A A A A A

Math Signs: [Number 8]


TSHENOLO 13:18
Botlhale bo batlega fa. Yo o nang le tlhaloganyo a a bale palo ya sebata; ka gonne ke palo ya motho; palo ya sona ke 666.

DOITERONOMIO 6:4
“Utlwa, Iseraele! Morena, Modimo wa rona, ke ene Morena a le esi fela.

LEFITIKO 20:13
Fa monna a robala le monna jaaka go robalwa le mosadi, ba dirile maila boo babedi. Ba tshwanetse go bolawa. Ba bolawa ka molato wa bone.

1 BAKORINTHE 6:9-11
[9] A kampo ga lo itse gore basiamolodi ga ba kitla ba rua puso ya Modimo? Se tsietsegeng; le fa e le diaka gongwe badiredi-medimo gongwe batlhadi gongwe banna ba ba akafalang le banna[10] gongwe magodu gongwe ba ba bohula gongwe matagwa gongwe bakgadi gongwe dinokwane, ga go ope wa bone yo o tla ruang puso ya Modimo.[11] Bangwe ba lona ba ne ba ntse jalo; mme jaanong lo tlhapisitswe, lo itshepisitswe, lo siamisitswe ka leina la Morena Jesu Keresete le ka Mowa wa Modimo wa rona.

TSHENOLO 11:2-3
[2] Mme lelapa la Tempele la ka fa ntle o le tlogele, o se ka wa le lekanya; gonne le neetswe baheitane; ba tla gataka motse o o boitshepo ka dinao dikgwedi di le 42.[3] Ke tla laela basupi ba babedi ba me, ba tla rera ka malatsi a le 1 260, ba apere dikgetse.”

LEFITIKO 20:27
“ ‘Fa monna gongwe mosadi a tsenwa ke mowa wa moswi gongwe wa boitseanape, ba tshwanetse go bolawa. A ba kgobotlediwe ka majwe. Ba bolawe ka molato wa bone.’ ”

DOITERONOMIO 18:10-12
[10] Go se ka ga fitlhelwa ope mo go wena yo o ralatsang morwawe gongwe morwadie molelo le e seng yo o bolelang tsa boitseanape gongwe yo o dirang tsa boroka gongwe tsa botlhodi gongwe tsa mereo ya boloi;[11] le e seng yo o phekolang ka boloi gongwe yo o botsang mowa wa moswi gongwe mowa wa boitseanape gongwe yo o batlang thuso mo baswing.[12] Gonne mongwe le mongwe yo o dirang tse di ntseng jalo ke maila mo Moreneng. Mme Morena, Modimo wa gago, o ba leleka fa pele ga gago ka ntlha ya makgapha ao.

2 DIKGOSI 21:6
A ralatsa morwawe molelo, a dira tsa mereo ya boloi le tsa botlhodi, a tlhoma ba ba buang le baswi le baitseanape a dira tse dintsi tse di bosula mo matlhong a Morena, a mo gakatsa.

MIGA 5:12
Ke tla nyeletsa medimo ya diseto ya gago le majwe a a motloutlo a kobamelo a gago gore di tlosiwe mo gare ga lona, mme ga o ka ke wa tlhola o obamela tiro ya diatla tsa gago.

JESAYA 47:12
A ko o ikemise ka dipheko tsa gago le ka bontsi jwa mereo ya gago, tse o itapisitseng ka tsona go tswa bonyaneng jwa gago! Ka gongwe o tla itse go thusa; ka gongwe o ka tshosa bangwe.

DITIRO 8:11-24
[11] Ba ne ba mo sala morago, ka a sa bolo go ba tseanya ka tsa bongaka sebaka se seleele.[12] E rile ba dumela Filipo yo o neng a ba rerela Efangele ya puso ya Modimo le leina la ga Jesu Keresete, ba kolobediwa, banna le basadi.[13] Le Simone ka esi a dumela, mme ya re a sena go kolobediwa, a nna a nna le Filipo ka gale; ya re a bona ditshupo le ditiro tsa nonofo tse dikgolo di dirwa, a tseana.[14] E rile baapostolo ba ba kwa Jerusalema ba utlwa gore Basamaria ba amogetse Lefoko la Modimo, ba roma Petoro le Johane kwa go bone.[15] Ya re ba sena go fitlha teng, ba ba rapelela gore ba amogele Mowa o o Boitshepo;[16] gonne o ne o ise o wele mo go ope wa bone, ba ne ba kolobeditswe mo leineng la Morena Jesu fela.[17] Ba ba baya diatla, mme ba amogela Mowa o o Boitshepo.[18] Ya re Simone a bona gore Mowa o o Boitshepo o newa ka peo ya diatla tsa baapostolo, a ba tlisetsa madi[19] a re: “Le nna, nnayang nonofo eo gore e tle e re mongwe le mongwe yo ke mmayang diatla, a amogele Mowa o o Boitshepo.”[20] Mme Petoro a mo fetola a re: “A madi a gago a nyelele nao, ka gonne o gopotse gore neo ya Modimo e ka bonwa ka madi.[21] Ga o na kabelo, le e seng tshiamelo mo neong eo; gonne pelo ya gago e kgopo fa pele ga Modimo.[22] Ka moo he, ikwatlhaele bosula jo jwa gago, o be o rapele Morena, e tle e re gongwe maikaelelo ao a pelo ya gago o a itshwarelwe;[23] gonne ke go bona o tletse santlhokwe wa bogalaka, e bile o bofilwe ka tshiamololo.”[24] Simone a araba a re: “Nthapeleleng Morena e le lona gore ke se ka ka welwa ke sepe sa dilo tse lo di buileng.”

GENESI 1:24-31
[24] Modimo wa ba wa re: “A lefatshe le ntshe diphedi ka fa mefuteng ya tsona, e leng diruiwa le digagabi le diphologolo tsa naga ka fa mefuteng ya tsona.” Mme ga dirafala jalo.[25] Modimo wa dira diphologolo tsa naga ka fa mefuteng ya tsona le diruiwa ka fa mefuteng ya tsona le digagabi tsotlhe tsa naga ka fa mefuteng ya tsona. Modimo wa bona, fa go le molemo.[26] Modimo wa fela o re: “A re direng batho ka fa setshwanong sa rona ba ba tshwanang le rona gore ba laole ditlhapi tsa lewatle le dinonyane tsa legodimo le diruiwa le lefatshe lotlhe le dilo tsotlhe tse di gagabang fa fatshe.”[27] Jaanong Modimo wa tlhola batho ka fa setshwanong sa ona, wa ba tlhola ka fa setshwanong sa Modimo; wa ba tlhola e le monna le mosadi.[28] Modimo wa ba tshegofatsa, Modimo wa ba raya wa re: “Atang lo ntsifale, lo tlale ka lefatshe, lo le laole, lo buse ditlhapi tsa lewatle le dinonyane tsa legodimo le diphedi tsotlhe tse di gagabang fa fatshe.”[29] Modimo wa ba wa re: “Bonang, ditlhogi tsotlhe tse di nang le peo tse di mo lefatsheng lotlhe le ditlhare tsotlhe tsa maungo a a nang le peo ke di lo naya gore e nne dijo tsa lona.[30] Mme fa e le diphedi tsotlhe tsa lefatshe le dinonyane tsotlhe tsa legodimo le dilo tsotlhe tse di gagabang fa fatshe tse di nang le mowa wa bophelo tsona ke di naya ditlhogi tsotlhe tse ditala go nna dijo tsa tsona.” Mme ga nna jalo.[31] Jaanong Modimo wa leba dilo tsotlhe tse o di dirileng, wa fitlhela di le molemo thata. Mme ga nna mantsiboa ga ba ga nna moso, e le letsatsi la borataro.

1 BAKORINTHE 6:9
A kampo ga lo itse gore basiamolodi ga ba kitla ba rua puso ya Modimo? Se tsietsegeng; le fa e le diaka gongwe badiredi-medimo gongwe batlhadi gongwe banna ba ba akafalang le banna

JOHANE 1:8
E ne e se ene lesedi, mme a tla go supa ka ga lesedi.

TSHENOLO 4:6-8
[6] Fa pele ga sedulo go ne go ntse jaaka lewatle la galase, le tshwana le legakwa le le galalelang; mo gare, fa sedulong, e bong mo tikologong ya sona go na le diphedi di le nne, di tletse matlho ka fa pele le ka fa morago.[7] Setshedi sa ntlha se ne se tshwana le tau; sa bobedi se tshwana le poana; sa boraro se na le sefatlhego se se tshwanang le sa motho; sa bone se tshwana le ntswi fa e fofa.[8] Sengwe le sengwe sa diphedi tse nne tseo se ne se na le diphuka di le thataro, di tletse matlho ka fa ntle le ka fa teng, di sa ikhutse bosigo le motshegare, di ntse di bua di re: “Go boitshepo, go boitshepo, go boitshepo Morena, Modimo Mothatayotlhe yo o neng a le teng, yo o leng teng, yo o tla tlang!”

GENESI 3:15
Le gona ke tla baya letlhoo fa gare ga gago le mosadi le fa gare ga losika lwa gago le losika lwa gagwe; lone lo tla go tšhwetla tlhogo, mme wena o tla lo loma serethe.”

TSHENOLO 13:5
Jaanong sa newa molomo wa go bua dilo tse dikgolo le tsa kgalo; sa ba sa newa thata ya go dira jalo dikgwedi di le 42.

EKESODU 7:11
Jaanong Farao a bitsa batlhalefi le baitseanape, mme dingaka tsa Egepeto le tsona tsa dira jalo ka mereo ya tsona.

Tswana Bible 1970
© Bible Society of South Africa 1970, 1987, 2007. All rights reserved