotšwa, ka ba sa utlwe Lefoko; ke sona se ba bileng ba se beetswe.[9] Mme lona lo losika lo lo tlhaotsweng, lo boperesiti jwa bogosi le morafe o o boitshepo le baruiwa ba Modimo, gore lo tumise ditiro tse dikgolo tsa yo o lo biditseng go tswa mo lefifing, go tsena mo leseding la gagwe le le gakgamatsang,

1 BAKORINTHE 2:7-9
[7] Mme re bua botlhale jwa Modimo jo e leng bosaitsiweng, jo bo fitlhegileng, jo Modimo o sa leng o bo rulaganya pele, dipaka di ise di nne teng go re isa kgalalelong,[8] jo bo neng bo sa itsiwe ke ope wa balaodi ba lefatshe leno; gonne fa ba ka bo ba bo itsile, ba ka bo ba sa bapola Morena wa kgalalelo.[9] Mme go ntse jaaka go kwadilwe ga twe: “Tse leitlho le sa di bonang, tse tsebe e sa di utlwang, tse di sa tsenang mo pelong ya motho, ke tsona tse Modimo o di baakanyeditseng bone ba ba o ratang.”

JEREMIA 29:11-14
[11] Gonne ke itse megopolo e ke e gopolang ka ga lona; ke megopolo ya kagiso, e seng ya bosula, gore ke lo nee tse di tlang, tse lo ka di solofelang.’ Morena a re jalo.[12] ‘Mme lo tla mpitsa, lo bo lo nthapela, mme ke tla lo utlwa.[13] Fa lo mpatla, lo tla mpona; ee, fa lo mpatla ka pelo yotlhe,[14] ke tla bonwa ke lona,’ go bua Morena. ‘Le gona ke tla fetola tatlhego ya lona, ke lo phutha mo ditšhabeng tsotlhe le mo mafelong otlhe kwa ke lo leleketseng teng,’ go bua Morena; ‘ke tla lo busetsa mo felong fa ke lo tlositseng teng, ka lo isa mo botshwarong.’

Tswana Bible 1970
© Bible Society of South Africa 1970, 1987, 2007. All rights reserved