A A A A A

Math Signs: [Number 10]


1 DIKGOSI 7:23
Le gona a dira lewatle le le bopilweng ka kgotlho. Go le kgabaganya go tswa losing go ya losing e ne e le mabogo a le some; le le tshekeletsa; boteng jwa lone e le mabogo a le matlhano, mme mogala wa mabogo a le 30 o le kopanya tikologong.

NUMERI 11:11
Ke fa Moše a raya Morena a re: “O tlhokofaletsang motlhanka wa gago? Ke eng fa ke sa bone bopelotlhomogi mo matlhong a gago, mo o nthwesitseng morwalo ka morafe otlhe o?

DOITERONOMIO 1:11
Mme a Morena a lo okeletse ba ba kana ka lona gasekete, a lo tshegofatse jaaka a lo solofeditse!

LEFITIKO 20:13
Fa monna a robala le monna jaaka go robalwa le mosadi, ba dirile maila boo babedi. Ba tshwanetse go bolawa. Ba bolawa ka molato wa bone.

1 BAKORINTHE 6:9-11
[9] A kampo ga lo itse gore basiamolodi ga ba kitla ba rua puso ya Modimo? Se tsietsegeng; le fa e le diaka gongwe badiredi-medimo gongwe batlhadi gongwe banna ba ba akafalang le banna[10] gongwe magodu gongwe ba ba bohula gongwe matagwa gongwe bakgadi gongwe dinokwane, ga go ope wa bone yo o tla ruang puso ya Modimo.[11] Bangwe ba lona ba ne ba ntse jalo; mme jaanong lo tlhapisitswe, lo itshepisitswe, lo siamisitswe ka leina la Morena Jesu Keresete le ka Mowa wa Modimo wa rona.

1 BAKORINTHE 10:13
Lona ga lo ise lo tshwarwe ke thaelo epe e e ka palelang motho. Mme Modimo o boikanyo, o o se kitlang o lo lesa lwa raelwa mo go fetang thata ya lona, mme o tla lo direla phatlha mo thaelong gore lo kgone go e itshokela.

BAROMA 1:20
Kana go tswa tlholegong ya lefatshe bosabonweng jwa ona, e bong thata e e sa khutleng ya ona le Bodimo jwa ona, bo lemogwa sentle ka ditiro tsa ona gore ba se nne le seipato;

BAFILIPI 4:19
Mme Modimo wa me o tla lo abela tsotlhe tse lo di tlhokang ka fa khumong ya ona mo kgalalelong e e mo go Keresete Jesu.

DIPESALEMA 55:22
Mafoko a molomo wa gagwe a borethe jaaka sereledi, pelo ya gagwe ke ntwa; dipolelo tsa gagwe di boleta go gaisa lookwane; etswe e le ditšhaka tse di somotsweng.

2 TIMOTHEO 3:16
Lokwalo longwe le longwe lo lo kwadilweng ka tlhotlheletso ya Modimo lo molemo go ruta le go kgalemela le go sokolola le go godisa mo tshiamong,

LUKA 23:34
Jesu a bua a re: “Rara, ba itshwarele; gonne ga ba itse se ba se dirang.” Mme ba kgaogana diaparo tsa gagwe ka go tlhama tengwa.

GENESI 1:31
Jaanong Modimo wa leba dilo tsotlhe tse o di dirileng, wa fitlhela di le molemo thata. Mme ga nna mantsiboa ga ba ga nna moso, e le letsatsi la borataro.

DIPESALEMA 104:9
O beile molelwane o a sa ka keng a o tlola gore a se boe a khurumetsa lefatshe gape.

GENESI 6:12
Ke fa Modimo o leba lefatshe, o fitlhela le senyegile; gonne batho botlhe ba ne ba sentse setho sa bone mo lefatsheng.

GENESI 7:20
Metsi a nna magolo, a khurumetsa dithaba, a di feta ka mabogo a le some tlhano.

GENESI 8:5-9
[5] Metsi a nna a ngotlegela pele go ya kgweding ya some; ka la ntlha la kgwedi ya some ga bonala ditlhoa tsa dithaba.[6] Ya re malatsi a le 40 a sena go feta gape, Noa a bula fenstere ya mokoro e a e dirileng,[7] a ntsha legakabe; lone la tswa, la boaboa go ya metsi a ba a tšhe mo lefatsheng.[8] A ba a ntsha leeba, la tloga mo go ene, e le gore a bone, fa metsi a ngotlegile mo lefatsheng.[9] Ya re ka leeba le sa bone le fa e le bogato jwa lonao, la boela kwa go ene mo mokorong; gonne metsi a ne a sa ntse a le mo lefatsheng lotlhe. Ke fa a ntsha letsogo, a le tsaya, a le busetsa kwa go ene mo mokorong.

GENESI 9:11
Ke tlhomamisa kgolagano ya me le lona ka re: Ga go kitla go tlhola go nyelediwa nama epe ka metsi a morwalela; morwalela wa metsi ga o kitla o tlhola o nna teng gape go senya lefatshe.”

DOITERONOMIO 11:11
Mme lefatshe le lo tshelelang kwa go lone go le rua ke lefatshe la dithaba le melapo, le nwa metsi a pula ya legodimo.

LUKA 11:11
Mme rra-bana ke ofe mo go lona, yo e a reng morwawe a mo kopa senkgwe, a mo nee lentswe, gongwe a mo kopa tlhapi, a mo nee noga mo boemong jwa tlhapi,

NUMERI 1:11
le Abitane morwa Giteoni, oora Benyamene;

JOŠUA 1:11
“Ralalang bothibelelo, lo laele morafe lo re: ‘Ipaakanyetseng mefago, gonne lo tla tshela Joretane yo morago ga malatsi a le mararo gore lo tsene lo thope lefatshe le Morena, Modimo wa lona, o le lo nayang gore e nne la lona.’ ”

1 BAKORINTHE 6:9
A kampo ga lo itse gore basiamolodi ga ba kitla ba rua puso ya Modimo? Se tsietsegeng; le fa e le diaka gongwe badiredi-medimo gongwe batlhadi gongwe banna ba ba akafalang le banna

JOHANE 1:8
E ne e se ene lesedi, mme a tla go supa ka ga lesedi.

NUMERI 10:29
Mme Moše a bua le Hobabe morwa Rehuele wa Momidiane, mogwagwadiagwe, a re: “Jaanong re hudugela kwa felong fa go boletsweng ke Morena a re: ‘Ke tla go lo naya.’ Tlaya le rona, mme re tla go direla tse di molemo; gonne Morena o solofeditse Baiseraele tse di molemo.”

Tswana Bible 1970
© Bible Society of South Africa 1970, 1987, 2007. All rights reserved