A A A A A

Good Character: [Abstinence]


2 BAKORINTHE 12:21
e se re gongwe fa ke sena go tla gape, Modimo wa me wa nkokobetsa mo go lona, mme ka hutsafalela ba le bantsi ba bone ba ba kileng ba leofa, mme ba se ka ba sokologa mo boitshekologong le boakeng le bopepeng, tse ba di dirileng.

2 TIMOTHEO 2:22
Tshaba dikeletso tsa bokau, o batle tshiamo le tumelo le lorato le kagiso mmogo le ba ba bitsang Morena ka dipelo tse di itshekileng.

DITIRO 15:20
mme re ba kwalele gore ba ikilele mo go tse di itshekologileng tsa medimo ya diseto le mo boakeng le mo go se se betilweng le mo mading.

BAKOLOSE 3:5
Jaanong he bolayang ditokololo tsa lona tsa lefatshe, e bong boaka le maswe le go fisiwa ke keletso le kgatlhego e e bosula le megagaru e e leng go direla medimo e sele,

BAEFESO 5:3
Boaka le maswe otlhe le fa e le bogagaru di se ka tsa dirwa, le e seng go umakwa mo go lona, gonne ga go a tshwanela baitshepi;

BAGALATIA 5:19
Ditiro tsa nama di a bonatsega, e bong tlhalo le boaka le se se maswe le boitaolo

1 BAKORINTHE 6:18-19
[18] Tshabang boaka! Maleo otlhe a motho o a dirang a kwa ntle ga mmele; mme yo o akafalang o leofela mmele wa gagwe.[19] A kampo ga lo itse gore mebele ya lona ke Tempele ya Mowa o o Boitshepo o o mo teng ga lona, o lo o amogetseng mo Modimong, e bile ga lo ba lona?

1 BAKORINTHE 7:2
Mme ka go tshaba boaka a monna mongwe le mongwe a nne le mosadi wa gagwe, le mosadi mongwe le mongwe a nne le monna wa gagwe.

1 BAKORINTHE 10:13
Lona ga lo ise lo tshwarwe ke thaelo epe e e ka palelang motho. Mme Modimo o boikanyo, o o se kitlang o lo lesa lwa raelwa mo go fetang thata ya lona, mme o tla lo direla phatlha mo thaelong gore lo kgone go e itshokela.

1 PETERO 2:11
Baratwi, ke kgothatsa lona, ba lo leng bajaki le baeng gore lo ikilele mo dikeletsong tsa nama tse di tlhabanang le mowa,

BAHEBERE 13:4
A nyalano e tlotliwe mo go botlhe, mme bolao bo se kgotlelwe; gonne Modimo o tla atlhola diaka le ba ba senyang nyalano.

JUTA 1:7
jaaka ba Sotoma le Gomora le ba metse e e neng e le mo tikologong, ba ba akafetseng ka mokgwa wa bao, ba latela nama e sele, ba beilwe go nna sekao ka go boga petso ya molelo o o sa khutleng.

MATHEO 5:8
Go sego ba ba pelo di itshekileng; gonne ba tla bona Modimo.

DIANE 31:30
Boeletsego bo a tsietsa, bontle ke phefo fela, mme mosadi yo o boifang Morena o tla bakwa.

BAROMA 12:1
Jaanong, ba ga etsho, ke a lo kgothatsa, ka re na le kutlwelo-botlhoko ya Modimo, gore lo neele Modimo mebele ya lona go nna setlhabelo se se tshelang, se se boitshepo, se se o kgatlhang; ke yona tirelo-Modimo ya lona e e lebanyeng.

BAROMA 13:13
A re tsamaeng re itshotse sentle jaaka mo motshegareng, e seng mo medirong ya tlhapelo le ya botagwa, e seng mo marobalelong a boaka le mekgweng e e maswe, e seng mo kgannye le mo lefufeng;

1 BATHESALONIKA 4:3-4
[3] gonne se Modimo o se batlang ke boitshepiso jwa lona gore lo tile boaka,[4] gore mongwe le mongwe wa lona a itse go nyala mosadi ka boitshepo le tlotlo,

BAGALATIA 5:19-21
[19] Ditiro tsa nama di a bonatsega, e bong tlhalo le boaka le se se maswe le boitaolo[20] le tirelo-medimo e sele le tiriso ya mereo le tlhoano le komano le lefufa le dikgakalo le dikganetsanyo le diphapaano le dikgaogano tsa maitirelo[21] le tsa bopelotshetlha le dipolao le tsa botagwa le mediro ya tlhapelo le tse di ntseng jalo, tse ke di lo bolelelang jaaka nkile ka bua pele ka re: Ba ba dirang dilo tse di ntseng jalo ga ba nke ba rua boswa jwa puso ya Modimo.

GENESI 39:7-10
[7] Jaanong ya re morago ga dilo tseo, mosadi wa morena wa gagwe a eletsa Josefa ka matlho, a mo raya a re: “Robala le nna!”[8] Mme a gana, a raya mosadi wa morena wa gagwe a re: “Bona, mongwake ga a tshwenyege ka sepe sa tse di mo ntlong, o ikantse nna; tsotlhe tse o nang natso o di neetse mo tisong ya me.[9] Ga a ikae mogolo mo ntlong e bogolo go nna. Le gone ga a nkiletse sepe fa e se wena fela ka go re o mosadi wa gagwe. Kana nka dira jang bosula jo bogolo joo, ka leofela Modimo?”[10] Le fa a ntse a raela Josefa jalo ka malatsi otlhe, ene a gana go robala nae le go nna nae.

Tswana Bible 1970
© Bible Society of South Africa 1970, 1987, 2007. All rights reserved