A A A A A

Math Signs: [Number 7]


2 DIKGOSI 5:10
Mme Elisa a roma morongwi a re: “Yaa o tlhape gasupa mo Joretane, foo mmele wa gago o tla go boela, mme o itsheka.”

DOITERONOMIO 5:12
“ ‘Tlhokomela letsatsi la Sabata gore o le itshepise, jaaka Morena, Modimo wa gago, a go laetse.

EKESODU 22:30
Dira fela jalo le ka maitibolo a dikgomo tsa gago le a dinku tsa gago. A di nne le bommaatso malatsi a supa; mme e re ka letsatsi la borobedi ò di ntsisetse.

JOHANE 6:35
Jesu a ba raya a re: “Ke nna senkgwe sa bophelo; yo o tlang go nna ga a ka ke a tlhola a utlwa tlala. Yo o dumelang mo go nna ga a ka ke a tlhola a nyorwa.

MATHEO 26:26
Ya re ba ntse ba ja, Jesu a tsaya senkgwe, a leboga, a se nathoganya, a se naya barutwa a re: “Tsayang lo je! Se ke mmele wa me.”

NUMERI 4:7
“Ba be ba ale lesela le lebududu mo tafoleng ya dinkgwe tsa tshupo; mo godimo ga lone ba bee megotšwana le dijana le dinkgwana le dinwelo tsa tshupelo ya noo, mme dinkgwe tsa tshupo tsa ka gale di nne mo go yona.

JOŠUA 6:3-4
[3] Dikologang motse o, e bong banna botlhe ba batlhabani, lo o potologe gangwe ka letsatsi; lo dire jalo ka malatsi a marataro.[4] Gape a baperesiti ba supa ba etele Letlole pele ba tshotse dinaka tse supa tsa diphelehu, mme ka letsatsi la bosupa lo dikologe motse o gasupa, mme baperesiti ba letse dinaka.

GENESI 2:1-3
[1] Go ne ga wediwa legodimo le lefatshe jalo le masomo otlhe a a mo go tsona.[2] Ka letsatsi la bosupa Modimo o ne wa wetsa tiro ya ona e o e dirileng; wa ikhutsa ka letsatsi la bosupa, o sena go fetsa tiro yotlhe ya ona e o e dirileng.[3] Mme Modimo wa tshegofatsa letsatsi la bosupa, wa le itshepisa; ka gonne Modimo o ne wa ikhutsa ka lone o sena go fetsa tiro yotlhe ya ona e o e tlhodileng ka go e dira.

GENESI 9:12-16
[12] Modimo wa ba wa re: “Sesupo sa kgolagano e e sa khutleng e ke e dirang fa gare ga me le lona le dilo tsotlhe tse di phelang tse di nang le lona ke se:[13] Motshewabadimo wa me ke o beile mo marung gore e nne sesupo sa kgolagano fa gare ga me le lefatshe.[14] Jaanong e tla ne e re fa ke kgobokanya maru kwa godimo ga lefatshe, motshewabadimo o bonale mo marung.[15] Foo ke tla gopola kgolagano ya me e e leng teng fa gare ga me le lona le diphedi tsotlhe. Metsi ga a kitla a tlhola a nna morwalela o o senyang nama yotlhe.[16] Jaanong e tla ne e re fa motshewabadimo o le mo marung, ke o lebe go ikgakolola kgolagano e e sa khutleng e e fa gare ga Modimo le mewa yotlhe e e phelang mo nameng yotlhe e e mo lefatsheng.”

Tswana Bible 1970
© Bible Society of South Africa 1970, 1987, 2007. All rights reserved