A A A A A

Good Character: [Acceptance]


1 BAKORINTHE 5:11-13
[11] Mme tota ke lo kwaletse gore lo se tlhakane le ope yo o bidiwang modumedi, etswe e le moakafadi gongwe yo o pelotshetlha gongwe modiredi-medimo gongwe mokgadi gongwe letagwa gongwe senokwane; ke raya gore yo o ntseng jalo le go ja lo se ka lwa ja nae.[12] Kana nka sekisetsang ba ba kwa ntle? Ke eng lo sa sekise ba ba mo teng?[13] Ba ba kwa ntle Modimo o tla ba atlhola. “Tlosang mosulafatsi yoo mo go lona!”

1 JOHANE 1:9
mme fa re ipobola maleo a rona, ona o boikanyo le tshiamo go re itshwarela maleo le go re itshekisa tshiamololo yotlhe.

1 PETERO 3:8-9
[8] Ke akaretsa ke re: Nnang pelonngwe fela lotlhe lo nne pelotlhomogi, lo ratane jaaka bana ba motho, lo nne kutlwelo-botlhoko le boikokobetso.[9] Lo se ka lwa lefa bosula ka bosula gongwe komano ka komano, mme bogolo tshegofatsang, ka lo bileditswe gona moo gore lo rue lesego.

JOHANE 3:16
Gonne Modimo o ratile lefatshe mo go kalo, mo o bileng wa le neela Morwaa-ona yo o tsetsweng a le esi, gore mongwe le mongwe yo o dumelang mo go ene a se ka a latlhega, mme a nne le bophelo jo bo sa khutleng.

DIANE 13:20
Kopana le matlhale gore o tlhalefe; mme yo o tlwaelanang le masilo o tla nna bosula.

BAROMA 2:11
Gonne Modimo ga o gobelelele motho.

BAROMA 5:8
Mme Modimo o supile lorato lo o re ratang ka lone, ka Keresete a re swetse, re ntse re le baleofi.

BAROMA 8:31
Jaanong re tla reng ka ga dilo tseo? Fa Modimo o le ntlheng ya rona, ke mang yo o ka emelanang le rona?

BAROMA 14:1-2
[1] Yo o bokoa mo tumelong lo mo tshole, lo se ganetsanye ka ntlha ya maikutlo.[2] Mongwe o dumela gore o ka ja tsotlhe, mme yo o bokoa o ja merogo fela.

BAHEBERE 10:24-25
[24] A re elaneng tlhoko gore re tlhotlheletsanye mo loratong le ditirong tse di molemo,[25] re se tlogele go phuthega ga rona, jaaka bangwe ba tlwaetse, mme re kaelane, bogolo thata ka lo bona letsatsi le ntse le atamela.

JOHANE 6:35-37
[35] Jesu a ba raya a re: “Ke nna senkgwe sa bophelo; yo o tlang go nna ga a ka ke a tlhola a utlwa tlala. Yo o dumelang mo go nna ga a ka ke a tlhola a nyorwa.[36] Mme ke lo boleletse ka re: Go mpona lo mponye, mme ga lo dumele.[37] Botlhe ba Rara o ba nnayang ba tla tla go nna, mme yo o tlang go nna, ga nka ke ka mo kgarameletsa ntle.

BAKOLOSE 3:12-14
[12] Jaanong he, lona ba lo leng batlhaolwi ba Modimo, le baitshepi le barategi, aparang kutlwelo-botlhoko ya pelo le bopelontle le boikokobetso le bonolo le bopelotelele;[13] lo itshokelane, lo itshwarelane fa mongwe a ledisiwa ke molato wa yo mongwe; itshwareleng jaaka Morena le ene a lo itshwaretse.[14] Mo godimo ga tsotlhe tseo lo apare lorato lo e leng sebofo sa botlalo.

MATHEO 5:38-42
[38] “Lo utlwile gore go tilwe: ‘A leitlho le tswelwe ke leitlho le leino ke leino.’[39] Mme nna ke lo raya ke re: Se ganetsanyeng le yo o lo direlang bosula; mme fa mongwe a go faphola lesameng le le jang, mo neele le la molema.[40] Yo o ratang go seka le wena go tsaya kojwana ya gago, mo leseletse go go tseela le kobo.[41] Gape, fa motho a go pateletsa go tsamaya le ene mmaele e le nngwe, yaa nae tse pedi.[42] Naya yo o go kopang; le yo o ratang go adima mo go wena, o se ka wa mo hularela.

MATHEO 25:34-40
[34] Jaanong kgosi e tla raya ba ba ka fa letsogong le le jang la yona e re: ‘Tlaang lona, batshegofadiwa ba ga Rre, lo rue boswa jwa puso e lo e baakanyeditsweng e sa le ka tlholego ya lefatshe![35] Gonne ke ne ke tshwerwe ke tlala, lwa mpha dijo; ke ne ke nyorilwe, lwa nnosa; ke ne ke le moeng, lwa ntshola;[36] ke ne ke sa apara, lwa nkapesa; ke ne ke lwala, lwa ntekola; ke ne ke le mo ntlong ya kgolegelo, lwa tla go nna.’[37] “Foo basiami ba tla mo fetola ba re: ‘Morena, re go bonye leng, o tshwerwe ke tlala, mme ra go jesa, gongwe o nyorilwe, mme ra go nosa?[38] Re go bonye leng, o le moeng, mme ra go tshola, gongwe o sa apara, mme ra go apesa?[39] Re go bonye leng, o lwala, gongwe o le mo ntlong ya kgolegelo, mme ra tla go wena?’[40] Kgosi e tla ba araba e re: ‘Ammaaruri ke lo raya ke re: Tsotlhe tse lo di diretseng mongwe wa bonnake ba babotlana ba, lo di ntiretse.’

BAROMA 15:1-7
[1] Rona ba re leng thata, re tshwanetse go itshokela makoa a ba ba seng thata, e seng go ikgatlha.[2] A mongwe le mongwe wa rona a kgatlhe mongwe-ka-ene, a mmatlele tse di molemo tsa go thusanya mo tumelong.[3] Gonne Keresete le ene ga a a ka a ikgatlha, mme go ne go le jaaka go kwadilwe ga twe: “Dikgobo tsa ba ba go kgobang di nkwetse godimo.”[4] Kana tsotlhe tse di kwadilweng pele di kwaletswe go re ruta gore re tle re nne le tsholofelo ka go tshwarelela le ka go kgothadiwa ke Dikwalo.[5] Jaanong a Modimo wa tshwarelelo le wa kgothatso o lo thuse gore lo utlwane ka fa thatong ya ga Keresete Jesu,[6] gore lo galaletse Modimo, Rra Morena wa rona Jesu Keresete, ka bongwefela jwa pelo ka molomo o le mongwe fela.[7] Tsholanang he, jaaka Keresete le ene a re tsholetse go galaletsa Modimo.

BAROMA 14:10-19
[10] Mme wena o beelang ngwana wa ga Rraago molato? Gongwe le wena, o nyaletsang ngwana wa ga Rraago? Gonne rotlhe re tla ema fa pele ga sedulo sa katlholo sa Modimo;[11] gonne go kwadilwe ga twe: “Ka bophelo jwa me! Mangole otlhe a tla nkhubamela, diteme tsotlhe di tla ipolela Modimo, go bua Morena.”[12] Ke ka moo mongwe le mongwe wa rona o tla ikarabelang ka boene mo Modimong.[13] Jalo he, a re se tlholeng re baana melato, mme bogolo tlhokomelang gore go se nne ope yo o kgopisang mokaulengwe gongwe go mo leofisa.[14] Ke a itse, e bile ke itse ka tlhomamo ka Morena Jesu gore ga go sepe se se itshekologileng ka bosona; mme ene yo o se kayang se itshekologile, se itshekologetse ene.[15] Gonne fa mokaulengwe wa gago a ka belaediwa ke wena ka ntlha ya dijo, foo ò tla bo o sa tlhole o tsamaya ka fa loratong. Motho yo Keresete o mo swetseng ò se ka wa mo senya ka dijo tsa gago.[16] Jaanong a molemo wa lona o se ka wa kgalwa![17] Gonne puso ya Modimo ga se go ja le go nwa, mme ke tshiamo le kagiso le boitumelo ka Mowa o o boitshepo.[18] Gonne ene yo o direlang Keresete ka tseo ke yo o kgatlhang Modimo, e bile o ikanngwa ke batho.[19] Ka moo he, a re lateleng tsa kagisanyo le tsa ketleetsanyo tumelong!

Tswana Bible 1970
© Bible Society of South Africa 1970, 1987, 2007. All rights reserved